• Tartalom
Oldalmenü

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

2021.10.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 9. és 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 13. pontja szerinti engedélyesre,

b)1

c)2 a VET 3. § 24. pontja szerinti háztartási méretű kiserőmű kivételével a VET szerint nem engedélyköteles kiserőművekre,

d)3

e) a 2011. október 1-je előtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetőjére,

f) az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és az engedélyesek által a VET 94. §-a alapján kiszervezett tevékenységet végző személyekre,

g) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 15. pontja szerinti engedélyesre,

h) a GET 125. § (17) bekezdése alapján a vezetékes PB-gáz szolgáltatóra, a PB-gáz forgalmazóra,

i)4 a GET 127. § s) pontja alapján a GET szerinti engedélyes társaságra, a PB-gáz forgalmazóra, a PB-gáz kiskereskedőre, a mintaprojektet végző társaságra, valamint a hazai termelésű földgázt termelőre, továbbá a GET 141/A. § (1) bekezdésében megjelölt volt közüzemi nagykereskedőre és a GET 141/J. §-a szerinti szerződött egyetemes szolgáltatóra,

j) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 18. § e) pontja alapján a Tszt. szerinti engedélyesekre,

k) az a)–j) pontban meghatározottak jogutódaira, valamint azok felszámolójára vagy végelszámolójára (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató)

terjed ki.

(2) A rendeletben szereplő fogalmakat a VET, a GET, a Tszt., és a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

2. Az adatszolgáltatás közös szabályai

2. § (1)5 Az adatszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége – a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a részére kiadott engedély véglegessé válásának napján kezdődik.

(2)6 Az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR Kr.) 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti KÁT termelő (a továbbiakban együtt: KÁT termelő) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a KÁT-mérlegkör tagsági szerződés KÁT-mérlegkör felelőssel való megkötését követő napon kezdődik.

(2a)7 Az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, a METÁR Kr. 2. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti premizált termelő rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a prémium támogatási szerződésnek a METÁR Kr. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti befogadóval való megkötését követő napon kezdődik.

(3)8 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adatszolgáltató az 1., az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adatszolgáltató választása szerint az 1. vagy az 1a. mellékletben szereplő adatlapot a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének kezdetét követő 8 napon belül kitölti, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére megküldi.

(3a)9 A VET szerint nem engedélyköteles kiserőmű adatszolgáltatási kötelezettsége megszűnik a villamosenergia-termelői tevékenységének visszafordíthatatlan megszűnése vagy megszüntetése esetén. Az adatszolgáltató köteles e körülményt – a körülménynek és bekövetkezési időpontjának megjelölésével – a bekövetkezést követő 8 napon belül a Hivatalnak bejelenteni.

(3b)10 A Hivatal számára megküldött, a (3) bekezdésben meghatározott adatlap tartalmában bekövetkező változást az adatszolgáltató 8 napon belül köteles a Hivatal részére megküldeni.

(4) Az adatszolgáltató tevékenységének megkezdése előtt vagy annak szüneteltetése alatt mentesülhet rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a Hivatal részére a 2. melléklet szerinti mentességi kérelmet előterjeszti, és az adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentességet a Hivatal jóváhagyja.

(5) A Hivatal a mentességi kérelem elbírálásáról határozatban dönt. A mentességi kérelem elfogadása esetén a Hivatal meghatározott időtartamra módosított adattartalmú adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az adatszolgáltató részére azzal, hogy a mentesség alapjául szolgáló ok megszűnését az adatszolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni a Hivatalnak. A mentesség alapjául szolgáló ok fennállását a Hivatal ellenőrizheti.

(6) A mentességi kérelem elutasítása esetén az adatszolgáltató köteles az időközben esedékessé vált adatszolgáltatási kötelezettségét 15 napon belül pótolni.

3. §11 A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség során teljesítendő adatszolgáltatások körét, határidejét a 2. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel, a mellékletek tartalmazzák.

3. Rendkívüli adatszolgáltatás

4. § (1) Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségnek minősül, ha az adatszolgáltató

a) jogutóddal megszűnik,

b) engedélye megszűnik,

c) felszámolás alatt áll,

d) végelszámolás alatt áll,

e) kényszertörlés alatt áll,

f) tevékenysége megszűnik az engedély visszaadása vagy visszavonása alapján, vagy

g) számára eseti adatszolgáltatást ír elő a Hivatal.

(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség során teljesítendő, valamennyi időszaki – napi, havi, negyedéves, féléves, éves – adatszolgáltatások körére a 3. § irányadó azzal, hogy a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség határideje az (1) bekezdés a)–f) pontban meghatározott esemény bekövetkezését követő 30. nap.

(3)12 Az (1) bekezdés g) pontja alapján az adatszolgáltató számára a Hivatal egyedi határidővel, a mellékletekben megfogalmazottól eltérő tartalmú adatszolgáltatást is előírhat.

4. Rendszeres adatszolgáltatás

5. § A VET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) magánvezetéki engedélyes a 3. melléklet,

b) 50 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű a 4. melléklet,

c)13 nem engedélyköteles, 50 és 500 kW közötti névleges teljesítőképességű kiserőmű az 5. melléklet,

d) biogáz energiahordozót felhasználó nem engedélyköteles, 50 és 500 kW közötti névleges teljesítőképességű kiserőmű az 5. és a 6. melléklet,

e) kiserőművi összevont engedélyes az 5. és a 7. melléklet,

f) biogáz energiahordozót felhasználó kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 6. és a 7. melléklet,

g) átviteli rendszerirányító engedélyes, továbbá KÁT-mérlegkör felelős a 8. melléklet,

h)14 villamos energia elosztói engedélyes a 9. és a 37. melléklet,

i) korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10. melléklet,

j) villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10. és a 11. melléklet,

k) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10., a 11. és a 12. melléklet,

l) villamosenergia egyetemes szolgáltatói engedélyes a 13. melléklet,

m) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a 14. melléklet,

n) közvilágítási engedélyes a 15. melléklet,

o) elektromos gépjármű töltőállomás üzemeltetője a 16. melléklet,

p)15 villamosenergia-tárolói engedélyes a 36. melléklet

alapján.

6. § A GET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyes a 17. melléklet,

b) földgáztárolói engedélyes a 18. melléklet,

c) szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes a 19. melléklet,

d) földgázelosztói engedélyes a 20. melléklet,

e) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező földgázelosztói engedélyes a 20. és a 21. melléklet,

f) korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22. melléklet,

g) földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22. és a 23. melléklet,

h) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 22., a 23. és a 24. melléklet,

i) földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes a 25. melléklet,

j)16 szervezett földgázpiaci engedélyes a 26. melléklet,

k)17 a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében megnevezett volt közüzemi nagykereskedő a 22., 23. és a 33. melléklet,

l)18 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 136. § (1) bekezdésében és a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében meghatározott földgáz egyetemes szolgáltató és földgázkereskedő a 22., 23., 24., 25., 34. és 35. melléklet

alapján.

7. § A Tszt. szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

a) távhőtermelői működési engedélyes a 27. és a 28. melléklet,

b) földgáz energiahordozót felhasználó távhőtermelői működési engedélyes a 27., 28. és a 29. melléklet,

c) távhőszolgáltatói működési engedélyes a 30. melléklet,

d) távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27. és a 30. melléklet,

e) földgáz energiahordozót felhasználó távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27., a 30. és a 31. melléklet

alapján.

5. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja

8. § (1)19 Az adatszolgáltató rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatási kötelezettség) köteles az e rendeletben előírt határidőben – az (1a), (1b) és (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel – elektronikus formában, a Hivatal Energiainformációs Adattára (a továbbiakban: EIA) adatgyűjtő alrendszerének útján, a meghatározott adattartalommal teljesíteni.

(1a)20 A 2. § (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az 1. melléklettel elektronikus úton, az 1a. melléklettel papír alapon kell teljesíteni.

(1b)21 A 4. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eseti adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett a Hivatal határozata szerinti formában teljesíti.

(1c)22 A villamos energia elosztói engedélyes a 37. melléklet szerinti adatszolgáltatást elektronikus formában, a Hivatal Hálózati Veszteség Információs Adattára (https://hvia.mekh.hu) adatgyűjtő alrendszerének útján teljesíti.

(2)23 A Hivatal EIA adatgyűjtő alrendszere a https://eia.mekh.hu címen érhető el.

9. §24 Ha az adatszolgáltató az e rendeletben meghatározott előírásoknak határidőre nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a Hivatal a VET, a GET és a Tszt., valamint e törvények végrehajtási rendeletében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

6. A Hivatal feladatai az adatszolgáltatással összefüggésben

10. § A Hivatal az egyes adatszolgáltatásokban meghatározott adatköröket szükség szerint minden év március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig felülvizsgálja, és e rendelet mellékleteit a felülvizsgálat eredményének megfelelően módosíthatja.

11. § Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési határidejében a Hivatalnál fennálló rendszerhiba esetén, a hiba elhárítását követő 3 napon belül benyújtott adatszolgáltatások határidőben teljesítettnek minősülnek. A rendszerhiba fennállásáról és annak elhárításáról az adatszolgáltatók a Hivatal honlapjára kihelyezett tájékoztatás útján értesülnek.

7. A teljesített adatszolgáltatás módosítása

12. § (1) Az adatszolgáltatónak – a 9. §-ban meghatározottak kivételével – lehetősége van a már teljesített adatszolgáltatásban közölt adatok helyesbítésére, javítására (a továbbiakban együtt: önrevízió).

(2) Az önrevízió során az adatszolgáltató a 8. §-ban meghatározott módon a teljes adatszolgáltatást köteles megismételni a helyesbített, javított adatokkal.

(3) A Hivatal nyilvántartja az önrevízióval érintett adatlapok eredeti adatállományát is a módosítást követően.

8. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

13. § (1) A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 19. §

a) h) pontja az „üzemzavar miatti” szövegrész helyett az „üzemzavar miatt”,

b) j) és k) pontja a „984/2013” szövegrész helyett a „984/2013/EU”, a „459/2017” szövegrész helyett a „459/2017/EU”,

c) m) pontja a „gázmérő” szövegrész helyett a „gázmérővel”, a „fogyasztásmérő” szövegrész helyett a „fogyasztásmérővel”

szöveggel lép hatályba.

(2) Az R. 19. § r) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

r) 40. § (5) bekezdésében a „követő hónap 25.” szövegrész helyébe a „követő második hónap 5.”,”

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 13. § e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

15. § (1) E rendelet hatálybalépésétől a Hivatal részéről adatszolgáltatók részére kiadott, rendszeres jellegű adatszolgáltatásokra vonatkozó adathatározatokat, továbbá azok módosításait – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően mentességi kérelem alapján engedélyezett, módosított adatszolgáltatást előíró határozatok az azokban meghatározott ideig hatályban maradnak.

16. §25 Az 5. § j) pontja és a 11. melléklet a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez26

1a. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez27

2. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

3. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez28

4. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez29

5. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez30

6. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez31

7. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez32

8. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez33


20175Z20000011_144MHKT_144.PDF

9. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez34


20175Z20000011_145MHKT_145.PDF

10. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez35


20175Z20000011_146MHKT_146.PDF

11. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez36


20175Z20000011_139Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_139.pdf

12. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

13. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez37

14. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez38


20175Z20000011_113MHKT_113.PDF

15. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez39

16. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez40


20175Z20000011_141Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_141.pdf

17. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

18. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez41

19. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez42


20175Z20000011_147MHKT_147.PDF

20. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez43


20175Z20000011_148MHKT_148.PDF

21. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

22. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez44


20175Z20000011_117Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_117.pdf

23. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez45


20175Z20000011_140Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_140.pdf

24. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez46

25. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez47


20175Z20000011_134Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_134.pdf

26. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez48


20175Z20000011_149MHKT_149.PDF

27. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez49

28. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez50


20175Z20000011_102MHKT_102.PDF

29. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez51


20175Z20000011_135Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_135.pdf

30. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez52


20175Z20000011_136Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_136.pdf

31. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez53


20175Z20000011_137Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_137.pdf

32. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez54

33. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez55

34. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez56


20175Z20000011_123Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_123.pdf

35. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez57


20175Z20000011_124Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_124.pdf

36. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez58

37. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez59


20175Z20000011_143Hiányzó csatolmány: 20175Z20000011_143.pdf
1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (1) bekezdés i) pontja a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2a) bekezdését a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (3) bekezdése a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (3a) bekezdését újonnan a 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelet 5. §-a iktatta be.

10

A 2. § (3b) bekezdését a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdése a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § c) pontja a 7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § h) pontja a 14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § p) pontját a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A 6. § j) pontja a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § k) pontját a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 3. §-a iktatta be.

18

A 6. § l) pontját a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

20

A 8. § (1a) bekezdését a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 8. § (1b) bekezdését a 12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelet 1. §-a iktatta be.

22

A 8. § (1c) bekezdését a 14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet 1. §-a iktatta be.

23

A 8. § (2) bekezdése a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

24

A 9. § a 14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

26

Az 1. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 1a. mellékletet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 3. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 4. melléklet a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

Az 5. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 6. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 7. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 8. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 9. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 10. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 11. melléklet az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 1. § a) pontjával megállapított szöveg.

37

A 13. melléklet az 1/2018. (III. 29.) MEKH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 14. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 15. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 16. melléklet a 6/2021. (VI. 29.) MEKH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 18. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 19. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 20. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 22. melléklet a 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 23. melléklet az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 1. § b) pontjával megállapított szöveg.

46

A 24. melléklet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 25. melléklet a 2/2021. (III. 24.) MEKH rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 26. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 27. melléklet a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 28. melléklet a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 29. melléklet a 2/2021. (III. 24.) MEKH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 30. melléklet a 2/2021. (III. 24.) MEKH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 31. melléklet a 2/2021. (III. 24.) MEKH rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 32. mellékletet a 3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

55

A 33. mellékletet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 5. § a) pontja iktatta be, szövege a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 34. mellékletet a 12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be, szövege a 9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 35. mellékletet a 17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.