• Tartalom

10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás

10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás

az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelméről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelme érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint
c) a rendőrkapitányságokra
terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya alá tartozó biztonsági okmányok (a továbbiakban: okmány) körét az utasítás Melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET
A BIZTONSÁGI OKMÁNYOK VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. Az okmányok gyártótól történő átvétele során az átvevő az okmányok tételes ellenőrzése nélkül csak az okmány gyártója által csomagolt, lezárt és sértetlen csomagolású okmányokat vehet át, amelyen az okmány fajtája (megnevezése), sorszámmal ellátott okmány esetén sorszáma (-tól, -ig) és darabszáma megállapítható.

4. Amennyiben az okmányok csomagolása a 3. pontban foglaltaknak nem felel meg, az átvevő a csomag felbontásával az okmányokat sorszám és darabszám szerint ellenőrzi, erről két példányban jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv első példányát az átadónak átadja, és az okmányokat a 3. pontban meghatározott formai követelményeknek megfelelően a jegyzőkönyv második példányával együtt csomagolja.

5. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág okmányt felhasználó szervezeti elemének (a továbbiakban: felhasználó szervezeti elem) a vezetője vagy az általa megbízott személy köteles figyelemmel kísérni az okmányok készletét és elkészíteni a szükséges megrendeléseket.

6. A 22. pontban meghatározott kivétellel az okmányoknak az igazgatásrendészeti szolgálati ághoz történő továbbítása történhet
a) kijelölt személyek által (alkalmi futár), lezárt csomagban, a csomagoláson a küldő és a címzett szerv megnevezésével, a „biztonsági okmány” szöveg és az okmányok fajtájának (megnevezésének), sorszámának és/vagy darabszámának (-tól, -ig) feltüntetésével;
b) az Állami Futárszolgálat útján, ha azt az okmányok mennyisége lehetővé teszi.

7. Az okmányt csak zárt csomagterű járművel lehet szállítani. A járművet vagy az okmányok átvételével, szállításával megbízott személyeket segélyhívásra alkalmas hírközlő berendezéssel kell ellátni. A járművet a szállítás megkezdésétől annak befejezéséig nem lehet őrizetlenül hagyni.

8. Amennyiben a felhasználó szervezeti elem által igényelt okmány mennyisége megegyezik a gyártói csomagolásban lévő mennyiséggel, úgy azt az eredeti csomagolásban kell továbbítani a felhasználó szervezeti elem számára.

9. Amennyiben a felhasználó szervezeti elem által igényelt okmány mennyisége a gyártó által csomagolt okmányok számánál kevesebb, az átadó köteles az új csomagoláson feltüntetni az okmány fajtáját, sorszámát (-tól, -ig), darabszámát és a „biztonsági okmány” szöveget.

10. Az okmányok átvétele során az okmányokat tartalmazó csomagot (küldeményt) a felhasználó szervezeti elem vezetője vagy az általa megbízott személy és legalább további egy, tanúként igénybe vett személy jelenlétében lehet felbontani.

11. A csomag (küldemény) felbontásakor annak sérüléséről vagy hiányos tartalmáról a helyszínen a felhasználó szervezeti elem vezetőjének vagy az általa megbízott személynek jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a 10. pont szerint tanúként igénybe vett személy is aláír. A jegyzőkönyv egy példányát a küldő szervnek haladéktalanul meg kell küldeni.

12. A felhasználó szervezeti elem az okmányok átvételének, felhasználásának nyilvántartására sorszámozott és hitelesített bevételezési-kiadási füzetet (könyvet) rendszeresít, amelyben el kell helyezni a küldő szerv által kiállított utalványt, illetve a jegyzőkönyv egy példányát. A bevételezési-kiadási füzetben (könyvben) a bevételezés vonatkozásában rögzíteni kell az okmány fajtáját, sorszámát, a bevételezés dátumát.

13. A bevételezési-kiadási füzetben (könyvben) javítást eszközölni csak a téves bejegyzés vékony vonallal történő áthúzásával lehet, olyan módon, hogy az eredeti adat olvasható maradjon. A helyes adatot a javított bejegyzés alá, fölé vagy mellé kell írni, és a javítást keltezéssel, valamint olvasható aláírással igazolni kell.

14. Az ügyintézéshez szükséges mennyiségű okmányt – az okmányok sorszáma szerinti sorrendben – a felhasználó szervezeti elem vezetője vagy az általa megbízott személy a tételes átadás-átvétel aláírással történő elismerésével, az átadás-átvétel időpontjának feltüntetésével adja át az ügyintézőnek, a 12. pontban foglaltak szerint.

15. Az okmányok tárolásához biztonsági zárral ellátott helyiséget vagy lemezszekrényt kell biztosítani.

16. Az ügyintézés elhelyezési körülményeit úgy kell kialakítani, hogy az okmányokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

17. A felhasználó szervezeti elem vezetője köteles biztosítani, hogy az ügyfélfogadó helyiségben csak az arra jogosult személyek tartózkodjanak.

18. Az okmányok kezelése – átvétele, szállítása, nyilvántartása, tárolása, kiadása – során biztosítani kell, hogy a személyes felelősség minden esetben egyértelműen megállapítható legyen.

19. Az okmányok eltűnéséről – annak észlelését követően – haladéktalanul a felhasználó szervezeti elem vezetője vagy az általa megbízott személy jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíteni kell az eltűnt okmányok fajtáját (megnevezését), sorszámát és darabszámát, az eltűnés körülményeit, illetve kezdeményezni kell a felelősség megállapítását.

20. Az okmányokat felhasználó szervezeti elem vezetője évente ellenőrzi az okmányok nyilvántartásának, kezelésének rendjét, a tárolás körülményeit, az okmányok meglétét.

III. FEJEZET
A MEGSZEMÉLYESÍTETT OKMÁNYOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

21. A megszemélyesített okmányok kezelése során a II. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

22. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet értelmében megszemélyesített okmányokat kísérő irattal együtt, zárt borítékban, „biztonsági okmány” felirattal az Állami Futárszolgálat útján kell továbbítani a felhasználó szervezeti elem részére.

23. A megszemélyesített okmány kísérő iratai:
a) az igazolványok jegyzéke, amely tartalmazza a küldemény címzettjét, sorszámát, igazolványszámot, a jegyzék készítés dátumát és aláírást;
b) a küldemények jegyzéke, amely tartalmazza a küldemény sorszámát, címzettjét, dátumot és aláírást.

24. A megszemélyesített okmányokat a sorszámuk szerint növekvő sorrendben lehet kiadni. Az okmány kiadásának időpontját, az ügyfél nevét, az ügyirat iktatószámát rögzíteni kell a 12–13. pont szerint vezetendő és javítható bevételezési-kiadási füzetben (könyvben).

25. Az eljáró ügyintézőnek a megszemélyesített okmányok jogi, illetve természetes személynek történő átadása, illetve postai kézbesítése előtt az okmány adattartalmát ellenőriznie kell. Amennyiben az okmány adataiban hiányosság, elírás nem állapítható meg, az ügyintéző az okmány átadására, illetve a postai kézbesítésére intézkedik, és ennek tényét az engedélyügyi iratanyagban dokumentálja.

26.2 A rontott okmányt annak legalább 4 milliméter átmérőjű átlyukasztásával érvényteleníteni és a nyilvántartáson történő átvezetését követően az Iratkezelési Szabályzat szerint évente selejtezni kell. A selejtezési jegyzőkönyv 1 példányát az okmányok nyilvántartására szolgáló bevételezési-kiadási füzettel (könyvvel) együtt kell kezelni.

III/A.3 FEJEZET
INFORMATIKAI FELADATOK

26/A. A fegyverengedélyügyi, valamint a személy- és vagyonvédelmi engedélyekhez kapcsolódó hatósági feladatok ellátását támogató informatikai rendszerek alapadatainak karbantartása (felvitel, módosítás, törlés) az igazgatásrendészeti szolgálati ág, a lőfegyver-kereskedők készletváltozása bejelentésének a feldolgozása az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály feladata.

26/B. Az okmányok beszerzése az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Főosztály, az engedélykártyák megszemélyesítése és az informatikai rendszerben történő regisztrálása az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály feladata.

26/C. Engedélyügyi szempontból a 26/A. pontban szereplő informatikai rendszerek szakmai felügyeletét az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály látja el.
26/D.4 A 26/A. pontban szereplő informatikai rendszerekhez történő hozzáférés technikai biztosítása a rendőrkapitányság vagy a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság gazdasági szakszolgálat informatikai szervezeti elemének a feladata.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

28.5

Melléklet a 10/2017. (II. 21.) ORFK utasításhoz

1. Az európai lőfegyvertartási engedély;

2. fegyvertartási engedély;

3. fegyvertartási engedély (szervezetek részére engedélyezett lőfegyverekre);

4. a fegyverviselési engedély (gáz- és riasztófegyver viselésére);

5. a lőfegyver-kereskedő engedélye;

6. lőfegyvertartási engedély (flóbert lőfegyver tartására);

7. vizsgabizonyítvány a fegyverismereti vizsga tényének és eredményének igazolására;

8. házi lőszerszerelési engedély;

9. fegyver- (és lőszer-) kísérő igazolvány;

10. igazolás lőfegyver behozatalára, kivitelére, átszállítására;

11. vizsgabizonyítvány a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsga eredményes letételének igazolására;

12. magánnyomozó igazolvány;

13. személy- és vagyonőr igazolvány;

14. biztonságtechnikai tervező, szerelő igazolvány;

15. mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő igazolványa;

16. mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolványa;

17. biztonságtechnikai szerelő igazolvány;

18. természetvédelmi őri szolgálati igazolvány;

19. az erdővédelmi szolgálat tagjának szolgálati igazolványa;

20. hegyőri szolgálati igazolvány;

21. a hivatásos vadász szolgálati igazolványa;

22. erdészeti szakszemélyzet szolgálati igazolványa;

23. jogosult erdészeti szakszemélyzet szolgálati igazolványa;

24. halászati őri szolgálati igazolvány;

25. közterület felügyelői igazolvány;

26. önkormányzati természetvédelmi őri szolgálati igazolvány;

27. mezőőri szolgálati igazolvány;

28. okmány a robbanóanyagok Közösségen belüli szállításához.

1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 133. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 26. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 32. pontja szerint módosított szöveg.

3

A III/A. Fejezetet (26/A–26/D. pont) a 23/2022. (VII. 15.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

4

A 26/D. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 133. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 28. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére