• Tartalom

106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.05.06.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti települések esetén a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt, az irányítása alatt álló költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: a települési zajtérkép készítésére kötelezett),
b) fő közlekedési létesítmény esetén a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: fő közlekedési létesítmény kötelezettje).
(3a) Az intézkedési terv készítésére kötelezett
a) Budapest vonzáskörzetéhez tartozó települések, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti városok esetén a települési önkormányzat, Budapest esetén a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: kötelezett önkormányzat),
b) fő közlekedési létesítmény esetén a fő közlekedési létesítmény kötelezettje.”

2. § (1) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elkészült stratégiai zajtérképet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.”

(2) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A települési zajtérkép készítésére kötelezett és az intézkedési terv készítésére kötelezett önkormányzatok a stratégiai zajtérkép felülvizsgálata és az intézkedési terv készítése során együttműködnek, és a felülvizsgálathoz, valamint az intézkedési terv elkészítéséhez szükséges – rendelkezésükre álló – adatokat egymásnak kölcsönösen szolgáltatják.
(6) A települési zajtérkép készítésére kötelezett, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje a stratégiai zajtérképet – a 14. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – a környezetvédelemért felelős miniszter és az érintett önkormányzatok részére megküldi, és hozzéférést biztosít a jóváhagyott stratégiai zajtérképek adatbázisához.”

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kötelezett önkormányzatnak” szövegrész helyébe a „települési zajtérkép készítésére kötelezettnek” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „kötelezett önkormányzat a” szövegrész helyébe a „települési zajtérkép készítésére kötelezett az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott települések” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kötelezett önkormányzat stratégiai zajtérképének készítéséhez” szövegrész helyébe a „települési zajtérkép készítésére kötelezettnek a zajtérkép elkészítéséhez” szöveg,

d) 14. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „2012. június 30-ig a véglegesített stratégiai zajtérképeket a kötelezett önkormányzat, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje” szövegrész helyébe a „2017. június 30-ig, valamint azt követően ötévente a véglegesített stratégiai zajtérképeket a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett” szöveg,

e) 14. § (4) bekezdés a) pontjában a „b) pontjában” szövegrész helyébe az „a) és b) pontjában” szöveg,

f) 14. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „2013. július 18-ig” szövegrész helyébe a „2018. július 18-ig” szöveg,

g) 14. § (6) bekezdésében a „kötelezett önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési zajtérkép készítésére kötelezett” szöveg,

h) 4. számú mellékletének címében a „zajtérképkészítésre kötelezett” szövegrész helyébe a „zajtérképkészítéssel érintett” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében a „fő közlekedési létesítményekre” szövegrész,

5. § A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § E rendeletnek a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr.) megállapított rendelkezéseit az Mkr. hatálybalépése után megkezdett zajtérképkészítésre kell alkalmazni.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére