• Tartalom

1/2017. (II. 28.) BM rendelet

1/2017. (II. 28.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről1

2017.10.21.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti – felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az 1. melléklet 34. sora alapján az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás (a továbbiakban: kulturális célú támogatás) nyújtható.

(2) Kulturális célú támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározottak szerint nyújtható.

(3) Kulturális célú támogatás esetén támogatási döntést 2018. szeptember 1-ig lehet hozni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

5. §2

1. melléklet az 1/2017. (II. 28.) BM rendelethez3

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
címcsop.

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás biztosításának
módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós
forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Ágazati célfeladatok

4

237778

Energia-
racionalizálás

Az előirányzat a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzatból pályázat útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben
közvetlen kifizetéssel

A támogatási szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb hat év.

-

-

-

-

5

229825

Közrendvédelmi bírság

Az előirányzaton a - központi költségvetést megillető - közrendvédelmi bírság címen befolyt bevételnek a Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása történik.

Magyar
Állam-
kincstár

-

-

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel.

-

-

-

-

-

6

284756

 

 

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható
1. a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), a miniszterrel partnerségi megállapodást kötött szervezet vagy a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által megvalósított projektek lebonyolításához, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti európai uniós forrásból támogatott projektek lebonyolításához – beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához – szükséges kiadások megelőlegezésére, a szükséges önrész vagy önkéntes hozzájárulás finanszírozására, valamint az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek finanszírozására,

2. a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére,

3. az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem számolható tételek finanszírozására.

a) BM Igazgatása

-

-

A forrás biztosítása előirányzat átcsoportosí-tással történik.

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

b) a miniszterrel partnerségi megállapodást kötött szervezet,
c) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzatból kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel egy összegben, illetve részletekben, vagy előirányzat-
átcsoportosí- tással történik.

A Kedvezményezett a projektet kiíró támogató fél által jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésétől számított legfeljebb
30 napon belül köteles az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához szükséges kiadások megelőlegezésére kapott támogatást visszafizetni a Támogató részére.

A b) pont szerinti esetben a támogatási szerződés-
ben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

7

229814

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.
Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy az egyes biztosító társaságok

-

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

8

232698

Katasztrófa-elhárítási
célelőirányzatok

Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre. A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

Központi
költségvetési szervek, illetve a peres eljárásban részt vevő
közreműködő
szervezetek

-

-

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

9

256467

Vízkár elhárítási művek fejlesztési feladatai

Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálja.
Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt típusú beruházásokon túli egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák valósíthatók meg.
A költségvetési maradvány kifizetésére az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Központi
költségvetési
szervek

-

-

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

10

256501

Víz, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,

2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.

Központi költségvetési szervek, vízi-
társulatok, önkéntes tűzoltó egyesületek
és önkéntes mentő-
szervezetek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel - támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

A támogatási szerző-
désben
az Ávr. 84. § (2) bekez-
dése szerinti biztosíték
köthető ki, a miniszter irányítása alatt álló
központi költség
vetési szerv kivételével.

-

-

-

 

11

221467

Vízügyi feladatok
támogatása

Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzat felhasználható a vízgazdálkodási társulatok európai uniós pályázatainak önerő részének finanszírozására is. A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-
elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Központi
költségvetési
szervek

-

-

Egy összegben,
illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

12

279289

Őrbottyán és térsége
csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

Az előirányzat célja az Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-
elvezetési rendszer kiépítésének támogatása.
A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalás jogosultja részére történő kifizetéssel valósul meg.

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

-

-

Közvetlen kifizetéssel számla ellenében

-

-

-

-

-

13

333240

Technikai azonosító
maradvány rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

347762

Kormányzati
infokommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat felhasználási célja:
1. az űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás működtetését biztosító rendszer üzemeltetése, az ezzel közvetlenül összefüggő feladatok ellátása, az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódás, valamint a Kormányzati Portál, az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ, az e-Levéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetésének biztosítása,

2. a Védelemszervezési rendszer fenntartási kötelezettségeinek biztosítása, valamint a Védelem és biztonságfejlesztési hírközlési
céltartalék-képzési program finanszírozása,
3. a kormányzati célú hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott Nemzetközi Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG), Zártcélú Rendészeti Hálózat, Köznet, hálózatok működtetése és fejlesztése,
4. a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer (EDR rendszer) üzemeltetésének és fejlesztésének biztosítása,
5. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítása a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján,
6. a Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs Infrastruktúra projekt I. szakaszának megvalósításával az EKG (NTG) gerinchálózat felhordó hálózatainak biztosítása és ennek finanszírozása,

A J :14 mező tekintetében a jogszabályban kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatók, illetve központi szolgáltatók:

-    NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,

-    Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.,

-    IdomSoft Informatikai Zrt.

Az előirányzat
terhére támogatási kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A J :14 mező esetében a rendelkezésre bocsátás teljesítés arányosan, közvetlen kifizetéssel költségvetési támogatás esetén egy összegben, illetve részletekben történik; közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés, támogatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében.

A J :14 mezőben meghatározott szerződésekben vagy külön szerződésekben meghatározott határidőig.

-

-

-

-

Az előirányzat terhére előirányzat-
átcsoportosítás hajtható végre.

7. az elektronikus kormányzással és a közigazgatási informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában történő közreműködés biztosítása,
8. a közigazgatási informatikai biztonsági politika, az ellenőrzési rendszer és a megvalósításához szükséges alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában történő részvétel biztosítása,
9. a központi költségvetési szervek informatikai rendszerei szolgáltatásainak és biztonságos üzemeltetésének fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó információs társadalmi szolgáltatások technikai támogatása,
10. a technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenység finanszírozása,

11. az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a kritikus információs infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében való részvétel biztosítása,
12. a hálózatbiztonsági feladatok ellátásának finanszírozása,
13. a kormányzati információtechnológiai és hálózatbiztonsági információmegosztási, incidenskezelési együttműködési munkacsoport tevékenységének támogatása,
14. a miniszter információs rendszerek biztonságával összefüggő tevékenységének, feladatának ellátásához támogatás nyújtása,
15. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása,

16. központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása,

17. a „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer, beleértve az infrastruktúra szolgáltatás biztosítása és fejlesztése,
18. a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) üzemeltetése,
19. az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer, valamint annak érkeztető rendszerének az üzemeltetése és fejlesztése,
20. az európai uniós projektek önrész támogatása,
21. központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazásfejlesztési szolgáltatások biztosítása,

22. informatikai szakrendszerek üzemeltetése és fejlesztése,

23. a 1818 és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer (Kormányzati Ügyfélfonal) működtetése,

24. okmánylogisztikai feladatok ellátása,

25. a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal, Digitális Jóléti Programmal kapcsolatos egyes feladatok ellátása,

26. a települési ügysegédek feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetése és fejlesztése,

27. Okmányirodai és kormányablak informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása,

28. egyéb, a kormányzati központosított informatikával és telekommunikációval kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési feladatok megvalósítása.

15

281912

Regionális víziközmű
rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

Az előirányzatból jogszabály alapján az államra mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében beruházásként történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható.

Országos
Vízügyi
Főigazgatóság

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

16

031721

Balatoni regionális
víziközmű-hálózat fejlesztése

Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel.

Országos
Vízügyi
Főigazgatóság

Az előirányzat
terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

17

256478

Ivóvízbázis-védelmi
Program végrehajtása

Az előirányzat az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott célokra használható fel.

Országos
Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

18

256489

Ivóvíz-minőség javító
program

Az előirányzat az ivóvízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítására használható fel.

Országos
Vízügyi
Főigazgatóság

Az előirányzat
terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

19

352228

Integrációs támogatás
elismert menekültek, oltalmazottak részére

Az előirányzat felhasználható a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által elismert menekültek és oltalmazottak részére folyósított integrációs támogatások kifizetéséhez. A támogatást a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal továbbadhatja az elismert menekültek és oltalmazottak részére.

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Az előirányzat
terhére kérelem alapján egyedi döntéssel támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel.

-

-

-

-

-

19a

372128

 

 

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

Az előirányzat a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató

Egy összegben vagy részletekben közszolgáltatási szerződés alapján.

20

Alapítványok és társadalmi
önszerveződések támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

251212

Országos Polgárőr
Szövetség

Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel, amely támogatást az Országos Polgárőr Szövetség a támogatást nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.
Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

Igen

Részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

A támogatási szerző-
désben az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti biztosíték
köthető ki.

-

-

-

23

029054

Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás
nyújtása útján történik.
Az előirányzat
1. az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására,
2. műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, valamint
3. az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására használható fel.

BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM Országos
Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás pályázat útján, támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

24

302980

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására
29,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói és azok családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények táborok támogatása.

a) Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány;
b) Magyar Polgári Védelmi Szövetség;
c) Magyar Tűzoltó Szövetség;
d) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
e) Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége;

f) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége;
fa) Magyar Önkormányzatok Szövetsége;
fb) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége;
fc) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége;
fd) Magyar Faluszövetség;

fe) Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége;

ff)Budapesti Önkormányzatok Szövetsége
fg) Megyei Jogú Városok Szövetsége
g) Rádiós Segélyhívó és Infokommu-
nikációs Országos Egyesület;
h) Magyar

Rendészeti Sport-
szövetség;
i) Szertelen-kék Alapítvány

Kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen, kivéve a J:24 mező g) pontja esetében

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

A támogatási szerződés-ben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.

3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 50 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.

5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjak támogatása.
6. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

7. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti Sportszövetség alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
8. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

25

271678

Közösségi
programok

Az előirányzat célja a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv vagy nemzetközi szervezet által önállóan vagy együttesen megvalósított és az Európai Unió által társfinanszírozott projekt (EK-tematikus és egyéb uniós programok) uniós forrásból nem finanszírozható tételek fedezetének, saját forrásának biztosítása.

BM Igazgatás

-

-

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

25a

371995

 

 

 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása

Az előirányzatból a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara részesülhet támogatásban az egyes feladatainak ellátása érdekében.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel – támogatási szerződés alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

A támogatási szerződésben

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

25b

372084

 

 

 

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása

Az előirányzatból támogatás nyújtható
a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” átültetése érdekében, valamint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány működésének támogatása érdekében.

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel – támogatási szerződés alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

A támogatási szerződésben

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

26

Szolidaritási programok

-

-

-

-

-

-

-

-

27

277389

Európai Menekültügyi Alap

Az Európai Menekültügyi Alap a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozatban foglaltak szerint használható fel.

a) egyesület a
párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) szövetkezet,

g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi
szervezet,

m) kormányközi szervezet és

n) gazdasági
társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat
felhasználása pályázati formában, a 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézmény-
rendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontroll-
rendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendeletben (a továbbiakban: Szolidaritási programok BM rendelet) szabályozott eljárásrend alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

A támogatási szerző-
désben az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti biztosíték
köthető ki.

-

-

-

28

277390

Integrációs Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Integrációs Alap a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási feltételeinek teljesítéséhez, és az európai

a) egyesület a
párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,

d) alapítvány,

e) közalapítvány,
f) szövetkezet,

g) jogi
személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési
szerv,
l) nemzetközi
szervezet,
m) kormány-
közi szervezet és

n) gazdasági
társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat
felhasználása pályázati formában, Szolidaritási programok BM rendelet alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben közvetlen kifizetés

-

A támogatási szerző-
désben az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése
szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

társadalmakba való beilleszkedésük megkönnyítését szolgáló tevékenységhez használható fel.

29

277401

Visszatérési Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időbeli hatállyal létrehozott Visszatérési Alap felhasználási célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

a) egyesület a
párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,

d) alapítvány,

e) köz-
alapítvány
f) szövetkezet,

g) jogi
személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és

n) gazdasági
társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat
felhasználása pályázati formában,
Szolidaritási programok
BM rendelet alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

A támogatási szerző-
désben az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti biztosíték
köthető ki.

-

-

-

30

277412

Külső Határok Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében
a 2007-2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott Alap
1. a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása,
2. a külső határok egységes határellenőrzési rendszerének kialakítása,
3. a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentje kialakítása,
4. a releváns közösségi jogi aktusok egységes alkalmazására irányuló tevékenység,
5. a konzuli szolgálatok menedzsmentje fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására használható fel.

költségvetési
szervek

Az előirányzat
felhasználása pályázati formában,
Szolidaritási programok BM rendeletben szabályozott eljárásrend
alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

31

283601

 

 

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

Az előirányzat a 27–29. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.

a) BM Igazgatása

-

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

-

-

-

-

-

 

b) Ellenőrzési Hatóság

Jogszabály alapján vagy kérelemre.

 

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

Fizetési felszólítás alapján.

-

-

-

-

32

302946

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

Az előirányzat terhére finanszírozhatóak a 27-29. sorban meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek.

a) Európai
Bizottság
b) 27-29. sorban meghatározott fejezeti kezelésű

előirányzatok részére

Az előirányzat
felhasználása közvetlenül történik, az Európai Bizottság fizetési felszólításának teljesítésével.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy a G:32 mező b) pontja esetében előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

32a

370140

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt
a minimálbér-emelés és garantált bérminimum-emelés gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásainak enyhítésére.

A minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és azok leányvállalatai, valamint a miniszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és azok leányvállalatai részére a BM irányítása alá tartozó központi költségvetési szerveken keresztül.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel – támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, a BM irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek esetén előirányzat-
átcsoportosítással.

-

A támogatási szerződésben

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

33

232061

Önkormányzati tűzoltóságok
normatív támogatása

Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

önkormányzati tűzoltóságok

A támogatás felhasználása a központi költségvetésről szóló törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik.


Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben fordítható, ha a fenntartáshoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.

Az előirányzat
felhasználása a BM Országos Katasztrófavédel-mi Főigazgatóság kezdeményezése alapján történik, részletekben, időarányosan közvetlen kifizetéssel.
Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási fejlesztési feltételek biztosítására köteles fordítani.

-

-

-

-

-

34

270756

Duna Művész Együttesek támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztérium és a Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő támogatási szerződés keretében ellátandó kulturális közhasznú feladatok finanszírozására.
A kedvezményezett a költségvetési támogatást a kulturális közhasznú feladatokkal összefüggő, valamint ennek végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek, ráfordítások finanszírozására használhatja fel.

Duna Palota
Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható

Igen

Részletekben közvetlen kifizetéssel

-

A támogatási szerző désben az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti biztosíték
köthető ki.

-

-

-

35

358484

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

Az előirányzat célja, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítmény-
értékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető legyen.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

36

359339

 

A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program

A Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016 (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtása, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítése.

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

37

359706

 

Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások

Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány tagjai részére elrendelt túlszolgálat ellentételezésének finanszírozására szolgál. A Hszt. 350. § (4) bekezdése alapján - a főszabálytól eltérően - 2018. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját – az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével – választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg. A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás jár. A túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő második hónapban kell kifizetni.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzatból kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

38

359717

 

Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló állományának új, egységes és korszerű társasági egyenruházattal történő ellátását szolgálja, amely biztosítja az állomány egységes, méltó megjelenését.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján történik

Igen

Egy összegben, illetve részletekben előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

39

359840

 

Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzat a Hszt. 82/A.-82/K. §-a szerinti rendvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A.-68/J. §-a szerinti honvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék biztosításának finanszírozására szolgál, megosztva.

rendvédelmi
feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint a Honvédelmi Minisztérium

Az előirányzatból kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

40

342684

Magyar Rendvédelmi Kar

Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítása, valamint alapszabályban foglalt egyéb feladatai ellátásának támogatása.

a) Magyar Rendvédelmi Kar
b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható

Igen

A G:40 mező
a) pontja szerinti esetben részletekben közvetlen kifizetéssel,
a G:40 mező
b) pontja szerinti esetben, ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-
átcsoportosítással történik

-

A G:40 mező a) pontja szerinti esetben a támogatási szerző-
désben az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

41

342695

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével – így különösen hazai és nemzetközi

rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot-projektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy egyedi támogatások nyújtására kerül felhasználásra, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.)
Korm. határozatban, és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.

a) BM Igazgatása

-

-

A forrás biztosítása előirányzat-átcsoportosítás útján történik.

-

-

-

-

-

b) központi költségvetési szerv,
c) társadalmi szervezetek,
d) gazdasági társaságok,
e) alapítvány,
f) köztestület,

g) polgári jogi társaság,

h) helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek,

i) települési kisebbségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szervek,

j) bevett egyház,

k) települési önkormányzati szövetség,

l) helyi önkormányzatok társulása és az általuk irányított költségvetési szervek,

m) nemzetközi szervezetek.

Az előirányzat
terhére, kérelemre, illetve pályázatra költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:41 mező b) pontja szerinti esetben az előirányzat terhére a feladat-
megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat átcsoportosí-tással történik
a támogatás, forrás biztosítása előirányzat-
átcsoportosí-
tásról szóló megállapodás megkötése, illetve előirányzat-
átcsoportosí-
tásról szóló egyoldalú jognyilatkozat alapján.
A G:41 mező
c)–m) pontja szerinti esetekben egy összegben, illetve részletekben történő
közvetlen kifizetés.

Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet.

-

A G:41
mező
c)–m) pontja szerinti esetben a támogatási szerző-désben
az Ávr. 84. § (2) bekez-
dése szerinti biztosíték
köthető ki.

-

-

-

42

359851

 

Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint az Országgyűlési Őrség és az Információs Hivatal

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján történik

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

43

Belügyi Alapok

-

-

-

-

-

44

342651

 

 

Belső Biztonsági Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra
a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására
az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU rendeletében és 515/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint használható fel.

a) BM Igazgatása

-

-

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormány-
zati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi szervezet és
o) gazdasági társaság.

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

I. A támogatás támogatási kérelem vagy egyedi kérelem alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy
a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé
a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet
a támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amely esetében az adott tevékenység vagy
a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy
a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy
a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.
4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projekt-kiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani
a támogatási kérelmet, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn
a közvetlen kijelölés feltételei.
II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban
az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszköz-
beszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén
10 évig
a megvalósított beruházást
a projekt céljaival összhangban működteti.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

-

A támogatási szerző-
désben
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

45

342662

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra
a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és
a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint

a) BM Igazgatása

-

 

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi személy,
e) alapítvány,
f) köz-
alapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormány-
zati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi
szervezet és
o) gazdasági társaság.

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

I. A támogatás támogatási kérelem vagy egyedi kérelem alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani
azt a támogatási kérelmet, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy
a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé
a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet
a költségvetési támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

-

A támogatási szerző-
désben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani
azt a támogatási kérelmet, amely esetében az adott tevékenység vagy
a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy
a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.

3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy
a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt
a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlet-
támogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel
a támogatás biztosítására nyílt projekt-
kiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani
a támogatási kérelmet, ha kizárólag
a támogatást igénylő jogosultsága és
a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn
a közvetlen kijelölés feltételei.

II. Beruházási célú projektek esetében
a felhívásban meghatáro-
zottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban
az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén
a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva

 

a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszköz-
beszerzés esetén
5 évig,
c) infrastruk-
turális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén 10 évig
a megvalósított beruházást
a projekt céljaival összhangban működteti.

46

342673

 

 

Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az előirányzat a 31–32. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel
az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete alapján.

a) BM Igazgatása

-

-

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

b) audit hatóság

Az előirányzatból támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben.

-

-

-

-

-

47

355939

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:
1. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építésével, telepítésével és üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások,
2. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítésével összefüggésben felmerülő kiadások, és
3. a menekültügyi és

idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő kiadások, valamint,
4. egyéb kiadások

finanszírozására.
A támogatást a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv az általa irányított, a tömeges bevándorlás kezelésében részt vevő költségvetési szervek részére továbbadhatja.

Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján – határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és
az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.


A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak
a keretmegállapo-dásban foglaltaknak való megfelelősségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag
a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést a támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.

Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

Igen

Egy összegben, illetve
részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a fejezetet irányító szervekkel, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervekkel, ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szervvel kötött támogatási szerződés vagy a részükre kiállított támogatói okirat alapján.
A Belügy-
minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés /szolgáltatási szerződés/ egyéb polgári jogi szerződés alapján.

-

-

-

-

-

48

352128

Fejezeti stabilitási tartalék

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (6) bekezdése szerinti kormányhatározat által meghatározott cél.

A Kormány által hozott határozatban megjelölt kedvez-
ményezettek.

Az előirányzat felhasználása a Kvtv., valamint a Kormány által hozott határozat alapján történik.

-

A Kormány által hozott határozat alapján előirányzat-
átcsoportosítással.

-

-

-

-

-

49

017408

Vízkárelhárítási művek fenntartása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező maradványos előirányzat. Az előirányzat a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott karbantartások végzését szolgálja. A költségvetési maradvány kifizetésére az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Központi költségvetési szervek

-

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

50

359639

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését, az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja.

1. Azok a fejezetet irányító szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a belügy-miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának, és az elszámolás szabályszerűségé-
nek az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által

benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által

benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapo-
dásban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

2. Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést, vagy szolgáltatási szerződést, vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

3. A Kormány döntése alapján az egyéb jogi szervek, szervezetek.

1. A fejezetet irányító szerv,
a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha
a köz-ponti költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szerv által benyújtott kérelem és
az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

2. Az 1–2. pontba nem tartozó egyéb jogi szervek, szervezetek esetében
a Kormány döntésének megfelelően.

Igen

1. Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a fejezetet irányító szervekkel, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervekkel, ha
a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szervvel kötött támogatási szerződés vagy
a részükre kiállított támogatói okirat alapján.
2. A Belügy-minisztérium

tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalatai esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,
a megkötött közszolgáltatási szerződés/
szolgáltatási szerződés/, egyéb polgári

jogi szerződés alapján.

3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben, illetve részletekben a Kormány döntése alapján.

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

360395

Megszűnt intézmények technikai elszámolása

Az előirányzat a megszűnt intézmény számlaegyenlegének jogutód intézmény számlájára történő technikai átvezetésére szolgál.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

211178

 

Fejezeti tartalék

Az előirányzat az év közben felmerülő egyéb kiadások forrásául szolgál.

miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználásáról a gazdasági helyettes államtitkár javaslatára a miniszter dönt.

-

Egy összegben, illetve részletekben közvetlen kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

2. melléklet az 1/2017. (II. 28.) BM rendelethez

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 2017. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azono-
sító

Cím
név

Al-
cím
név

Jog-
cím-
csop.


Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebo-
nyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

349284

Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. által megvalósított magyar–szlovák határkeresztező földgázszállító gázvezetékhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítése és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. likviditásának és működésének biztosítása érdekében szükséges tőkeemelés.

Magyar Gáz Tranzit Zrt.

 

 

Egy összegben vagy részletekben
közvetlen kifizetéssel

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 7/2018. (III. 14.) BM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2018. március 15. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 20/2017. (VIII. 17.) BM rendelet 1. §-a, a 26/2017. (X. 20.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére