• Tartalom

10/2017. (III. 31.) NFM rendelet

10/2017. (III. 31.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról1

2017.04.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 3. § r) pont ra) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e rendeletben szereplő, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet 31a. sor]

ra) 1. pont a)–d) és f) alpontjai alapján csekély összegű támogatás, környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás, energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, helyi infrastruktúrára irányuló támogatás”

(nyújtható.)

2. § Az NFM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő 14d. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„14d. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,”

3. § Az NFM rendelet II. Fejezete a következő 27. alcímmel egészül ki:

„27. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
43/I. § (1) A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában, a továbbiakban: támogatás), olyan infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható, amely helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.
(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján.
(3) A támogatás keretében immateriális javak és tárgyi eszközök költsége számolható el.
(4) A támogatott energiahatékony létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(5) A támogatott energiahatékony létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
(6) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.”

4. § Az NFM rendelet a következő 48. §-sal egészül ki:

48. § (1) Ha a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 10/2017. (III. 31.) NFM rendelettel (a továbbiakban: R1.) kijelölt kezelő szerv a kezelésébe került fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában 2017. január 1-jétől az R1. hatálybalépéséig tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekinteni.
(2) E rendeletnek az R1.-gyel megállapított rendelkezéseit az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Az NFM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Az NFM rendelet 46. § d) pontjában az „és 55. cikke” szövegrésze helyébe az „55. és 56. cikke” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet 2. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.06.26., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 10/2017. (III. 31.) NFM rendelethez

1. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(G)

„(333717)

Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, civil szervezetek,
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyar Közút NZrt.”

2. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:46 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(M)

„(208349)

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”

3. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat L:31a mezője helyébe a következő mező lép:

 

(L)

(360317)

1) beszedési megbízás
2) zálogjog
3) garancia
4) kezesség
5) óvadék”

4. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:75, H:75, I:75 és J:75 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(G)

(H)

(I)

(J)

„(205678)

KTI NKft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján. Az oktatással, képzéssel, vizsgáztatással, pálya- és jármű műszaki biztonsággal, szabályozás- előkészítéssel összefüggő kutatási- fejlesztési és mérésvizsgálati közlekedésbiztonsági feladatok a KTI NKft. bevonásával kerülnek ellátásra.

előleg folyósítható

Egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan.


Vállalkozási és megbízási szerződés alapján is teljesíthető kifizetés.

5. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3b. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcímcsop.
név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszí

rozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„3b

363795

 

Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

Turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak infrastruktúrájának és járműparkjának felújítása, fejlesztése.

MÁV Zrt.

Támogatói okirat kibocsátásával

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel

-

beszedési megbízás

-

-

-”

6. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe az alábbi sor lép:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-

név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„9

348228

Közúthálózat fenntartás és működtetés

Az előirányzat
a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a közútkezelő vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek üzemeltetési és fenntartási feladatainak;
b) az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezéssel, az ÚTINFORM-mal, az Országos Közúti Adatbankkal, az

Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeknek, a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi műszaki- gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak;
c) a túlsúlydíj beszedésének és szétosztásának;
d) a hálózati adatfelvételi feladatoknak;
e) az úthálózat-védelmi tevékenységnek;

f) a műszaki szabályozási feladatok
előkészítésének, a műszaki szabályzatok, előírások és útmutatók kidolgozásának;
g) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton a Magyar Közút NZrt. saját kapacitásának felhasználásával végzett felújítási feladatoknak;
h) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett
közutak kivételével, a meglévő országos közúthálózat felújítási és fejlesztési munkáknak és az ahhoz kapcsolódó szakértői, műszaki előkészítési és lebonyolítási feladatoknak;
i) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett
közutak kivételével, a közútkezelői feladatok ellátása ellenőrzésének;
j) a koncessziós szerződés keretében, vagy magántőke bevonásával megvalósult országos közúthálózat esetében a működtetés ellenőrzésének;
k) a sajátos közlekedési építmények elektronikus építési naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez
és fenntartásához szükséges feladatoknak;
l) a helyi közutak és műtárgyaik egyedi miniszteri döntés alapján történő fejlesztésének, fenntartásának;
m) az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a közútkezelő vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem
szereplő vagyonelemek működtetéséhez,
fenntartásához, valamint a közúthálózati elemek fejlesztéséhez kapcsolódó, az a)-l) pontban nem szereplő egyéb feladatok ellátásának,

n) a Kormány döntése alapján a helyi és az országos közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési beavatkozások megvalósításának

finanszírozását szolgálja.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

Magyar Közút NZrt.,
Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
gazdasági társaságok, önkormányzatok, közbeszerzési eljárás során nyertes partnerek

A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül az F:9 mező a)-h) és az l)-m) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére a Magyar Közút NZrt.-vel támogatási szerződés kötésére kerül sor. Az F:9 mező n) pontjában meghatározott feladatok elvégzése támogatói okiratok kibocsátásával történik.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-”

Az F:9 mező k) pontjában meghatározott feladatra a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, az előirányzat célja szerinti egyéb feladatokra közbeszerzési szabályok szerinti szerződés kötésével.

 

7. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe az alábbi sor lép:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„10

341573

 

 

Útdíj rendszerek
működtetése

Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos (UD) és a használati díjas (HD) díjszedési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének ellenőrzésével az útdíjszedői, útdíjellenőrzés- támogatói, útdíj-ellenőrzési hatósági, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával, kapcsolatban a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)

-

-

A feladatok elvégzésére - a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján - a NÚSZ Zrt.-
vel kötött szerződés útján kerül sor.

-

-

-

-

-”

8. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17g. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-

név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„17g

359573

 

Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése

Kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények működtetéséhez (üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatok), valamint fejlesztéséhez tartozó feladatok (tanulmányok, tervek készítése, illetve fejlesztések nyilvántartását támogató térinformatikai fejlesztés) ellátása történik az előirányzat terhére.

NIF Zrt.;

Magyar Közút NZrt.;

gazdasági társaság; önkormányzatok;

közbeszerzési eljárás során nyertes partnerek

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-”

9. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56f. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-

név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„56f

359751

 

 

Kőbányai uszoda és sportcsarnok

Az előirányzat forrást biztosít a Kőbányai uszoda és sportcsarnok előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével összefüggő költségek finanszírozására.

Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, a Kedvezményezettnek – a projekt megvalósításával összefüggő – költségeit.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra

NFM Igazgatás;

Helyi önkormányzat;

Helyi önkormányzati költségvetési szerv;

Civil szervezet;

Egyesület;

Egyházi jogi személy;

Jogi személy;

Gazdasági társaság;

Nemzeti Sportközpontok;

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.;

Sportági szakszövetségek;

Sportegyesületek;

kincstár

A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül az NFM és a Támogatott között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-”

10. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56g. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-

név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„56g

359762

 

 

Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése

Az előirányzat forrást biztosít Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztésével összefüggő költségekre (különös tekintettel, de nem kizárólagosan a főtribün lefedése, műfüves labdarúgó pálya, multifunkcionális pálya és egyéb létesítmények).

Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, a Kedvezményezettnek – a projekt megvalósításával összefüggő – költségeit.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

Budafoki Munkás Testedző Egyesület

NFM Igazgatás;

Helyi önkormányzat;

Helyi önkormányzati költségvetési szerv;

Civil szervezet;

Egyesület;

Egyházi jogi személy;

Jogi személy;

Gazdasági társaság;

Nemzeti Sportközpontok;

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.;

Sportági szakszövetségek;

Sportegyesületek;

kincstár

A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül az NFM és a Támogatott között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-”

11. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56h. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„56h

359784

 

 

Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok


Az előirányzat forrást biztosít a Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok megvalósításával összefüggő költségek finanszírozására.

Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, a Kedvezményezettnek – a projekt megvalósításával összefüggő – költségeit.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

NFM Igazgatás;
Helyi önkormányzat;
Helyi önkormányzati költségvetési szerv;
Civil szervezet;
Egyesület;
Egyházi jogi személy;
Jogi személy;
Gazdasági társaság;
Nemzeti Sportközpontok;
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.;
Sportági szakszövetségek;
Sportegyesületek;
kincstár

A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül az NFM és a Támogatott között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-”

12. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56i. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-

név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„56i

359939

 

 

Szegedi Ifjúsági Centrum

Az előirányzat forrást biztosít a Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek megvalósításával összefüggő költségek finanszírozására.

Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, a Kedvezményezettnek – a projekt megvalósításával összefüggő – költségeit.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

Szeged-Csanádi Egyház Megye

NFM Igazgatás;

Helyi önkormányzat;

Helyi önkormányzati költségvetési szerv;

Civil szervezet;

Egyesület;

Egyházi jogi személy;

Jogi személy;

Gazdasági társaság;

Nemzeti Sportközpontok;

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.;

Sportági szakszövetségek;

Sportegyesületek;

kincstár

A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül az NFM és a Támogatott között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-”

13. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56j. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„56j

362095

 

 

Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai

Az előirányzat finanszírozza a Modern Városok Program sportcélú beruházásaival összefüggő költségeket.
Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához kapcsolódóan az NFM által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

NFM Igazgatás;
Helyi önkormányzat;
Helyi önkormányzati költségvetési szerv;
Civil szervezet;
Egyesület;
Egyházi jogi személy;
Jogi személy;
Gazdasági társaság;
Nemzeti Sportközpontok;
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.;
Sportági szakszövetségek;
Sportegyesületek;
kincstár

A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül az NFM és a Támogatott között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-”

14. Hatályát veszti az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) G:8, M:11, G:16, M:16, M:17b, M:17e, M:18, M:67, M:68, M:69 és M:73 mezőjében a „KKK”,
b) G:17d mezőjében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság”,
c) M:4 mezőjében „a győri útfejlesztés kivételével a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)”,
d) M:17 mezőjében „a 813. számú út Győr keleti elkerülő út (II. és III. ütemű) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedések feladat kivételével a KKK”,
e) F:67 mezőjében a „KKK feladatkörébe nem utalt”,
f) M:72 mezőjében „a h) pont kivételével KKK” ,
g) G:73 mezőjében a „KKK,”
szövegrész.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére