• Tartalom
Oldalmenü

116/2017. (V. 19.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.05.20.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„7. hazai társfinanszírozás: az uniós támogatás hazai kedvezményezettje, hazai TA kedvezményezettje, az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezettje, illetve az 1. § f) pontja szerinti együttműködési programban a külföldi irányító hatóság részére nyújtott vissza nem térítendő hazai támogatás,”

(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 16a. és 16b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„16a. kisprojekt: az 1. § d) pontja szerinti együttműködési programban megvalósuló Kisprojekt Alap keretében finanszírozott projekt,
16b. Kisprojekt Alap: az 1. § d) pontja szerinti együttműködési programban megvalósuló támogatási struktúra, amelyben a rendelkezésre álló forrás kisprojektek részére történő pályázati célú meghirdetését és a struktúra működtetését a monitoring bizottság által kiválasztott menedzsment szervezetek kedvezményezettként végzik,”

(3) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 32a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„32a. támogatás kifizetési egység: a nemzeti hatóság által megbízott azon szervezet, amely a hazai társfinanszírozás és a megelőlegezés hazai kedvezményezettek felé történő kifizetését, továbbá a visszakövetelésekkel kapcsolatos feladatokat végzi,”

2. § (1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A hazai társfinanszírozás mértéke
a) központi és köztestületi költségvetési szerv, valamint közvetlen vagy közvetett módon kizárólagosan állami tulajdonban lévő gazdasági társaság hazai kedvezményezett esetén a projektrész összes elszámolható költségeinek legfeljebb 15%-a,
b) az a) pontban meghatározott körbe nem tartozó hazai kedvezményezett esetén a projektrész összes elszámolható költségeinek legfeljebb 10%-a,
c) hazai TA kedvezményezett, információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett, és az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program külföldi irányító hatósága esetén a TA költségvetésben szereplő, teljes időszakra vonatkozó hazai támogatás összege
lehet.
(2a) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni az 1. § d) pontja szerinti együttműködési program Kisprojekt Alapjából finanszírozott kisprojektek és az 1. § a) és d) pontja szerinti együttműködési programból finanszírozott kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatási konstrukcióban részt vevő kedvezményezettekre.
(2b) Az 1. § d) pontja szerinti együttműködési program Kisprojekt Alapjából finanszírozott kisprojektek és az 1. § a) és d) pontja szerinti együttműködési programból finanszírozott kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatási konstrukcióban részt vevő kedvezményezettekre hazai társfinanszírozásra nem jogosultak.”

(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hazai társfinanszírozás összege euróban kerül meghatározásra. A hazai társfinanszírozás kifizetése euróban történik a hazai kedvezményezett, a hazai TA kedvezményezett, az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett és az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program külföldi irányító hatóság euróban vezetett számlájára.”

(3) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hazai kedvezményezettel – ide nem értve a központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettet – kötendő hazai társfinanszírozási támogatási szerződésben rendelkezni kell a hazai társfinanszírozás vonatkozásában az e rendeletben meghatározott jogcímen visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékáról, amely a hazai kedvezményezett választása szerint lehet)

d) bankgarancia.”

3. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nemzeti hatóság gondoskodik
a) az 1. § c), e) és f) pontja szerinti együttműködési program esetén a hazai társfinanszírozási támogatási szerződés alapján a hazai társfinanszírozási támogatás kifizetéséről a hazai TA kedvezményezett részére, valamint – szükség esetén – annak visszaköveteléséről,
b) az éves tagállami hozzájárulás összegének külföldi irányító hatóság részére történő kifizetéséről, illetve – szükség esetén – a tagállami helytállás rendelkezésre bocsátásáról,
c) az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program esetén a külföldi irányító hatóság TA projektjéhez kapcsolódó hazai társfinanszírozás kifizetéséről a program külföldi irányító hatósága részére.”

4. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A hazai társfinanszírozás)

c) az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program irányító hatósága részére a vonatkozó monitoring bizottsági döntés”

(alapján kerül kifizetésre.)

5. § (1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nemzeti hatóság gondoskodik a hazai TA kedvezményezett, az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett és az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program irányító hatóság által vissza nem fizetett összeg behajtásáról.”

(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a hazai kedvezményezettet, a hazai TA kedvezményezettet, az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezettet vagy az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program irányító hatóságát érintő szabálytalanságból fakadó összeget az együttműködési program zárásáig nem lehet behajtani, akkor a behajtásra tett kísérlet és intézkedés valamennyi dokumentációját a hazai kedvezményezett, a hazai TA kedvezményezett, az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett, illetve az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program irányító hatósága zárójelentésének jóváhagyásától számított tíz évig meg kell őrizni.”

6. § (1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A határon átnyúló együttműködési programok keretében uniós támogatásra jóváhagyott projektek hazai kedvezményezettjei számára – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nemzeti hatóság kérelemre megelőlegezést biztosít.
(1a) Nem biztosítható az (1) bekezdés szerinti megelőlegezés az 1. § d) pontja szerinti együttműködési program Kisprojekt Alapjából finanszírozott kisprojektek és az 1. § a) és d) pontja szerinti együttműködési programból finanszírozott kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatási konstrukcióban részt vevő kis- és középvállalkozás kedvezményezettek számára.”

(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megelőlegezés mértéke a hazai kedvezményezett projektrészére megítélt uniós támogatás összegének legfeljebb)

a) 50%-a, de legfeljebb egymillió euró civil szervezet, egyházi jogi személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, hazai székhelyű európai területi társulás, nonprofit gazdasági társaság – ide nem értve a b) pont szerinti gazdasági társaságot – kedvezményezett esetén,”
„(3a) Az 1. § b) pontja szerinti együttműködési program esetén a megelőlegezés összege nem haladhatja meg a projektrészre megítélt uniós támogatás összegének a 46. § (1) bekezdés szerinti uniós előleggel csökkentett összegét.”

7. § (1) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A megelőlegezett összegek visszatérítése részletekben történik. A megelőlegezett összeg visszatérítése céljából a 8. § (3) bekezdés
a) a) pontja szerinti megelőlegezés esetén legkésőbb a projektrészre eső uniós támogatás 50%-át meghaladó, az uniós támogatás terhére teljesített minden egyes kifizetés összegét – beleértve a 46. § (1) bekezdés szerinti uniós előleget is –,
b) b) pontja szerinti megelőlegezés esetén legkésőbb a projektrészre eső uniós támogatás terhére teljesített minden egyes kifizetés összegét – ide nem értve 46. § (1) bekezdés szerinti uniós előleget –
annak a hazai kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírását követő harminc napon belül vissza kell utalni.”
„(6b) A megelőlegezés visszafizetése forintban történik. A hazai kedvezményezett számláján jóváírt euró összeg forintosítására a megelőlegezési szerződésben rögzített árfolyamon kerül sor.”

8. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10/A. § Az előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költséget a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott az A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére kell elszámolni.”

9. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált vagy fel nem használt hazai társfinanszírozás visszakövetelése érdekében a hazai kedvezményezett részére visszafizetési felszólítást küld meg.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezet eredményre, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az (1) bekezdés szerinti követelés behajtása érdekében érvényesíti a támogatási szerződésben meghatározott biztosítékot.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti eljárás nem vezet eredményre, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az (1) bekezdés szerinti követelés behajtása érdekében kezdeményezi annak adók módjára történő behajtását.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti eljárás sem vezet eredményre, és a hazai kedvezményezett a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adósnak minősül, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a kedvezményezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményez.”

10. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett a pénzügyi korrekcióval érintett összeget nem használhatja fel, azt az érintett projekt költségvetésében zárolni kell. A zárolt összegre vonatkozó további költségelszámolás nem nyújtható be.”

1. 3. § (1) bekezdés 6. pontjában a „fél” szövegrész helyébe a „fél vagy hazai székhelyű európai területi társulás” szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés 10. pontjában a „partnerország felelős szervezete” szövegrész helyébe a „nemzeti hatóság” szöveg,

3. 3. § (1) bekezdés 32. pontjában a „c), e) és f)” szövegrész helyébe a „c) és e)” szöveg,

4. 4. § (6) bekezdés c) pontjában a „kezesség,” szövegrész helyébe a „kezesség” szöveg,

5. 6. § (2) bekezdésében a „kedvezményezett esetén” szövegrész helyébe a „kedvezményezett és az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program irányító hatósága esetén” szöveg,

6. 6. § (5) bekezdésében a „kedvezményezett esetén” szövegrész helyébe a „kedvezményezett és az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program irányító hatósága esetén” szöveg,

7. 8. § (3) bekezdés b) pontjának nyitó szövegrészében a „központi, helyi” szövegrész helyébe a „központi, helyi önkormányzati, nemzetiségi” szöveg,

8. 13. § (2) bekezdésében a „befejezése és a hazai kedvezményezett által benyújtott záró jelentés elfogadása között” szövegrész helyébe a „megvalósításának ideje alatt” szöveg,

9. 13. § (3) bekezdésében a „legalább” szövegrész helyébe a „legalább további” szöveg,

10. 21. § (5) bekezdésében a „Szabálytalansági” szövegrész helyébe az „A szabálytalansági” szöveg,

11. 25. § (3) bekezdésében a „meghozataláig,” szövegrész helyébe a „közléséig” szöveg,

12. 27. § (1) bekezdésében a „lezárásáról” szövegrész helyébe a „lezárására” szöveg,

13. 27. § (6) bekezdésében a „hazai kedvezményezettre” szövegrész helyébe a „hazai kedvezményezettre vagy a hazai TA kedvezményezettre” szöveg, a „hazai kedvezményezettet” szövegrész helyébe a „hazai kedvezményezettet, illetve a hazai TA kedvezményezettet” szöveg,

14. 36. § (4) bekezdésében a „hitelesítés” szövegrészek helyébe a „kifizetés” szöveg,

15. 36. § (5) bekezdésében az „a jogorvoslati egység a jogorvoslati eljárást a kérdés jogerős eldöntéséig vagy elbírálásáig” szövegrész helyébe az „annak döntése közléséig a jogorvoslati egység a jogorvoslati eljárást” szöveg,

16. 38. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatóság – az” szövegrész helyébe a „hatóság a megállapított szabálytalanságról – ha” szöveg, a „bekezdése és” szövegrész helyébe a „bekezdése alapján szükséges –” szöveg, a „tartalommal – jelentést” szövegrész helyébe a „tartalommal jelentést” szöveg,

17. 37. § (1) bekezdés b) pontjában a „kérelem kiegészítése” szövegrész helyébe az „eljárás” szöveg,

18. 38. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „szabálytalanság megállapítását” szövegrész helyébe a „szabálytalanságot megállapító döntés meghozatalát” szöveg,

19. 38. § (2) bekezdésében az „a szabálytalanság-vizsgálati” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti” szöveg

lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 21. napjával.