• Tartalom

118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.05.30.

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján és

a 3. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) beszerzési eljárás:
ba) a közbeszerzésekről szóló törvény és
bb) a védelemi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény, valamint
bc) a közbeszerzésekről szóló törvény és a védelemi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény végrehajtására kiadott Korm. rendeletek
alapján lefolytatott közbeszerzési és beszerzési eljárás;”

(2) Az R. 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

g) társszervek: a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Európai Unió tagállamának olyan hatósága, amely nemzeti joga alapján bűncselekmények felderítésére és megelőzésére jogosult;”

(3) Az R. 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

h) rendőri szerv szervezeti egysége: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: általános szerv) területi szervei, a terrorizmust elhárító szerv és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv igazgatóságai.”

2. § Az R. 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kényszerítő eszköz alkalmazásának szükségessége esetén
a) az általános rendőri szerv esetében az országos rendőrfőkapitány,
b) a terrorizmust elhárító szerv esetében a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója,
c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója
rendszeresítési eljárást kezdeményez.
(2) Az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója a nem rendszeresített kényszerítő eszköz beszerzésének szükségességéről – a beszerzési eljárás megindítását megelőzően – írásban tájékoztatja a minisztert, és értesítést küldhet a rendőrség (1) bekezdés szerinti másik vezetője, valamint a társszervek vezetői részére.
(3) Ha nem rendszeresített kényszerítő eszköz beszerzése válik szükségessé, a rendszeresítési eljárás megindítását követően, annak lefolytatásával párhuzamosan a beszerzési eljárás lefolytatása is megkezdhető.”

3. § Az R. 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően haladéktalanul – a 2. melléklet tartalmi előírásai alapján –)

b) a rendőri szerv szervezeti egységének vezetője – az e rendelet szerint meghatározott esetekben – alkalmazásba vételi javaslatot terjeszt fel az országos rendőrfőkapitánynak, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatójának vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatójának.”

4. § Az R. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A miniszter rendszeresítési határozatával rendszeresíti a rendőrségnél nem rendszeresített, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál (a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv) rendszeresített kényszerítő eszközt. A rendvédelmi szervnél megtalálható, a rendszeresítésről keletkezett dokumentumok a rendőrség 8. § (1) bekezdés szerinti vezetőjének írásos megkeresésére átadásra kerülnek a rendszeresítési eljáráshoz csatolandó dokumentumként.”

5. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) Alkalmazásba vételi határozattal kerülhet a rendőrség alkalmazásába a rendőrségnél már rendszeresített kényszerítő eszköz, vagy annak olyan típusváltozata, amely paramétereiben – különösen méretére, tömegére, színére, űrtartalmára, anyagminőségére, illetve a kényszerítő hatás kiváltására vonatkozóan – kismértékű eltérést mutat a már rendszeresített kényszerítő eszköz típusához képest, és ezáltal alkalmazástaktikájában nincs eltérés.
(2) Az alkalmazásba vételről – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 5. melléklet szerinti alkalmazásba vételi határozattal az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója dönt.
(3) Az alkalmazásba vételi határozatot – annak meghozatalát követően – haladéktalanul meg kell küldeni a miniszternek, aki öt napon belül gondoskodik az alkalmazásba vétel tényének az általa vezetett minisztérium honlapján való közzétételéről. A közzététel tartalmazza az alkalmazásba vételi határozat számát, az alkalmazásba vett kényszerítő eszköz megnevezését, rövid leírását, és az alkalmazásba vétel szükségességének rövid indoklását.
(4) Az alkalmazásba vételről az 5/A. melléklet szerinti alkalmazásba vételi határozattal a miniszter dönt, ha azt
a) az országos rendőrfőkapitány vagy a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója kéri a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél,
b) a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója kéri az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél,
c) az országos rendőrfőkapitány vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója kéri a terrorizmust elhárító szervnél
rendszeresített kényszerítő eszközre vonatkozóan.
(5) A (4) bekezdés szerinti határozat közzétételéről a miniszter öt napon belül gondoskodik az általa vezetett minisztérium honlapján. A közzététel tartalmazza az alkalmazásba vételi határozat számát, az alkalmazásba vett kényszerítő eszköz megnevezését, rövid leírását, és az alkalmazásba vétel szükségességének rövid indoklását. A rendőrség 8. § (1) bekezdés szerinti vezetője az alkalmazásba vételhez szükséges, rendelkezésére álló dokumentumokat a (4) bekezdés szerinti alkalmazásba vételhez megkeresés alapján átadja.”

6. § Az R. 22–24. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

22. § (1) A próbahasználat elrendelése esetén meg kell győződni a rendszeresítésre tervezett kényszerítő eszköz alkalmazhatósága mellett a korábban rendszeresített, illetve beszerzett felszerelésekkel való együtthasználhatóságáról, a gazdaságos üzemeltetésére, technikai kiszolgálására, javítására, tárolására, szállíthatóságára, kezelhetőségére vonatkozó feltételrendszer megteremtésének lehetőségeiről.
(2) A próbahasználat végrehajtható szervezett gyakorlatok és gyakorlások alkalmával is.
23. § A próbahasználat költségét a rendőrség központi szerve, vagy a rendőri szerv szervezeti egysége viseli, ha részére a kényszerítő eszköz beszerzése szükséges.
24. § A próbahasználatot végrehajtó szerv a kényszerítő eszköz próbahasználatát követően, az arról készült jegyzőkönyvben – indoklással együtt – az alábbi megállapításokat teheti:
a) rendőrségi alkalmazásra megfelel,
b) rendőrségi alkalmazásra nem felel meg.”

7. § Az R.

a) 1. § e) pontjában, 12. §-ában, 13. § (1) bekezdésében a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg,

b) 6. §-ában a „Rendőrségnél” szövegrész helyébe a „rendőrségnél” szöveg

lép.

8. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 5/A. melléklettel egészül ki.

2. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ier.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § Az iparbiztonsági ellenőrzés során elvégzendő cégellenőrzéshez szükséges iratok elektronikus formában is kitölthetők, illetve benyújthatók az NBF-hez.”

(2) Az Ier. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás elektronikus formában is teljesíthető.”

3. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) E rendelet hatálya nem terjed ki a központi költségvetésről szóló törvény szerinti Kormányfői protokoll kiadási előirányzat terhére elszámolt termékek és szolgáltatások beszerzésére.”

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelethez

A RENDSZERESÍTÉSI JAVASLAT, ILLETVE AZ ALKALMAZÁSBA VÉTELI JAVASLAT TARTALMI ELEMEI
1. A rendszeresítési eljárást, illetve az alkalmazásba vételi eljárást kezdeményező szerv megnevezése, iktatószáma
2. A rendszeresítési javaslat, illetve az alkalmazásba vételi javaslat minősítése
3. A rendszeresítésre, illetve alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
4. A kényszerítő eszköz korszerűségi szintjének megítélése
5. A rendszerben tartás tervezett ideje
6. A szolgálati szükségesség rövid indoklása (a kiváltásra kerülő kényszerítő eszköz itt kerül megnevezésre, illetve itt kell jelezni azt is, ha nincs kiváltandó kényszerítő eszköz)
7. Az ellátandó szervek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség (alapellátás és az arra számított tartalékok)
8. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a beszerzési eljárásra vonatkozó információknak, a költségek viselőjének megjelölése
9. A kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok
10. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
11. A pótlásra, illetve a mennyiségi bővítésére vonatkozó feladatok megjelölése
12. Keltezés, aláírás
13. Mellékletek: a 10. § (1) bekezdés szerinti dokumentációk és a 11. § szerinti szakértői bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, a kényszerítő eszköz korábbi rendszeresítéséről szóló dokumentumok másolata”

2. melléklet a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelethez

BELÜGYMINISZTÉRIUM
HATÁROZAT
alkalmazásba vételről
I.    Az alkalmazásba vételi javaslat adatai
1.    Az alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
2.    Az ellátandó szerv megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
3.    Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének megjelölése
4.    Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
5.    A pótlásra, illetve a mennyiségi bővítésére vonatkozó feladatok megjelölése
6.    A kényszerítő eszköz rendszeresítését korábban lefolytató szerv megnevezése
II.    Az alkalmazásba vétellel kapcsolatos döntés
Keltezés: ...................................., ......... év ....................... hónap ..... nap
................................................
belügyminiszter
Mellékletek:
A kényszerítő eszköz rendszeresítéséről szóló korábbi dokumentumok másolata.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére