• Tartalom

10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet

10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosításáról1

2017.09.10.

Az 1. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § e) és f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosítása

1. § Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (2) bekezdés e), f), g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

(Az elkészített energetikai audittal kapcsolatos adatszolgáltatás adattartalma a következő:)

e) kötelező energetikai auditálás esetén a megbízó cég neve, székhelye, adószáma, valamint azon vállalkozás cégneve, székhelye, adószáma, amelyre az energetikai audit kiterjed;
f) az energiahatékonysági adókedvezmény igénybevételéhez elvégzett energetikai auditálás esetén kiállított igazolás kiállítási dátuma, az igazolt energiamegtakarítás és az igazolás címzettje (cég neve, székhelye, adószáma);
g) az auditált műszaki rendszer energiafelhasználásáról és az energiahatékonysági adókedvezmény céljából készített energetikai audit esetén a kiinduló állapot energiafelhasználásáról az alábbi adatok:
ga) az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az auditált műszaki rendszer éves energiafelhasználásának mennyisége energiahordozónként a mért mértékegységekben és a teljes energiafelhasználás kWh/év mértékegységben is megadva,
gb) részterületenként az auditált műszaki rendszer működésével összefüggésben felmerült teljes éves üvegházhatású gázkibocsátás az előző naptári évről ezer tonna CO2/év mértékegységben megadva,
gc) részterületenként az auditált műszaki rendszer működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költsége az előző naptári évről ezer Ft/év mértékegységben megadva;
h) az auditált műszaki rendszerrel kapcsolatban javasolt energiahatékonysági beavatkozásokról az alábbi adatok:
ha) az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdésében meghatározott egyes beavatkozási módokkal elérhető energiamegtakarítás mértéke és az összes elérhető energiamegtakarítás mértéke kWh/év mértékegységben megadva,
hb) a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedések megnevezése (például világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés),
hc) a javasolt intézkedés részterület szerinti azonosítása (épület, folyamat, szállítás),
hd) a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósításával elérhető energiamegtakarítás mértéke energiahordozónként a mért mértékegységekben és kWh/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,
he) a javasolt energiahatékonysági intézkedésekkel összefüggésben elérhető üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás mértéke ezer tonna CO2/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,
hf) a javasolt energiahatékonysági intézkedések becsült költsége ezer Ft mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,
hg) a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedések megvalósításával tervezett energiaköltség megtakarítás értéke ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,
hh) a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedések megvalósításával elérhető nem energiaköltség típusú megtakarítás értéke ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,
hi) a javasolt energiahatékonyságot növelő egyes intézkedések megtérülési ideje években megadva és
hj) a javasolt energiahatékonyságot növelő egyes intézkedések megvalósítása esetén létrejövő műszaki rendszer tervezett műszaki élettartama.
i) az energiahatékonysági adókedvezmény igénybevétele céljából készített energetikai audit esetén az üzembe helyezett beruházásról az alábbi adatok:
ia) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházás megnevezése, leírása,
ib) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházás részterület szerinti azonosítása (épület, folyamat, szállítás),
ic) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítás mértéke energiahordozónként a mért mértékegységekben és kWh/év mértékegységben megadva,
id) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházás üzembe helyezésével elért üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás mértéke ezer tonna CO2/év mértékegységben megadva,
ie) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházás költsége ezer Ft mértékegységben megadva,
if) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházással elért energiaköltség megtakarítás értéke ezer Ft/év mértékegységben megadva,
ig) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházással elért nem energiaköltség típusú megtakarítás értéke ezer Ft/év mértékegységben megadva,
ih) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházás megtérülési ideje években megadva és
ii) az energiahatékonysági célt szolgáló beruházással létrejött műszaki rendszer műszaki élettartama.”

2. § Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A közreműködő szervezet az éves tevékenységéről szóló jelentést (a továbbiakban: jelentés) az adatszolgáltatással érintett évet követő év január 31-ig a Hivatal Központi Adatbekérő Rendszerén keresztül nyújtja be elektronikusan.”

3. § Hatályát veszti az R1. 7. § (3) bekezdése.

2. A nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosítása

4. § A nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Ehat. 22/C. §-a szerinti adatszolgáltatást az adatszolgáltató a (2), (2a) és (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal teljesíti, a tárgyév június 30-áig.”

5. § Az R2. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során meg kell adni az adatszolgáltató szervezet megnevezését és adószámát.”

6. § Az R2.

a) 2. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában és 2. § (3) bekezdés b) pont bf), bg) és bh) alpontjában a „MWh/év” szövegrész helyébe a „kWh/év” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „CO2 kilotonna/év” szövegrész helyébe az „ezer tonna CO2/év” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére