• Tartalom

2016. évi XCVII. törvény

2016. évi XCVII. törvény

egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról1

2017.07.01.

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1–2. §2

3. § (1)3

(2) Az Szjtv. 29/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szervező az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a megadott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az okmány érvényességének megállapítása céljából megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvátartást, a központi útiokmány-nyilvántartást, illetve a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását. Az ellenőrzés elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével történő adatszolgáltatás útján valósul meg. Ha az ellenőrzés eredménye az egyezőséget és az érvényességet nem támasztja alá, vagy a személy a nyilvántartásban nem szerepel, a szervező az ügyfél-azonosítást a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 14. §-a szerint végzi el.”

(3) Az Szjtv. 29/H. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A szervező a központi útiokmány-nyilvántartást a (2) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzés keretében az alábbi adatokkal kapcsolatban keresheti meg:
a) családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve,
b) lakcím,
c) állampolgárság,
d) úti okmány száma,
e) születési hely és idő.
(3b) A szervező a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását a (2) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzés keretében az alábbi adatokkal kapcsolatban keresheti meg:
a) családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve,
b) lakcím,
c) állampolgárság,
d) vezetői engedély okmányazonosítója,
e) születési hely és idő.”

(4)–(5)4

4–6. §5

7. §6

8. §7

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

9. §8 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1d) Az adatkezelő szerv a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szervező részére a természetes személy által megadott, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az úti okmány érvényességének tényéről adatszolgáltatást teljesít a természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából.”

3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

10. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szervező adatszolgáltatást igényelhet a természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából a természetes személy által megadott, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és a vezetői engedély érvényességének tényéről.”

4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról

11. §9

5. Záró rendelkezés

12. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (2) és (3) bekezdése, a 9. § és a 10. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. október 4. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2017: XXXIII. törvény 102. §-ával megállapított szöveg.

9

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére