• Tartalom

93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.05.15.

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében,

a 3. és 4. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 5/b. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„5/b. Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv
7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.”

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 41. pontjában az „e-aláírási funkcióhoz” szövegrész helyébe az „e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz” szöveg lép.

3. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szig. R.) 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kijelölt hitelesítés-szolgáltató az állandó személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához kapcsolódó hitelesítés-szolgáltatást az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatással együtt nyújtja. A kijelölt hitelesítés-szolgáltató olyan minősített időbélyegzés szolgáltatást (a továbbiakban: időbélyegzés szolgáltatás) is nyújt, amely kizárólag az állandó személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához használható fel.”

(2) A Szig. R. 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az e-aláírási funkcióval és időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés egy aláírt eredeti példányát át kell adni az igénybe vevőnek. A szolgáltatási szerződés másik aláírt eredeti példányát a járási hivatal és a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.”

(3) A Szig. R. 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a járási hivatal és a központi szerv rögzíti az új tanúsítvány igénylésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítását. Az elfogadó nyilatkozatot is tartalmazó szolgáltatási szerződés módosításának egy aláírt eredeti példányát át kell adni a szolgáltatást igénybe vevőnek. A szerződésmódosítás egyben az időbélyegzés szolgáltatás további igénybevételét is jelenti az új tanúsítvány érvényességi idejére. A szerződésmódosítás szolgáltatást igénybe vevő általi átvételét igazolni kell. A szolgáltatási szerződés módosítása másik aláírt eredeti példányát a járási hivatal és a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.”

(4) A Szig. R. 57. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódóan kiadásra került tanúsítvány lejárt, akkor új tanúsítvány iránti igényhez új szolgáltatási szerződést kell kötni, mely az időbélyegzés szolgáltatásra is vonatkozik.”

(5) A Szig. R. 58. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tanúsítvány visszavonása egyben az időbélyegzés szolgáltatás igénybevételi jogosultságának megszűntetését jelenti.”
69. § (1) Azon polgárok esetében, akik 2016. május 15. napját megelőzően igényeltek e-aláírási funkciót, a kijelölt hitelesítés-szolgáltató – az általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően – a szerződés hatályának az időbélyegzés szolgáltatásra történő kiterjesztése érdekében egyoldalú szerződésmódosítást hajt végre, amiről az érintetteket írásban értesíti.
(2) Ha a polgár a szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződés módosítása ellen nem tiltakozik, a szolgáltatási szerződés az (1) bekezdésben foglaltak szerint módosul.
(3) Ha a polgár a szerződés módosítását nem fogadja el, ezt a (2) bekezdés szerinti határidőn belül írásban kell jeleznie a kijelölt hitelesítés szolgáltató felé. Az írásbeli nyilatkozatot a 2016. május 15. napját megelőzően megkötött szolgáltatási szerződés felmondásának kell tekinteni.”

4. § A Szig. R.

a) III. Fejezet címében, 15. alcím címében és 19. alcím címében a „funkcióval” szövegrész helyébe a „funkcióval és időbélyegzéssel” szöveg,

b) 50. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 50. § (3) bekezdés a) pontjában, 51. § (1) bekezdésében, 51. § (2) bekezdés nyitó szövegében, 51. § (3) bekezdés nyitó szövegében, 52. § (1) és (2) bekezdésében és 56. § (3) bekezdésében a „funkcióval” szövegrész helyébe a „funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással” szöveg,

c) 53. § (1) bekezdésében az „az e-aláírási funkcióval kapcsolatos” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

d) 56. § (4) és (7) bekezdésében a „funkcióra” szövegrész helyébe a „funkcióra és az időbélyegzés szolgáltatásra” szöveg,

e) 59. § (2) bekezdésében a „funkcióhoz” szövegrész helyébe a „funkcióhoz és az időbélyegzés szolgáltatáshoz” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. május 15-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére