• Tartalom

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

2023.07.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontban meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontban meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pont szerinti támogatás;

b) borszőlő: a gazdasági aktát vezető hegybíró nyilvántartásában szereplő, borkészítés céljára osztályba sorolt szőlő növénykultúra;

c) csemegeszőlő: borszőlőnek, kísérleti szőlőnek és szőlő szaporítóanyagnak nem minősülő, egyéb felhasználás céljából telepített szőlő növénykultúra;

d)1 fitoplazma fertőzés: a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó, uniós zárlati károsító státuszú, a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklet B rész F1. pontjában szereplő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) általi károsítás;

e)2 készenléti terv: a 2016/2031/EU parlamenti és tanácsi rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt előírások alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó, uniós zárlati károsító státuszú szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma felszámolására kidolgozott és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár által jóváhagyott terv;

f) kísérleti szőlő: a NÉBIH által nyilvántartásba vett, osztályba sorolást megalapozó vizsgálat elvégzése vagy a szőlőtermesztés fejlesztése céljából telepített szőlő növénykultúra;

g)3 mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet;

h)4 körülhatárolt terület: a készenléti terv szerint a fitoplazma fertőzés miatt a területileg illetékes, növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: növényvédelmi hatóság) határozata alapján fertőzöttnek, valamint biztonsági övezetnek minősített és kijelölt termőföldterület;

i) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdés szerinti vállalkozás;

j)5 növényvédőszer: a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett rovarölőszer;

k)6 növényegészségügyi felszámolás: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 26. cikk (9) bekezdés b) pontja alapján, körülhatárolt területen a szőlőültetvényen kialakult fitoplazma fertőzés felszámolásával összefüggésben a szőlőültetvényen elvégzett, a növényvédelmi hatóság által elrendelt kötelező, a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekező tevékenység;

l)7 növényegészségügyi megelőzés: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 26. cikk (8) bekezdés d) pontja alapján, nem körülhatárolt területen a fitoplazma fertőzés szőlőültetvényen történő kialakulásának megelőzésével összefüggésben a szőlőültetvényen elvégzett, a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekező tevékenység;

m) szőlő: a borszőlő, csemegeszőlő, kísérleti szőlő vagy szőlő szaporítóanyag;

n) szőlőtermelő: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő, szőlő termelésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ideértve az r) pont szerinti termelői szerveződést is, aki vagy amely a tárgyévben szőlőültetvényt művel;

o) szőlőültetvény: szőlővel beültetett, szőlő művelési ágban nyilvántartott és hasznosított, továbbá védekezési időszakban növényvédőszer kijuttatásával érintett termőföldterület, amely borszőlő, illetve csemegeszőlő termelése esetén a szőlőtermelő használatában összesen legalább egy hektár nagyságú;

p) szőlő szaporítóanyag: a borszőlő vagy a csemegeszőlő ültetési anyagának termelésére szolgáló, a NÉBIH által prebázis, bázis, certifikált vagy standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag, valamint a szőlőoltvány-iskolában nevelt, szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag;

q)8 tárgyév: a kifizetési kérelem benyújtásának naptári éve;

r) termelői szerveződés: szőlőtermelői tagsággal működő,

ra) a termelői csoportokról szóló, vagy a termelői csoportok elismeréséről szóló miniszteri rendelet szerint elismert termelői csoport;

rb) a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendelet szerinti zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet;

s) védekezési időszak: a tárgyév május 1-től július 31-ig terjedő időszaka;

t)9 támogatható területnagyság: a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződés által a kifizetési kérelemben, a hegybírói igazoláson, a permetezési naplóban vagy a Gazdálkodási Napló szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban együtt: permetezési napló) megjelölt, hektárban – négy tizedesjegy pontossággal – kifejezett területnagyság közül a legkisebb;

2. A támogatás célja, összege

2. § (1)10 E rendelet alapján a szőlőtermelő a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához az 1a–1b. melléklet szerinti mértékben és összegben vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) vehet igénybe

a) növényegészségügyi megelőzés, illetve

b) növényegészségügyi felszámolás

elvégzéséhez.

(2)11 Az (1) bekezdés alkalmazásában, ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő támogatás igénylésére irányuló felhatalmazásával nem szőlőtermelőként támogatást igénylő termelői szerveződés (a továbbiakban: igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés) az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) értelmében

a) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár;

b) ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár

kerül figyelembevételre.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapul vételével a szőlőtermelő által tárgyévben igénybe vehető támogatás összege

a)12 a körülhatárolt területen található szőlőültetvény, valamint a NÉBIH által standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag kivételével a nem körülhatárolt területen található szőlő szaporítóanyag előállítására szolgáló szőlőültetvény vonatkozásában szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 12 000 forint;

b)13 a NÉBIH által prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag, valamint a szőlőoltvány-iskolában nevelt, szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag előállítására szolgáló szőlőültetvény kivételével a nem körülhatárolt területen található szőlőültetvény vonatkozásában szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 12 000 forint azzal, hogy a támogatás szőlőtermelőnként nem haladhatja meg a 240 000 forintot.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában, ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő támogatás igénylésére irányuló felhatalmazásával nem szőlőtermelőként támogatást igénylő termelői szerveződés (a továbbiakban: igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés) az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) értelmében

a) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár;

b) ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár

kerül figyelembe vételre.

3. A támogatás keretösszege, forrása

3. § (1)14 E rendelet alapján a tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege legfeljebb 40 millió forint.

(2)15 A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) A szőlőtermelő akkor jogosult a támogatás igénybevételére, ha

a) a szőlőültetvényt a tárgyévben rendeltetésszerűen műveli;

b) szőlő szaporítóanyag, illetve kísérleti szőlő termelése esetén e tevékenységére vonatkozóan szerepel a NÉBIH nyilvántartásában;

c) a készenléti tervben foglalt, szőlőgondozásra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeinek a tárgyévben eleget tesz;

d) vállalja, hogy a szőlőültetvényen növényvédőszer kerül kijuttatásra;

e) a támogatás alapját képező növényvédőszer annak engedélyokiratában meghatározott technológiai előírásoknak megfelelően, a védekezési időszakon belül, az amerikai szőlőkabóca megjelenésének – NÉBIH által a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara közreműködésével működtetett előrejelző rendszer szerinti – előrejelzésére, illetve a növényvédelmi hatóság által kiadott védekezési felhívásra alapozottan kerül felhasználásra;

f)16 a növényegészségügyi megelőzéshez, illetve a növényegészségügyi felszámoláshoz kapcsolódó növényvédőszeres védekezésről permetezési naplót vezet, és

g)17 a növényegészségügyi megelőzés támogatása vonatkozásában a 6. § szerinti kérelem (a továbbiakban: támogatási kérelem) és a 7. § szerinti kérelem (a továbbiakban: kifizetési kérelem), illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ga) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;

gb) rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel;

gc)18 eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának, ha ilyen határozat kötelezettje volt;

gd)19 nem áll fenn, hogy neki felróható okból nem teljesítette a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét;

ge) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott, rendezett munkaügyi kapcsolatok és átlátható szervezet általános és különös feltételeinek, és

gf) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, kivéve a növényegészségügyi felszámolás támogatása esetét.

(2) A támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés akkor jogosult a támogatás igénylésére, ha megfelel a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő által művelt szőlőültetvény vonatkozásában az (1) bekezdés d), e) és g) pontjában foglalt feltételeknek.

(3)20 A szőlőtermelőnek vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésnek a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az ÁFA törvény értelmében ÁFA levonására jogosult-e, továbbá a támogatási kérelem és a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell

a) a szőlőtermelőnek az (1) bekezdés c)–g) pontjában,

b) az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződésnek az (1) bekezdés d), e) és g) pontjában

foglalt feltételek teljesüléséről.

(4) Támogatás nem nyújtható a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével, még akkor sem, ha az ilyen tiltások és korlátozások kizárólag az 1308/2013/EU rendeletben előírt uniós támogatásokra vonatkoznak.

(5) E rendelet alapján támogatás nem nyújtható

a) exporttal kapcsolatos közvetlen tevékenység finanszírozásához;

b) importtermékekkel szemben hazai termék előnyben részesítése esetén;

c) a szőlőtermelő által szándékosan vagy gondatlanságból előidézett, növénykárosítóval való fertőzöttség esetén, vagy

d) ÁFA finanszírozására, kivéve, ha a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés ÁFA levonására nem jogosult.

(6) Azonosítható, azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy uniós forrásból származó támogatással, ha az nem vezet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 26. cikkében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(7) Azonosítható, különböző elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, államháztartási vagy uniós forrásból származó támogatással.

(8)21 Ha a kifizetési kérelmet az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nyújtja be, akkor a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés részére kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg annak a támogatásnak az összegét, amelyre ezen termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő jogosult.

5. § (1)22 A növényegészségügyi megelőzés támogatása vonatkozásában kizárólag a támogatási kérelem benyújtásának időpontját követően és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően a tárgyévben a szőlőtermelő vagy – ha a kifizetési kérelmet a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés nyújtja be, akkor – az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított, növényvédőszer megvásárlását igazoló és pénzügyileg rendezett számla használható fel.

(2)23 A növényegészségügyi felszámolás támogatása vonatkozásában kizárólag a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően a tárgyévben a szőlőtermelő vagy – ha a kifizetési kérelmet a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés nyújtja be, akkor – az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított, növényvédőszer megvásárlását igazoló és pénzügyileg rendezett számla használható fel.

(3)24 Ha a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés a növényegészségügyi megelőzéshez, illetve a növényegészségügyi felszámoláshoz oly módon vesz igénybe gépi bérmunka-szolgáltatást, hogy a növényvédőszer megvásárlását igazoló számla a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére kerül kiállításra, akkor a növényvédőszer gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatásáról

a)25 a növényegészségügyi megelőzés támogatása vonatkozásában kizárólag a támogatási kérelem benyújtásának időpontját követően és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően,

b)26 a növényegészségügyi felszámolás támogatása vonatkozásában kizárólag a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően

a tárgyévben a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számlához kapcsolódóan a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére kiállított, a gépi bérmunka-szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer megvásárlását igazoló számla használható fel.

(4)27 A (3) bekezdés szerinti, gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán – a növényvédőszer költségének kivételével – a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglalt számlaadatokat kell feltüntetni.

5. 28 A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)29 A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő az (1a) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés az (1b) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet tárgyév március 1. és március 31. között nyújthatja be elektronikus úton. A kérelem benyújtására – a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) foglaltaknak megfelelően – a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint kerülhet sor.

(1a)30 A szőlőtermelő növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételére irányuló, (1) bekezdés szerinti kérelme – a szőlőtermelő azonosító adatain túl – az alábbi adatokat tartalmazza:

a) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

b) a szőlőültetvény adatai:

ba) településnév,

bb) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);

c) a vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke.

(1b)31 A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő adatai;

b) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

c) a szőlőültetvény adatai:

ca) településnév,

cb) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);

d) a vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke.

(2)32 A szőlőtermelőnek vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésnek a támogatási kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy

a) növényegészségügyi megelőzéshez támogatást kíván igénybe venni, és

b) megismerte a 4. §-ban és az 5. § (1) bekezdésében foglalt támogatási feltételeket.

(3)33 A szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár egyszeri alkalommal, tíz napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a szőlőtermelőt vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződést.

(4)34 A Kincstár a támogatási kérelem tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 39. §-a szerint jár el.

(5)35

6. 36 A kifizetési kérelem benyújtása

7. §37 (1) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő a (2) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés a (3) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet a szőlő tárgyévi növényegészségügyi megelőzési, illetve növényegészségügyi felszámolási célú növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-éig nyújthatja be. A kérelem benyújtására elektronikus úton – a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelően, a Kincstárhoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint kerülhet sor. A Kincstár a kifizetési kérelmeket a hiánytalan beérkezést követő tizenöt napon belül továbbítja a növényvédelmi hatóság részére a 7/A. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak céljából.

(2) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szőlőtermelő azonosító adatai;

b) az üzemméret megnevezése (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

c) a növényvédőszeres védekező tevékenység jellege:

ca) növényegészségügyi megelőzés,

cb) növényegészségügyi felszámolás;

d) a szőlőültetvény adatai:

da) településnév,

db) helyrajzi szám,

dc) a szőlőültetvény nagysága (hektár),

dd) a szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);

e) a számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó adatai];

f) a területileg illetékes növényvédelmi hatóság megnevezése és

g) a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatok.

(3) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő azonosító adatai;

b) az üzemméret megnevezése (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

c) a növényvédőszeres védekező tevékenység jellege:

ca) növényegészségügyi megelőzés,

cb) növényegészségügyi felszámolás;

d) a szőlőültetvény adatai:

da) településnév,

db) helyrajzi szám,

dc) a szőlőültetvény nagysága (hektár),

dd) a szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);

e) a számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó adatai];

f) a területileg illetékes növényvédelmi hatóság megnevezése és

g) a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatok.

(4) Növényegészségügyi megelőzés támogatása esetén a kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a Kincstár által a 6. § (4) bekezdése szerint befogadott támogatási kérelem benyújtása.

(5) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) a növényvédőszer

aa) megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,

ab) az 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,

ac) az 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére kiállított, a gépi bérmunka-szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer megvásárlását igazoló számla másolatát;

b) az a) pont aa) és ab) alpontja szerinti számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat – így különösen bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiadott, hiteles teljesítésigazolás – másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, ha a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem szerepel;

c) a szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi – I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer felhasználása esetén a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti – permetezési napló másolatát;

d) borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró által kiállított, a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolás másolatát;

e) a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát, ha a kifizetési kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be; és

f) ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő jogosult I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer kijuttatására, akkor a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő nevére kiállított, erről szóló engedély másolatát.

(6) A szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Ugyanazon kifizetési kérelemben együttesen igényelhető a növényegészségügyi megelőzés és a növényegészségügyi felszámolás támogatása.

7/A. §38 (1) A növényvédelmi hatóság a kifizetési kérelmet nyilvántartásba veszi, és a kifizetési kérelem, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletek szakmai megalapozottságát – a készenléti tervben foglalt intézkedéseket és termelői kötelezettségeket is alapul véve – megvizsgálja, majd annak teljessége esetén azt záradékkal látja el. A záradék tartalmazza

a) a növényvédelmi hatóság állásfoglalását a kifizetési kérelem, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletek szakmai megalapozottságáról a növényvédőszer megnevezésének és mennyiségének megjelölésével,

b) fitoplazma fertőzéssel való érintettség esetén a növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatának ügyiratszámát, keltezését és az érintett településeket,

c) csemegeszőlő termelése esetén a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolás másolatát.

(2) Fitoplazma fertőzéssel való érintettség esetén az (1) bekezdés szerinti záradékhoz mellékelni kell a növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatát.

(3) Ha a növényvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti záradékban a növényegészségügyi felszámolás elvégzését igazolja a kifizetési kérelemben jelölt növényegészségügyi megelőzéssel szemben, akkor a Kincstár az eltérést nyilvánvaló hibaként javítja, és a támogatást az 1b. melléklet szerinti mértékben és összegben hagyja jóvá.

(4) A növényvédelmi hatóság a záradék kiállítását követő tíz munkanapon belül megküldi a kifizetési kérelmet a Kincstár részére, amely a támogatható területnagyság alapján dönt a kifizetési kérelemben foglalt megalapozott igényről, és intézkedik a támogatási összeg szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés részére történő kifizetéséről. Ha a növényvédelmi hatóság által kiállított záradék alapján a támogatási igény részben vagy teljes egészében nem megalapozott, akkor a Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészben elutasítja.

(5) Ha a kifizetési kérelem hiányos, a Kincstár – tíznapos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel a szőlőtermelőt vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződést.

(6) Hiányosan benyújtott kifizetési kérelem esetén a Kincstár részére megküldött hiánypótlást követően a Kincstár – legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével – megküldi a kifizetési kérelmet a növényvédelmi hatóság részére annak (1)–(4) bekezdés szerinti záradékolása érdekében. Ha a növényvédelmi hatóság által kiállított záradék alapján a támogatási igény részben vagy teljes egészében nem megalapozott, akkor a Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy teljes egészében elutasítja.

(7) Ha a tárgyévre vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos igény meghaladja a 3. § (1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a keretösszeg kifizetési kérelmekben foglalt jogos igényre történő felosztása a támogatási célok alábbi sorrendjében történik:

a) szőlő szaporítóanyag termelés,

b) az a) pont szerinti eset kivételével a növényegészségügyi felszámolás,

c) az a) pont szerinti eset kivételével a növényegészségügyi megelőzés.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a tárgyévben a szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés részére a (7) bekezdés c) pontja szerinti célra vonatkozó kifizetési kérelmekben foglalt jogos igény alapján legfeljebb a 3. § (1) bekezdése szerinti keretösszeg és a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatási célokra vonatkozó kifizetési kérelmekben foglalt jogos igény különbözete erejéig nyújtható támogatás, amelynek összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

8. § (1)39 Ha valamely szőlőültetvény vonatkozásában a termőhely szerint illetékes hegyközség hegybírója nem a gazdasági aktát vezető hegybíró, akkor a 7. § (5) bekezdés d) pontja szerinti igazolás elkészítéséhez a gazdasági aktát vezető hegybíró megkeresésére az érintett szőlőültetvény vonatkozásában a termőhely szerint illetékes hegybíró – gazdasági aktát vezető hegybíró részére szolgáltatott, 7. § (2) és (3) bekezdése szerinti adattartalommal kiállított – igazolását is fel kell használni.

(2)40 Ha a 6. § (4) bekezdése szerinti befogadási nyilatkozattal érintett szőlőültetvény a kifizetési kérelem növényvédelmi hatóság általi 7. § (5) bekezdése szerinti záradékolása időpontjában a fitoplazma fertőzés miatt a növényvédelmi hatóság határozata alapján körülhatárolt területen belül helyezkedik el, akkor

a) a növényvédelmi hatóság határozatának keltezése előtti időszakban elvégzett növényegészségügyi megelőzés alapján a növényegészségügyi megelőzés;

b)41 a növényvédelmi hatóság határozatának keltezése és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontja közötti időszakban elvégzett növényegészségügyi felszámolás alapján a növényegészségügyi felszámolás

támogatásáról szóló döntés hozható meg.

(3)42 Ha a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés és az érintett termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő is benyújt kifizetési kérelmet, akkor ugyanazon szőlőültetvény vonatkozásában a szőlőtermelő által benyújtott kifizetési kérelem elutasításra kerül.

6/A. 43 Az elektronikus kapcsolattartás közös szabályai

8/A. § (1) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(2) A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel – a felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó kérelmek kivételével – minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(3) Ha a támogatási kérelem, a kifizetési kérelem és a hiánypótlás elektronikus úton történő benyújtása során a kérelmező helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Adatszolgáltatás és nyilvántartás

9. § (1)44 A Kincstárnak a támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatásról szóló döntés meghozatalától számított tíz évig meg kell őriznie.

(2)45 A Kincstár

a)46 az agrárpolitikáért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja a tárgyév lezárását követően a benyújtott kifizetési kérelmekkel, a kifizetett támogatás összegével és a növényvédőszerrel kezelt szőlőültetvénnyel kapcsolatos tárgyévi adatokat;

b) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter felhívására az Atr. 22. §-a szerinti adatszolgáltatásra köteles és a támogatási programról az Atr. 34. § (1) bekezdése szerinti éves jelentést készít.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. §47 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 26. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1a. melléklet a 9/2016. (II. 15.) FM rendelethez48

Támogatás összege és mértéke nem körülhatárolt területen található szőlőültetvényen elvégzett növényegészségügyi megelőzés esetén

A

B

C

D

Hasznosítás kódja

Szőlőültetvény hasznosítása

Támogatás összege
(Ft/ha)

Támogatás mértéke
(%)

1.

Borszőlő

legfeljebb 12 000 forint, de kérelmenként maximum 240 000 forint

a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a

2.

Csemegeszőlő

3.

Kísérleti szőlő

4.

NÉBIH által prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag

legfeljebb 12 000 forint

5.

NÉBIH által standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag

legfeljebb 12 000 forint, de kérelmenként maximum 240 000 forint

6.

Szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag

legfeljebb 12 000 forint

1b. melléklet a 9/2016. (II. 15.) FM rendelethez49

Támogatás összege és mértéke körülhatárolt területen található szőlőültetvényen elvégzett növényegészségügyi felszámolás esetén

A

B

C

D

Hasznosítás kódja

Szőlőültetvény hasznosítása

Támogatás összege
(Ft/ha)

Támogatás mértéke
(%)

1.

Borszőlő

legfeljebb 12 000 forint

a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a

2.

Csemegeszőlő

3.

Kísérleti szőlő

4.

NÉBIH által prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag

5.

NÉBIH által standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag

6.

Szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag

2a. melléklet a 9/2016. (II. 15.) FM rendelethez50

2b. melléklet a 9/2016. (II. 15.) FM rendelethez51

3. melléklet a 9/2016. (II. 15.) FM rendelethez52

1

Az 1. § d) pontja a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § e) pontja a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § g) pontja a 35/2023. (VII. 14.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § j) pontja a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § k) pontja a 35/2023. (VII. 14.) AM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § l) pontja a 35/2023. (VII. 14.) AM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § q) pontja a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § t) pontját a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (1) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § (2) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 80/2016. (XII. 13.) FM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a 80/2016. (XII. 13.) FM rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdése a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 34. §-a, a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdése a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 32. §-ával megállapított, a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés g) pont nyitó szövegrésze a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) és c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja a 35/2023. (VII. 14.) AM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontja a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) és c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (8) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (1) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) és c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (2) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) és d) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (3) bekezdését a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 33. §-a iktatta be, záró szövegrésze a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) és c) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 5. § (4) bekezdését a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 33. §-a iktatta be, szövege a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 5. alcím címe a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § f) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 6. § (1) bekezdése a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. § (1a) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 24. § (1) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 6. § (1b) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 24. § (1) bekezdése iktatta be.

32

A 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § g) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 6. § (5) bekezdését a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 6. alcím címe a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 7. § a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

38

A 7/A. §-t a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 11. §-a iktatta be.

39

A 8. § (1) bekezdése a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 8. § (3) bekezdése a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § a) és d) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 6/A. alcímet (8/A. §) a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 12. §-a iktatta be.

44

A 9. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 108. § e) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 108. § c) pontjával megállapított szöveg.

46

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 35. § a) pontja, a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 26. § m) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 11. § a 35/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

48

Az 1a. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított, a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

49

Az 1b. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 27. § (2) bekezdésével megállapított, a 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 2a. mellékletet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 2b. mellékletet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 3. mellékletet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére