• Tartalom

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2021.11.06.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlődésének elősegítése, az infokommunikációs tárgyú fejlesztések összehangolása és a digitális oktatási fejlesztések hatékony végrehajtása érdekében működteti a Digitális Jólét Programot (a továbbiakban: DJP), és a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztése érdekében a Digitális Jólét Program 2.0-t (a továbbiakban: DJP2.0).

2. § A DJP végrehajtásában részt vesz

a) a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Neumann Nkft.),

b) a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Digitális Jólét Nkft.),

c)2 a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.

3. § (1)3 A Neumann Nkft. a 2. § a) pontja alapján közfeladatai körében

a)4

b) működteti a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózatot, valamint részt vesz a startup-ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában.

(2)5 A Neumann Nkft. az (1) bekezdésben meghatározott feladatait közszolgáltatási, illetve támogatási szerződés keretében látja el.

4. § (1) A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében

a)6 ellátja a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával összefüggő feladatokat, különösen:

aa) közreműködik az oktatási és képzési intézmények számára a digitáliskompetencia-fejlesztéssel kapcsolatos elvárások meghatározásában;

ab) megvalósítja és koordinálja a digitális pedagógiai módszertani egyes fejlesztéseket, és támogatja azok bevezetését;

ac) szakmai támogatást nyújt az oktatási és képzési intézményrendszer digitális átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tartalmi átalakulásához szükséges tevékenységek, szabályozás megvalósításához;

ad) ellátja a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ szakmai feladatait;

ae) részt vesz a digitális oktatást támogató szakemberek – kiemelten szaktanácsadók, szakértők – felkészítésében, továbbképzésében, valamint közreműködik a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését célzó továbbképzések fejlesztésében, megvalósításában, szervezésében;

af) ellátja a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont szakmai feladatait;

b) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt végrehajtásában;

c)7 az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében szakmai támogatást és együttműködést biztosít a „Digitális környezet a köznevelésben” című felhívás projektgazdái részére a végrehajtásban;

d) a Magyarország Digitális Startup Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a „Startup Hungary” módszertani és koordinációs központot;

e)8 a Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve koordinálja a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság munkáját, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában;

f) a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában;

g) ellátja a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy jogosulti adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat;

h)9 közreműködik a DJP2.0 végrehajtásában, a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjában;

i)10 ellátja a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott kormányzati stratégiák és szakmai anyagok kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiákban meghatározott feladatok végrehajtásában, különösen az alábbi stratégiák esetében:

ia) Felsőoktatási intézmények informatikai infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;

ib) Közgyűjtemények hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;

ic) Gigabit Hungary stratégia;

id) Magyarország 5G Stratégiája;

ie) Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia;

if)11 Magyarország Digitális Agrár Stratégiája és Digitális Élelmiszeripari Stratégiája;

ig) Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiája;

ih) Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiája;

ii) Magyarország Digitális Sport Stratégiája;

j)12 ellátja a Digitális Jólét Pénzügyi Program keretében megvalósuló pénzügyi konstrukciók végrehajtása során beérkező támogatási igények előzetes vizsgálata keretében az egyes projektjavaslatok DJP stratégiákhoz történő illeszkedésének vizsgálatával összefüggő szakmai feladatokat, együttműködésben a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságával, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. §-a szerint az alapok alapját végrehajtó szervezettel.

(2)13 A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében továbbá

a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (a továbbiakban: GINOP) kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt végrehajtásában;

b) a GINOP-pal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” című kiemelt projekt végrehajtásában;

c) előkészíti a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről szóló 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban meghatározott, a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről szóló feladatok kidolgozását, és közreműködik a megvalósításában;

d) működteti az okos város megoldások mérés-értékelését és ehhez kapcsolódó nyilvántartását végző okos város piacteret, ezzel összefüggésben tanácsadással segíti az okos város fejlesztést megvalósítani szándékozó önkormányzatokat;

e) működteti az 5G Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait;

f) működteti a Mesterséges Intelligencia Koalíciót, és ellátja annak programirodai feladatait;

g) ellátja a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásában;

h) figyelemmel kíséri a blokklánc technológiával kapcsolatos megoldásokat, és működteti a Blockchain Munkacsoportot;

i) a kormányzati feladatellátással kapcsolatos digitális témákban általános tanácsadói, szakértői tevékenységet nyújt;

j) a Digitális Jólét Koordinációs Központ útján, közfeladatai körében

ja) ellátja az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések és egyéb, a lakosság különböző szegmensei és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó ismeretátadó foglalkozások vonatkozásában,

jb) ellátja a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és az annak részét képező Digitális Jólét Program Pontok szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

jc) a DJP Hálózat útján közreműködik a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítésében, az érintett szereplők tájékoztatásában,

jd) felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját,

je) képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez,

jf) részt vesz a GINOP keretében megvalósuló, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt végrehajtásában,

jg) a Digitális Jólét Program Mentorok közreműködésével ellátja a Kézai Simon Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(3)14 A Digitális Jólét Nkft. az (1) és (2) bekezdésben meghatározott közfeladatait a támogatási jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatási vagy támogatási szerződés keretében látja el.

4/A. §15 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2. § c) pontja alapján közfeladatai körében ellátja a Digitális Agrárakadémia működtetésével összefüggő feladatokat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. §16 A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) a Neumann Nkft.-től a Digitális Jólét Nkft. feladatkörébe átkerült, a 4. § (2) bekezdés j) pont ja)–jf) alpontjában szereplő feladatok tekintetében a Neumann Nkft.-vel a Módr. hatálybalépése17 előtt megkötött közszolgáltatási, illetve támogatási szerződésekben a Neumann Nkft. helyébe jogutódként a Digitális Jólét Nkft. lép.

1

Az 1. § a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § c) pontját a 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § (1) bekezdése a 440/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés a) pontját a 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 35. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (2) bekezdése a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés h) pontját a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

10

A 4. § (1) bekezdés i) pontját a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

11

A 4. § (1) bekezdés i) pont if) alpontja a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdés j) pontját a 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

13

A 4. § (2) bekezdése a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdését a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be.

15

A 4/A. §-t a 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2020. február 29.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére