• Tartalom

11/2017. (V. 11.) BM utasítás

a gépjárművekkel kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról1

2017.05.12.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás módosítása

1. § A belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatali szerveinél, a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó szerveknél (a továbbiakban együtt: belügyi szerv) foglalkoztatott,
a) a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet (a továbbiakban: szolgálati jármű)
aa) főfoglalkozású gépjárművezetőként,
ab) ügyintéző gépjárművezetőként
vezető személyre [az aa) és ab) alpontban meghatározottak a továbbiakban együtt: belügyi gépjárművezető], továbbá
b) szolgálati hajó, kisgéphajó (a továbbiakban együtt: szolgálati hajó) vezetésére jogosult személyre,
c) szolgálati jármű és szolgálati hajó vezetését oktató személyre, valamint
d) igazságügyi alkalmazottra.”

2. § Az Utasítás 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az utasítás alkalmazásában:
1. biztonsági gépjármű: prémium kategóriás, hátsókerék- vagy négykerék-meghajtású, nagy tömegű (1,5 tonnánál nehezebb), legalább 3000 köbcentiméter hengerűrtartalmú vagy legalább 149 kW teljesítményű, automata nyomatékváltóval rendelkező gépjármű;
2. biztonsági gépjármű gépjárművezető: az a főfoglalkozású, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló gépjárművezető, aki rendelkezik érvényes „B” kategóriájú vezetői engedéllyel, legalább ötéves gépjárművezetési gyakorlattal, és sikeresen elvégezte a biztonsági gépjármű gépjárművezető képzést;
3. előválogató: képzést megelőzően a szolgálati jármű vezetésére legalkalmasabb személyek kiválasztása mindazon ismeretek felmérésével, amelyek a képzés megkezdéséhez szükségesek;
4. főfoglalkozású gépjárművezető: a gépjárművezetői munkakör betöltésére kinevezett és alkalmazott, a belügyi szerv kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkavállalója;
5. hospitálás: felkészülés, tapasztalatcsere céljából az oktatójelölt által a motoros képzés és vizsgáztatás látogatása;
6. igazolvány: szolgálati jármű vezetésének feltételéül szabott, az adott képzési követelmény teljesítésének megfelelően a képzettség megszerzését tanúsító képzési igazolás alapján kiállított szigorú számadású okmány;
7. járműkategória: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti járműbesorolás;
8. képzési igazolás: az adott képzési kategóriára vonatkozó képzési, továbbképzési és vizsgakövetelmények teljesítéséről kiállított, személyre szóló tanúsítvány;
9. képzési kategória: meghatározott szolgálati járműre, illetve adott járművezetésre, valamint meghatározott oktatókra vonatkozó oktatási tárgykör;
10. képzési tematika: adott képzési kategóriára kidolgozott és jóváhagyott elméleti és gyakorlati oktatási tananyag;
11. képző szerv: valamely képzési kategória tekintetében képzés, vizsgáztatás lebonyolítására jogosult belügyi szerv;
12. készenléti szer: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tűzoltási, műszaki mentési feladatainak végrehajtása érdekében készenlétben tartott szolgálati jármű;
13. középirányító szerv: a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 14/2011. (V. 23.) BM utasítás 1. §-a szerinti belügyi szerv;
14. különleges szerkezelő: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek olyan rendszeresített beosztása, melyet a tűzoltóságok állományába tartozó azon személy láthat el, aki az adott szolgálati jármű vonatkozásában rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló BM rendeletben meghatározott, tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött szolgálati jármű kezelésére jogosító szakmai végzettséggel;
15. különleges rendeltetésű szolgálati jármű: a belügyi szerv használatában lévő, kizárólag egy bizonyos speciális rendvédelmi feladat ellátására alkalmazott szolgálati jármű;
16. páncélozott biztonsági gépjármű: a gyártó által vagy más – a gyártó által elfogadott – módon, legalább VR6-os védelmi fokozatú páncélozottsággal ellátott gépjármű;
17. páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető: az a főfoglalkozású, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló gépjárművezető, aki rendelkezik érvényes „B” és „C” kategóriájú vezetői engedéllyel, legalább ötéves gépjárművezetési gyakorlattal, és sikeresen elvégezte a páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezetői képzést;
18. szolgálati hajó: állami feladatok végrehajtására vagy ennek közvetlen támogatására szolgáló, állami tulajdonban lévő rendvédelmi, katasztrófavédelmi tevékenységhez használt gépi erővel meghajtott vízi jármű;
19. ügyintéző gépjárművezető: a főfoglalkozású gépjárművezetői munkakörön kívül más munkakör feladatai mellett, illetve azzal összefüggésben szolgálati jármű vezetésére feljogosított, a belügyi szerv kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos és igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkavállalója;
20. vezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti járművezetésre jogosító okmány.”

3. § Az Utasítás 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Főfoglalkozású gépjárművezető esetében a 4. és 5. § szerinti megfelelő képzés eredményes teljesítése a szolgálati jármű vezetésének és a munkakör betöltésének feltétele.”

4. § Az Utasítás 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A belügyi gépjárművezető képzési kategóriái:
a) alapszintű gépjárművezető képzés: „B”, „C”, „D” vagy „E” kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető szolgálati jármű, megkülönböztető jelzés használata nélküli vezetésére felkészítő, minimum 8 tanórás képzés;
b) emelt szintű gépjárművezető képzés: „B”, „C”, „D” vagy „E” kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető, megkülönböztető jelzést használó szolgálati jármű vezetésére felkészítő 40 tanórás képzés;
c) emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés: a b) pont szerinti képzés alapján megszerzett képzettséget megújító, a képzés elvégzésének időpontjától számított, ötévente ismétlődően esedékes, kötelező 16 tanórás továbbképzés;
d) motoros képzés: „A” kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető szolgálati jármű megkülönböztető jelzés használatával történő vezetésére felkészítő 80 tanórás képzés;
e) motoros engedélymegújító továbbképzés: a d) pont szerinti képzés alapján megszerzett képzettséget megújító, a motoros képzés elvégzésének időpontjától számított, évente ismétlődően esedékes kötelező 20 tanórás továbbképzés;
f) speciális képzés: különleges rendeltetésű szolgálati jármű vezetésének oktatására kidolgozott képzés, beleértve a különleges rendeltetésű szolgálati jármű műszaki felépítésének, technikai eszközeinek, elektronikai és biztonsági rendszereinek megismerését biztosító, egyedi képzési tematika alapján végrehajtott képzést;
g) szolgálati jármű típusismereti képzés: a belügyi szerv használatában lévő vagy újonnan használatba vett, adott típusú szolgálati jármű kezelését, valamint a műszaki felépítését, technikai eszközeinek, elektronikai és biztonsági rendszereinek megismerését biztosító, tematika szerint meghatározott idejű képzés;
h) katasztrófavédelmi képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél készenléti szereket vezető, valamint különleges szerkezelői beosztásban lévő, főfoglalkozású gépjárművezetők emelt szintű képzése 16 tanórában.”

5. § Az Utasítás 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A biztonsági gépjármű gépjárművezető és a páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető (a továbbiakban együtt: biztonsági gépjárművezető) képzési kategóriái:
a) biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés: biztonsági gépjármű megkülönböztető jelzés használatával történő vezetésére felkészítő, minimum 320 tanórás, kötelezően vizsgával záródó képzés;
b) biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés: az a) pont szerinti képzés alapján megszerzett képzettséget megújító, a képzés elvégzésének időpontjától számított, évente ismétlődően esedékes, 80 tanórás, kötelezően vizsgával záródó továbbképzés, amely képzési alkalmanként havonta 8 tanórában, évente 10 alkalommal kerül végrehajtásra;
c) páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés: páncélozott biztonsági gépjármű megkülönböztető jelzés használatával történő vezetésére felkészítő, minimum 40 tanórás, kötelezően vizsgával záródó képzés;
d) páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés: a c) pont szerinti képzés alapján megszerzett képzettséget megújító, a képzés elvégzésének időpontjától számított, évente ismétlődően esedékes, minimum 8 tanórás, kötelezően vizsgával záródó továbbképzés.”

6. § Az Utasítás a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § Az oktatói kategóriák és a hozzá kapcsolódó képzési, képzettségi előfeltételek:
a) gépjárművezető oktató: a szolgálati járművekkel kapcsolatos alapszintű gépjárművezető képzés oktatói és vizsgáztatási feladatait ellátó, valamint az emelt szintű gépjárművezető képzés és emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés segédoktatói feladatait ellátó munkavállaló, aki az erre felkészítő 160 tanórás képzést eredményesen elvégezte;
b) gépjárművezető vezetőoktató: a szolgálati járművekkel kapcsolatos emelt szintű gépjárművezető képzés, emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés oktatói és vizsgáztatói feladatait ellátó munkavállaló, aki az erre felkészítő 40 tanórás képzést eredményesen elvégezte;
c) motoros oktató: a motoros képzés és motoros engedélymegújító továbbképzés oktatói és vizsgáztatási feladatait ellátó munkavállaló, aki az erre felkészítő, egy éven át tartó képzést gyakorlati hospitálási formában teljesítette;
d) biztonsági gépjárművezető oktató: a biztonsági és páncélozott biztonsági gépjárművekkel kapcsolatos biztonsági gépjárművezető képzés, továbbképzés oktatói feladatait ellátó munkavállaló, aki a biztonsági gépjárműre vonatkozó oktatói megbízatását megelőzően legalább hároméves biztonsági vagy páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezetői gyakorlatot szerzett;
e) biztonsági gépjárművezető vezetőoktató: a biztonsági és páncélozott biztonsági gépjárművekkel kapcsolatos biztonsági gépjárművezető képzés, továbbképzés vezetőoktatói és vizsgáztatói feladatait ellátó munkavállaló, aki a biztonsági gépjárműre vonatkozó vezetőoktatói megbízatását megelőzően legalább ötéves biztonsági vagy páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezetői gyakorlatot szerzett.”

7. § Az Utasítás 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A biztonsági gépjárművezető az 5. § szerinti képzés, továbbképzés sikeres teljesítése alapján kiállított igazolvány és az adott szolgálati jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedély birtokában megkülönböztető jelzést használó biztonsági gépjármű vagy páncélozott biztonsági gépjármű vezetésére jogosult.”

8. § Az Utasítás 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A belügyi gépjárművezetői képzésen, továbbképzésen való részvétel feltételei képzési kategóriánként:
a) alapszintű gépjárművezető képzés:
aa) legalább egy éve érvényes – a képzéssel érintett járműkategóriának megfelelő – „B” vagy „C” vagy „D” vagy „E” kategóriájú vezetői engedély és
ab) érvényes, 1. egészségi alkalmassági csoport, főfoglalkozású gépjárművezetők esetében érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport;
b) emelt szintű gépjárművezető képzés:
ba) legalább kettő éve érvényes – a képzéssel érintett járműkategóriának megfelelő – „B” vagy „C” vagy „D” vagy „E” kategóriájú vezetői engedély,
bb) alapszintű gépjárművezető képzés korábbi sikeres teljesítése,
bc) az emelt szintű gépjárművezető képzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább 6 hónap – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
bd) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport és
be) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat);
c) emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés:
ca) legalább kettő éve érvényes – a képzéssel érintett járműkategóriának megfelelő – „B” vagy „C” vagy „D” vagy „E” kategóriájú vezetői engedély,
cb) emelt szintű gépjárművezető képzés sikeres teljesítése,
cc) az emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább hat hónap – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
cd) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport és
ce) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat);
d) motoros képzés:
da) legalább kettő éve érvényes „A” kategóriájú vezetői engedély,
db) emelt szintű gépjárművezető képzés vagy emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés sikeres teljesítése,
dc) a motoros képzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább egy év – önhibából eredő – balesetmentes motorkerékpár gépjárművezetési gyakorlat,
dd) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport,
de) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat),
df) motoros előválogatón megfelelő minősítés megszerzése és
dg) motorkerékpár vezetésével összefüggő beosztásba történő tervezés;
e) motoros engedélymegújító továbbképzés:
ea) legalább kettő éve érvényes „A” kategóriájú vezetői engedély,
eb) motoros képzés sikeres teljesítése,
ec) a motoros engedélymegújító továbbképzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább hat hónap – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
ed) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport és
ee) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat);
f) speciális képzés:
fa) adott gépjármű vezetésére jogosító, legalább fél éve érvényes vezetői engedély,
fb) alapszintű gépjárművezető képzés teljesítése,
fc) a speciális képzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább hat hónap – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
fd) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport és
fe) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat);
g) szolgálati jármű típusismereti képzés:
ga) a képzéssel érintett szolgálati jármű kategóriájára legalább kettő éve érvényes vezetői engedély,
gb) alapszintű gépjárművezetői képzés teljesítése;
h) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél készenléti szert vezető, valamint különleges szerkezelői beosztásban lévő főfoglalkozású gépjárművezető emelt szintű képzése:
ha) a speciális képzés teljesítése a készenléti szerek, valamint a különleges szerkezelői beosztás tekintetében,
hb) a készenléti szerek vezetése tekintetében szerzett ötéves gyakorlat vagy a különleges szerkezelői beosztásban eltöltött ötéves gyakorlati idő megléte.
(2) A biztonsági gépjármű gépjárművezetői és a páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezetői képzésen, továbbképzésen való részvétel feltételei képzési kategóriánként:
a) biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés:
aa) legalább öt éve érvényes, a képzéssel érintett járműkategóriának megfelelő kategóriájú vezetői engedély,
ab) emelt szintű gépjárművezető képzés vagy emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés sikeres teljesítése,
ac) a biztonsági gépjárművezető képzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább egy év – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
ad) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport,
ae) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat);
b) biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés:
ba) legalább öt éve érvényes, a továbbképzéssel érintett járműkategóriának megfelelő kategóriájú vezetői engedély,
bb) biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés korábbi sikeres teljesítése, havonta egyszer, de évente legalább tíz alkalommal 8 órás, összesen 80 órás továbbképzésen való részvétel,
bc) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport és
bd) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat);
c) páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés:
ca) legalább fél éve érvényes, a továbbképzéssel érintett járműkategóriának megfelelő kategóriájú vezetői engedély,
cb) emelt szintű gépjárművezető képzés vagy emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés sikeres teljesítése,
cc) a páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább egy év – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
cd) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport,
ce) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott azzal egyenértékű pszichológiai alkalmassági vizsgálat);
d) páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés:
da) legalább egy éve érvényes, a továbbképzéssel érintett járműkategóriának megfelelő kategóriájú vezetői engedély,
db) a páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés korábbi sikeres teljesítése,
dc) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport,
dd) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott azzal egyenértékű pszichológiai alkalmassági vizsgálat).
(3) A gépjárművezető oktatói és a gépjárművezető vezetőoktatói képzésen, továbbképzésen való részvétel feltételei képzési kategóriánként:
a) gépjárművezető oktató képzés:
aa) érvényes, „B” vagy „C” vagy „D” vagy „E” kategóriájú vezetői engedély,
ab) emelt szintű gépjárművezető képzés vagy emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés sikeres teljesítése,
ac) az oktató képzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább egy év – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
ad) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport,
ae) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat),
af) gépjárművezető oktató képzés előválogatóján megfelelő minősítés megszerzése és
ag) érettségi bizonyítvány megléte;
b) gépjárművezető vezetőoktató képzés:
ba) érvényes, „B” vagy „C” vagy „D” vagy „E” kategóriájú vezetői engedély,
bb) gépjárművezető oktató képzés sikeres teljesítése,
bc) gépjárművezető vezetőoktató képzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább egy év – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
bd) évente kötelező oktatói továbbképzés teljesítése,
be) legalább 160 tanórás, igazolt oktatói gyakorlat,
bf) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport,
bg) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat),
bh) gépjárművezető vezetőoktató képzés előválogatóján megfelelő minősítés megszerzése és
bi) érettségi bizonyítvány megléte;
c) motoros oktató képzés:
ca) érvényes „A” kategóriájú vezetői engedély,
cb) gépjárművezető oktató, gépjárművezető vezetőoktató és motoros képzés sikeres teljesítése,
cc) a motoros oktató képzés megkezdését közvetlenül megelőzően legalább egy év – önhibából eredő – balesetmentes gépjárművezetési gyakorlat,
cd) érvényes, 2. egészségi alkalmassági csoport és
ce) érvényes közlekedéspszichológiai vizsgálat (PAV I. vagy ezzel egyenértékű a képző szervnél meghatározott pszichológiai alkalmassági vizsgálat),
cf) motoros oktató képzés előválogatóján megfelelő minősítés megszerzése és
cg) érettségi bizonyítvány megléte.”

9. § Az Utasítás 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A belügyi gépjárművezető képzését záró vizsgakövetelmények képzési kategóriánként:
a) alapszintű gépjárművezető képzés, emelt szintű gépjárművezető képzés, emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés, motoros képzés, motoros engedélymegújító továbbképzés: a képzési tematika szerinti elméleti tananyag ismerete, a gyakorlati tananyag alapján összeállított tanpálya teljesítése meghatározott szintidőn belül, valamint a vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított teljesítése;
b) szolgálati jármű típusismereti képzés: az érintett szolgálati járműre vonatkozóan elkészített egyedi képzési tematika szerinti elméleti tananyag ismerete, az összeállított gyakorlati vizsgafeladatok teljesítése;
c) speciális képzés és a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél készenléti szert vezető, valamint különleges szerkezelői beosztásban lévő főfoglalkozású gépjárművezető emelt szintű képzése: az adott gépjárműre elkészített egyedi képzési tematika szerinti elméleti tananyag ismerete, az összeállított gyakorlati vizsgafeladatok teljesítése.
(2) A biztonsági gépjármű gépjárművezető képzését záró vizsgakövetelmények képzési kategóriánként:
a) biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés és biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés: a képzési tematika szerinti elméleti tananyag ismerete, a gyakorlati tananyag alapján összeállított tanpálya teljesítése meghatározott szintidőn belül, valamint a vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított teljesítése, valamint közúti forgalomban végrehajtott vezetési gyakorlat;
b) páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés és páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés: a képzési tematika szerinti elméleti tananyag ismerete, a gyakorlati tananyag alapján összeállított tanpálya teljesítése meghatározott szintidőn belül, valamint a vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított teljesítése, valamint közúti forgalomban végrehajtott vezetési gyakorlat.
(3) A gépjárművezető oktató, a gépjárművezető vezetőoktató, a motoros oktató (a továbbiakban együtt: oktató) képzését záró vizsgakövetelmények képzési kategóriánként:
a) gépjárművezető oktató, gépjárművezető vezetőoktató: a képzési tematika szerinti elméleti tananyag ismerete, a tananyag alapján összeállított írásbeli vizsga feladatsor eredményes megoldása, oktatási gyakorlati feladat teljesítése, a képzési elemek sikeres gyakorlati végrehajtása, a tematika szerinti gyakorlati tananyag alapján összeállított vizsgafeladatok közúton, tanpályán történő teljesítése, valamint vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított teljesítése;
b) motoros oktatói képzés: a képzési tematika szerinti elméleti tananyag ismerete, a tananyag alapján összeállított írásbeli vizsga feladatsor eredményes megoldása, oktatási gyakorlati feladat teljesítése, a képzési tematika gyakorlati tananyaga alapján összeállított vizsgafeladatok közúton, tanpályán történő hibátlan, készségszintű teljesítése.
(4) A biztonsági gépjármű gépjárművezető, a páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető, a gépjárművezető oktató, a gépjárművezető vezetőoktató, továbbá a biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzést, valamint a páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzést sikeresen teljesítő belügyi gépjárművezető – a képzési igazolás érvényessége esetén – az emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés képzési és gyakorlati, vezetéstechnikai vizsgakövetelménye alól mentesül.”

10. § Az Utasítás 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgálati jármű vezetésével kapcsolatosan)

a) a 4. § a)–g), az 5. § a)–d) és az 5/A. § a)–c) pontja szerinti képzési kategóriákban történő képzést és vizsgáztatást – a 4. § a)–c) pontjában meghatározott képzési kategóriák tekintetében a 44. § (1) bekezdése alapján a belügyi szerv vezetője által kiadott belső szabályzatban meghatározottak kivételével – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv teljes állománya tekintetében a Rendőrségi Oktatási és Kiképzési Központ (a továbbiakban: ROKK),”

(végzi.)

11. § Az Utasítás 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgálati jármű vezetésével kapcsolatosan)

d) a 4. § a)–c), f) és g) pontja és az 5. § a)–d) pontja szerinti képzési kategóriákban történő képzést és vizsgáztatást a teljes állománya tekintetében a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK),”

(végzi.)

12. § Az Utasítás 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgálati jármű vezetésével kapcsolatosan)

f) a 4. § a) pontja szerinti képzési kategóriában történő képzést és vizsgáztatást a teljes állománya tekintetében a képzési és vizsgáztatási feltételekkel rendelkező rendészeti szakgimnázium”

(végzi.)

13. § (1) Az Utasítás 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képzést, továbbképzést és vizsgáztatást
a) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ teljes állományát érintve az (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
b) az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok, a rendészeti szakgimnáziumok teljes állományát – kivéve a képzési és vizsgáztatási feltételekkel rendelkező rendészeti szakgimnázium állományát – érintve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a ROKK és a 44. § (1) bekezdése alapján a belügyi szerv vezetője által kiadott belső szabályzatban meghatározott szervezeti egység,
c) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal teljes állományát érintve az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
d) a Belügyminisztérium kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkavállalóját érintve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a ROKK és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
e) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ teljes állományát érintve az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a ROKK
elsődlegesen végzi.”

(2) Az Utasítás 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 4. § h) pont szerinti képzést, továbbképzést és vizsgáztatást kizárólag a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt szerv, az 5. § szerinti képzést, továbbképzést és vizsgáztatást a TEK, a Készenléti Rendőrség és a ROKK, az 5/A. § a)–c) pontja szerinti képzést, továbbképzést és vizsgáztatást kizárólag a ROKK bonyolíthat.”

(3) Az Utasítás 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdésben felsorolt képző szervek a képzést és vizsgáztatást az igénybe vevő belügyi szervekkel együttműködésben – a leadott képzési igény feldolgozásával – elkészített éves képzési programterv alapján bonyolítják.”

(4) Az Utasítás 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A ROKK előzetes igények alapján – a lekötöttség figyelembevételével – a képző szervek részére biztosítja saját objektumában a képzésekhez rendelkezésre álló szimulátorokat.”

14. § Az Utasítás „6. A képzést bonyolító szervek, a képzés lebonyolítására vonatkozó egyéb szabályok” alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § A típusismereti képzés indításának indokoltságáról a belügyi szerv gépjármű szakterületéért vagy a gépjárművezetők oktatásáért, képzéséért felelős szervezeti egység vagy szervezeti elem vezetőjének – az indokoltságot alátámasztó – javaslata alapján a belügyi szerv vezetője dönt.”

15. § (1) Az Utasítás 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az oktató képzését és vizsgáztatását kizárólag a ROKK végzi.”

(2) Az Utasítás 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az oktató a kötelező éves továbbképzésen nem vesz részt, a képzési, vizsgáztatási jogosultsága visszavonásáról a ROKK írásban tájékoztatja az oktatót foglalkoztató belügyi szervet.”

16. § Az Utasítás 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) Vizsgáztatást – a 4. § a) és f) pontja szerinti képzés kivételével – a ROKK által nyilvántartott Gépjármű-vezetéstechnikai Vizsgabiztos Jegyzékben (a továbbiakban: Jegyzék) névvel vagy – a 9. § (1) bekezdés e) pontja szerinti belügyi szerv esetében – a továbbképzési személyi azonosítóval feltüntetett vezetőoktató végezhet.
(2) A Jegyzékbe történő felvételre a legalább egyéves vezetőoktatói gyakorlattal rendelkező 5/A. § b) és e) pontja szerinti vezetőoktató kerülhet.
(3) A Jegyzékbe történő felvételt a járműnyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett belügyi szerv vezetőjének vagy az általa kijelölt vezetőnek a javaslata alapján a ROKK hajtja végre.”

17. § (1) Az Utasítás 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képzés, illetve a továbbképzés eredményes teljesítéséről az érintett részére a képzést, továbbképzést, vizsgáztatást lebonyolító – 9. § (1) bekezdésében felsorolt – belügyi szervnek 8 napon belül – az 1. melléklet szerint – képzési igazolást kell kiállítani.”

(2) Az Utasítás 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az igazolvány átadás-átvételére vonatkozó eljárásrendet – szükség szerint – a középirányító szerv vezetője a 44. § (1) bekezdése szerinti szabályzatában határozza meg.”

18. § Az Utasítás 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igazolvány érvényességi ideje képzési kategóriák szerint:
a) a 4. § a) és g) pontja esetében korlátlan időtartamú;
b) a 4. § b), c) és h) pontja esetében 5 év időtartamú;
c) a 4. § d) és e), az 5. § a)–d) és az 5/A. § a)–e) pontja esetében 1 év időtartamú;
d) a 4. § f) pontja esetében egyedileg, a tematikában kerül meghatározásra.”

19. § Az Utasítás 20. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igazolvány visszavonására intézkedni kell, ha a belügyi gépjárművezető)

d) a szolgálattal összefüggésben saját hibájából bekövetkezett személyi sérüléssel járó közúti balesetet okozott,”

20. § Az Utasítás 20. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Az igazolvány visszavonására intézkedni kell, ha a belügyi gépjárművezető)

g) orvosi szakvélemény alapján egészségügyi okból alkalmatlan a további járművezetésre.”

21. § Az Utasítás 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § A 20. § b) és d) pontja alapján visszavont igazolvány esetében a visszavonás időtartama legfeljebb egy év lehet. Az igazolvány visszavonásának indokoltságáról a belügyi szerv vezetője dönt.”

22. § (1) Az Utasítás 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A ROKK – a belügyi szervekkel együttműködve – készíti el a 4. § és 5/A. § a)–c) pontja szerinti képzési kategóriák – kivéve a 4. § f) pont szerinti speciális képzés – képzési tematikáját.”

(2) Az Utasítás 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 5. § szerinti képzés és továbbképzés képzési tematikáját és annak módosítását a TEK készíti el a biztonsági gépjárművezetőt foglalkoztató belügyi szervvel és a ROKK-kal együttműködve.”

(3) Az Utasítás 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 4., 5., 5/A. és 24. § szerinti képzés, továbbképzés lebonyolítására a 9. § (1) bekezdése és a 25. § alapján jogosult belügyi szerv vezetője dönt arról, hogy a szerv által végezhető képzést a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló hatályos rendelkezés alapján bejelentésköteles továbbképzési programként kezeli. Amennyiben a képzést, továbbképzést bejelentésköteles továbbképzési programként kezeli, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint kezdeményezi a képzés, továbbképzés tekintetében az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárást, hogy a képzés a továbbképzési programjegyzékbe bekerüljön.”

23. § Az Utasítás 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

39. § (1) A belügyi gépjárművezető, a biztonsági gépjárművezető, az oktató, továbbá a biztonsági gépjárművezető oktató, a biztonsági gépjárművezető vezetőoktató (a továbbiakban együtt: biztonsági oktató) és a szolgálati hajóvezető képzéséről és a vizsgakövetelmények teljesítéséről a 4., 5., 5/A. és 24. § szerinti képzésen, továbbképzésen, továbbá az oktató 13. § (2) bekezdése szerinti képzésen, továbbképzésen való részvételéről a képzést, továbbképzést folytató belügyi szervnél, a jogosultságok 19. § (1) bekezdése szerinti korlátozásáról, az igazolvány kiállításáról és visszavételéről, a vezetői engedély és adott járműkategória érvényességi idejéről a belügyi gépjárművezető, a biztonsági gépjárművezető, az oktató és a szolgálati hajóvezető szolgálati helye szerint illetékes szervnél nyilvántartást kell vezetni.
(2) A vezetett nyilvántartásnak – a belügyi gépjárművezető, biztonsági gépjárművezető, oktató, biztonsági oktató és hajóvezető a képzésre, továbbképzésre, történő jelentkezésekor, illetve a nyilvántartásba vételkor adott hozzájárulása alapján – tartalmaznia kell:
a) a szolgálati jármű vagy szolgálati hajó vezetésére feljogosított személy nevét;
b) a vezethető szolgálati jármű kategóriáját vagy a szolgálati hajó megjelölést;
c) a jogosultsági kategóriákat;
d) az igazolvány kiállításának időpontját, a jogosultság érvényességének időpontját;
e) a korlátozás okát, időtartamát;
f) a visszavonás okát, időtartamát;
g) a vezetői engedély és az adott járműkategória érvényességi idejét;
h) oktatói, biztonsági oktatói jogosultságot.”

24. § Az Utasítás 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A belügyi gépjárművezető, az oktató, a biztonsági oktató és a szolgálati hajóvezető képzési és vizsgáztatási költsége a beiskolázó belügyi szervet terheli.”

25. § Az Utasítás 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A belügyi szerv kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti munkaviszonyban, illetve jogviszonyban álló munkavállalója a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) szerinti I. alkalmassági kategóriának megfelelően megállapított érvényes, időszakos pályaalkalmassági minősítéssel és a 4. § a), illetve c) pontja szerinti képzés együttes teljesítésével jogosult a megkülönböztető jelzést használó szolgálati jármű vezetésére, figyelembe véve a (3) bekezdésben meghatározottakat.”

26. § Az Utasítás 41. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 7. § (1) bekezdés az e) pont ea) és ec) alpontja, valamint az f) pont fa) és fc) alpontja tekintetében a képzésre, továbbképzésre beiskolázó belügyi szerv vezetője enyhébb követelményt is meghatározhat a képzéssel, továbbképzéssel biztosítható szolgálati feladat végrehajthatósága érdekében.”

27. § Az Utasítás 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, az Országos Vízügyi Főigazgatóságon, valamint a vízügyi igazgatóságokon, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, továbbá a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál foglalkoztatott belügyi gépjárművezetőnek – aki az utasítás hatálybalépését megelőzően megkülönböztető jelzést használó szolgálati jármű vezetésére jogosult volt, és saját hibájából bekövetkezett balesetet nem okozott – az utasítás hatálybalépését követően 2018. december 31-ig a 4. § b) pontja szerinti képzést teljesítenie kell.”

28. § Az Utasítás 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 9. § szerinti képzést és vizsgáztatást végző belügyi szerv az utasítás hatálybalépését megelőzően alkalmazott tematikát köteles felülvizsgálni és az utasítás hatálybalépését követően 2017. december 31-ig a 38. § szerint jóváhagyatni.”

29. § Az Utasítás „Záró rendelkezések” alcíme a következő 47. §-sal egészül ki:

47. § (1) Az a személy, aki az utasítás hatálybalépésekor biztonsági gépjárművezető beosztást tölt be, mentesül az 5. § a) pontja szerinti képzési és vizsgakötelezettség teljesítése alól, azonban a részére is ki kell állítani az őt foglalkoztató belügyi szervnek a biztonsági gépjármű vezetésére jogosító igazolványt.
(2) Az a személy, aki az utasítás hatálybalépésekor biztonsági gépjárművezető beosztást tölt be, és rendelkezik a páncélozott szolgálati gépjárművek vezetésére jogosító 40 órás kiegészítő képzéssel, mentesül az 5. § c) pontja szerinti képzések teljesítése alól, azonban a részére is ki kell állítani az őt foglalkoztató belügyi szervnek a páncélozott biztonsági gépjármű vezetésére jogosító igazolványt.”

30. § Az Utasítás 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

31. § Hatályát veszti az Utasítás 9. § (7) bekezdése.

2. A belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosítása

32. § A belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás (a továbbiakban: GSZ.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utasítás személyi hatálya kiterjed)

b) a belügyi szerv kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkavállalóira (a továbbiakban együtt: munkavállaló), a belügyi szervnél foglalkoztatott közfoglalkoztatottra, továbbá a belügyi szerv nyugdíjasára.”

33. § A GSZ. 4. § 9. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utasítás alkalmazásában:

kiemelt vezetői beosztást betöltő munkavállaló:)

d) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 31. § (2) bekezdése szerinti, magasabb vezetői állásnak minősülő munkakört”

(betöltő munkavállaló.)

34. § A GSZ. 4. § 10. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utasítás alkalmazásában:

középvezetői beosztást betöltő munkavállaló:)

d) az Iasz. 31. § (2) bekezdése szerinti, magasabb vezetői állásnak nem minősülő főosztályvezetői, hivatalvezetői munkakört”

(betöltő munkavállaló.)

(Az utasítás alkalmazásában:

középvezetői beosztást betöltő munkavállaló:)

e) a Kttv. szerinti politikai főtanácsadói munkakört”

(betöltő munkavállaló.)

36. § A GSZ. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § A szolgálati jármű vezetésére jogosító megbízás vagy igazolvány visszavonására a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.”

37. § A GSZ. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

63. § A szolgálati feladatok ellátásához a járműfenntartó belügyi szerv vezetője engedélyezheti a munkavállaló saját tulajdonú, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló, de a kérelmező által használt, továbbá a más tulajdonában lévő, de üzemben tartóként a forgalmi engedélyben a munkavállaló nevére bejegyzett jármű használatát (7. melléklet) – az általa meghatározott költségvetési keret erejéig – költségtérítés ellenében. A saját tulajdonú jármű szolgálati célú igénybevételéért fizetendő térítési díj a jogszabályokban meghatározott üzemanyag-alapnorma és a NAV által közzétett üzemanyagár alapján megállapított üzemanyagköltség és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet IV/3. pontja szerinti általános személygépkocsi-normaköltség összege, a járműre vonatkozó biztosítások engedélyezett igénybevételi időtartamra vonatkozó időarányos része, ezen felül saját jármű használatáért egyéb juttatás nem jár.”

38. § A GSZ. 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Személyvédelmi célú biztonsági járműként, rögzített megkülönböztető fény- és hangjelzést adó készülékkel felszerelt szolgálati járműként, illetve terrorelhárítási műveleti, felderítési célra vagy fedett célra használt szolgálati járműként, továbbá gépjárművezető képzés oktató járműveként bármely, az ER. szerinti járműkategóriába és NFM kategóriába tartozó jármű motorteljesítmény-korlátozás nélkül üzemeltethető.”

39. § A GSZ. 47. §-ában a „130 kW” szövegrész helyébe a „135 kW” szöveg lép.

40. § A GSZ. 2/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

41. § A GSZ. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

42. § A GSZ. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

43. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2017. (V. 11.) BM utasításhoz

A 4., 5/A. és 5. § szerinti képzések, továbbképzések, jogosultságok alapján kiállításra kerülő igazoláson feltüntetendő azonosító kódok

S.szám

Képzési, továbbképzési kategória, oktatói jogosultság

Azonosító kód

1.

4. § a) alapszintű gépjárművezető képzés

A

2.

4. § b) emelt szintű gépjárművezető képzés

B

3.

4. § c) emelt szintű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés

B1

4.

4. § d) motoros képzés

C

5.

4. § e) motoros engedélymegújító továbbképzés

C1

6.

4. § f) speciális képzés

D

7.

4. § h) katasztrófavédelmi képzés

E

8.

5/A. § a) gépjárművezető oktató képzés

F

9.

5/A. § b) gépjármű vezetőoktató képzés

G

10.

5/A. § c) motoros oktató képzés

H

11.

5/A. § d) biztonsági gépjárművezető oktató jogosultság

K1

12.

5/A. § e) biztonsági gépjárművezető vezetőoktató jogosultság

K2

13.

5. § a) biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés

I

14.

5. § b) biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés

I1

15.

5. § c) páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető képzés

J

16.

5. § d) páncélozott biztonsági gépjármű gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés

J1

2. melléklet a 11/2017. (V. 11.) BM utasításhoz

A GSZ. 2/a. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az engedély 3. számú példányát a szolgálati jármű menetlevelével együtt kell tárolni az igénybevétel alatt.”

3. melléklet a 11/2017. (V. 11.) BM utasításhoz

SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI, MOTOROK MŰSZAKI PARAMÉTEREI, JOGOSULTAK

1.

2.

3.

4.

5.

Feladat, jogosultság/technikai adatok

Belső égésű

motorral

üzemelő szolgálati
jármű
max.
motor-
teljesít-
ménye

(kW)*

Elektromos

üzemű

szolgálati
jármű
max.
motor-
teljesít-
ménye

(kW)*

Hibrid

üzemű

szolgálati jármű
max.
össz-
motor-
teljesít-
ménye

(kW)*

Igénybevételre biztosítható jármű, illetve NFM normatíva szerinti járműkategória

Személygépjármű

Egyterű
személy-
gépjármű

Terepjárók

Kis áruszállító haszongépjármű

Áruszállító
haszongép-

jármű

Személy-
szállító
könnyű terepjáró

Személy-
szállító
nehéz
terepjáró

5 személyes áruszállító
(pick-up)
terepjáró
haszon-
gépjárművek

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

1

2

3

A kiemelt vezetői beosztást betöltő munkavállaló
– a személyes gépkocsihasználatra jogosult vezető kivételével

135

150

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

A középvezetői beosztást betöltő munkavállaló

135

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aki nem tartozik a 90. § (2) bekezdés a), b) pont hatálya alá, de részére a szolgálati feladatai ellátásához szolgálati jármű állandó használata indokolt

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki, technikai, bűnügyi, helyszínelő, belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési, ellenőr használati célú szolgálati jármű

Nincs korlátozás

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

Általános ügyintézői feladatok ellátására szolgáló szolgálati jármű

135

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

Személyszállító szolgálati jármű

Nincs korlátozás

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Teherszállító szolgálati jármű

Nincs korlátozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

* A táblázatban feltüntetett motorteljesítmény-előírások az ER. rendelet szerinti M1 járműkategóriába tartozó szolgálati járműre vonatkoznak.

4. melléklet a 11/2017. (V. 11.) BM utasításhoz

................................................ (belügyi szerv megnevezése)

 

Engedélyezem!

 

Kelt 20... év ......... hónap ... nap

......................................................................
(belügyi szerv vezetője
vagy kijelölt vezető)

Egyetértek, támogatom:

 

Kelt 20... év ......... hónap ... nap

......................................................................
(szolgálati feladattal érintett szervezeti egység vezetője)

ENGEDÉLY
saját gépkocsi hivatali, szolgálati célú használatára
Kérem a saját tulajdonú (velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóm vagy a .................................................................. tulajdonát képező, de általam használt és üzemeltetett) személygépkocsi hivatali célú igénybevételét engedélyezni szíveskedjék határozott időre/visszavonásig 20... év ............ hónap ... naptól 20... év ......... hónap ... napig. A belügyi szerv a fentiek szerint szolgálati járművet nem tud biztosítani.
A személygépkocsira
CASCO biztosítás megkötésre került*     nincs CASCO biztosítás*
Kötvény száma: ..................................
A gépjármű igénybevételével kapcsolatos valamennyi anyagi kockázatot viselem.
A jármű forgalmi engedély szerinti tulajdonosának adatai
Név (születési név):     
Születési hely, év, hónap nap, anyja születési neve:     
Személyi igazolvány száma:     
Lakcím:     
A jármű adatai
Forgalmi rendszám:     
Gyártmány, típus:     
Hengerűrtartalom:     
Forgalmi engedély száma:     
Úti cél/feladat:     
Kelt ...... év ............ hónap ... nap
....................................................................................
(kérelmező)
Adóazonosító jel: ...........................................
Tel.: .....................................................
...........................................................................
(beosztás)
____________________________________
* A megfelelőt aláhúzással jelölni kell!
Készült: 3 példányban
Kapják:    1. számú példány: Engedélyező belügyi szerv közgazdasági szervezeti egysége
    2. számú példány: Engedélyező belügyi szerv gépjármű-szakterületi szervezeti egysége
    3. számú példány: Igényjogosult
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére