• Tartalom

2017. évi CXXIX. törvény

2017. évi CXXIX. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról1

2018.01.02.

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

1–80. §2

2. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

81. §3

3. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény módosítása

82–83. §4

4. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

84. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 323. § a) pontja.

5. Hatályba léptető rendelkezés

85. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–83. § és a 86. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezés

86. § Az 58. § a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról szóló 2011. március 1-jei 2011/141/EU bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank feladatkörében és eljárásában.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. október 26.

2

Az 1–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 82–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére