• Tartalom

13/2017. (X. 20.) IM rendelet

13/2017. (X. 20.) IM rendelet

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet (a továbbiakban: VONYr.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan törölje a nyilvántartásból a végintézkedőre vonatkozó valamennyi adatot, ha a végintézkedőre vonatkozó legkorábbi bejegyzés időpontja óta 150 év eltelt.
(2) Ha a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 124. §-a alapján történő adategyeztetés alapján az országos kamara azt állapítja meg, hogy a nyilvántartásba vett végintézkedés nem lelhető fel, annak adatait törli a nyilvántartásból.”

2. § A VONYr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § Ha ahhoz a végintézkedő írásban hozzájárult, az ügyvéd által készített végintézkedést és a végintézkedés Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában történő letétbe helyezésének tényét e rendelet szerint kell bejegyezni a nyilvántartásba. A hozzájárulásnak ki kell terjednie a 6. § a) pontjában foglalt adatok bejegyzésére is.”

3. § A VONYr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő a végintézkedés adatait a Melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton küldi meg az országos kamara részére.
(2) A Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő által megküldött adatokat a beérkezésüket követő 72 órán belül az országos kamara – a 6–8. §-ban foglalt, az okirat készítőjére vagy letétbe vevőjére vonatkozó rendelkezéseket az adat megküldőjére megfelelően alkalmazva – e rendelet szerint bejegyzi a nyilvántartásba, amelyről a bejegyzést követő 8 napon belül az adatok megküldője részére elektronikus úton igazolást küld.”

4. § A VONYr. Melléklete helyébe a Melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 13/2017. (X. 20.) IM rendelethez

Végintézkedés bejelentéséhez szükséges adatok
1. A végintézkedő
1.1. családi neve és utóneve(i)
1.2. születési családi neve és utóneve(i)
1.3. születési helye és ideje
1.4. anyja születési családi neve és utóneve(i)
2. Az okirat
2.1. kelte
2.2. ügyszáma
3. A letét
3.1. időpontja
3.2. ügyszáma
4. A végintézkedés fellelhetőségének helye
5. A végrendelkező hozzájárulásának a ténye”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére