• Tartalom

2016. évi XCI. törvény

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról1

2020.01.01.

„Ország, melly fekvésére, éghajlatára, termékére és nemzeti lelkére nézve jó lovakat nevelni, Magyar Országnál különb nincs és hogy csak magunkon áll ezen tárgyat olly virágzásba hozni és valaha olly gyümölcsözésre vinni: hogy a Világ minden vásárait lovainkkal elboríthassuk és hogy a Magyar Ló mindenütt igazságos és megérdemelt elsőséget nyerjen...”

(Széchenyi István: Lovakrul, 1828.)
Magyarország Alaptörvénye nemzeti hitvallásunk részeként vállalja a magyar kultúra és a Kárpát-medencei természet adta és ember alkotta értékek ápolását és óvását, egyben az állam alapvető kötelességeként határozza meg a honos növény- és állatfajainknak, mint nemzetünk e közös örökségeinek védelmét.
„Végezés, melyet a most szerencsésen országló felséges Király és császár, II. József, hogy Magyarországban és az ahhoz tartozó tartományokban..., a jobb fajtából eredett és magasabb méretű lovaknak száma jövendő időkre nézve is minden kitalálható móddal gyarapítatthassék, tetszett ő Felségének kegyesen elvégezni, hogy Magyarországban tulajdon császári, királyi ménes, mely mintegy magvető helye legyen a jelesebb természetű és tartósabb erejű lovaknak, minden időhalasztás nélkül felállítassék, arra rendelvén amaz Mezőhegyes nevű alkalmatos pusztát.”
(II. József végezése, 1784. december 20.)
A mezőhegyesi ménesbirtokra a magyar önkép és identitás évezredes elemét jelentő lovaskultúra szerves és alapvető részeként tekinthetünk. Amikor II. József 1784. december 20-án döntést hozott a ménesbirtok megalapításáról, a magyar lótenyésztés hagyományait egyesítette az ország fejlesztése iránti elkötelezettséggel, folytatva a Bél Mátyás vagy Tessedik Sámuel nevével fémjelezhető, a korszerű mezőgazdaság megteremtése érdekében hozott erőfeszítések sorát.
Mezőhegyes neve az elmúlt több mint kétszázharminc év során összeforrt a kultúraápolás, a szakmai tudás és az egész országra szétsugárzó építőmunka ethoszával, miközben maga is nemzeti hagyományunk részéve vált.
A mezőhegyesi értékek e sokszínű tárházának megőrzése, és az ott felhalmozott szaktudás megfelelő hasznosulása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság jogállása

1. § (1) A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság (a továbbiakban: Ménesbirtok) egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság.

(2) A Ménesbirtok állami mintagazdaság, amely feladatait, mint állami közfeladatokat látja el.

(3) A Ménesbirtok részvényeinek száz százaléka az állam tulajdonában van. A részvények elidegenítése, megterhelése, biztosítékul adása semmis.

(4) A Ménesbirtok székhelye Mezőhegyes.

(5) A Ménesbirtokra, az általa végzett tevékenységre, a Ménesbirtok vagyonára

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit,

b) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény,

c) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,

d) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,

e) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint

előírásait az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. A Ménesbirtok feladatai

2. § (1) A Ménesbirtok feladata az alábbiak világszínvonalú ellátása:

a) a Mezőhegyesen kialakult, védett őshonos magyar lófajták tenyésztése, genetikai értékének megőrzése, és a magyar sportlófajta tenyésztése, genetikai értékének teljesítményalapú növelése,

b)2 az a) pont szerinti lófajták, vagyis a gidrán, a furioso-north star, a nóniusz, valamint a magyar sportló és ügető fajták ménesének kialakítása és fenntartása.

c) a hagyományosan Mezőhegyesen tenyésztett gazdasági haszonállatfajták tenyésztése,

d) az állattenyésztéshez szükséges takarmány-előállítás és legelőgazdálkodás,

e) növénytermesztési, vetőmag-termelési, mező-, erdőgazdasági, vadgazdálkodási kertészeti, és ehhez kapcsolódó oktatási, turisztikai és lovassport-tevékenység,

f) az a)–e) pontokban foglalt ágazatok a Ménesbirtok hagyományaira épülő összehangolt fejlesztése,

g)3 a Mezőhegyesen hagyományos – különösen az állat- és lótenyésztéshez kapcsolódó –, valamint a modern igényeknek megfelelő elméleti és gyakorlati mezőgazdasági szakképzés, oktatás és képzés

h) az agrárképzést nyújtó köznevelési, szakképző, valamint felsőoktatási intézményekkel való együttműködés és gyakorlati képzőhely biztosítása,

i) a gazdasági erejéhez igazodó foglalkoztatási helyzet javításával Mezőhegyes és térsége népességmegtartó erejének növelése.

(2) A Ménesbirtok az (1) bekezdés a), b), d) pontjában meghatározott, lótenyésztéssel összefüggő feladatai keretében a tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlítása érdekében az általa tenyésztett és tartott egyedekkel teljesítményvizsgálatokon, tenyészszemléken, és sporteseményeken vesz részt, illetve szervezi azokat, valamint nyitott és fedett lovas pályákat üzemeltet.

(3) A Ménesbirtok az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladata keretében különösen szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztést végez.

(4) A Ménesbirtok az (1) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott feladata ellátása keretében gondoskodik kertészetek és vetőmag termesztési körzetek kialakításáról, a kertészeti és vetőmagtermesztési tevékenység fejlesztéséről, valamint az ezzel kapcsolatos oktatás szervezéséről.

(5) A Ménesbirtok (4) bekezdésben meghatározott tevékenysége – a természetes és tájazonos környezet kialakítása és fenntartása érdekében – különösen a parkgondozás, erdőápolás és -fenntartás, szántóföldi és kertészeti vetőmagvak, szőlő-, gyümölcs-, és dísznövény-, zöldség- és erdészeti szaporítóanyagok előállítására és megóvására irányul.

3. A Ménesbirtok regionális szerepe

3. § A Ménesbirtok a 2. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti feladatai ellátása során az oktatási, képzési lehetőségekhez történő hozzáférést a határon túli magyar közösségek számára is biztosítja.

4. A Ménesbirtok által vagyonkezelt állami vagyon, a Ménesbirtok gazdálkodása

4. § (1) A Ménesbirtok által vagyonkezelt állami vagyon

a) az állam által ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe adott, állami tulajdonú földrészletekből,

b) az a) pont szerinti földrészleteken található épített örökségből,

c) a Mezőhegyesi Állami Ménes által jelen törvény hatálybalépése előtt vagyonkezelt

ca)4 az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó ingatlan vagyonelemekből, valamint

cb) vagyoni értékű jogokból

áll.

(2) A Ménesbirtok vagyonkezelői joga kiterjed a Ménesbirtok vagyonkezelésében lévő, 1. mellékletben meghatározott földrészletekre és egyéb ingatlanokra, valamint a földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészletekre is.

(3) A Ménesbirtok az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további állami vagyont vagyonkezelési szerződés vagy törvényi kijelölés alapján vagyonkezelhet, a (2) bekezdésben meghatározott földrészleteket bővítheti.

(4) A Ménesbirtok gondoskodik a területén található épített örökség megóvásáról, az épített örökség 2. §-ban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges hasznosításáról.

(5) A Ménesbirtok tevékenységéhez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.

(6)5 A Ménesbirtok által vagyonkezelt ingatlanokon keletkezett termék, termény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:50. § (1) bekezdése szerinti elválással ingyenesen a Ménesbirtok tulajdonába kerül.

5. A Ménesbirtok szervei

5. §6 A Ménesbirtok szervei a tulajdonosi jogok gyakorlója, az igazgatóság és a felügyelőbizottság.

6. A tulajdonosi jogok gyakorlója

6. § (1) A Ménesbirtokban az államot mint egyedüli tulajdonost a tulajdonosi jogok gyakorlója képviseli, aki a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az állam, mint egyedüli tag nevében gyakorolja a legfőbb szerv hatásköreit.

(2) A Ménesbirtok gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem érintik az állami ellenőrzés szerveinek jogszabályban meghatározott hatáskörét.

(4) A Ménesbirtok előző évi tevékenységéről a tulajdonosi jogok gyakorlója legkésőbb május 31-ig beszámol a Kormánynak. A Kormány a beszámoló alapján áttekinti a Ménesbirtok pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét, szakmai feladatainak végrehajtását.

7. § (1) Vezető állású személy megválasztását, illetve kinevezését a Ménesbirtok a megválasztástól vagy kinevezéstől számított 2 munkanapon belül a tulajdonosi jogok gyakorlójának bejelenti.

(2) Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg az e törvényben meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül visszahívja a megválasztott, illetve felmenti a kinevezett személyt.

7. Az igazgatóság

8. § (1) Az igazgatóság a Ménesbirtok ügyvezető szerve.

(2) Az igazgatóság 5–9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója – ötéves időtartamra – nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

8. A felügyelőbizottság

9. § (1) A felügyelőbizottság a Ménesbirtok ellenőrző szerve.

(2) A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki és hívja vissza.

9. A könyvvizsgáló

10. § A Ménesbirtok állandó könyvvizsgálóját a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki, határozott időtartamra.

10. A Ménesbirtok alkalmazottai

11. § (1) A Ménesbirtok munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak.

(2) Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat a Ménesbirtok szervezeti-működési szabályzata tartalmazza.

(3) A Ménesbirtok alkalmazottai kötelesek a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni.

(4) A Ménesbirtok feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól a Ménesbirtok alkalmazottai részére a felmentést az igazgatóság elnöke adhatja meg.

11. Záró rendelkezések

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott földrészletek közül az állam tulajdonában álló földrészletek e törvény hatálybalépésével, e törvény erejénél fogva, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe kerülnek 2017. január 1-jén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott földrészletekre vonatkozó vagyonkezelői jogot a Ménesbirtok kérelme alapján – vagyonkezelési szerződés megkötését követően haladéktalanul – az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott földrészletek vonatkozásában megkötött földhasználati szerződések 2016. december 31-én megszűnnek azzal, hogy az ettől számított 90 napon belül a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a használóval a földhasználati szerződésben foglaltak szerint elszámol.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti valamely földrészlet a „Földet a gazdáknak!” Program során árverésre került, akkor a földrészlet vonatkozásában az adásvételi szerződés megkötésétől az állam eláll.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok közül a nem állami tulajdonban álló ingatlanok, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok tulajdonjogát az állam javára meg kell szerezni. Ha az ingatlanok állami tulajdonba kerülése szerződés alapján nem biztosítható, az ingatlanokat az állam számára ki kell sajátítani.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott ingatlanok az állami tulajdonba kerüléssel egyidejűleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7) bekezdése alapján ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe kerülnek. Az (5) bekezdés szerint állami tulajdonba került ingatlanok vonatkozásában az e bekezdés szerint kijelölt vagyonkezelővel haladéktalanul vagyonkezelési szerződést kell kötni.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot – állami tulajdonba kerülésüket és a (6) bekezdés szerinti vagyonkezelési szerződések megkötését követően – a Ménesbirtok kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(8) Kártalanítás illeti

a) az e törvény hatálybalépését követően hatályba lépő földhasználati szerződéssel rendelkező jogosultat 150.000 forint/hektár mértékben,

b) az (5) bekezdés szerinti kisajátítással érintett földrészlet jogosultját a Kisajátítási törvény szabályai szerint,

c) a „Földet a gazdáknak!” Program során földárverésen az (1) bekezdés szerinti érintett földrészletek vonatkozásában nyertes licitálót az árverésen történő részvétel, valamint a kapcsolódóan felmerült költségek vonatkozásában, ingatlanonként 150.000 forint erejéig.

(9) A Ménesbirtok a 2. § (1) bekezdésének a)–e), valamint g) pontjában meghatározott feladatai – génmegőrzési, helyben megvalósuló oktatási célból történő – végrehajtása, mint közérdekű célok érdekében történő kisajátításra a Kisajátítási törvény szabályait azzal kell alkalmazni, hogy az eljárásban kisajátítást kérőként a saját nevében és az állam javára a Ménesbirtok jár el.

(10)7 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról szóló 2017. évi XCVIII. törvény hatálybalépésének8 napján, jogszabály erejénél fogva a Ménesbirtok vagyonkezelésében álló ingó vagyonelemek – a Ménesbirtok közfeladatainak elősegítése érdekében – tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződéssel ingyenesen a Ménesbirtok tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Ménesbirtok az ingóságokat terhelő esetleges kötelezettségeket – a szerződésben rögzítettek szerint – teljeskörűen átvállalja.

(11)9 A (10) bekezdés szerinti tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződést az állam nevében az ingóságok tulajdonosi joggyakorlója készíti el és köti meg. A szerződésben az ingóságok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

14. §10

1. melléklet a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényhez


A Ménesbirtok működéséhez szükséges ingatlanok

Sorszám

Település

Fekvés

Hrsz.

Alrészlet

Művelési ág/Megnevezés

1.

Mezőhegyes

zártkert

1002/2

 

erdő

2.

Mezőhegyes

zártkert

1002/4

 

erdő

3.

Mezőhegyes

zártkert

1005/1

a

kert

4.

Mezőhegyes

zártkert

1005/1

c

kert

5.

Mezőhegyes

zártkert

1007/10

 

szántó

6.

Mezőhegyes

zártkert

1007/11

 

kivett csatorna

7.

Mezőhegyes

zártkert

1007/13

 

szántó

8.

Mezőhegyes

zártkert

1007/24

 

kivett út

9.

Mezőhegyes

zártkert

1007/26

 

szántó

10.

Mezőhegyes

zártkert

1014/1

 

erdő

11.

Mezőhegyes

zártkert

1014/3

 

szántó

12.

Mezőhegyes

zártkert

1014/5

 

szántó

13.

Mezőhegyes

zártkert

1015/2

a

erdő

14.

Mezőhegyes

zártkert

1015/2

b

kivett árok

15.

Mezőhegyes

zártkert

1015/2

c

gyümölcsös

16.

Mezőhegyes

zártkert

1015/2

d

kivett szérűskert

17.

Mezőhegyes

zártkert

1015/2

f

kivett udvar

18.

Mezőhegyes

zártkert

1015/2

g

gyümölcsös

19.

Mezőhegyes

zártkert

1016/1

 

gyümölcsös

20.

Mezőhegyes

zártkert

1018/10

 

kivett út

21.

Mezőhegyes

zártkert

1020/A/15

 

lakás

22.

Mezőhegyes

zártkert

1021

a

erdő

23.

Mezőhegyes

zártkert

1021

b

kivett saját használatú út

24.

Mezőhegyes

zártkert

1021

c

erdő

25.

Mezőhegyes

zártkert

1021

d

legelő és út

26.

Mezőhegyes

zártkert

1026/3/A/1

 

lakás

27.

Mezőhegyes

zártkert

1034/4

a

kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület

28.

Mezőhegyes

zártkert

1034/4

b

kert

29.

Mezőhegyes

zártkert

1038/5/A/3

 

lakás

30.

Mezőhegyes

zártkert

1038/5/A/4

 

lakás

31.

Mezőhegyes

zártkert

1038/10

 

rét

32.

Mezőhegyes

zártkert

1038/12

a

szántó

33.

Mezőhegyes

zártkert

1038/12

b

legelő

34.

Mezőhegyes

zártkert

1038/12

c

kivett udvar

35.

Mezőhegyes

zártkert

1038/12

d

kivett árok

36.

Mezőhegyes

zártkert

1038/12

f

kivett gazdasági épület, udvar

37.

Mezőhegyes

zártkert

1039/2

 

szántó

38.

Mezőhegyes

zártkert

1041/6

 

szántó

39.

Mezőhegyes

zártkert

1041/8

 

kivett gazdasági épület, udvar

40.

Mezőhegyes

zártkert

1041/9

 

legelő

41.

Mezőhegyes

zártkert

1043

 

szántó

42.

Mezőhegyes

zártkert

1102

a

szántó

43.

Mezőhegyes

zártkert

1102

b

kivett saját használatú út

44.

Mezőhegyes

zártkert

1103

 

kivett udvar

45.

Mezőhegyes

zártkert

1104

 

kivett saját használatú út

46.

Mezőhegyes

zártkert

1106

 

kivett saját használatú út

47.

Mezőhegyes

zártkert

1107

 

kivett udvar

48.

Mezőhegyes

zártkert

1108/1

 

kert

49.

Mezőhegyes

zártkert

1108/2

 

kivett csatorna

50.

Mezőhegyes

zártkert

1108/3

 

kert

51.

Mezőhegyes

zártkert

1346

a

kivett lakóház, udvar

52.

Mezőhegyes

zártkert

1346

b

kert

53.

Mezőhegyes

zártkert

1347

 

szántó

54.

Mezőhegyes

zártkert

1421/2

 

szántó

55.

Mezőhegyes

zártkert

1931

 

szántó

56.

Mezőhegyes

zártkert

2188

 

kert

57.

Mezőhegyes

külterület

04/10

 

kivett ipartelep

58.

Mezőhegyes

külterület

04/12

 

erdő

59.

Mezőhegyes

külterület

05/03

 

szántó

60.

Mezőhegyes

külterület

05/04

 

kivett út

61.

Mezőhegyes

külterület

05/06

 

erdő

62.

Mezőhegyes

külterület

05/07

 

szántó

63.

Mezőhegyes

külterület

05/08

 

kivett csatorna

64.

Mezőhegyes

külterület

05/09

 

kivett csatorna

65.

Mezőhegyes

külterület

05/10

 

kivett út

66.

Mezőhegyes

külterület

07

 

erdő

67.

Mezőhegyes

külterület

08/04

 

kivett saját használatú út

68.

Mezőhegyes

külterület

011/6

 

kivett saját használatú út

69.

Mezőhegyes

külterület

011/13

 

erdő

70.

Mezőhegyes

külterület

011/16

 

erdő

71.

Mezőhegyes

külterület

011/17

 

erdő

72.

Mezőhegyes

külterület

011/18

 

szántó

73.

Mezőhegyes

külterület

012

 

kivett saját használatú út

74.

Mezőhegyes

külterület

013

a

szántó

75.

Mezőhegyes

külterület

013

b

erdő

76.

Mezőhegyes

külterület

014

 

erdő

77.

Mezőhegyes

külterület

015/1

 

kivett út

78.

Mezőhegyes

külterület

015/2

 

kivett saját használatú út

79.

Mezőhegyes

külterület

016/2

a

szántó

80.

Mezőhegyes

külterület

016/2

b

erdő

81.

Mezőhegyes

külterület

016/2

c

legelő

82.

Mezőhegyes

külterület

016/3

 

kivett út

83.

Mezőhegyes

külterület

016/4

 

kivett út

84.

Mezőhegyes

külterület

016/6

 

kivett út

85.

Mezőhegyes

külterület

016/7

 

kivett csatorna

86.

Mezőhegyes

külterület

016/8

 

kivett út

87.

Mezőhegyes

külterület

016/9

 

kivett út

88.

Mezőhegyes

külterület

016/10

 

kivett csatorna

89.

Mezőhegyes

külterület

016/11

 

kivett út

90.

Mezőhegyes

külterület

016/12

 

szántó

91.

Mezőhegyes

külterület

016/14

 

kivett út

92.

Mezőhegyes

külterület

016/15

 

kivett csatorna

93.

Mezőhegyes

külterület

016/16

 

erdő

94.

Mezőhegyes

külterület

016/17

a

szántó

95.

Mezőhegyes

külterület

016/17

b

erdő

96.

Mezőhegyes

külterület

016/18

 

legelő

97.

Mezőhegyes

külterület

019

a

erdő

98.

Mezőhegyes

külterület

019

b

legelő

99.

Mezőhegyes

külterület

019

c

erdő

100.

Mezőhegyes

külterület

020

 

kivett saját használatú út

101.

Mezőhegyes

külterület

021/2

 

kivett saját használatú út

102.

Mezőhegyes

külterület

021/33

 

szántó

103.

Mezőhegyes

külterület

021/34

 

kivett út

104.

Mezőhegyes

külterület

033

 

kivett saját használatú út

105.

Mezőhegyes

külterület

035/1

 

kivett út

106.

Mezőhegyes

külterület

037

 

erdő

107.

Mezőhegyes

külterület

038/1

 

kivett gazdasági épület, udvar

108.

Mezőhegyes

külterület

038/2

 

szántó

109.

Mezőhegyes

külterület

040

 

kivett út

110.

Mezőhegyes

külterület

045/11

 

szántó

111.

Mezőhegyes

külterület

052/2

 

kivett út

112.

Mezőhegyes

külterület

052/3

 

kivett csatorna

113.

Mezőhegyes

külterület

052/4

 

szántó

114.

Mezőhegyes

külterület

055

 

kivett út

115.

Mezőhegyes

külterület

056/3/A/4

 

lakás

116.

Mezőhegyes

külterület

056/7

 

kivett udvar

117.

Mezőhegyes

külterület

056/14

 

szántó

118.

Mezőhegyes

külterület

056/15

 

szántó

119.

Mezőhegyes

külterület

056/17

 

erdő

120.

Mezőhegyes

külterület

056/19

a

erdő

121.

Mezőhegyes

külterület

056/19

b

legelő

122.

Mezőhegyes

külterület

056/20

 

erdő

123.

Mezőhegyes

külterület

056/23

 

szántó

124.

Mezőhegyes

külterület

057/3

 

szántó

125.

Mezőhegyes

külterület

057/4

 

kivett út

126.

Mezőhegyes

külterület

059/2

 

kivett út

127.

Mezőhegyes

külterület

059/3

 

kivett csatorna

128.

Mezőhegyes

külterület

059/4

a

erdő

129.

Mezőhegyes

külterület

059/4

b

szántó

130.

Mezőhegyes

külterület

059/5

 

kivett csatorna

131.

Mezőhegyes

külterület

059/15

 

kivett út

132.

Mezőhegyes

külterület

059/17

a

szántó

133.

Mezőhegyes

külterület

059/17

b

erdő

134.

Mezőhegyes

külterület

059/17

c

szántó

135.

Mezőhegyes

külterület

060

 

kivett út

136.

Mezőhegyes

külterület

061/1

 

szántó

137.

Mezőhegyes

külterület

061/2

 

kivett út

138.

Mezőhegyes

külterület

061/3

 

kivett út

139.

Mezőhegyes

külterület

064

 

kivett út

140.

Mezőhegyes

külterület

066

a

erdő

141.

Mezőhegyes

külterület

066

b

kivett saját használatú út

142.

Mezőhegyes

külterület

067

 

szántó

143.

Mezőhegyes

külterület

069/1

a

szántó

144.

Mezőhegyes

külterület

069/1

b

erdő

145.

Mezőhegyes

külterület

069/1

c

erdő

146.

Mezőhegyes

külterület

069/2

 

kivett út

147.

Mezőhegyes

külterület

069/3

 

kivett csatorna

148.

Mezőhegyes

külterület

069/4

a

szántó

149.

Mezőhegyes

külterület

069/4

b

erdő

150.

Mezőhegyes

külterület

069/4

c

erdő

151.

Mezőhegyes

külterület

069/4

d

erdő

152.

Mezőhegyes

külterület

070/2

 

kivett út

153.

Mezőhegyes

külterület

073/2

 

szántó

154.

Mezőhegyes

külterület

075/1

 

kivett út

155.

Mezőhegyes

külterület

075/2

 

kivett csatorna

156.

Mezőhegyes

külterület

077/1

 

kivett út

157.

Mezőhegyes

külterület

077/2

 

kivett saját használatú út

158.

Mezőhegyes

külterület

079

 

szántó

159.

Mezőhegyes

külterület

082

 

kivett saját használatú út

160.

Mezőhegyes

külterület

083

 

szántó

161.

Mezőhegyes

külterület

084/1

 

kivett saját használatú út

162.

Mezőhegyes

külterület

084/2

 

kivett saját használatú út

163.

Mezőhegyes

külterület

087/1

 

szántó

164.

Mezőhegyes

külterület

087/2

 

kivett út

165.

Mezőhegyes

külterület

087/3

 

kivett csatorna

166.

Mezőhegyes

külterület

087/4

a

erdő

167.

Mezőhegyes

külterület

087/4

b

szántó

168.

Mezőhegyes

külterület

088

 

kivett saját használatú út

169.

Mezőhegyes

külterület

089/8

 

szántó

170.

Mezőhegyes

külterület

089/15

 

szántó

171.

Mezőhegyes

külterület

089/27

 

kivett út

172.

Mezőhegyes

külterület

0103/9

 

szántó

173.

Mezőhegyes

külterület

0105/9

 

szántó

174.

Mezőhegyes

külterület

0107/13

 

szántó

175.

Mezőhegyes

külterület

0109

 

kivett saját használatú út

176.

Mezőhegyes

külterület

0110/23

 

szántó

177.

Mezőhegyes

külterület

0110/36

 

kivett szérűskert

178.

Mezőhegyes

külterület

0110/37

 

kivett út

179.

Mezőhegyes

külterület

0116/1

 

szántó

180.

Mezőhegyes

külterület

0117

 

kivett saját használatú út

181.

Mezőhegyes

külterület

0118

 

szántó

182.

Mezőhegyes

külterület

0119

 

kivett saját használatú út

183.

Mezőhegyes

külterület

0120

a

erdő

184.

Mezőhegyes

külterület

0120

b

kivett tó

185.

Mezőhegyes

külterület

0121/3

 

kivett gazdasági épület, udvar

186.

Mezőhegyes

külterület

0121/5

 

gyümölcsös

187.

Mezőhegyes

külterület

0121/7

 

legelő

188.

Mezőhegyes

külterület

0126/1

 

szántó

189.

Mezőhegyes

külterület

0130/6

 

kivett út

190.

Mezőhegyes

külterület

0135/14

 

kivett út

191.

Mezőhegyes

külterület

0136

 

kivett út

192.

Mezőhegyes

külterület

0141/13

 

kivett út

193.

Mezőhegyes

külterület

0141/14

 

kivett út

194.

Mezőhegyes

külterület

0151/21

 

szántó

195.

Mezőhegyes

külterület

0158

 

szántó

196.

Mezőhegyes

külterület

0159

 

kivett saját használatú út

197.

Mezőhegyes

külterület

0160/1

a

szántó

198.

Mezőhegyes

külterület

0160/1

b

erdő

199.

Mezőhegyes

külterület

0160/2

 

kivett út

200.

Mezőhegyes

külterület

0160/3

a

szántó

201.

Mezőhegyes

külterület

0160/3

b

erdő

202.

Mezőhegyes

külterület

0160/3

c

erdő

203.

Mezőhegyes

külterület

0160/3

d

erdő

204.

Mezőhegyes

külterület

0160/4

 

kivett töltés

205.

Mezőhegyes

külterület

0160/5

 

kivett csatorna

206.

Mezőhegyes

külterület

0160/6

 

kivett töltés

207.

Mezőhegyes

külterület

0171

 

kivett út

208.

Mezőhegyes

külterület

0172/2

 

szántó

209.

Mezőhegyes

külterület

0172/4

a

szántó

210.

Mezőhegyes

külterület

0172/4

b

erdő

211.

Mezőhegyes

külterület

0172/5

 

erdő

212.

Mezőhegyes

külterület

0172/6

 

kivett töltés

213.

Mezőhegyes

külterület

0172/7

 

kivett csatorna

214.

Mezőhegyes

külterület

0172/8

 

kivett töltés

215.

Mezőhegyes

külterület

0172/9

a

szántó

216.

Mezőhegyes

külterület

0172/9

b

erdő

217.

Mezőhegyes

külterület

0174/1

 

erdő

218.

Mezőhegyes

külterület

0174/2

 

kivett saját használatú út

219.

Mezőhegyes

külterület

0174/3

 

erdő

220.

Mezőhegyes

külterület

0175

 

kivett saját használatú út

221.

Mezőhegyes

külterület

0176/1

 

kivett töltés

222.

Mezőhegyes

külterület

0176/2

 

kivett út

223.

Mezőhegyes

külterület

0177

 

szántó

224.

Mezőhegyes

külterület

0178/1

 

kivett út

225.

Mezőhegyes

külterület

0178/2

 

erdő

226.

Mezőhegyes

külterület

0180

 

kivett saját használatú út

227.

Mezőhegyes

külterület

0181

a

szántó

228.

Mezőhegyes

külterület

0181

b

erdő

229.

Mezőhegyes

külterület

0182

 

kivett saját használatú út

230.

Mezőhegyes

külterület

0184

 

kivett saját használatú út

231.

Mezőhegyes

külterület

0185/1

 

kivett üzem

232.

Mezőhegyes

külterület

0186/3

 

erdő

233.

Mezőhegyes

külterület

0186/5

 

erdő

234.

Mezőhegyes

külterület

0187/1

 

szántó

235.

Mezőhegyes

külterület

0187/3

 

kivett saját használatú út

236.

Mezőhegyes

külterület

0187/4

 

kivett saját használatú út

237.

Mezőhegyes

külterület

0188/1

a

szántó

238.

Mezőhegyes

külterület

0188/1

b

erdő

239.

Mezőhegyes

külterület

0191/14

 

kivett udvar

240.

Mezőhegyes

külterület

0191/15

 

kivett udvar

241.

Mezőhegyes

külterület

0191/18

 

gyümölcsös

242.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

a

kivett major

243.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

b

erdő

244.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

c

erdő

245.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

d

szántó

246.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

f

szántó

247.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

g

kivett saját használatú út

248.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

h

szántó

249.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

j

gyümölcsös

250.

Mezőhegyes

külterület

0191/21

k

szántó

251.

Mezőhegyes

külterület

0192/2

a

szántó

252.

Mezőhegyes

külterület

0192/2

b

erdő

253.

Mezőhegyes

külterület

0195/1

 

kivett út

254.

Mezőhegyes

külterület

0195/2

 

erdő

255.

Mezőhegyes

külterület

0195/25

 

kivett út

256.

Mezőhegyes

külterület

0195/26

 

erdő

257.

Mezőhegyes

külterület

0201

 

kivett saját használatú út

258.

Mezőhegyes

külterület

0202

 

kivett saját használatú út

259.

Mezőhegyes

külterület

0203/2

 

erdő

260.

Mezőhegyes

külterület

0203/40

 

erdő

261.

Mezőhegyes

külterület

0218/20

 

legelő

262.

Mezőhegyes

külterület

0237

 

kivett csatorna

263.

Mezőhegyes

külterület

0240/4

 

szántó

264.

Mezőhegyes

külterület

0242/4

 

erdő

265.

Mezőhegyes

külterület

0242/6

a

erdő

266.

Mezőhegyes

külterület

0242/6

b

szántó

267.

Mezőhegyes

külterület

0242/7

 

legelő

268.

Mezőhegyes

külterület

0242/9

 

kivett saját használatú út

269.

Mezőhegyes

külterület

0242/10

 

erdő

270.

Mezőhegyes

külterület

0242/11

 

kivett saját használatú út

271.

Mezőhegyes

külterület

0242/12

 

erdő

272.

Mezőhegyes

külterület

0243

 

kivett saját használatú út

273.

Mezőhegyes

külterület

0244/2

 

gyümölcsös

274.

Mezőhegyes

külterület

0244/3

 

erdő

275.

Mezőhegyes

külterület

0246

 

szántó

276.

Mezőhegyes

külterület

0250

 

kivett saját használatú út

277.

Mezőhegyes

külterület

0251

 

erdő

278.

Mezőhegyes

külterület

0253

 

szántó

279.

Mezőhegyes

külterület

0254/1

 

kivett saját használatú út

280.

Mezőhegyes

külterület

0259

 

kivett saját használatú út

281.

Mezőhegyes

külterület

0260

 

szántó

282.

Mezőhegyes

külterület

0262

 

erdő

283.

Mezőhegyes

külterület

0263

 

kivett saját használatú út

284.

Mezőhegyes

külterület

0264/1

 

erdő

285.

Mezőhegyes

külterület

0264/3

 

erdő

286.

Mezőhegyes

külterület

0264/4

a

szántó

287.

Mezőhegyes

külterület

0264/4

b

erdő

288.

Mezőhegyes

külterület

0264/4

c

legelő

289.

Mezőhegyes

külterület

0264/4

d

erdő

290.

Mezőhegyes

külterület

0264/6

 

kivett udvar

291.

Mezőhegyes

külterület

0266

 

kivett saját használatú út

292.

Mezőhegyes

külterület

0267/2

a

szántó

293.

Mezőhegyes

külterület

0267/2

b

erdő

294.

Mezőhegyes

külterület

0269

 

kivett saját használatú út

295.

Mezőhegyes

külterület

0271/2

 

erdő

296.

Mezőhegyes

külterület

0274/1

a

szántó

297.

Mezőhegyes

külterület

0274/1

b

erdő

298.

Mezőhegyes

külterület

0274/1

c

legelő

299.

Mezőhegyes

külterület

0274/2

 

kivett út

300.

Mezőhegyes

külterület

0274/3

 

kivett csatorna

301.

Mezőhegyes

külterület

0275/1

 

kivett út

302.

Mezőhegyes

külterület

0275/2

 

kivett út

303.

Mezőhegyes

külterület

0276/1

 

kivett saját használatú út

304.

Mezőhegyes

külterület

0276/3

 

kivett csatorna

305.

Mezőhegyes

külterület

0276/4

 

szántó

306.

Mezőhegyes

külterület

0276/5

 

kivett út

307.

Mezőhegyes

külterület

0276/7

 

erdő

308.

Mezőhegyes

külterület

0279/1

a

szántó

309.

Mezőhegyes

külterület

0279/1

b

legelő

310.

Mezőhegyes

külterület

0279/1

c

erdő

311.

Mezőhegyes

külterület

0279/1

d

erdő

312.

Mezőhegyes

külterület

0279/1

f

erdő

313.

Mezőhegyes

külterület

0279/3

 

erdő

314.

Mezőhegyes

külterület

0279/4

 

kivett út

315.

Mezőhegyes

külterület

0279/6

a

erdő

316.

Mezőhegyes

külterület

0279/6

b

legelő

317.

Mezőhegyes

külterület

0279/8

 

erdő

318.

Mezőhegyes

külterület

0283/1

 

kivett út

319.

Mezőhegyes

külterület

0283/2

 

kivett út

320.

Mezőhegyes

külterület

0285/1

 

kivett út

321.

Mezőhegyes

külterület

0285/2

 

kivett út

322.

Mezőhegyes

külterület

0286/1

 

kivett saját használatú út

323.

Mezőhegyes

külterület

0286/4

a

szántó

324.

Mezőhegyes

külterület

0286/4

b

legelő

325.

Mezőhegyes

külterület

0289

 

kivett csatorna

326.

Mezőhegyes

külterület

0290

 

erdő

327.

Mezőhegyes

külterület

0291

a

erdő

328.

Mezőhegyes

külterület

0291

b

legelő

329.

Mezőhegyes

külterület

0294/6

 

kivett csatorna

330.

Mezőhegyes

külterület

0294/7

 

erdő

331.

Mezőhegyes

külterület

0294/8

a

szántó

332.

Mezőhegyes

külterület

0294/8

b

erdő

333.

Mezőhegyes

külterület

0294/8

d

legelő

334.

Mezőhegyes

külterület

0297/4

 

kivett tó

335.

Mezőhegyes

külterület

0297/5

 

szántó

336.

Mezőhegyes

külterület

0297/19

 

szántó

337.

Mezőhegyes

külterület

0297/20

 

kivett út

338.

Mezőhegyes

külterület

0297/34

 

kivett út

339.

Mezőhegyes

külterület

0297/35

 

erdő

340.

Mezőhegyes

külterület

0297/37

 

erdő

341.

Mezőhegyes

külterület

0297/38

a

erdő

342.

Mezőhegyes

külterület

0297/38

c

szántó

343.

Mezőhegyes

külterület

0297/38

d

kivett csatorna

344.

Mezőhegyes

külterület

0297/38

f

szántó

345.

Mezőhegyes

külterület

0297/38

g

erdő

346.

Mezőhegyes

külterület

0298

 

kivett csatorna

347.

Mezőhegyes

külterület

0299/1

 

kivett csatorna

348.

Mezőhegyes

külterület

0299/3

 

erdő

349.

Mezőhegyes

külterület

0299/5

 

erdő

350.

Mezőhegyes

külterület

0299/6

 

szántó

351.

Mezőhegyes

külterület

0300/1

 

kivett saját használatú út

352.

Mezőhegyes

külterület

0306

 

kivett saját használatú út

353.

Mezőhegyes

külterület

0307

 

legelő

354.

Mezőhegyes

külterület

0319/3

 

kivett szárazér-csatorna

355.

Mezőhegyes

külterület

0319/4

 

kivett szárazér-csatorna

356.

Mezőhegyes

külterület

0329

a

erdő

357.

Mezőhegyes

külterület

0329

b

kivett anyaggödör

358.

Mezőhegyes

külterület

0333

 

szántó

359.

Mezőhegyes

külterület

0335/1

 

kivett tó

360.

Mezőhegyes

külterület

0335/2

a

erdő

361.

Mezőhegyes

külterület

0335/2

b

kivett tanya

362.

Mezőhegyes

külterület

0335/2

c

gyümölcsös

363.

Mezőhegyes

külterület

0335/2

d

rét

364.

Mezőhegyes

külterület

0336

 

kivett árok

365.

Mezőhegyes

külterület

0337/1

 

kivett saját használatú út

366.

Mezőhegyes

külterület

0337/2

 

kivett saját használatú út

367.

Mezőhegyes

külterület

0339/1

 

kivett saját használatú út

368.

Mezőhegyes

külterület

0340/1

 

kivett saját használatú út

369.

Mezőhegyes

külterület

0344

 

kivett saját használatú út

370.

Mezőhegyes

külterület

0345/4

 

kivett csatorna

371.

Mezőhegyes

külterület

0345/6

 

erdő

372.

Mezőhegyes

külterület

0345/7

a

szántó

373.

Mezőhegyes

külterület

0345/7

b

erdő

374.

Mezőhegyes

külterület

0345/8

 

erdő

375.

Mezőhegyes

külterület

0345/10

 

erdő

376.

Mezőhegyes

külterület

0345/11

a

szántó

377.

Mezőhegyes

külterület

0345/11

b

erdő

378.

Mezőhegyes

külterület

0345/11

c

szántó

379.

Mezőhegyes

külterület

0347/3

 

kivett saját használatú út

380.

Mezőhegyes

külterület

0348

 

kivett saját használatú út

381.

Mezőhegyes

külterület

0349

 

erdő

382.

Mezőhegyes

külterület

0350

 

kivett saját használatú út

383.

Mezőhegyes

külterület

0356/1

 

szántó

384.

Mezőhegyes

külterület

0356/7

 

szántó

385.

Mezőhegyes

külterület

0356/10

 

kivett anyaggödör

386.

Mezőhegyes

külterület

0357

 

kivett saját használatú út

387.

Mezőhegyes

külterület

0358/1

a

legelő

388.

Mezőhegyes

külterület

0358/1

b

erdő

389.

Mezőhegyes

külterület

0360/10

a

legelő

390.

Mezőhegyes

külterület

0360/10

b

erdő

391.

Mezőhegyes

külterület

0360/14

 

kivett út

392.

Mezőhegyes

külterület

0360/16

 

kivett út

393.

Mezőhegyes

külterület

0360/20

 

szántó

394.

Mezőhegyes

külterület

0362/3

 

kivett saját használatú út

395.

Mezőhegyes

külterület

0363/3

 

kivett út

396.

Mezőhegyes

külterület

0364/25

 

szántó

397.

Mezőhegyes

külterület

0365/3

 

kivett saját használatú út

398.

Mezőhegyes

külterület

0365/14

a

szántó

399.

Mezőhegyes

külterület

0365/14

b

erdő

400.

Mezőhegyes

külterület

0365/18

 

kivett gazdasági épület, udvar

401.

Mezőhegyes

külterület

0365/25

 

erdő

402.

Mezőhegyes

külterület

0365/26

 

gyümölcsös

403.

Mezőhegyes

külterület

0368

 

kivett saját használatú út

404.

Mezőhegyes

külterület

0369/5

 

kivett gazdasági épület, udvar

405.

Mezőhegyes

külterület

0370

 

kivett saját használatú út

406.

Mezőhegyes

külterület

0371

 

kivett saját használatú út

407.

Mezőhegyes

külterület

0372/1

 

szántó

408.

Mezőhegyes

külterület

0373

a

szántó

409.

Mezőhegyes

külterület

0373

b

erdő

410.

Mezőhegyes

külterület

0373

c

legelő

411.

Mezőhegyes

külterület

0376/2

 

kivett saját használatú út

412.

Mezőhegyes

külterület

0377

 

kivett saját használatú út

413.

Mezőhegyes

külterület

0378/1

 

kivett út

414.

Mezőhegyes

külterület

0378/2

 

erdő

415.

Mezőhegyes

külterület

0378/4

 

erdő

416.

Mezőhegyes

külterület

0378/5

a

szántó

417.

Mezőhegyes

külterület

0378/5

b

legelő

418.

Mezőhegyes

külterület

0383

a

erdő

419.

Mezőhegyes

külterület

0383

b

legelő

420.

Mezőhegyes

külterület

0385

a

erdő

421.

Mezőhegyes

külterület

0385

b

legelő

422.

Mezőhegyes

külterület

0385

c

legelő

423.

Mezőhegyes

külterület

0385

d

legelő

424.

Mezőhegyes

külterület

0386/1

a

szántó

425.

Mezőhegyes

külterület

0386/1

b

legelő

426.

Mezőhegyes

külterület

0386/1

c

erdő

427.

Mezőhegyes

külterület

0390/1

a

szántó

428.

Mezőhegyes

külterület

0390/1

b

erdő

429.

Mezőhegyes

külterület

0390/1

c

erdő

430.

Mezőhegyes

külterület

0390/1

d

legelő

431.

Mezőhegyes

külterület

0390/1

f

erdő

432.

Mezőhegyes

külterület

0390/2

 

kivett út

433.

Mezőhegyes

külterület

0390/3

 

kivett út

434.

Mezőhegyes

külterület

0390/4

 

kivett csatorna

435.

Mezőhegyes

külterület

0390/5

 

kivett út

436.

Mezőhegyes

külterület

0390/7

 

kivett út

437.

Mezőhegyes

külterület

0393

 

kivett út

438.

Mezőhegyes

külterület

0394

a

szántó

439.

Mezőhegyes

külterület

0394

b

erdő

440.

Mezőhegyes

külterület

0402

 

kivett út

441.

Mezőhegyes

külterület

0407

 

szántó

442.

Mezőhegyes

külterület

0412/1

 

kivett út

443.

Mezőhegyes

külterület

0412/2

 

kivett saját használatú út

444.

Mezőhegyes

külterület

0412/3

 

kivett saját használatú út

445.

Mezőhegyes

külterület

0413

 

kivett saját használatú út

446.

Mezőhegyes

külterület

0414

 

erdő

447.

Mezőhegyes

külterület

0415

 

kivett saját használatú út

448.

Mezőhegyes

külterület

0417/4/A/2

 

lakás

449.

Mezőhegyes

külterület

0417/17

 

kivett udvar

450.

Mezőhegyes

külterület

0417/18

a

kivett lakóház, udvar

451.

Mezőhegyes

külterület

0417/18

b

szántó

452.

Mezőhegyes

külterület

0417/25

 

szántó

453.

Mezőhegyes

külterület

0417/29

 

erdő

454.

Mezőhegyes

külterület

0417/30

 

erdő

455.

Mezőhegyes

külterület

0417/37

 

kivett gazdasági épület, udvar

456.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

a

kivett major

457.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

b

erdő

458.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

c

szántó

459.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

f

erdő

460.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

g

kivett árok

461.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

h

erdő

462.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

j

erdő

463.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

k

szántó

464.

Mezőhegyes

külterület

0417/38

l

szántó

465.

Mezőhegyes

külterület

0418

b

erdő

466.

Mezőhegyes

külterület

0419

 

kivett saját használatú út

467.

Mezőhegyes

külterület

0420

 

szántó

468.

Mezőhegyes

külterület

0421/1

 

erdő

469.

Mezőhegyes

külterület

0421/3

a

szántó

470.

Mezőhegyes

külterület

0421/3

b

erdő

471.

Mezőhegyes

külterület

0421/3

c

erdő

472.

Mezőhegyes

külterület

0422

a

szántó

473.

Mezőhegyes

külterület

0422

b

erdő

474.

Mezőhegyes

külterület

0423

a

szántó

475.

Mezőhegyes

külterület

0423

b

erdő

476.

Mezőhegyes

külterület

0423

c

erdő

477.

Mezőhegyes

külterület

0426

 

kivett saját használatú út

478.

Mezőhegyes

külterület

0427

 

kivett saját használatú út

479.

Mezőhegyes

külterület

0429

 

kivett saját használatú út

480.

Mezőhegyes

külterület

0430/20

 

legelő

481.

Mezőhegyes

külterület

0430/21

 

erdő

482.

Mezőhegyes

külterület

0432

a

erdő

483.

Mezőhegyes

külterület

0432

b

legelő

484.

Mezőhegyes

külterület

0433

 

kivett csatorna

485.

Mezőhegyes

külterület

0434

a

szántó

486.

Mezőhegyes

külterület

0434

b

erdő

487.

Mezőhegyes

külterület

0434

c

legelő

488.

Mezőhegyes

külterület

0437

 

kivett saját használatú út

489.

Mezőhegyes

külterület

0438/1

 

szántó

490.

Mezőhegyes

külterület

0438/2

 

kivett saját használatú út

491.

Mezőhegyes

külterület

0441/3

 

erdő

492.

Mezőhegyes

külterület

0444

 

szántó

493.

Mezőhegyes

külterület

0445/2

 

kivett saját használatú út

494.

Mezőhegyes

külterület

0445/4

 

kivett saját használatú út

495.

Mezőhegyes

külterület

0445/8

 

erdő

496.

Mezőhegyes

külterület

0445/10

 

erdő

497.

Mezőhegyes

külterület

0445/12

 

kivett saját használatú út

498.

Mezőhegyes

külterület

0445/17

 

kivett saját használatú út

499.

Mezőhegyes

külterület

0445/33

a

erdő

500.

Mezőhegyes

külterület

0445/33

b

gyümölcsös

501.

Mezőhegyes

külterület

0445/33

c

kivett út

502.

Mezőhegyes

külterület

0445/35

 

legelő

503.

Mezőhegyes

külterület

0445/36

 

kivett lóversenypálya

504.

Mezőhegyes

külterület

0445/38

 

kivett lóversenypálya

505.

Mezőhegyes

külterület

0445/39

 

szántó

506.

Mezőhegyes

külterület

0446/2

 

szántó

507.

Mezőhegyes

külterület

0447/3

 

legelő

508.

Mezőhegyes

külterület

0447/4

 

kivett csatorna

509.

Mezőhegyes

külterület

0448/2

 

kivett út

510.

Mezőhegyes

külterület

0448/3

a

szántó

511.

Mezőhegyes

külterület

0448/3

b

erdő

512.

Mezőhegyes

külterület

0448/3

c

erdő

513.

Mezőhegyes

külterület

0448/3

d

erdő

514.

Mezőhegyes

külterület

0453

 

kivett saját használatú út

515.

Mezőhegyes

külterület

0454/3

 

legelő

516.

Mezőhegyes

külterület

0454/5

 

erdő

517.

Mezőhegyes

külterület

0454/6

 

szántó

518.

Mezőhegyes

külterület

0456/1

 

erdő

519.

Mezőhegyes

külterület

0457/10/A/5

 

lakás

520.

Mezőhegyes

külterület

0457/22

 

erdő

521.

Mezőhegyes

külterület

0457/25

 

erdő

522.

Mezőhegyes

külterület

0457/27

 

szántó

523.

Mezőhegyes

külterület

0457/44

a

erdő

524.

Mezőhegyes

külterület

0457/44

b

erdő

525.

Mezőhegyes

külterület

0457/44

c

erdő

526.

Mezőhegyes

külterület

0457/44

d

erdő

527.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

a

kivett major

528.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

b

erdő

529.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

c

erdő

530.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

d

erdő

531.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

f

erdő

532.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

g

erdő

533.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

h

erdő

534.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

j

erdő

535.

Mezőhegyes

külterület

0457/45

k

erdő

536.

Mezőhegyes

külterület

0458

 

kivett út

537.

Mezőhegyes

külterület

0459/2

a

szántó

538.

Mezőhegyes

külterület

0459/2

b

erdő

539.

Mezőhegyes

külterület

0461

 

kivett út

540.

Mezőhegyes

külterület

0462/1

a

szántó

541.

Mezőhegyes

külterület

0462/1

b

erdő

542.

Mezőhegyes

külterület

0462/2

 

kivett út

543.

Mezőhegyes

külterület

0462/4

 

kivett út

544.

Mezőhegyes

külterület

0462/5

 

kivett csatorna

545.

Mezőhegyes

külterület

0465

a

szántó

546.

Mezőhegyes

külterület

0465

b

erdő

547.

Mezőhegyes

külterület

0465

c

erdő

548.

Mezőhegyes

külterület

0466

 

kivett saját használatú út

549.

Mezőhegyes

külterület

0467/2

 

kivett saját használatú út

550.

Mezőhegyes

külterület

0467/3

 

legelő

551.

Mezőhegyes

külterület

0467/4

 

kivett saját használatú út

552.

Mezőhegyes

külterület

0486

 

kivett út

553.

Mezőhegyes

külterület

0488

 

kivett saját használatú út

554.

Mezőhegyes

külterület

0490

 

kivett saját használatú út

555.

Mezőhegyes

külterület

0497/1

 

erdő

556.

Mezőhegyes

külterület

0497/3

 

erdő

557.

Mezőhegyes

külterület

0500

 

kivett saját használatú út

558.

Mezőhegyes

külterület

0502

 

kivett saját használatú út

559.

Mezőhegyes

külterület

0508

 

erdő

560.

Mezőhegyes

külterület

0510/10

 

szántó

561.

Mezőhegyes

külterület

0510/12

 

legelő

562.

Mezőhegyes

külterület

0510/23

 

rét

563.

Mezőhegyes

külterület

0513/33

a

szántó

564.

Mezőhegyes

külterület

0513/33

b

erdő

565.

Mezőhegyes

külterület

0526/3

 

szántó

566.

Mezőhegyes

külterület

0538/2

 

kivett saját használatú út

567.

Mezőhegyes

külterület

0538/9

 

szántó

568.

Mezőhegyes

külterület

0538/10

 

erdő

569.

Mezőhegyes

külterület

0538/12

 

erdő

570.

Mezőhegyes

külterület

0538/13

 

szántó

571.

Mezőhegyes

külterület

0550/3

 

kivett saját használatú út

572.

Mezőhegyes

külterület

0552

 

erdő

573.

Mezőhegyes

külterület

0553

 

kivett saját használatú út

574.

Mezőhegyes

külterület

0554

 

szántó

575.

Mezőhegyes

külterület

0555

 

kivett saját használatú út

576.

Mezőhegyes

külterület

0556

a

szántó

577.

Mezőhegyes

külterület

0556

b

rét

578.

Mezőhegyes

külterület

0557/1

 

erdő

579.

Mezőhegyes

külterület

0557/2

 

kivett saját használatú út

580.

Mezőhegyes

külterület

0557/3

 

erdő

581.

Mezőhegyes

külterület

0558

 

kivett saját használatú út

582.

Mezőhegyes

külterület

0559/2

 

kivett saját használatú út

583.

Mezőhegyes

külterület

0559/15

 

kivett út

584.

Mezőhegyes

külterület

0560

 

kivett saját használatú út

585.

Mezőhegyes

külterület

0561/1

 

kivett út

586.

Mezőhegyes

külterület

0561/25

 

kivett út

587.

Mezőhegyes

külterület

0561/43

 

kivett út

588.

Mezőhegyes

külterület

0561/49

 

erdő

589.

Mezőhegyes

külterület

0562

 

kivett saját használatú út

590.

Mezőhegyes

külterület

0563/24

 

erdő

591.

Mezőhegyes

külterület

0563/27

 

kivett út

592.

Mezőhegyes

külterület

0564

 

kivett saját használatú út

593.

Mezőhegyes

külterület

0565

 

erdő

594.

Mezőhegyes

külterület

0566

 

kivett saját használatú út

595.

Mezőhegyes

külterület

0567

 

szántó

596.

Mezőhegyes

külterület

0569

 

kivett saját használatú út

597.

Mezőhegyes

külterület

0570/4

 

erdő

598.

Mezőhegyes

külterület

0570/7

 

szántó

599.

Mezőhegyes

külterület

0571

 

kivett saját használatú út

600.

Mezőhegyes

külterület

0572

 

erdő

601.

Mezőhegyes

külterület

0573

 

kivett saját használatú út

602.

Mezőhegyes

külterület

0575

 

kivett saját használatú út

603.

Mezőhegyes

külterület

0576/36

 

kivett út

604.

Mezőhegyes

külterület

0576/59

 

kivett út

605.

Mezőhegyes

külterület

0584/89

a

szántó

606.

Mezőhegyes

külterület

0584/89

b

nádas

607.

Mezőhegyes

külterület

0584/107

 

erdő

608.

Mezőhegyes

külterület

0584/128

a

szántó

609.

Mezőhegyes

külterület

0584/128

b

legelő

610.

Mezőhegyes

külterület

0584/156

 

szántó

611.

Mezőhegyes

külterület

0584/157

 

szántó

612.

Mezőhegyes

külterület

0586

 

erdő

613.

Mezőhegyes

külterület

0587/2

 

erdő

614.

Mezőhegyes

külterület

0587/3

 

erdő

615.

Mezőhegyes

külterület

0591

 

erdő

616.

Mezőhegyes

külterület

0592

 

erdő

617.

Mezőhegyes

külterület

0603

 

kivett árok

618.

Mezőhegyes

külterület

0615

 

kivett saját használatú út

619.

Mezőhegyes

külterület

0616

a

szántó

620.

Mezőhegyes

külterület

0616

b

erdő

621.

Mezőhegyes

külterület

0616

c

rét

622.

Mezőhegyes

külterület

0616

d

nádas

623.

Mezőhegyes

külterület

0616

f

erdő

624.

Mezőhegyes

külterület

0616

g

szántó

625.

Mezőhegyes

külterület

0616

h

erdő

626.

Mezőhegyes

külterület

0616

j

szántó

627.

Mezőhegyes

külterület

0617

 

kivett saját használatú út

628.

Mezőhegyes

külterület

0625/1

 

szántó

629.

Mezőhegyes

külterület

0625/2

 

kivett út

630.

Mezőhegyes

külterület

0625/22

 

erdő

631.

Mezőhegyes

külterület

0625/23

a

szántó

632.

Mezőhegyes

külterület

0625/23

b

erdő

633.

Mezőhegyes

külterület

0626

 

kivett saját használatú út

634.

Mezőhegyes

külterület

0627

a

erdő

635.

Mezőhegyes

külterület

0627

b

rét

636.

Mezőhegyes

külterület

0627

c

szántó

637.

Mezőhegyes

külterület

0627

d

rét

638.

Mezőhegyes

külterület

0627

f

szántó

639.

Mezőhegyes

külterület

0627

g

rét

640.

Mezőhegyes

külterület

0627

h

nádas

641.

Mezőhegyes

külterület

0627

j

rét

642.

Mezőhegyes

külterület

0627

k

nádas

643.

Mezőhegyes

külterület

0628

 

kivett saját használatú út

644.

Mezőhegyes

külterület

0629/10

a

erdő

645.

Mezőhegyes

külterület

0629/10

b

rét

646.

Mezőhegyes

külterület

0629/10

c

szántó

647.

Mezőhegyes

külterület

0629/10

d

legelő

648.

Mezőhegyes

külterület

0629/27

 

kivett út

649.

Mezőhegyes

külterület

0629/58

 

kivett út

650.

Mezőhegyes

külterület

0629/59

 

szántó

651.

Mezőhegyes

külterület

0629/60

 

kivett csatorna

652.

Mezőhegyes

külterület

0630

a

kivett udvar

653.

Mezőhegyes

külterület

0630

b

erdő

654.

Mezőhegyes

külterület

0630

c

szántó

655.

Mezőhegyes

külterület

0637/2

 

szántó

656.

Mezőhegyes

külterület

0637/33

 

szántó

657.

Mezőhegyes

külterület

0638

 

kivett saját használatú út

658.

Mezőhegyes

külterület

0645/4

 

kivett csatorna

659.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

a

kivett saját használatú út

660.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

b

szántó

661.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

c

szántó

662.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

d

szántó

663.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

f

szántó

664.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

g

szántó

665.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

h

szántó

666.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

j

szántó

667.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

k

szántó

668.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

l

szántó

669.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

m

szántó

670.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

n

szántó

671.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

p

szántó

672.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

r

szántó

673.

Mezőhegyes

külterület

0646/2

s

szántó

674.

Mezőhegyes

külterület

0646/4

a

kivett saját használatú út

675.

Mezőhegyes

külterület

0646/4

b

szántó

676.

Mezőhegyes

külterület

0646/4

c

szántó

677.

Mezőhegyes

külterület

0646/4

d

szántó

678.

Mezőhegyes

külterület

0646/4

f

szántó

679.

Mezőhegyes

külterület

0646/4

g

szántó

680.

Mezőhegyes

külterület

0646/4

h

kivett saját használatú út

681.

Mezőhegyes

külterület

0646/4

j

szántó

682.

Mezőhegyes

külterület

0646/5

a

kivett saját használatú út

683.

Mezőhegyes

külterület

0646/5

b

szántó

684.

Mezőhegyes

külterület

0646/5

c

szántó

685.

Mezőhegyes

külterület

0646/5

d

szántó

686.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

a

kivett saját használatú út

687.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

b

szántó

688.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

c

szántó

689.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

d

szántó

690.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

f

szántó

691.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

g

szántó

692.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

h

szántó

693.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

j

szántó

694.

Mezőhegyes

külterület

0646/6

k

szántó

695.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

a

kivett út

696.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

b

szántó

697.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

c

szántó

698.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

d

szántó

699.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

f

szántó

700.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

g

szántó

701.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

h

szántó

702.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

j

szántó

703.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

k

szántó

704.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

l

szántó

705.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

m

szántó

706.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

n

szántó

707.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

p

szántó

708.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

r

szántó

709.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

s

szántó

710.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

t

szántó

711.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

v

kivett út

712.

Mezőhegyes

külterület

0646/7

x

kivett út

713.

Mezőhegyes

külterület

0646/10

 

szántó

714.

Mezőhegyes

külterület

0646/11

 

kivett csatorna

715.

Mezőhegyes

külterület

0646/12

 

szántó

716.

Mezőhegyes

külterület

0646/13

 

szántó

717.

Mezőhegyes

külterület

0646/14

 

szántó

718.

Mezőhegyes

külterület

0647/2

 

kivett csatorna

719.

Mezőhegyes

külterület

0647/3

 

legelő

720.

Mezőhegyes

külterület

0647/4

 

szántó

721.

Mezőhegyes

külterület

0647/11

a

szántó

722.

Mezőhegyes

külterület

0647/11

b

erdő

723.

Mezőhegyes

külterület

0650/2

 

kivett csatorna

724.

Mezőhegyes

külterület

0650/4

 

erdő

725.

Mezőhegyes

külterület

0653/1

 

kivett saját használatú út

726.

Mezőhegyes

külterület

0654/2

 

kivett saját használatú út

727.

Mezőhegyes

külterület

0655/1

 

erdő

728.

Mezőhegyes

külterület

0656

 

szántó

729.

Mezőhegyes

külterület

0657

 

erdő

730.

Mezőhegyes

külterület

0658/11

 

kivett élővíz-csatorna

731.

Mezőhegyes

külterület

0660

a

erdő

732.

Mezőhegyes

külterület

0660

b

szántó

733.

Mezőhegyes

külterület

0661/2

 

kivett saját használatú út

734.

Mezőhegyes

külterület

0662

 

kivett saját használatú út

735.

Mezőhegyes

külterület

0663/1

 

erdő

736.

Mezőhegyes

külterület

0664/2

a

szántó

737.

Mezőhegyes

külterület

0664/2

b

erdő

738.

Mezőhegyes

külterület

0667/2

 

szántó

739.

Mezőhegyes

külterület

0668/1

 

kivett saját használatú út

740.

Mezőhegyes

külterület

0668/2

a

kivett gazdasági épület, udvar

741.

Mezőhegyes

külterület

0668/2

b

erdő

742.

Mezőhegyes

külterület

0669/4

 

kivett saját használatú út

743.

Mezőhegyes

külterület

0669/7

 

erdő

744.

Mezőhegyes

külterület

0669/9

 

szántó

745.

Mezőhegyes

külterület

0669/10

 

erdő

746.

Mezőhegyes

külterület

0669/11

 

erdő

747.

Mezőhegyes

külterület

0670/2

 

erdő

748.

Mezőhegyes

külterület

0671/1

 

szántó

749.

Mezőhegyes

külterület

0671/2

 

szántó

750.

Mezőhegyes

külterület

0671/3

 

erdő

751.

Mezőhegyes

külterület

0671/4

 

szántó

752.

Mezőhegyes

külterület

0671/5

 

szántó

753.

Mezőhegyes

külterület

0675

 

szántó

754.

Mezőhegyes

külterület

0676

 

kivett árok

755.

Mezőhegyes

külterület

0678/1

 

szántó

756.

Mezőhegyes

külterület

0678/2

 

kivett saját használatú út

757.

Mezőhegyes

külterület

0679

 

kivett út

758.

Mezőhegyes

külterület

0680/1

 

szántó

759.

Mezőhegyes

külterület

0680/2

 

kivett csatorna

760.

Mezőhegyes

külterület

0680/3

 

szántó

761.

Mezőhegyes

külterület

0682/1

 

kivett csatorna

762.

Mezőhegyes

külterület

0683/12

 

szántó

763.

Mezőhegyes

külterület

0684

 

kivett saját használatú út

764.

Mezőhegyes

külterület

0685/1

 

erdő

765.

Mezőhegyes

külterület

0686

 

kivett saját használatú út

766.

Mezőhegyes

külterület

0688/13

 

kivett út

767.

Mezőhegyes

külterület

0688/16

 

erdő

768.

Mezőhegyes

külterület

0688/19

 

szántó

769.

Mezőhegyes

külterület

0689/1

 

kivett saját használatú út

770.

Mezőhegyes

külterület

0689/2

 

kivett saját használatú út

771.

Mezőhegyes

külterület

0690/2

a

szántó

772.

Mezőhegyes

külterület

0690/2

b

kivett gazdasági épület, udvar

773.

Mezőhegyes

külterület

0690/2

c

erdő

774.

Mezőhegyes

külterület

0690/2

d

szántó

775.

Mezőhegyes

külterület

0690/2

f

erdő

776.

Mezőhegyes

külterület

0690/2

g

kivett töltés

777.

Mezőhegyes

külterület

0691

 

kivett élővíz-csatorna

778.

Mezőhegyes

külterület

0692

 

kivett saját használatú út

779.

Mezőhegyes

külterület

0693/1

a

szántó

780.

Mezőhegyes

külterület

0693/1

b

erdő

781.

Mezőhegyes

külterület

0693/1

c

legelő

782.

Mezőhegyes

külterület

0693/2

 

kivett út

783.

Mezőhegyes

külterület

0693/3

 

szántó

784.

Mezőhegyes

külterület

0696/6

 

erdő

785.

Mezőhegyes

külterület

0698/2

 

kivett saját használatú út

786.

Mezőhegyes

külterület

0699/2

 

kivett saját használatú út

787.

Mezőhegyes

külterület

0700/2

 

erdő

788.

Mezőhegyes

külterület

0702/1

 

szántó

789.

Mezőhegyes

külterület

0702/2

 

kivett út

790.

Mezőhegyes

külterület

0702/4

 

erdő

791.

Mezőhegyes

külterület

0702/6

 

szántó

792.

Mezőhegyes

külterület

0702/10

 

szántó

793.

Mezőhegyes

külterület

0702/11

a

szántó

794.

Mezőhegyes

külterület

0702/11

b

erdő

795.

Mezőhegyes

külterület

0702/11

c

erdő

796.

Mezőhegyes

külterület

0709/4

a

szántó

797.

Mezőhegyes

külterület

0709/4

b

erdő

798.

Mezőhegyes

külterület

0709/5

a

erdő

799.

Mezőhegyes

külterület

0709/5

b

legelő

800.

Mezőhegyes

külterület

0715/1

 

erdő

801.

Mezőhegyes

külterület

0715/36

 

kivett út

802.

Mezőhegyes

külterület

0715/37

 

erdő

803.

Mezőhegyes

külterület

0715/56

 

szántó

804.

Mezőhegyes

külterület

0715/70

 

szántó

805.

Mezőhegyes

külterület

0715/71

 

szántó

806.

Mezőhegyes

külterület

0727/1

a

erdő

807.

Mezőhegyes

külterület

0727/1

b

nádas

808.

Mezőhegyes

külterület

0727/1

c

nádas

809.

Mezőhegyes

külterület

0730/10

 

kivett út

810.

Mezőhegyes

külterület

0730/28

 

kivett út

811.

Mezőhegyes

külterület

0730/54

a

erdő

812.

Mezőhegyes

külterület

0730/54

b

nádas

813.

Mezőhegyes

külterület

0730/54

c

kivett út

814.

Mezőhegyes

külterület

0730/60

 

kivett út

815.

Mezőhegyes

külterület

0730/76

a

erdő

816.

Mezőhegyes

külterület

0730/76

b

kivett árok

817.

Mezőhegyes

külterület

0730/76

c

erdő

818.

Mezőhegyes

külterület

0731

 

kivett út

819.

Mezőhegyes

külterület

0732

 

kivett út

820.

Mezőhegyes

külterület

0733

 

erdő

821.

Mezőhegyes

külterület

0742/1

 

kivett út

822.

Mezőhegyes

külterület

0744/4

 

kivett csatorna

823.

Mezőhegyes

külterület

0744/18

 

szántó

824.

Mezőhegyes

külterület

0744/19

 

kivett út

825.

Mezőhegyes

külterület

0744/32

 

kivett út

826.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

b

erdő

827.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

c

legelő

828.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

d

erdő

829.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

f

erdő

830.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

g

erdő

831.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

h

nádas

832.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

j

szántó

833.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

k

erdő

834.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

l

erdő

835.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

m

szántó

836.

Mezőhegyes

külterület

0744/42

n

kivett út

837.

Mezőhegyes

külterület

0744/43

a

kivett út

838.

Mezőhegyes

külterület

0744/43

b

erdő

839.

Mezőhegyes

külterület

0744/43

c

kivett út

840.

Mezőhegyes

külterület

0744/44

 

kivett út

841.

Mezőhegyes

külterület

0744/76

 

erdő

842.

Mezőhegyes

külterület

0744/77

a

erdő

843.

Mezőhegyes

külterület

0744/77

b

legelő

844.

Mezőhegyes

külterület

0744/77

c

erdő

845.

Mezőhegyes

külterület

0744/78

 

kivett árok

846.

Mezőhegyes

külterület

0744/84

 

szántó

847.

Mezőhegyes

külterület

0747

 

erdő

848.

Mezőhegyes

külterület

0762

 

kivett saját használatú út

849.

Mezőhegyes

külterület

0765

 

kivett saját használatú út

850.

Mezőhegyes

külterület

0766

 

erdő

851.

Mezőhegyes

külterület

0768/5

 

szántó

852.

Mezőhegyes

külterület

0769

 

kivett élővíz-csatorna

853.

Mezőhegyes

belterület

7/2/A/5

 

lakás

854.

Mezőhegyes

belterület

8

 

kivett középiskola

855.

Mezőhegyes

belterület

18

 

kivett saját használatú út

856.

Mezőhegyes

belterület

413

 

kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület

857.

Mezőhegyes

belterület

672/5/A/3

 

lakás

858.

Mezőhegyes

belterület

677/1

 

kivett gazdasági épület, udvar

859.

Mezőhegyes

belterület

704

 

kivett irodaház

860.

Mezőhegyes

belterület

726

 

kivett szálloda

861.

Mezőhegyes

belterület

729

 

kivett gazdasági épület, udvar

862.

Mezőhegyes

belterület

730

 

kivett irodaház

863.

Mezőhegyes

belterület

780/3

 

legelő

864.

Mezőhegyes

belterület

784/2

 

erdő

865.

Mezőhegyes

belterület

818

 

kivett lakóház, udvar

866.

Mezőhegyes

belterület

820

 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

867.

Mezőhegyes

belterület

837/3/A/4

 

lakás

868.

Mezőhegyes

belterület

852/2

 

kivett út

869.

Mezőhegyes

belterület

860/5/A/3

 

lakás

870.

Mezőhegyes

belterület

860/5/A/6

 

lakás

871.

Mezőhegyes

belterület

870/1

 

kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület

872.

Mezőhegyes

belterület

879/2/A/4

 

lakás

873.

Mezőhegyes

belterület

905/2

 

kivett vízmû

874.

Mezőhegyes

külterület

260

 

szántó

875.

Medgyesegyháza

belterület

1723

 

kivett lakóház, udvar

876.

Medgyesegyháza

külterület

041/6

 

kivett út

877.

Medgyesegyháza

külterület

0204/4

 

kivett udvar

878.

Medgyesegyháza

külterület

0204/5

 

kivett saját használatú út

879.

Medgyesegyháza

külterület

0204/6

 

kivett vízállás

880.

Medgyesegyháza

külterület

0206/1

 

kivett udvar

881.

Medgyesegyháza

külterület

0206/2

 

kivett út

882.

Medgyesegyháza

külterület

0206/3

 

kivett udvar

883.

Mezőhegyes

belterület

28/13

 

kivett kultúrház

884.

Mezőhegyes

belterület

147/5

 

kivett lakóház, udvar

885.

Mezőhegyes

belterület

663/8

 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

886.

Mezőhegyes

belterület

676

 

kivett áruház

887.

Mezőhegyes

belterület

748

 

kivett közterület

888.

Mezőhegyes

belterület

787

 

kivett baromfitelep

889.

Mezőhegyes

belterület

788/2

 

kivett vízmű

890.

Mezőhegyes

belterület

792

 

kivett gazdasági épület, udvar

891.

Mezőhegyes

belterület

796/7

 

kivett beépítetlen terület

892.

Mezőhegyes

belterület

803/1

 

kivett saját használatú út

893.

Mezőhegyes

belterület

804/1

 

kivett üzem

894.

Mezőhegyes

belterület

832

 

kivett beépítetlen terület

895.

Mezőhegyes

belterület

836/2

 

kivett beépítetlen terület

896.

Mezőhegyes

belterület

862

 

kivett közpark

897.

Mezőhegyes

belterület

866

 

kivett óvoda

898.

Mezőhegyes

belterület

868

 

kivett gazdasági épület, udvar

899.

Mezőhegyes

belterület

870/5

 

kivett saját használatú út

900.

Mezőhegyes

belterület

884

 

kivett közpark

901.

Mezőhegyes

belterület

906/3

 

kivett beépítetlen terület

902.

Mezőhegyes

külterület

021/13

 

kivett út

903.

Mezőhegyes

külterület

056/26

 

kivett major

904.

Mezőhegyes

külterület

057/1

 

kivett gazdasági épület, udvar

905.

Mezőhegyes

külterület

058/1

 

kivett saját használatú út

906.

Mezőhegyes

külterület

058/3

 

kivett saját használatú út

907.

Mezőhegyes

külterület

058/4

 

kivett út

908.

Mezőhegyes

külterület

058/5

 

kivett út

909.

Mezőhegyes

külterület

0110/29

 

kivett út

910.

Mezőhegyes

külterület

0121/1

 

kivett lakóház, udvar

911.

Mezőhegyes

külterület

0186/4

 

kivett gazdasági épület, udvar

912.

Mezőhegyes

külterület

0188/2

 

kivett szarvasmarhatelep

913.

Mezőhegyes

külterület

0242/15

 

kivett telephely

914.

Mezőhegyes

külterület

0244/1

 

kivett gazdasági épület, udvar

915.

Mezőhegyes

külterület

0270

 

szántó

916.

Mezőhegyes

külterület

0271/1

 

kivett gazdasági épület, udvar

917.

Mezőhegyes

külterület

0279/7

 

kivett udvar

918.

Mezőhegyes

külterület

0292

 

kivett árok

919.

Mezőhegyes

külterület

0293

 

kivett árok

920.

Mezőhegyes

külterület

0294/2

 

kivett fűtőmű

921.

Mezőhegyes

külterület

0295/2

 

kivett saját használatú út

922.

Mezőhegyes

külterület

0296/1

 

kivett árok

923.

Mezőhegyes

külterület

0328

 

kivett árok

924.

Mezőhegyes

külterület

0359/2

 

kivett árok

925.

Mezőhegyes

külterület

0365/27

 

kivett udvar

926.

Mezőhegyes

külterület

0417/3

 

általános iskola

927.

Mezőhegyes

külterület

0417/34

 

kivett gazdasági épület, udvar

928.

Mezőhegyes

külterület

0417/35

 

kivett gazdasági épület, udvar

929.

Mezőhegyes

külterület

0442

 

kivett saját használatú út

930.

Mezőhegyes

külterület

0445/9

 

kivett szemétlerakó telep

931.

Mezőhegyes

külterület

0445/23

 

kivett fácántelep

932.

Mezőhegyes

külterület

0445/25

 

kivett saját használatú út

933.

Mezőhegyes

külterület

0445/26

 

kivett vadászház

934.

Mezőhegyes

külterület

0445/27

 

kivett saját használatú út

935.

Mezőhegyes

külterület

0445/28

 

kivett saját használatú út

936.

Mezőhegyes

külterület

0445/32

 

kivett saját használatú út

937.

Mezőhegyes

külterület

0448/1

 

kivett csatorna

938.

Mezőhegyes

külterület

0448/4

 

kivett út

939.

Mezőhegyes

külterület

0454/7

 

kivett gazdasági épület, udvar

940.

Mezőhegyes

külterület

0454/8

 

kivett gazdasági épület, udvar

941.

Mezőhegyes

külterület

0455

 

kivett saját használatú út

942.

Mezőhegyes

külterület

0457/46

 

kivett gazdasági épület, udvar

943.

Mezőhegyes

külterület

0457/51

 

kivett út

944.

Mezőhegyes

külterület

0471

 

kivett saját használatú út

945.

Mezőhegyes

külterület

0472

 

kivett saját használatú út

946.

Mezőhegyes

külterület

0522/1

 

kivett saját használatú út

947.

Mezőhegyes

külterület

0522/3

 

kivett saját használatú út

948.

Mezőhegyes

külterület

0568

 

kivett gazdasági épület, udvar

949.

Mezőhegyes

külterület

0645/5

 

kivett töltés

950.

Mezőhegyes

külterület

0659/1

 

kivett saját használatú út

951.

Mezőhegyes

külterület

0659/2

 

kivett iparvasút

952.

Mezőhegyes

külterület

0688/7

 

kivett hidrofor ház

953.

Mezőhegyes

külterület

0688/20

 

kivett major

954.

Mezőhegyes

külterület

0688/21

 

kivett major

955.

Mezőhegyes

külterület

0688/22

 

kivett gazdasági épület, udvar

956.

Mezőhegyes

külterület

0688/23

 

kivett udvar

957.

Mezőhegyes

külterület

0696/8

 

kivett udvar

958.

Mezőhegyes

külterület

0696/9

 

kivett udvar

959.

Mezőhegyes

külterület

0701

 

kivett csatorna

960.

Mezőhegyes

külterület

0710

 

kivett árok

961.

Mezőhegyes

külterület

0743

 

kivett árok

962.

Mezőhegyes

külterület

0749

 

kivett árok

963.

Mezőhegyes

zártkert

1003

 

kivett saját használatú út

964.

Mezőhegyes

zártkert

1006

 

kivett út

965.

Mezőhegyes

zártkert

1007/9

 

kivett saját használatú út

966.

Mezőhegyes

zártkert

1015/3

 

kivett út

967.

Mezőhegyes

zártkert

1015/4

 

erdő

968.

Mezőhegyes

zártkert

1015/5

 

kivett gazdasági épület, udvar

969.

Mezőhegyes

zártkert

1016/2

 

kivett géppark

970.

Mezőhegyes

zártkert

1017

 

kivett gazdasági épület, udvar

971.

Mezőhegyes

zártkert

1018/2

 

kivett út

972.

Mezőhegyes

zártkert

1018/7

 

kivett gazdasági épület, udvar

973.

Mezőhegyes

zártkert

1018/7

 

kivett közpark

974.

Mezőhegyes

zártkert

1018/8

 

kivett gazdasági épület, udvar

975.

Mezőhegyes

zártkert

1018/9

 

kivett udvar

976.

Mezőhegyes

zártkert

1018/9

 

kivett közpark

977.

Mezőhegyes

zártkert

1018/11

 

kivett gazdasági épület, udvar

978.

Mezőhegyes

zártkert

1018/12

 

kivett gazdasági épület, udvar

979.

Mezőhegyes

zártkert

1018/12

 

gyümölcsös

980.

Mezőhegyes

zártkert

1019

 

kivett saját használatú út

981.

Mezőhegyes

zártkert

1026/5

 

kivett beépítetlen terület

982.

Mezőhegyes

zártkert

1029

 

kivett saját használatú út

983.

Mezőhegyes

zártkert

1031

 

kivett saját használatú út

984.

Mezőhegyes

zártkert

1032

 

kivett út

985.

Mezőhegyes

zártkert

1033

 

kivett saját használatú út

986.

Mezőhegyes

zártkert

1035

 

kivett saját használatú út

987.

Mezőhegyes

zártkert

1036/1

 

kivett udvar

988.

Mezőhegyes

zártkert

1036/4

 

kivett gazdasági épület, udvar

989.

Mezőhegyes

zártkert

1037

 

kivett saját használatú út

990.

Mezőhegyes

zártkert

1039/1

 

kivett saját használatú út

991.

Mezőhegyes

belterület

733

 

kivett lóversenypálya

992.

Mezőhegyes

külterület

056/25

 

kivett major

993.

Mezőhegyes

külterület

0121/6

 

kivett major

994.

Mezőhegyes

külterület

0441/4

 

kivett lótenyésztő telep

995.

Mezőhegyes

külterület

0443

 

kivett lótenyésztő telep

996.

Mezőhegyes

külterület

0445/37

 

kivett udvar

997.

Mezőhegyes

külterület

016/5

 

Szántó

998.

Mezőhegyes

külterület

016/20

a

Szántó

999.

Mezőhegyes

külterület

016/20

b

Legelő

1000.

Mezőhegyes

külterület

016/20

c

Szántó

1001.

Mezőhegyes

külterület

016/20

d

Szántó

1002.

Mezőhegyes

külterület

016/20

f

Szántó

1003.

Mezőhegyes

külterület

018

a

Szántó

1004.

Mezőhegyes

külterület

018

b

Erdő

1005.

Mezőhegyes

külterület

018

c

Szántó

1006.

Mezőhegyes

külterület

018

d

Legelő

1007.

Mezőhegyes

külterület

021/35

 

Szántó

1008.

Mezőhegyes

külterület

052/1

 

Szántó

1009.

Mezőhegyes

külterület

0176/3

 

Szántó

1010.

Mezőhegyes

külterület

0183/1

a

Szántó

1011.

Mezőhegyes

külterület

0183/1

b

Erdő

1012.

Mezőhegyes

külterület

0220/21

 

Szántó

1013.

Mezőhegyes

külterület

0256

a

Szántó

1014.

Mezőhegyes

külterület

0256

b

Erdő

1015.

Mezőhegyes

külterület

0256

c

Erdő

1016.

Mezőhegyes

külterület

0256

d

Erdő

1017.

Mezőhegyes

külterület

0276/8

a

Szántó

1018.

Mezőhegyes

külterület

0276/8

b

Erdő

1019.

Mezőhegyes

külterület

0276/8

c

Legelő

1020.

Mezőhegyes

külterület

0284/2

 

Szántó

1021.

Mezőhegyes

külterület

0366/5

 

Szántó

1022.

Mezőhegyes

külterület

0372/2

a

Szántó

1023.

Mezőhegyes

külterület

0372/2

b

Legelő

1024.

Mezőhegyes

külterület

0386/2

 

Szántó

1025.

Mezőhegyes

külterület

0390/6

 

Szántó

1026.

Mezőhegyes

külterület

0403/3

a

Szántó

1027.

Mezőhegyes

külterület

0403/3

b

Erdő

1028.

Mezőhegyes

külterület

0403/3

c

Erdő

1029.

Mezőhegyes

külterület

0403/3

d

Legelő

1030.

Mezőhegyes

külterület

0403/3

f

Erdő

1031.

Mezőhegyes

külterület

0403/3

g

Erdő

1032.

Mezőhegyes

külterület

0403/4

 

Szántó

1033.

Mezőhegyes

külterület

0418

a

Szántó

1034.

Mezőhegyes

külterület

0462/3

a

Szántó

1035.

Mezőhegyes

külterület

0462/3

b

Erdő

1036.

Mezőhegyes

külterület

0462/6

a

Szántó

1037.

Mezőhegyes

külterület

0462/6

b

Erdő

1038.

Mezőhegyes

külterület

0462/6

c

Rét

1039.

Mezőhegyes

külterület

0462/6

d

Erdő

1040.

Mezőhegyes

külterület

0477

a

Szántó

1041.

Mezőhegyes

külterület

0477

b

Erdő

1042.

Mezőhegyes

külterület

0477

c

Erdő

1043.

Mezőhegyes

külterület

0491

a

Szántó

1044.

Mezőhegyes

külterület

0491

b

Erdő

1045.

Mezőhegyes

külterület

0497/4

a

Szántó

1046.

Mezőhegyes

külterület

0497/4

b

Erdő

1047.

Mezőhegyes

külterület

0497/4

c

Erdő

1048.

Mezőhegyes

külterület

0646/18

 

Szántó

1049.

Mezőhegyes

külterület

0650/3

 

Szántó

1050.

Mezőhegyes

külterület

0650/5

 

Szántó

1051.

Mezőhegyes

külterület

0654/4

 

Szántó

1052.

Mezőhegyes

külterület

0682/4

 

Szántó

1053.

Mezőhegyes

belterület

742/12/A/10

 

lakás

1054.

Mezőhegyes

belterület

742/12/A/16

 

lakás

1055.

Mezőhegyes

belterület

742/12/A/17

 

lakás

1056.

Mezőhegyes

belterület

742/12/A/28

 

lakás

1057.

Mezőhegyes

belterület

742/13/A/18

 

lakás

1058.

Mezőhegyes

belterület

831/4/A/6

 

lakás

1059.

Mezőhegyes

belterület

857/5/A/1

 

lakás

1060.

Mezőhegyes

belterület

861/1/A/3

 

lakás

1061.

Mezőhegyes

belterület

861/1/A/4

 

iroda

1062.

Mezőhegyes

külterület

056/3/C/3

 

lakás

1063.

Mezőhegyes

külterület

056/9/B/1

 

lakás

1064.

Mezőhegyes

külterület

056/9/B/2

 

kultúrterem

1065.

Mezőhegyes

külterület

0183/2/C/3

 

munkásszálló

1066.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/1

 

lakás

1067.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/2

 

lakás

1068.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/3

 

lakás

1069.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/4

 

lakás

1070.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/5

 

lakás

1071.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/6

 

lakás

1072.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/7

 

lakás

1073.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/9

 

lakás

1074.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/10

 

lakás

1075.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/11

 

lakás

1076.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/A/12

 

lakás

1077.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/B/1

 

lakás

1078.

Mezőhegyes

külterület

0191/3/B/3

 

lakás

1079.

Mezőhegyes

külterület

0191/4/A/3

 

lakás

1080.

Mezőhegyes

külterület

0191/5/A/1

 

egyéb helyiség

1081.

Mezőhegyes

külterület

0191/5/A/2

 

kultúrterem

1082.

Mezőhegyes

külterület

0191/5/A/3

 

egyéb helyiség

1083.

Mezőhegyes

külterület

0191/5/A/4

 

italbolt

1084.

Mezőhegyes

külterület

0191/5/A/5

 

vegyesbolt

1085.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/1

 

garázs

1086.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/2

 

garázs

1087.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/3

 

garázs

1088.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/4

 

garázs

1089.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/5

 

garázs

1090.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/6

 

garázs

1091.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/7

 

garázs

1092.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/8

 

garázs

1093.

Mezőhegyes

külterület

0191/6/A/9

 

garázs

1094.

Mezőhegyes

külterület

0191/8/A/4

 

lakás

1095.

Mezőhegyes

külterület

0191/8/B/3

 

lakás

1096.

Mezőhegyes

külterület

0191/9/B/1

 

egyéb helyiség

1097.

Mezőhegyes

külterület

0191/9/B/2

 

egyéb helyiség

1098.

Mezőhegyes

külterület

0191/10/A/1

 

műhely

1099.

Mezőhegyes

külterület

0191/10/A/2

 

garázs

1100.

Mezőhegyes

külterület

0191/10/A/3

 

garázs

1101.

Mezőhegyes

külterület

0191/10/A/4

 

garázs

1102.

Mezőhegyes

külterület

0191/10/A/5

 

garázs

1103.

Mezőhegyes

külterület

0191/12/A/3

 

lakás

1104.

Mezőhegyes

külterület

0417/4/A/4

 

lakás

1105.

Mezőhegyes

külterület

0417/4/A/6

 

lakás

1106.

Mezőhegyes

külterület

0417/9/A/9

 

iroda

1107.

Mezőhegyes

külterület

0417/11/E/3

 

raktár

1108.

Mezőhegyes

külterület

0417/12/A/3

 

lakás

1109.

Mezőhegyes

külterület

0457/10/A/8

 

lakás

1110.

Mezőhegyes

külterület

0457/10/B/2

 

lakás

1111.

Mezőhegyes

külterület

0457/15/B/1

 

lakás

1112.

Mezőhegyes

külterület

0457/15/B/2

 

lakás

1113.

Mezőhegyes

külterület

0457/15/B/3

 

lakás

1114.

Mezőhegyes

külterület

0457/15/B/4

 

lakás

1115.

Mezőhegyes

külterület

0457/15/B/5

 

lakás

1116.

Mezőhegyes

külterület

0688/1/A/1

 

lakás

1117.

Mezőhegyes

külterület

0688/1/A/2

 

lakás

1118.

Mezőhegyes

külterület

0688/1/A/3

 

lakás

1119.

Mezőhegyes

külterület

0688/1/A/4

 

lakás

1120.

Mezőhegyes

külterület

0688/2/B/1

 

italbolt

1121.

Mezőhegyes

külterület

0688/3/A/3

 

lakás

1122.

Mezőhegyes

külterület

0688/3/A/4

 

lakás

1123.

Mezőhegyes

külterület

0688/3/A/9

 

lakás

1124.

Mezőhegyes

külterület

0688/4/A/3

 

lakás

1125.

Mezőhegyes

külterület

0688/4/A/7

 

lakás

1126.

Mezőhegyes

külterület

0688/5/A/4

 

lakás

1127.

Mezőhegyes

zártkert

1020/A/16

 

raktár

1128.

Mezőhegyes

külterület

03/6

 

szántó

1129.

Mezőhegyes

belterület

23/5

 

kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület

1130.

Mezőhegyes

belterület

12/8

 

kivett üzlet

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 24. A törvényt a 2021: XV. törvény 10. §-a hatályon kívül helyezte 2021. május 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 2017: XCVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a 2019: CXII. törvény 103. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a 2017: XCVIII. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (6) bekezdését a 2017: XCVIII. törvény 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 5. § a 2018: XXXVII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 13. § (10) bekezdését a 2017: XCVIII. törvény 3. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2017. júnous 28.

9

A 13. § (11) bekezdését a 2017: XCVIII. törvény 3. §-a iktatta be.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére