• Tartalom

2016. évi LXXXVI. törvény

2016. évi LXXXVI. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról1

2016.06.24.

1. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően – a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen)

c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek (ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások), egyházi jogi személyek, valamint törvénnyel létrehozott – elkülönített állami pénzalapnak nem minősülő – vagyonkezelést is végző pénzalapok, továbbá a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tőkefinanszírozásában;”

(2) Az MFB tv. 2. §-a a következő m) és n) ponttal egészül ki:

(Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően – a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen)

m) a közérdekű feladatok, valamint az érintett gazdasági társaságok tevékenységének magas színvonalú, átlátható és költséghatékony ellátása érdekében a közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaságok, valamint ezen társaságok közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének és gazdálkodásának irányításában, koordinálásában és ellenőrzésében;
n) az m) pontban meghatározott gazdasági társaságok közül a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter rendelete által kijelölt gazdasági társaságok részére, az m) pont szerinti feladat hatékonyabb végzése céljából, kizárólagos joggal történő szolgáltatásnyújtásban.”

2. § (1) Az MFB tv. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az MFB Zrt. a 2. § n) pontjában meghatározott gazdasági társaságok részére – a 2. § m) pontban meghatározott célból – az alábbi szolgáltatásokat kizárólagos joggal, üzletszerűen nyújtja:
a) pénzügyi és számviteli szolgáltatások, könyvelési szolgáltatások, adótanácsadás,
b) kontrolling szolgáltatások, üzleti tervezés,
c) csoportszintű számlaösszevezetési szolgáltatás, egyéb forrásbevonási és likviditáskezelési szolgáltatás,
d) infrastruktúra- és ügyviteli alkalmazások üzemeltetése, támogatása, informatikai szakértői szolgáltatások, hardver-szaktanácsadás, szoftver-szaktanácsadás, egyéb informatikai szaktanácsadás,
e) humánerőforrás-gazdálkodáshoz, -fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások körében toborzás-kiválasztás, képzés-fejlesztés, teljesítményértékelés, személyügyi tevékenységek, humánpolitikai tanácsadás, egyéb humánpolitikai szolgáltatások,
f) a társaság felépítésére és irányítására vonatkozó általános üzletviteli tanácsadás,
g) beszerzések, közbeszerzések tervezése, kezelése és lebonyolítása, beszerzésekhez és közbeszerzésekhez kapcsolódó egyéb szakértői szolgáltatások,
h) ingatlanüzemeltetés, létesítménygazdálkodási és -ellátási szolgáltatások, értékbecslés, gépjárműflotta-kezelés, csoportos telefon-előfizetés kezelése, iratkezelés.”

(2) Az MFB tv. 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A 2. § m) pontja szerint irányított, koordinált és ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.”

3. § Az MFB tv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg
a) azon gazdasági társaságok körét, amelyek a 3. § (1a) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat kizárólag az MFB Zrt.-től vehetik igénybe, valamint
b) a 3. § (1a) bekezdésében meghatározott szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére