• Tartalom
Oldalmenü

1/2017. (I. 18.) ORFK utasítás

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról

2019.07.26.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatok egységes végrehajtása, továbbá a szolgálati gépjárművekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások szabályainak meghatározása érdekében kiadom a következő utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre terjed ki.
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. Az engedélyezéssel kapcsolatos rendelkezések
2. A megkülönböztető és a figyelmeztető jelzést adó készülékekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás során a kérelmezőtől meg kell követelni a készülék felszerelése, illetve használata szükségességének részletes indokolását.
3. Az engedélyezési eljárás során a kérelmezőnek igazolnia kell a készülék felszerelésének és használatának engedélyezését megalapozó, a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott jogosulti körbe tartozását, valamint a tevékenység – megkülönböztető jelzés esetén a közérdekű feladat – ellátását.
4.1 Az egészségügyi szolgáltatók kérelmének elbírálása során az alapul szolgáló tevékenység igazolásaként a működési engedély erre vonatkozó adatainak a beszerzése érdekében megkeresés keretében kell intézkedni.
5.2
6. Az érintett gépjármű szükséges adatainak ellenőrzését a gépjármű-nyilvántartásban kell elvégezni.
7. A kérelmet benyújtó szervekre vonatkozó nyilvántartási adatok ellenőrzését az engedélyező hatóságnak kell végrehajtania.
8.3 Az engedélyező hatóság a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése során a Rendelet 1. § a)–b) pontjának, továbbá a 4. § (3) bekezdésének figyelembevételével meghatározza a készülék típusát és üzemmódját.
2. Az ellenőrzéssel és az engedély visszavonásával kapcsolatos rendelkezések
9. Az engedélyező hatóságnak törekednie kell arra, hogy az engedély időbeli hatálya alatt a megkülönböztető jelzés használatáról szóló bejegyzést tartalmazó menetlevél vagy annak megfelelő más okmány (a továbbiakban: menetlevél) ellenőrzését elvégezze. Ennek keretében meg kell vizsgálni a menetlevélben való rögzítést, a szerv vezetője ellenőrzését tanúsító bejegyzést, illetve azt össze kell vetni a bejelentés helyén történt nyilvántartásba vétellel.
10. A megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt gépjárművekre az üzemben tartóra és az üzemeltetés céljára vonatkozó jelzés, felirat jól látható és olvasható módon történő elhelyezését az engedélyező hatóság az engedélyezést követő 45 napon belül, illetve a közúti gépjármű-ellenőrzést végző rendőri állomány a feladata végrehajtása során ellenőrzi.
11. A feladatkörükben érintett parancsnokoknak fel kell hívniuk az állomány figyelmét arra, hogy a mobil megkülönböztető fényjelzést adó készüléket csak a feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a gépjárműre felszerelni (felhelyezni), ezért az üzemben tartóra és az üzemeltetés céljára vonatkozó jelzés, felirat kihelyezése is csak ennek során kötelező.
12. A közúti gépjármű-ellenőrzés során az intézkedő rendőr minden esetben ellenőrzi a gépjármű nyilvántartásban, illetve a forgalmi engedélyben a megkülönböztető és a figyelmezető jelzést adó készülék felszerelésére, illetve használatára vonatkozó jogosultság bejegyeztetésének tényét. A rendőri ellenőrzésnek fokozottan ki kell terjednie a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó előírások betartására.
13. Amennyiben az intézkedő rendőr a fenti ellenőrzés kapcsán szabálysértés elkövetését észleli, a megkülönböztető, illetve figyelmeztető jelzést adó készülék lefoglalása érdekében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendeletben foglaltak szerint jár el.
14. Amennyiben a készülék lefoglalása érdekében a helyszínen a dolog elvételére (leszerelésére) nincs lehetőség, a készülék azonosításához szükséges adatokat a feljelentésben rögzíteni kell. A szabálysértési eljárást lefolytató hatóság a lefoglalásról szóló határozatban rendelkezik a készülék leadásáról.
15. A Rendeletben meghatározott hatósági intézkedést igénylő esetben az ellenőrzés megállapításairól az engedélyező hatóságot tájékoztatni kell.
16. Az engedélyezés és a visszavonás járműnyilvántartásba való bejegyzését az engedélyező hatóságnak az engedélyezést, illetve a visszavonást követő 30 napon belül ellenőriznie kell.
3.4 A jogosultság bejegyzésének szabályai
17. A Rendelet 3. § (1) bekezdés c) és k)–l) pontja alapján megkülönböztető jelzéssel felszerelt rendőrségi gépjárművek vonatkozásában a Rendelet 12. §-ában előírt jogosultság bejegyeztetési kötelezettség teljesítésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló ORFK utasításban meghatározott Nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett szerv vezetőjének nyilatkozatát (a továbbiakban: nyilatkozat) arra vonatkozóan, hogy az adott gépjárművel mely – a Rendeletben meghatározott – közérdekű feladatot látják el.
17/A. A járműnyilvántartásba a 17. pontban foglaltak szerinti bejegyeztetést a nyilatkozat és a gépjármű műszaki vizsgáztatását igazoló adatlap bemutatásával a közlekedési igazgatási hatóságnál a gépjármű üzembentartójának kell végrehajtani. A gépjármű üzemeltetési céljának megváltozása esetén az üzembentartónak a jogosultság megszűnésének bejegyeztetéséről is gondoskodnia kell.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
19.5
1

A 4. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 1. pontjával módosított szöveg.

2

Az 5. pontot a 31/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás 3. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. pont a 31/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

4

A 3. alcím (17–17/A. pont) a 31/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

5

A 19. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás