• Tartalom

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

2017.06.09.

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontjában, a 8. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A minimálbér és garantált bérminimum támogatásának szabályai

1. § (1) A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt vagy szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha

a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állami támogatásban részesül,

b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesül, és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy

c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal 2017-re érvényes – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 120–122. §-a, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 97. §-a szerinti – ellátási szerződéssel rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt

[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó] a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja, illetve 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, 2017. január 1-jétől alkalmazandó minimálbér, illetve garantált bérminimum (a továbbiakban: 2017. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum) kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan az e rendeletben meghatározottak szerint támogatásra jogosult.

(2) A támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jétől történt emelkedése miatt

a) az alapbér, valamint az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tekintetében, továbbá

b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 140., 141. és 142. §-a, a Gyvt. 15. § (10) bekezdése és az Szt. 94/L. § (6) bekezdése szerinti bérpótlékok, valamint az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tekintetében

keletkezett, ténylegesen felmerülő bérköltségtöbblet kifizetéséhez vehető igénybe azzal, hogy figyelembe kell venni a 2016. évi alapbér mértékéhez kapcsolódó, 2017. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítást.

(3) A nem állami szociális fenntartó a támogatásra az után a minimálbér, illetve garantált bérminimum emelésben érintett foglalkoztatott után jogosult, aki után 2017. évre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlékra, vagy 15/B. §-a szerinti bölcsődei pótlékra tekintettel támogatást vesz igénybe. Minimálbér-, illetve garantáltbérminimum-emelésben érintettnek tekintendő az a foglalkoztatott, akinél 2017. január 1-jével alapbéremelést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy alapbére megfeleljen a 2017. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum összegének. Nem tekinthető minimálbér-, illetve garantáltbérminimum-emelésben érintettnek az a foglalkoztatott, akinek a 2016 decemberében hatályos munkaszerződése szerinti alapbére a 2017. évi minimálbért, illetve garantált bérminimumot meghaladta, abban az esetben sem, ha besorolása alapján minimálbérben, illetve garantált bérminimumban részesülne.

2. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: alapbérhez nyújtott támogatás) kizárólag a 2017. január – 2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett bérköltségtöbblethez használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(2) Az alapbérhez nyújtott támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

3. § Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) szerinti működési támogatással (a továbbiakban: működési támogatás) való elszámolás során a 2017. január – 2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben érvényesíthető az 1. § (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő foglalkoztatott tekintetében a 2017. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás figyelembevételével.

4. § A Magyar Államkincstár Átr. szerint illetékes igazgatósága (a továbbiakban: igazgatóság)

a) a szociális ágazati összevont pótlékhoz, illetve a bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatás összegét megállapító határozatában foglalt mutatószámok és

b) az 1. melléklet szerinti összeg

alapulvételével, 2017. július 31-éig a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló határozat módosításával dönt az alapbérhez nyújtott támogatásként kifizetendő 2017. január – 2017. augusztus havi foglalkoztatással összefüggő támogatásról.

5. § (1) A nem állami szociális fenntartó 2017. augusztus 21-éig a 2. mellékletben foglalt adatlap szerinti adatszolgáltatást teljesít az igazgatóság részére a 2017. január – 2017. július havi foglalkoztatásra tekintettel az alapbérhez nyújtott támogatásként e rendelet szerint általa elszámolható bérköltségtöbbletről. Az adatszolgáltatást engedélyesenként és fenntartói összesítővel kell benyújtani.

(2) Az elszámolható bérköltségtöbblet kiszámítása során

a) az érintett foglalkoztatott 2016 decemberében hatályos munkaszerződése szerinti alapbérének a 2016. évi minimálbért, illetve garantált bérminimumot meghaladó összegét, továbbá

b) a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017 januárjától történt csökkentéséből adódó megtakarításként az érintett foglalkoztatott 2016 decemberében hatályos munkaszerződése szerinti alapbérének 5%-át

le kell vonni a bérköltségtöbblet összegéből.

(3) Az igazgatóság a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatásban foglaltak alapján a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló határozat módosításával 2017. szeptember 30-áig dönt a 2017. január – 2017. november havi alapbérhez nyújtott támogatás összegéről. A támogatás összege az adatszolgáltatásban szereplő havi átlagos összeg tizenegy hónapra, illetve nem teljes éves működés esetén a működés hónapjaira vetített összege.

6. § (1) Az alapbérhez nyújtott támogatás folyósítására az e rendeletben foglalt eltérésekkel az Átr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A 2017. január – 2017. július havi foglalkoztatással összefüggő, alapbérhez nyújtott támogatás a 2017. augusztusban folyósított működési támogatással egyidejűleg kerül folyósításra a nem állami szociális fenntartó részére.

(3) A 2017. augusztus havi foglalkoztatással összefüggő, alapbérhez nyújtott támogatás 2017 szeptemberében kerül folyósításra a nem állami szociális fenntartó részére.

(4) A nem állami szociális fenntartó adatszolgáltatását követően, az 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megállapított, 2017. január – 2017. november havi alapbérhez nyújtott támogatás, illetve a (2) és (3) bekezdés szerint 2017. január – 2017. augusztus hónapra folyósított támogatás különbségének összegét a 2017. októberben, novemberben és decemberben folyósított működési támogatással egyidejűleg, egyenlő részletekben kell folyósítani, illetve levonni.

7. § Az adatszolgáltatási határidő elmulasztása esetén a 2017. szeptember – 2017. november havi foglalkoztatással összefüggő, alapbérhez nyújtott támogatás folyósítása a 6. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017. évi működési támogatással való elszámolás során, annak szabályai szerint történik.

8. § A nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére az Átr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10–11. §1

1. melléklet a 123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az alapbérhez nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

Fizetési osztály

Közalkalmazotti
jogviszonyban töltött idő

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0–1 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

31 955

16 080

205

1–2 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

31 955

16 080

205

2–3 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

31 955

16 080

205

3–4 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

29 485

23 732

7 965

4–5 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

29 485

23 732

7 965

5–6 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

29 485

23 732

7 965

6–7 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

30 247

23 436

15 509

7–8 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

30 247

23 436

15 509

8–9 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

30 247

23 436

15 509

9–10 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

24 437

17 388

7 285

10–11 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

24 437

17 388

7 285

11–12 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

24 437

17 388

7 285

12–13 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

18 626

11 340

13–14 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

18 626

11 340

14–15 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

18 626

11 340

15–16 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

12 816

5 291

16–17 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

12 816

5 291

17–18 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

12 816

5 291

18–19 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

7 006

19–20 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

7 006

20–21 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

7 006

21–22 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

421

22–23 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

421

23–24 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

421

24–25 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

25–26 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

26–27 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

27–28 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

28–29 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

29–30 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

30–31 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

31–32 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32–33 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

33–34 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

34–35 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

35–36 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

36–37 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

37–38 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

38–39 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

39–40 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

40–41 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

41–42 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

42–43 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

29 418

43–44 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

29 418

44–45 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

29 418

45–46 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

25 461

46–47 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

25 461

47–48 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

25 461

48 év felett

14 580

32 590

32 590

32 590

21 505

2. melléklet a 123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Fenntartó neve, címe, adószáma:
Engedélyes neve, címe, adószáma, ágazati azonosítója:
A 2017. január – 2017. július havi foglalkoztatásra tekintettel az alapbérhez nyújtott támogatásként elszámolható havi átlagos összeg (Ft)

Fizetési osztály

Közalkalmazotti
jogviszonyban töltött idő

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0–1 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–2 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–3 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–4 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4–5 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–6 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–7 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–8 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8–9 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9–10 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10–11 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11–12 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12–13 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13–14 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14–15 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15–16 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16–17 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17–18 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18–19 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19–20 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20–21 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21–22 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22–23 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23–24 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24–25 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25–26 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26–27 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27–28 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28–29 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29–30 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30–31 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31–32 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32–33 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33–34 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34–35 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35–36 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36–37 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37–38 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38–39 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39–40 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40–41 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41–42 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42–43 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43–44 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44–45 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45–46 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46–47 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47–48 év között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 év felett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére