• Tartalom

12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet

12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról1

2017.07.01.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b) és c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

1. § (1) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képzési támogatás nyújtása során az Flt. 14. §-ában foglaltakon kívül az e §-ban foglaltakat kell figyelembe venni.”

(2) Az R1. 6. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Flt. 14. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott, a hozzátartozó ápolására, gondozására tekintettel nyújtott támogatás napi összege nem haladhatja meg az 5000 forintot.
(7) Nem nyújtható az Flt. 14. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás abban az esetben, ha a képzésben részt vevő személy érintett hozzátartozója a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban vagy ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményben történő határozott vagy határozatlan idejű ellátásban részesül.
(8) Az Flt. 14. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott, a gyermek felügyeletére tekintettel nyújtott támogatás napi összege gyermekenként nem haladhatja meg az 5000 forintot. Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a képzésben részt vevő személlyel egy háztartásban élő gyermeke a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában bölcsődei, óvodai, napközi otthonos elhelyezésben részesül.
(9) A (6) és (8) bekezdésben meghatározott támogatás abban az esetben folyósítható, ha gyermek felügyeletével, hozzátartozó ápolásával, gondozásával kapcsolatos indokolt kiadást a támogatásban részesülő számlával igazolja.”

2. § Az R1. 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a munkaadó a munkavállalók foglalkoztatásához foglalkoztatást bővítő bértámogatásban vagy bérköltség-támogatásban részesül, a (2) bekezdés d) pont dd) alpontjában meghatározott foglalkoztatási kötelezettség a bértámogatásra vagy bérköltség-támogatásra előírt foglalkoztatási kötelezettségének megszűnését követő naptól kezdődik.”

3. § Az R1. 18/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (3) bekezdés a) pontjában megjelölt elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségen túlmenően a foglalkoztatási kötelezettséget az érintett régióban legalább három – KKV esetében két – éven át folyamatosan, éves átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkoztatva teljesíteni kell. A foglalkoztatási kötelezettség kezdő időpontjának számítása szempontjából a 18. § (2a) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

4. § Az R1. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27/A. § (1) Nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásokban az a munkaadó, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Ávr.-ben meghatározott feltételeinek.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a támogatási eljárásban írásban köteles dokumentálni, hogy a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból ellenőrizte, hogy a támogatás igénylője megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Ávr.-ben meghatározott feltételeinek.
(3) Az írásbeli dokumentáció tartalmazza a munkaügyi hatóság, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság, valamint az állami adóhatóság honlapján szereplő adatok közül a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóra vonatkozóan kinyomtatott adatokat tartalmazó iratot.
(4) Ha az adatok kinyomtatására bármilyen – különösen technikai – okból nincs lehetőség, a dokumentációnak tartalmaznia kell a támogatási ügyet döntésre előkészítő ügyintéző hivatalos feljegyzését a támogatás igénylőjére vonatkozóan a nyilvántartásban szereplő adatokról, a nyilvántartásba való betekintés időpontjáról és arról, hogy a támogatás igénylőjére vonatkozó adatok kinyomtatására nem volt lehetőség, valamint a készítés dátumát. A feljegyzést az ügyintéző aláírásával látja el.”
„(4) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról szóló 12/2017. (VI. 29.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 18. § (2a) bekezdését, valamint 27/A. § rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. § Az R1.

a) 18/A. § (1a) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „kis- és középvállalkozás” szövegrész helyébe a „kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV)” szöveg,

b) 18/A. § (1a) bekezdés a) pont ab) alpontjában, (5) bekezdés d) pontjában, valamint (7a) bekezdés c) pontjában a „kis- és középvállalkozás” szövegrész helyébe a „KKV” szöveg,

c) 27. § (3) bekezdésében a „8/A. §-ban” szövegrész helyébe a „8/A. §-ban, valamint a 18. §-ban (kivéve a kérelem alapján, egyedi kormánydöntést követően igénybe vehető támogatás)” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 18/A. § (10) bekezdés b) pontjában az „ingatlan” szövegrész,

c) 27. § (1) bekezdés m) pontjában a „(KKV)” szövegrész.

2. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

8. § A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1/A. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„8. munkaerő-toborzás: nagy létszámú munkaerőigény esetén a munkaerő-kereslet és -kínálat egymásra találását, a – térségi munkaerőpiaci viszonyok figyelembevételével – jelentős létszámot foglalkoztató munkaadók megfelelő munkaerőhöz jutását, valamint a meghirdetett állásra a leendő munkavállalók szervezett keretek közötti, felkészült jelentkezését segítő tevékenység.”

9. § Az R2. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az információnyújtás történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, munkaerő-toborzás, továbbá munkaközvetítés keretében.”

10. § Az R2. 28/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem nyújtható az (1) bekezdésben meghatározott támogatás abban az esetben, ha]

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy érintett hozzátartozója a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban vagy ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményben történő határozott vagy határozatlan idejű ellátásban részesül, valamint”

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére