• Tartalom

1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról1

2020.12.24.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pont c) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében megállapított 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatra terjed ki.

2. § A központi kezelésű előirányzat különös felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott különös felhasználási szabályokat az előirányzathoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal (a továbbiakban: ÁHT azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától vagy címrendi módosításától függetlenül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §2 E rendeletnek a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról szóló 1/2018. (II. 13.) PTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról szóló 1/2019. (III. 5.) PTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor4 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)5 E rendeletnek a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról szóló 1/2020. (X. 8.) PTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor6 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)7 E rendeletnek a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról szóló 2/2020. (XII. 23.) PTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor8 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelethez9

A XI. Miniszterelnökség fejezetbe sorolt, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó 2020. évi központi kezelésű előirányzat feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

ÁHT azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

359251

32 Központi kezelésű előirányzatok

3

349306

32/5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

4

349351

32/5/1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXCIV. törvény) 13. § (4) bekezdés d) pontjára, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás rendelkezéseire

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetlenül, esetenként
a 2011. évi
CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdés d) pontja szerint, az Államadósság Kezelő
Központ Zrt. útján

egyösszegű vagy részletekben történő teljesítéssel, figyelemmel a 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdés d) pontjára is

alapítói határozat alapján

5

377106

 

 

32/5/2 PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai

a PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok

a) tőkeemelése, pótbefizetése


b) a feladatainak és működésének tulajdonosi támogatása, egyéb forrásjuttatásai

a PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoka) –
b) pályázati
rendszeren
kívül,
kérelemre
hozott
egyedi
döntés
alapján
támogatói
okirattal/
támogatási
szerződés-
sel,
az államház-
tartásról
szóló
2011. évi
CXCV
. törvény
45. § (2) bekez-
désében
foglaltaknak
megfelelőena) –

b) előleg biztosít-
hatóa) tulajdonosi határozatban foglaltak szerint tőkeemelés, pótbefizetés jogcíménb) részletekben, vagy egy összegben,
idő- vagy teljesítésarányosana) tőkeemelés esetén: –
pótbefizetés esetén:
a társasági szerződés/létesítő okirat szerint.
b) támogatói okirat/
támo-gatási szerződés szerinta) –


b) Az Ávr.
84. § (2) be-kezdés alapján,
a költség-
vetésitá-
moga-tás összegét megha-
ladó biztosí-
téki értékig vagy összeg-
határ megjelö-
lése nélkül.
1

A rendeletet az 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte 2021. április 10. napjával.

2

Az 5. §-t az 1/2018. (II. 13.) PTNM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 1/2019. (III. 5.) PTNM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A hatálybalépés időpontja 2019. március 6.

4

A hatálybalépés időpontja 2019. március 6.

5

Az 5. § (3) bekezdését az 1/2020. (X. 8.) PTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2020. október 9.

7

Az 5. § (4) bekezdését a 2/2020. (XII. 23.) PTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2020. december 24.

9

Az 1. melléklet az 1/2020. (X. 8.) PTNM rendelet 2. §-ával megállapított, a 2/2020. (XII. 23.) PTNM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére