• Tartalom

2016. évi XCIV. törvény

2016. évi XCIV. törvény

a határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges törvények módosításáról1

2016.07.05.

1. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény a következő 45/C. §-sal egészül ki:

45/C. § A 43. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően az idegenrendészeti hatóság nem utasítja ki azt a jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt, aki a menedékjog iránti kérelmét a menedékjogról szóló törvény 71/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyújtotta be.”

2. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

2. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 71/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a külföldi a kérelmét
a) Magyarország területére történő beléptetés előtt, vagy
b) Magyarország területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexének létrehozásáról szóló 2016/399 EU rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belüli feltartóztatása után az államhatárról szóló törvényben meghatározott államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmény kapuján való átvezetés után
a tranzitzónában nyújtja be, e fejezet rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

3. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

3. § Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendőr Magyarország területének a Közösségi Kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belül feltartóztathatja a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldit, és az (1) bekezdés szerinti létesítmény legközelebbi kapuján átkísérheti, kivéve, ha bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel.”

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 27. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére