• Tartalom

9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás

9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás

a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosításáról1

2016.04.16.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Független Rendészeti Panasztestületnek a Netzsaru rendszeren keresztül történő online hozzáférési jogosultságának biztosítása érdekében, valamint a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás 3. mellékletére tekintettel – a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK utasítás) 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Annak érdekében, hogy a rendőrség és a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Panasztestület) által folytatott párhuzamos eljárások megelőzhetőek legyenek, az ORFK a Panasztestület részére a Netzsaru rendszeren keresztül online lekérdezési jogosultságot biztosít a Robotzsaru rendszer 105-ös iktatókönyvének 010012 számú, »rendőri intézkedés, kényszerítő eszköz alkalmazása elleni panasz (Rtv. IV–V–VI. fejezet)« elnevezésű tárgykódjára (a továbbiakban: Tárgykód) iktatott ügyekben.”
2. Az ORFK utasítás 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Az ORFK Ellenőrzési Szolgálata gondoskodik a rendőri intézkedésre vonatkozó, a Netzsaru rendszeren keresztül a Panasztestület számára el nem érhető iratoknak – megkeresés alapján – a Panasztestület részére történő megküldéséről.”
3. Az ORFK utasítás 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. A Tárgykódra iktatott ügyeket az iktatást követő 3 munkanapon belül a Robotzsaru rendszer ügyintézői Moduljában az »Ügyintézői Műveletek/Panaszok Kezelése/Panasz rögzítése« almenüben a legördülő listák kitöltésével rögzíteni kell. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 12. pontjában meghatározott elektronikus irat csatolási kötelezettség teljesítése során tekintettel kell lenni a Panasztestületnek az Rtv. 93/A. § (1)–(3) bekezdésében foglalt adatmegismerési jogosultságaira és annak korlátozásaira.”
4. Az ORFK utasítás 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály biztosítja
a) a panaszok országos nyilvántartására és kezelésére, továbbá a statisztikai adatszolgáltatásra alkalmas szoftverfeltételeket a Robotzsaru rendszer keretében;
b) a Panasztestület online lekérdezési jogosultságával összefüggő informatikai együttműködést.”
5. Az ORFK utasítás 1. mellékletében a „Panasztestület közreműködésével kivizsgálva” szövegrész helyébe a „Panasztestület vagy más szerv közreműködésével kivizsgálva” szöveg lép.
6. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
7. Hatályát veszti az ORFK utasítás 19. és 25. pontja, valamint 2. melléklete.
8. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 8. pont alapján hatályát vesztette 2016. április 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére