• Tartalom

1130/2017. (III. 20.) Korm. határozat

1130/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezéséről

2017.03.21.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja (a továbbiakban: Pavilon) Magyarországon Karcag városában – az ingatlan-nyilvántartás szerinti Karcag 2934/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten – kerüljön elhelyezésre kulturális és hagyományőrző tevékenységek befogadása céljából, és ennek érdekében;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon arról, hogy a Pavilon bontását, az S28-as terület rekultivációját, a milánói projekt lezárását, valamint a Pavilon Karcagra történő szállítását a 100%-os állami tulajdonban álló Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kárpátok-Alpok Zrt.) elvégezze;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. május 15.

3. felkéri a Karcag Városi Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy gondoskodjon

a) az 1. pont szerinti újraépítési helyszínen a teljes körű infrastruktúra kiépítéséről, és az újraépítéshez kapcsolódó engedélyek beszerzéséről,

b) a Pavilon Karcagra szállított elemeinek átvételéről, őrzéséről, tárolásáról, majd ezt követően a Pavilon újratervezéséről,

c) a Pavilon újraépítési feladatainak teljes körű lebonyolításáról,

d) a Pavilon jövőbeli üzemeltetéséről és fenntartásáról;

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálják meg az európai uniós források lehetséges bevonását a 3. pont a)–c) alpontja szerinti feladatok végrehajtásába;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 19. A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a 4. pont szerinti forrásokat is figyelembe véve – gondoskodjon a 3. pont a)–c) alpontja szerinti feladatokkal kapcsolatos kiadásokra az Önkormányzat részére

a) 2017. évben legfeljebb 328,9 millió forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 19. A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;

b) 2018. évben legfeljebb 1108,1 millió forint forrás biztosításáról a központi költségvetés Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. év vonatkozásában 2017. május 1.

2018. év vonatkozásában a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 6. pont a) alpontja szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 328,9 millió forint támogatást nyújtson az Önkormányzat részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Pavilon hazaszállított elemeinek az Önkormányzat részére történő térítésmentes átadása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. május 15.

9.1

1. melléklet az 1130/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz


IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

7K03898_0

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367251

 

19

 

 

 

 

 

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

328,9

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-328,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

328,9

 

 

 

 

 

 

 

 

328,9

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére