• Tartalom

2017. évi CXIX. törvény

2017. évi CXIX. törvény

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról1

2018.01.01.

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1–8. §2

9. § A Kjtv. a következő 161/A. § és 161/B. §-sal egészül ki:

161/A. § (1) A végrendelkező a magánvégrendeletét nyíltan vagy a közjegyző által borítékba zárva letétbe helyezheti a közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. A letétbe helyezésről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, amely a 159. § a)–c) pontjában foglaltakat tartalmazza. Az átvett végrendeletet a jegyzőkönyvhöz kell fűzni.
(2) A közjegyző a végrendelet átvételéről a félnek elismervényt ad, és a végrendeletet elzárva őrzi. A közjegyző a végrendelet megőrzéséért felel.
161/B. § (1) A közjegyző – a letevőnek vagy az erre a célra adott meghatalmazással rendelkező, 132. § szerinti meghatalmazottjának kérésére – a nála letett végrendeletet visszaadja.
(2) A közjegyző a végrendelet visszaadásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a végrendelet letétbe helyezéséről szóló eredeti jegyzőkönyvhöz fűz.
(3) A közjegyző a felet tájékoztatja arról, hogy a végrendeletre visszaadása után a Polgári Törvénykönyv 7:17. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak nem alkalmazhatóak, és ezt a jegyzőkönyvben feltünteti.
(4) A közjegyzői okiratba foglalt végintézkedést, az egyéb, halál esetére szóló rendelkezést tartalmazó közjegyzői okiratot, valamint a végrendelet közjegyzőnél történő letételének tényét a közjegyző köteles bevezetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába az okirat elkészítését vagy a letétbe helyezést követő 72 órán belül.
(5) A Végrendeletek Országos Nyilvántartása tartalmazza a végintézkedő nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, valamint a végintézkedés egyedi azonosításához szükséges adatokat.”

10. § A Kjtv. a következő 179/A. §-sal egészül ki:

179/A. § E törvénynek a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CXIX. törvénnyel megállapított 17. § (1) bekezdés g) pontját a 2018. július 1-jét követően meghirdetett pályázatoknál kell alkalmazni.”

11. § A Kjtv. 183. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a 12. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – rendelettel állapítsa meg:]

l) a közjegyzői vizsga részletes szabályait.”

12. §3

13. § Hatályát veszti a Kjtv. 134. § és 135. §-a.

2. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

14. § Hatályát veszti az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/K. § (10) bekezdése.

3. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

„(3) A közjegyző az örökhagyó esetleges végrendelete iránti tudakozódás céljából elektronikus úton megkeresi a Végrendeletek Országos Nyilvántartását.
(4) A közjegyző az örökhagyó esetleges vagyonjogi szerződése iránti tudakozódás céljából elektronikus úton megkeresi a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartását, valamint a bejegyzett adatok alapján a vagyonjogi szerződést beszerzi.”

16. § A Hetv. a következő 123. §-sal egészül ki:

123. § A Magyar Ügyvédi Kamara a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában elhelyezett végintézkedések nyilvántartásba vett adatait 2017. december 31-i állapot szerint átadja a Végrendeletek Országos Nyilvántartását vezető országos kamara részére, amely gondoskodik az adatok bejegyzéséről.”

17. §4

4. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 17. § 2017. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 9–11. §, valamint a 13–16. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. október 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére