• Tartalom

105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.05.28.

A Kormány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó (3) bekezdés b) pontja szerinti településképi követelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként, a (3) bekezdés c) pontja szerinti településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként határozható meg.”

(2) Az R. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kép:

„(7) A (4)–(6) bekezdés alá nem tartozó egyéb területek esetében
a) egyedi építészeti követelményként csak építmény anyaghasználatára vonatkozó, tiltó építészeti követelmény,
b) reklámra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre megengedő, tiltó vagy kötelező településképi követelmény és
c) területi építészeti követelmény
egyáltalán nem határozható meg.”

2. § Az R. 17/D. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„17/D. A reklámokra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények
23/H. § (1) A településképi rendeletben a reklámokra és reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeket
a) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehatásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: reklám-elhelyezési kormányrendelet) figyelembevételével és
b) a települési környezet egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása, illetve igényes fenntartása érdekében
kell meghatározni.
(2) Településképi követelmény
a) a reklám-elhelyezési kormányrendelet keretei között a reklámok méretére,
b) a reklám-elhelyezési kormányrendelet keretei között a reklámközzététel technológiájára, módszerére és eszközeire,
c) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben a reklámhordozókra meghatározott általános formai követelmények figyelembevételével a reklámhordozók különös formai követelményeire, továbbá az egyéb műszaki berendezések formai követelményeire,
d) az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések számára,
e) az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések anyaghasználatára
határozható meg.”

3. § (1) Az R. 26/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester – a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység, valamint az (1a) bekezdés kivételével – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le, ha
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,
b) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását
a települési önkormányzat – az e rendeletben foglaltak szerint – településképi rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.”

(2) Az R. 26/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A polgármester – a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint – településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében
a) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények vagy
b) – különös településképi követelmények meghatározásának hiányában – a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények
érvényesítése érdekében.”

4. § Az R. 26/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

26/C. § A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban
a) a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés
aa) megfelel a 26/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és
ab) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek, a tervezett reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,
b) megtiltja az építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés
ba) nem felel meg a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy
bb) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt követelménynek, reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek.”

5. § Az R. 26/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

26/D. § A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,
a) a 26/E. § szerint jár el, vagy
b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.”

6. § Az R.

a) 22. § (3) bekezdés c) pontjában az „a reklámhordozókra” szövegrész helyébe a „reklámokra, valamint a reklámhordozókra”,

b) 26/B. § (2) bekezdés c) pontjában a „reklámhordozó-elhelyezés” szövegrész helyébe a „reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése”,

c) 26/B. § (2) bekezdés d) és e) pontjában a „reklámhordozók” szövegrész helyébe a „reklámok, reklámhordozók”

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 46/B. § (3) bekezdése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére