• Tartalom

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről1

2022.07.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 9. és 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 13. pontja szerinti engedélyesre,

b)2

c)3 a VET 3. § 24. pontja szerinti háztartási méretű kiserőművek, valamint a visszatáplálás elleni védelemmel ellátott kiserőművek kivételével a VET szerint nem engedélyköteles kiserőművekre,

d)4

e) a 2011. október 1-je előtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetőjére,

f) az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és az engedélyesek által a VET 94. §-a alapján kiszervezett tevékenységet végző személyekre,

g) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 15. pontja szerinti engedélyesre,

h) a GET 125. § (17) bekezdése alapján a vezetékes PB-gáz szolgáltatóra, a PB-gáz forgalmazóra,

i)5 a GET 127. § s) pontja alapján a GET szerinti engedélyes társaságra, a PB-gáz forgalmazóra, a PB-gáz kiskereskedőre, a mintaprojektet végző társaságra, valamint a hazai termelésű földgázt termelőre, továbbá a GET 141/A. § (1) bekezdésében megjelölt volt közüzemi nagykereskedőre és a GET 141/J. §-a szerinti szerződött egyetemes szolgáltatóra,

j) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 18. § e) pontja alapján a Tszt. szerinti engedélyesekre,

k) az a)–j) pontban meghatározottak jogutódaira, valamint azok felszámolójára vagy végelszámolójára (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató)

terjed ki.

(2) A rendeletben szereplő fogalmakat a VET, a GET, a Tszt., és a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

2. Az adatszolgáltatás közös szabályai

2. § (1)6 Az adatszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége – a (2)–(2b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a részére kiadott engedély véglegessé válásának napján kezdődik.

(2)7 Az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR Kr.) 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti KÁT termelő (a továbbiakban együtt: KÁT termelő) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a KÁT-mérlegkör tagsági szerződés KÁT-mérlegkör felelőssel való megkötését követő napon kezdődik.

(2a)8 Az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, a METÁR Kr. 2. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti premizált termelő rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége – a (2b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a prémium támogatási szerződésnek a METÁR Kr. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti befogadóval való megkötését követő napon kezdődik.

(2b)9 A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet szerinti pályázati eljárás keretében megállapított zöld prémium típusú támogatási jogosultság jogosultjának rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a 46. melléklet vonatkozásában a zöld prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásának napján kezdődik.

(3)10 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adatszolgáltató az 1., az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adatszolgáltató választása szerint az 1. vagy az 1a. mellékletben szereplő adatlapot a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének kezdetét követő 8 napon belül kitölti, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére megküldi.

(3a)11 A VET szerint nem engedélyköteles kiserőmű adatszolgáltatási kötelezettsége megszűnik a villamosenergia-termelői tevékenységének visszafordíthatatlan megszűnése vagy megszüntetése esetén. Az adatszolgáltató köteles e körülményt – a körülménynek és bekövetkezési időpontjának megjelölésével – a bekövetkezést követő 8 napon belül a Hivatalnak bejelenteni.

(3b)12 A Hivatal számára megküldött, a (3) bekezdésben meghatározott adatlap tartalmában bekövetkező változást az adatszolgáltató 8 napon belül köteles a Hivatal részére megküldeni.

(4) Az adatszolgáltató tevékenységének megkezdése előtt vagy annak szüneteltetése alatt mentesülhet rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a Hivatal részére a 2. melléklet szerinti mentességi kérelmet előterjeszti, és az adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentességet a Hivatal jóváhagyja.

(5) A Hivatal a mentességi kérelem elbírálásáról határozatban dönt. A mentességi kérelem elfogadása esetén a Hivatal meghatározott időtartamra módosított adattartalmú adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az adatszolgáltató részére azzal, hogy a mentesség alapjául szolgáló ok megszűnését az adatszolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni a Hivatalnak. A mentesség alapjául szolgáló ok fennállását a Hivatal ellenőrizheti.

(6) A mentességi kérelem elutasítása esetén az adatszolgáltató köteles az időközben esedékessé vált adatszolgáltatási kötelezettségét 15 napon belül pótolni.

3. §13 A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség során teljesítendő adatszolgáltatások körét, határidejét a 2. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel, a mellékletek tartalmazzák.

3. Rendkívüli adatszolgáltatás

4. § (1) Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségnek minősül, ha az adatszolgáltató

a) jogutóddal megszűnik,

b) engedélye megszűnik,

c) felszámolás alatt áll,

d) végelszámolás alatt áll,

e) kényszertörlés alatt áll,

f) tevékenysége megszűnik az engedély visszaadása vagy visszavonása alapján, vagy

g) számára eseti adatszolgáltatást ír elő a Hivatal.

(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség során teljesítendő, valamennyi időszaki – napi, havi, negyedéves, féléves, éves – adatszolgáltatások körére a 3. § irányadó azzal, hogy a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség határideje az (1) bekezdés a)–f) pontban meghatározott esemény bekövetkezését követő 30. nap.

(3)14 Az (1) bekezdés g) pontja alapján az adatszolgáltató számára a Hivatal egyedi határidővel, a mellékletekben megfogalmazottól eltérő tartalmú adatszolgáltatást is előírhat.

4. Rendszeres adatszolgáltatás

5. §15 A VET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) magánvezetéki engedélyes a 3. melléklet,

b) a legalább 50 MW névleges teljesítőképességű, nukleáris, fosszilis és időjárás-független (biomassza kivételével) megújuló energiahordozó alapú erőművet üzemeltető villamos energia termelői működési engedélyes a 4. melléklet,

c) a legalább 50 MW névleges teljesítőképességű, biomassza energiahordozó alapú erőművet üzemeltető villamos energia termelői működési engedélyes a 4. és a 42. melléklet,

d) az 50 és 500 kW közötti beépített teljesítőképességű, időjárásfüggő megújuló és geotermikus energiahordozó alapú nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa az 5. és a 39. melléklet,

e) az 50 és 500 kW közötti beépített teljesítőképességű, fosszilis és időjárás-független (biomassza és egyéb biogáz kivételével) megújuló energiahordozó alapú nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa az 5. és a 38. melléklet,

f) az 50 és 500 kW közötti beépített teljesítőképességű, egyéb biogáz energiahordozó alapú nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa az 5., a 6. és a 38. melléklet,

g) az 50 és 500 kW közötti beépített teljesítőképességű, biomassza energiahordozó alapú nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa az 5., a 38. és a 43. melléklet,

h) az 50 MW-nál kisebb, de legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű, időjárásfüggő megújuló és geotermikus energiahordozó alapú kiserőművet üzemeltető kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 7. és a 39. melléklet,

i) az 50 MW-nál kisebb, de legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű, fosszilis és időjárás-független (biomassza és egyéb biogáz kivételével) megújuló energiahordozó alapú kiserőművet üzemeltető kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 7. és a 38. melléklet,

j) az 50 MW-nál kisebb, de legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű, egyéb biogáz energiahordozó alapú kiserőművet üzemeltető kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 6., a 7. és a 38. melléklet,

k) az 50 MW-nál kisebb, de legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű, biomassza energiahordozó alapú kiserőművet üzemeltető kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 7., a 38. és a 43. melléklet,

l) átviteli rendszerirányító engedélyes, továbbá KÁT-mérlegkör felelős a 8. melléklet,

m) villamos energia elosztói engedélyes a 9. és a 37. melléklet,

n) korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10. melléklet,

o) villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10. és a 11. melléklet,

p) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10., a 11. és a 12. melléklet,

q) villamosenergia egyetemes szolgáltatói engedélyes a 13. melléklet,

r) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a 14. melléklet,

s) közvilágítási engedélyes a 15. melléklet,

t) elektromos töltőberendezés üzemeltetője a 16. melléklet,

u) villamosenergia-tárolói engedélyes a 36. melléklet,

v) zöld prémium típusú támogatási jogosultság jogosultja a 46. melléklet

alapján.

6. § A GET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyes a 17. melléklet,

b) földgáztárolói engedélyes a 18. melléklet,

c) szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes a 19. melléklet,

d) földgázelosztói engedélyes a 20. melléklet,

e) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező földgázelosztói engedélyes a 20. és a 21. melléklet,

f) korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22. melléklet,

g) földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22. és a 23. melléklet,

h) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22., a 23. és a 24. melléklet,

i) földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes a 25. melléklet,

j)16 szervezett földgázpiaci engedélyes a 26. melléklet,

k)17 a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében megnevezett volt közüzemi nagykereskedő a 22., 23. és a 33. melléklet,

l)18 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 136. § (1) bekezdésében és a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében meghatározott földgáz egyetemes szolgáltató és földgázkereskedő a 22., 23., 24., 25., 34. és 35. melléklet

alapján.

7. §19 A Tszt. szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) nukleáris, fosszilis (földgáz kivételével), időjárásfüggő és időjárás-független (biomassza kivételével) megújuló energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 27. és a 28. melléklet,

b) földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 27., a 28. és a 29. melléklet,

c) biomassza energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 27., a 28. és a 44. melléklet,

d) távhőszolgáltatói működési engedélyes a 30. melléklet,

e) nukleáris, fosszilis (földgáz kivételével), időjárásfüggő és időjárás-független (biomassza kivételével) megújuló energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27. és a 30. melléklet,

f) földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27., a 30. és a 31. melléklet,

g) biomassza energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27., a 30., a 31. és a 45. melléklet,

h) az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységekkel összefüggésben földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 27., a 28., a 29. és a 40. melléklet,

i) az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységekkel összefüggésben földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27., a 30., a 31. és a 41. melléklet

alapján.

5. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja

8. § (1)20 Az adatszolgáltató rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatási kötelezettség) köteles az e rendeletben előírt határidőben – az (1a), (1b) és (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel – elektronikus formában, a Hivatal Energiainformációs Adattára (a továbbiakban: EIA) adatgyűjtő alrendszerének útján, a meghatározott adattartalommal teljesíteni.

(1a)21 A 2. § (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az 1. melléklettel elektronikus úton, az 1a. melléklettel papír alapon kell teljesíteni.

(1b)22 A 4. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eseti adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett a Hivatal határozata szerinti formában teljesíti.

(1c)23 A villamos energia elosztói engedélyes a 37. melléklet szerinti adatszolgáltatást elektronikus formában, a Hivatal Hálózati Veszteség Információs Adattára (https://hvia.mekh.hu) adatgyűjtő alrendszerének útján teljesíti.

(2)24 A Hivatal EIA adatgyűjtő alrendszere a https://eia.mekh.hu címen érhető el.

9. §25 Ha az adatszolgáltató az e rendeletben meghatározott előírásoknak határidőre nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a Hivatal a VET, a GET és a Tszt., valamint e törvények végrehajtási rendeletében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

6. A Hivatal feladatai az adatszolgáltatással összefüggésben

10. § A Hivatal az egyes adatszolgáltatásokban meghatározott adatköröket szükség szerint minden év március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig felülvizsgálja, és e rendelet mellékleteit a felülvizsgálat eredményének megfelelően módosíthatja.

11. § Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési határidejében a Hivatalnál fennálló rendszerhiba esetén, a hiba elhárítását követő 3 napon belül benyújtott adatszolgáltatások határidőben teljesítettnek minősülnek. A rendszerhiba fennállásáról és annak elhárításáról az adatszolgáltatók a Hivatal honlapjára kihelyezett tájékoztatás útján értesülnek.

7. A teljesített adatszolgáltatás módosítása

12. § (1) Az adatszolgáltatónak – a 9. §-ban meghatározottak kivételével – lehetősége van a már teljesített adatszolgáltatásban közölt adatok helyesbítésére, javítására (a továbbiakban együtt: önrevízió).

(2) Az önrevízió során az adatszolgáltató a 8. §-ban meghatározott módon a teljes adatszolgáltatást köteles megismételni a helyesbített, javított adatokkal.

(3) A Hivatal nyilvántartja az önrevízióval érintett adatlapok eredeti adatállományát is a módosítást követően.

8. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

13. § (1) A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 19. §

a) h) pontja az „üzemzavar miatti” szövegrész helyett az „üzemzavar miatt”,

b) j) és k) pontja a „984/2013” szövegrész helyett a „984/2013/EU”, a „459/2017” szövegrész helyett a „459/2017/EU”,

c) m) pontja a „gázmérő” szövegrész helyett a „gázmérővel”, a „fogyasztásmérő” szövegrész helyett a „fogyasztásmérővel”

szöveggel lép hatályba.

(2) Az R. 19. § r) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

r) 40. § (5) bekezdésében a „követő hónap 25.” szövegrész helyébe a „követő második hónap 5.”,”

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 13. § e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

15. § (1) E rendelet hatálybalépésétől a Hivatal részéről adatszolgáltatók részére kiadott, rendszeres jellegű adatszolgáltatásokra vonatkozó adathatározatokat, továbbá azok módosításait – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően mentességi kérelem alapján engedélyezett, módosított adatszolgáltatást előíró határozatok az azokban meghatározott ideig hatályban maradnak.

16. §26 (1) Az 5. § a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Az 5. és 7. § az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

32. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez55

1

A rendeletet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 15. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (1) bekezdés i) pontja a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdése a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (2a) bekezdését a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (2b) bekezdését az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (3) bekezdése a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (3a) bekezdését újonnan a 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelet 5. §-a iktatta be.

12

A 2. § (3b) bekezdését a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdése a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § j) pontja a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § k) pontját a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 3. §-a iktatta be.

18

A 6. § l) pontját a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 7. § az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 8. § (1a) bekezdését a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 8. § (1b) bekezdését a 12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelet 1. §-a iktatta be.

23

A 8. § (1c) bekezdését a 14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet 1. §-a iktatta be.

24

A 8. § (2) bekezdése a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

25

A 9. § a 14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

26

A 16. §-t a 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

27

Az 1. melléklet a 17/2021. (XII. 16.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 1a. mellékletet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

29

A 3. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 4. melléklet a 17/2021. (XII. 16.) MEKH rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 5. melléklet a 17/2021. (XII. 16.) MEKH rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 6. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 7. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 8. melléklet az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 9. melléklet az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 10. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 11. melléklet az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 1. § a) pontjával megállapított szöveg.

38

A 13. melléklet az 1/2018. (III. 29.) MEKH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 14. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 15. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 16. melléklet a 6/2021. (VI. 29.) MEKH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 18. melléklet a 3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 19. melléklet a 17/2021. (XII. 16.) MEKH rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 20. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 22. melléklet a 17/2021. (XII. 16.) MEKH rendelet 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 23. melléklet a 3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 24. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 25. melléklet a 17/2021. (XII. 16.) MEKH rendelet 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 26. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 27. melléklet a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 28. melléklet a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 29. melléklet a 3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 30. melléklet a 3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 31. melléklet a 3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 32. mellékletet a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

56

A 33. mellékletet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 5. § a) pontja iktatta be, szövege az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 34. mellékletet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be, szövege a 9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 35. mellékletet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 42. mellékletet az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be.

66

A 43. mellékletet az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be.

67

A 44. mellékletet az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 6. § (6) bekezdése iktatta be.

68

A 45. mellékletet az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 6. § (7) bekezdése iktatta be.

69

A 46. mellékletet az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet 6. § (8) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére