• Tartalom

1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet

1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, valamint az 1–5. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím, valamint a 7–11. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés c) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, valamint a 12. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról szóló
14/1995. (III. 31.) NM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §2

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

2–16. §3

17. §4

18–20. §5

21. §6

22–25. §7

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

26–28. §8

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

29–53. §9

54. §10

55–56. §11

57. § (1)12

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(3)13

(4)–(5)14

58–59. §15

5. A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet hatályon kívül helyezése

60. §16

6. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

61–63. §17

7. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

64. §18

8. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet módosítása

65. §19

9. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 54. §, az 57. § (3) bekezdése, a 60. §, a 64. §, a 65. §, valamint a 9. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § és a 21. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 57. § (2) bekezdése és a 8. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1–7. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez20

8. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethezA személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái

7K00515_0

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK

MUNKAKÖRÖK

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

támogató szolgáltatás

nappali intézmény

intézményvezető

1 fő

1 fő

 

szolgálatonként

50 főre vetítve

gondozó

3 fő

3 fő

súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetében 8 fő

terápiás munkatárs7K00515_1

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK

MUNKAKÖRÖK

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

ápolást-
gondozást nyújtó intézmény

átmeneti ellátást nyújtó intézmény

rehabilitációs intézmény*

ápoló gondozó célú lakóotthon

rehabilitációs célú lakóotthon

támogatott lakhatás

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő

heti 20 óra

heti 20 óra

1 fő

 

100 főre vetítve

lakóotthononként

intézményenként

vezető ápoló

1 fő (>100 fő)

 

1 fő (>100 fő)

 

 

 

gondozó

30 fő

ebből min. 1 fő ápoló

kiskorúak ellátása és súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetén 40 fő

16 fő

10 fő

2 fő

1 fő

 

ápoló

 

 

terápiás munkatárs

3 fő

kiskorúak ellátása és súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetén + 2 fő

2 fő

5 fő

 

 

 

szociális munkatárs

 

 

 

fejlesztő pedagógus

4 fő

kiskorúak ellátása esetén + 2 fő pedagógus

 

4 fő**

heti 20 óra

 

 

orvos

heti 4 óra (<100)

heti 6 óra (100-200)

1 fő (>200)

heti 2 óra

heti 4 óra

 

 

 

segítő

 

 

 

2 fő

 

 

esetfelelős

 

 

 

 

 

1 fő

* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** 100 fő felett a fejlesztő pedagógusok közül vezető pedagógus kijelölése szükséges

Ajánlott létszámok:
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:
•    szabadidő-szervező - 2 fő 100 főre vetítve
•    mozgásterapeuta - 2 fő 100 főre vetítve
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:
•    mozgásterapeuta - 2 fő 100 főre vetítve
•    foglalkoztatás-szervező - 2 fő 100 főre vetítve

7K00515_2

IDŐS SZEMÉLYEK

MUNKAKÖRÖK

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

nappali intézmény

intézményvezető

 

10 vagy több szociális gondozó/ápoló esetén 1 fő

 

1 fő

 

100 fő felett

 

 

50 főre vetítve

gondozó

 

az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban összesített óraszám alapján szociális gondozó, ápoló 1 fő

2 fő/40 készülékenként készenléti szolgálatban

2 fő

6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén további 1 fő

demens személyek ellátása esetén 8 fő

ápoló

 

 

terápiás munkatárs

 

 

 

szociális munkatárs

 

 

 

asszisztens

1 fő

 

 

 


7K00515_3

IDŐS SZEMÉLYEK

MUNKAKÖRÖK

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

ápolást-gondozást nyújtó intézmény

intézményvezető

1 fő

1 fő

 

100 főre vetítve

vezető ápoló

1 fő (>100)

1 fő (>100)

gondozó

16 fő

24 fő

ápoló

terápiás munkatárs

2 fő

2 fő

szociális munkatárs

orvos

heti 2 óra

heti 4 óra (<100)

heti 6 óra (100-200)

1 fő (>200)


Ajánlott létszámok:
•    mozgásterapeuta:
o    100 férőhelyig heti 4 óra
o    100 férőhely felett 1 fő
•    foglalkoztatás-szervező - 1 fő 100 főre vetítve


7K00515_4

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK

MUNKAKÖRÖK

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

utcai szociális munka

hajléktalan személyek nappali melegedője

intézményvezető

- a szociális munkatársak közül 1 fő,

- integrált intézmény esetében az integrált intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt személy

1 fő

 

szolgálatonként

50 főre vetítve

szociális munkatárs

2 fő

heti 20 óra

segítő

 

1 fő7K00515_5

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK

MUNKAKÖRÖK

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

hajléktalan személyek átmeneti intézménye*

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye**

ápolást-gondozást nyújtó intézmény

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő

 

100 főre vetítve

szociális munkatárs

éjjeli menedékhely 4 fő

átmeneti szállás 6 fő

10 fő

2 fő

segítő

napi 14 órás nyitva tartáshoz igazítva

a 24 órás folyamatos nyitva tartáshoz igazítva

14 fő

gondozó

orvos

heti 2 óra

heti 2 óra

heti 6 óra


Időszakos férőhely (100 férőhelyre vetítve)

 

átmeneti szállás

éjjeli menedékhely

Intézményen belül

szociális munkatárs

8 fő

4 fő

segítő

5 fő

5 fő

gondozó

Intézményen kívül

intézményvezető (részlegvezető)

1 fő

1 fő

szociális munkatárs

4 fő

4 fő

segítő

10 fő

10 fő

gondozó

* ha a férőhelyen csak lakhatási szolgáltatást biztosítanak, arra a férőhelyszámra nem kell létszámot számítani
** külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani

Ajánlott létszámok:

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

•    foglalkoztatás-szervező - 1 fő 100 főre vetítve

7K00515_7

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

MUNKAKÖRÖK

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

közösségi

ellátás

nappali intézmény

intézményvezető

1 fő

1 fő

 

szolgálatonként

50 főre vetítve

gondozó

2 fő

 

terápiás munkatárs

2 fő

szociális munkatárs

orvos*

havi 4 óra

 

* konzultatív feladatokra

7K00515_8

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

MUNKAKÖRÖK

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

ápolást-gondozást nyújtó intézmény

átmeneti ellátást nyújtó intézmény

rehabilitációs

intézmény*

rehabilitációs célú lakóotthon

támogatott lakhatás

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő

heti 20 óra

1 fő

 

100 főre vetítve

lakóotthononként

intézményenként

vezető ápoló

1 fő (>100)

 

 

 

 

gondozó

24 fő

ebből min. 1 fő ápoló

16 fő

12 fő

1 fő

 

ápoló

 

 

terápiás munkatárs

2 fő

2 fő

4 fő

 

 

szociális munkatárs

 

 

orvos

heti 8 óra

(<100)

heti 12 óra

(100-200)

heti 4 óra és 1 fő** (>200)

heti 2 óra

heti 8 óra

(<100)

heti 12 óra

(100-200)

heti 4 óra és 1 fő (>200)***

 

 

esetfelelős

 

 

 

 

1 fő

* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is

Ajánlott létszámok:
Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:
•    foglalkoztatás-szervező
o    200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve 1 fő
o    200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve 1 fő
Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye:
•    foglalkoztatás-szervező
o    200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve 2 fő
o    200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve 2 fő
7K00515_9

SZENVEDÉLYBETEGEK

MUNKAKÖRÖK

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

közösségi ellátás

alacsonyküszöbű ellátás

nappali intézmény

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő

 

szolgálatonként

szolgálatonként

50 főre vetítve

terápiás munkatárs

 

 

2 fő

gondozó

2 fő

 

 

szociális munkatárs

2 fő

 

segítő

 

 

orvos*

havi 4 óra

 

 

* konzultatív feladatokra

7K00515_10

SZENVEDÉLYBETEGEK

MUNKAKÖRÖK

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

ápolást-
gondozást nyújtó intézmény

rehabilitációs intézmény*

átmeneti ellátást nyújtó intézmény

rehabilitációs célú lakóotthon

támogatott lakhatás

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő

heti 20 óra

1 fő

 

100 főre vetítve

lakóotthononként

intézményenként

vezető ápoló

1 fő (>100 fő)

 

 

 

 

ápoló

24 fő

10 fő**

16 fő

 

 

gondozó

1 fő

 

szociális munkatárs

2 fő

6 fő

2 fő

 

 

terápiás munkatárs

 

 

orvos

heti 8 óra

(<100)

heti 12 óra

(100-200)

heti 4 óra és 1 fő (>200)***

heti 8 óra

(<100)

heti 12 óra

(100-200)

heti 4 óra és 1 fő (>200)****

heti 2 óra

 

 

esetfelelős

 

 

 

 

1 fő

* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** az egészségbiztosítási finanszírozással rendelkező drog-rehabilitációs intézmény esetén az e rendelet szerinti ápolói létszámot nem kötelező alkalmazni
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást
**** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást

Ajánlott létszámok:
Szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:
•    foglalkoztatás-szervező - 2 fő 100 főre vetítve
Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:
•    foglalkoztatás-szervező - 4 fő 100 főre vetítve


7K00515_11

FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS

 

MUNKAKÖRÖK

 

 

intézményvezető

1 fő

 

 

50 foglalkoztatottra vetítve

 

segítő

2 fő

 
Kiegészítő szabályok

1. A szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal.

2. A létszámigényt – ha a létszámnorma ellátotti számra vagy férőhelyekre vetítve van meghatározva – főben kell meghatározni, a kerekítés általános szabályának figyelembevételével.

3. Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott.

4. Ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható.

5. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai a bentlakásos intézmények esetén a következő:
5.1. gazdasági vezető 1 fő
5.2. gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő
5.3. ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros, stb., 50 férőhelyenként) 1 fő
5.4. takarítónő (1000 m2-es takarítandó felületként) 1 fő
5.5. műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő
5.6. mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő
5.7. varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő
5.8. élelmezésvezető (100 férőhely felett) 1 fő
5.9. szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 5 fő + 1 fő

6. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén a következő:
6.1. gazdasági ügyintéző 1 fő
6.2. takarító 1 fő
6.3. konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő

7. Tartós bentlakásos intézményekben az intézményvezető kijelöli műszakonként a krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt.

8. Működés megkezdésekor szakosított ellátások esetében – a drogbetegeket ellátó intézmény, a hajléktalanok átmeneti intézményei és a lakóotthon kivételével – három hónapig legalább az alábbi személyi feltételekkel kell rendelkezni:
8.1. intézményvezető 1 fő
8.2. ápoló, gondozó munkakör 5 fő
8.3. orvos bejegyzés szerinti férőhelyre vetített létszám
8.4. a melléklet többi munkakörére megállapított létszám a férőhelyek betöltöttségének arányában.
A működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végétől – valamennyi szakosított ellátás esetében, valamennyi munkakörre vonatkozóan – a létszámot a betöltött férőhelyekkel arányosan kell biztosítani. A létszám teljesítését a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja – a bentlakásos intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik, az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát.

9. Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként meghatározott személy.

10. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

11. Támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket az Szt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosítja, a szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja.

12. A közösségi ellátások esetén, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában, rehabilitációs intézményében és rehabilitációs lakóotthonában a tapasztalati szakértő ajánlott létszámban foglalkoztatható.

13. Az orvos munkakör megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető.

14. A három műszakos folyamatos ellátást biztosító intézményben – a drogbetegeket ellátó intézményt, a hajléktalanok átmeneti szállását és a lakóotthont kivéve – az ápolói, gondozói feladatok ellátásához minimálisan 5 fő alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül.

9. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez21

10–12. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez22

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 22–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 29–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 57. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 57. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 57. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 61–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 10–12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére