• Tartalom

10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet

10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.12.29.

Az 1. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,

a 3. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló
15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Magyarországon 315 közjegyző működik.”

(2) Az R1. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az igazságügyért felelős miniszter a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. melléklete szerinti, a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 3. közjegyzői álláshelyet a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 6. sz. közjegyző – hozzájárulásával történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a MódR3. hatálybalépése napjával tölti be.”

(3) Az R1. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

3. §3

4. A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló
18/2014. (III. 13.) KIM rendelet módosítása

4–7. §4

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2017. december 29-én lép hatályba.

9. § E rendelet 3. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez

1.     Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.

Budaörsi Járásbíróság
(kivéve 7. alatti)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december”

2.     Az R1. Melléklet V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Jász-Nagykun-Szolnok megye alcím 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.

Szolnoki Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

 

 

 

 

2. sz. közjegyző

február, június, október

 

 

 

 

3. sz. közjegyző

március, július, november

 

 

 

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

 

5. sz. közjegyző

egész év (Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő)”

2–6. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére