• Tartalom

12/2017. (IX. 27.) HM rendelet

12/2017. (IX. 27.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról1

2017.09.28.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 12. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

c) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint létrehozásra kerülő központi kezelésű előirányzatokra”

([az a) és b) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.)

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályait a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. § A Rendelet 1. § záró szövegrészében az „a) és b)” szövegrész helyébe az „a)–c)” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2017. (IX. 27.) HM rendelethez

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2017. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-fizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

370339

 

 

A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése

HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoknál az állam nevében végrehajtott készpénzes tőkeemelésre szolgál

HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok

 

 

tőkeemelés jogcímen
közvetlen kifizetéssel

 

 

 

 

 

5

370340

 

 

A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi támogatása

A minimálbér-emelés és garantált bérminimum-emelés hatásainak ellensúlyozásához szükséges forrás biztosítása a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok javára.

HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok

Támogatási szerződés

Nyújtható

Egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére