• Tartalom

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2023.08.09.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlődésének elősegítése, az infokommunikációs tárgyú fejlesztések összehangolása és a digitális oktatási fejlesztések hatékony végrehajtása érdekében működteti a Digitális Jólét Programot (a továbbiakban: DJP), és a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztése érdekében a Digitális Jólét Program 2.0-t (a továbbiakban: DJP2.0).

2. § A DJP végrehajtásában részt vesz

a) a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Neumann Nkft.),

b)2 a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ),

c)3 a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.

3. §4

4. § (1)5 A KIFÜ a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében

a)6 ellátja a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával összefüggő feladatokat, különösen:

aa) közreműködik az oktatási és képzési intézmények számára a digitáliskompetencia-fejlesztéssel kapcsolatos elvárások meghatározásában;

ab) megvalósítja és koordinálja a digitális pedagógiai módszertani egyes fejlesztéseket, és támogatja azok bevezetését;

ac) szakmai támogatást nyújt az oktatási és képzési intézményrendszer digitális átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tartalmi átalakulásához szükséges tevékenységek, szabályozás megvalósításához;

ad) ellátja a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ szakmai feladatait;

ae) részt vesz a digitális oktatást támogató szakemberek – kiemelten szaktanácsadók, szakértők – felkészítésében, továbbképzésében, valamint közreműködik a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését célzó továbbképzések fejlesztésében, megvalósításában, szervezésében;

af) ellátja a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont szakmai feladatait;

b) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt végrehajtásában;

c)7 az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében szakmai támogatást és együttműködést biztosít a „Digitális környezet a köznevelésben” című felhívás projektgazdái részére a végrehajtásban;

d) a Magyarország Digitális Startup Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a „Startup Hungary” módszertani és koordinációs központot;

e)8

f)9

g) ellátja a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy jogosulti adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat;

h)10 közreműködik a DJP2.0 végrehajtásában, a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjában;

i)11 ellátja a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott kormányzati stratégiák és szakmai anyagok kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiákban meghatározott feladatok végrehajtásában, különösen az alábbi stratégiák esetében:

ia) Felsőoktatási intézmények informatikai infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;

ib) Közgyűjtemények hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;

ic) Gigabit Hungary stratégia;

id)12

ie) Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia;

if)13

ig)14

ih)15

ii) Magyarország Digitális Sport Stratégiája;

j)16 ellátja a Digitális Jólét Pénzügyi Program keretében megvalósuló pénzügyi konstrukciók végrehajtása során beérkező támogatási igények előzetes vizsgálata keretében az egyes projektjavaslatok DJP stratégiákhoz történő illeszkedésének vizsgálatával összefüggő szakmai feladatokat, együttműködésben a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságával, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. §-a szerint az alapok alapját végrehajtó szervezettel.

(2)17 A KIFÜ a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében továbbá

a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (a továbbiakban: GINOP) kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt végrehajtásában;

b) a GINOP-pal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” című kiemelt projekt végrehajtásában;

c) előkészíti a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről szóló 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban meghatározott, a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről szóló feladatok kidolgozását, és közreműködik a megvalósításában;

d)18

e)19

f)20

g)21

h)22

i) a kormányzati feladatellátással kapcsolatos digitális témákban általános tanácsadói, szakértői tevékenységet nyújt;

j) a Digitális Jólét Koordinációs Központ útján, közfeladatai körében

ja)23 közreműködik az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokban az iskolarendszeren kívüli képzések és egyéb, a lakosság különböző szegmensei és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó ismeretátadó foglalkozások vonatkozásában a 2014–2020 programozási időszakban, európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek esetében,

jb) ellátja a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és az annak részét képező Digitális Jólét Program Pontok szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

jc) a DJP Hálózat útján közreműködik a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítésében, az érintett szereplők tájékoztatásában,

jd) felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját,

je)24

jf) részt vesz a GINOP keretében megvalósuló, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt végrehajtásában,

jg) a Digitális Jólét Program Mentorok közreműködésével ellátja a Kézai Simon Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(3)25 A KIFÜ az (1) és (2) bekezdésben meghatározott közfeladatait a támogatási jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatási vagy támogatási szerződés keretében látja el.

4/A. §26 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2. § c) pontja alapján közfeladatai körében ellátja a Digitális Agrárakadémia működtetésével összefüggő feladatokat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. §27 A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) a Neumann Nkft.-től a Digitális Jólét Nkft. feladatkörébe átkerült, a 4. § (2) bekezdés j) pont ja)–jf) alpontjában szereplő feladatok tekintetében a Neumann Nkft.-vel a Módr. hatálybalépése28 előtt megkötött közszolgáltatási, illetve támogatási szerződésekben a Neumann Nkft. helyébe jogutódként a Digitális Jólét Nkft. lép.

1

Az 1. § a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a 104/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontját a 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 3. §-t a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 104/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés e) pontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (1) bekezdés f) pontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (1) bekezdés h) pontját a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

11

A 4. § (1) bekezdés i) pontját a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

12

A 4. § (1) bekezdés i) pont id) alpontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (1) bekezdés i) pont if) alpontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 4. § (1) bekezdés i) pont ig) alpontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 4. § (1) bekezdés i) pont ih) alpontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 4. § (1) bekezdés j) pontját a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

17

A 4. § (2) bekezdése a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 104/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdés d) pontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 4. § (2) bekezdés e) pontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 4. § (2) bekezdés f) pontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 4. § (2) bekezdés g) pontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

22

A 4. § (2) bekezdés h) pontját a 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

23

A 4. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontja a 341/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 4. § (2) bekezdés j) pont je) alpontját a 341/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 4. § (3) bekezdését a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 104/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

26

A 4/A. §-t a 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

27

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

28

A hatálybalépés időpontja 2020. február 29.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére