• Tartalom

126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.11.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. §-a a következő (10a)–(10c) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A védőnői szolgáltató havonta 33 000 Ft védőnői kiegészítő díjazásra jogosult, amelyet a védőnői szolgáltató a védőnőt közvetlenül megillető bérének (illetményének), jövedelmének kiegészítésére köteles fordítani (a továbbiakban: védőnői kiegészítő pótlék).
(10b) A védőnői kiegészítő pótlék összegére a védőnői szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.
(10c) A védőnői kiegészítő pótlék a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.”

2. § A Kr. a következő 76/N. §-sal egészül ki:

76/N. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (10a) bekezdése szerinti védőnői kiegészítő pótlék a védőnőt első ízben a 2017. november hónapra járó bérének (illetményének), jövedelmének kifizetésekor illeti meg.”

3. § A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A Kr.

a) 21. § (4) bekezdésében a „12%-ának megfelelő összeget” szövegrész helyébe a „legalább 12%-át” szöveg,

b) 21. § (10) bekezdésében az „a (11) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „a (10a) és (11) bekezdés szerinti” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelethez

1.     A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem” megjelölésű rész „Védőnői ellátás” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

 

Védőnői ellátás

22 341,8

2.     A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „2.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

25 360,2

3.     A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Összesen” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

 

(Megnevezés

2017. évi előirányzat)

 

 

Összesen

 

1 121 728,1

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére