• Tartalom

11/2017. (IV. 24.) MNB rendelet

11/2017. (IV. 24.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályon kívül helyezéséről1

2017.05.01.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 46. § c), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § i) pontja tekintetében az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 19. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pénzügyi intézmény az elszámolás másolatát az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül az 5a. melléklet szerinti szerkezetű és tartalmú tájékoztató levélhez mellékelve tértivevényes levélben küldi meg vagy egyéb igazolható módon adja át a másolatra jogosult részére. Tértivevényes levél küldése esetén a megküldés időpontjának a másolat postára adásának időpontját kell tekinteni.”

2. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „és (3a)” szövegrész,

e) 5. §-a,

f) 6. §-a,

g) 7. § (1) bekezdésében az „– a 2. § (3a) bekezdésében foglaltak kivételével –” szövegrész,

j) 10. §-a, valamint

3. § Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére