• Tartalom

2017. évi CXXX. törvény

2017. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.01.03.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

3. A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosítása

8. §9

9. §10

4. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

10. §11

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

6. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosítása

16. §17

17. §18

7. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

18. §19

8. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

19. §20

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

10. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

23. §24

11. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

12. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

28. §29

29. §30

13. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

30. §31

14. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

31. §32

15. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

16. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

36. §37

17. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

37. §38

18. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

38. §39

19. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

39. §40

20. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

40. §41

41. §42

21. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

42. §43

43. §44

44. §45

22. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

45. §46

23. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

46. §47

47. §48

24. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosítása

48. §49

25. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

49. §50

26. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

50. §51

51. §52

52. §53

27. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

53. §54

28. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

54. §55

55. §56

29. Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVIII. törvény módosítása

56. §57

30. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló

2005. évi CXXXV. törvény módosítása

57. §58

31. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

32. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

63. §64

33. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

64. §65

34. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

65. §66

66. §67

35. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

67. §68

36. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

68. §69

69. §70

70. §71

71. §72

72. §73

73. §74

37. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

74. §75

75. §76

76. §77

77. §78

78. §79

79. §80

80. §81

81. §82

82. §83

83. §84

84. §85

85. §86

38. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

86. §87

39. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

87. §88

88. §89

40. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

89. §90

41. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló

2011. évi LXVII. törvény módosítása

90. §91

42. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény módosítása

91. §92

92. §93

43. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

93. §94

44. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

94. §95

95. §96

45. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

96. §97

46. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

97. §98

98. §99

47. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

99. §100

100. §101

101. §102

102. §103

103. §104

48. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

104. §105

49. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

105. §106

106. §107

50. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

107. §108

51. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

108. §109

52. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

109. §110

53. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

110. §111

54. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

111. §112

112. §113

55. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

113. §114

114. §115

56. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

115. §116

57. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

116. §117

58. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

117. §118

59. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény módosítása

118. §119

119. §120

60. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

120. §121

61. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

121. §122

62. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

122. §123

123. §124

63. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

124. §125

64. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

125. §126

65. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

126. §127

66. A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló 2015. évi LXXI. törvény módosítása

127. §128

128. §129

67. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

129. §130

130. §131

131. §132

68. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló

2015. évi CCXXII. törvény módosítása

132. §133

133. §134

69. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

134. §135

135. §136

70. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló

2016. évi XCIII. törvény módosítása

136. §137

137. §138

71. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

138. § (1) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 10. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A kizárás kérdésében a Fővárosi Törvényszék dönt, ha a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak nincs olyan bírája vagy tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok az egész bíróságra kiterjed.
(5) A kizárási kérelem bejelentésére és elintézésére egyebekben a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

(2) A Kp. 12. § (2) bekezdés b) és c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per kivételével a törvényszék hatáskörébe tartozik)

b) a vasúti igazgatási szerv,
c) a légiközlekedési hatóság és”

(közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per.)

(3) A Kp. 12. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A törvényszék dönt
a) a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban,
b) a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos bírósági eljárásban,
c) a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá
d) a köztestületi jogvitában.”

(4) A Kp. 84. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A bíróság a határozatában megállapított összeg megfizetésére azt a szervet kötelezi, amelynek keretében a közigazgatási tevékenységet megvalósító közigazgatási szerv működik.”

(5) A Kp. 130. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Ha a keresetlevél a 38. § (1) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott kereseti kérelmet (a továbbiakban együtt: marasztalási kereseti kérelem) tartalmaz, e törvény szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A keresetlevélben fel kell tüntetni a per tárgyának értékét is.”

(6) A Kp. 131. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A pertárgy értékének meghatározására a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni. Közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben a pertárgy értékének meghatározására a polgári perrendtartás munkaügyi perekre vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.”

(7) A Kp. 131. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(7) A fizetési meghagyásos eljárással indult marasztalási perben a bíróság a polgári perrendtartás fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perekre vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával jár el.”

(8) A Kp. 132. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az alperes legkésőbb az első tárgyaláson viszontkeresetet indíthat, ha az így érvényesíteni kívánt jog a felperes keresetével azonos vagy azzal összefüggő jogviszonyból származik, vagy a viszontkereset tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas. A viszontkeresetre a keresetlevél szabályait megfelelően alkalmazni kell.”

139. § (1) A Kp. 133. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

133. § [Marasztalási ítélet]
(1) Ha a bíróság a marasztalási kereseti kérelemnek helyt ad, ítéletében a közigazgatási szervet a jogszabályi keretek között marasztalja.
(2) A marasztalási ítélet anyagi jogerejére és az utóperre a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(3) A marasztalási ítélet ellen fellebbezésnek van helye.
(4) Előzetesen végrehajtandó
a) az alperes által elismert követelésben marasztaló ítélet,
b) a közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalt kötelezettségen alapuló pénzbeli marasztalást tartalmazó ítélet, ha az annak alapjául szolgáló összes körülményt ilyen okirattal bizonyították.”

(2) A Kp. 139. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárásának tárgya a helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata vagy a meghozatalára irányuló kötelezettség elmulasztása, e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy ahol e fejezet a Kúriáról rendelkezik, ott a közigazgatási és munkaügyi bíróságot kell érteni.”

(3) A Kp. 151. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) E fejezet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a bíróság jogerős határozatában foglalt kötelezés kikényszerítése nem tartozik a bírósági végrehajtásról szóló törvény hatálya alá.”

140. § A Kp.

1. 4. § (7) bekezdés 1. pont e) alpontja a „törvény vagy kormányrendelet” szövegrész helyett „jogszabály” szöveggel,
2. 4. § (7) bekezdés 3. pontja az „általa foglalkoztatott” szövegrész helyett az „állam nevében foglalkoztatott” szöveggel,
3. 10. § (1) bekezdés a) pontja az „az aki” szövegrész helyett az „az, aki” szöveggel,
4. 11. § (4) bekezdése a „meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül” szövegrész helyett a „vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül – a bíró irányítása és felügyelete mellett –” szöveggel,
5. 15. § (3) bekezdés a) pontja az „esetén” szövegrész helyett „esetén, valamint akkor, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el” szöveggel,
6. 17. § a) pontja az „az akinek” szövegrész helyett az „az, akinek” szöveggel,
7. 17. § c) pontja a „szerződésben részes” szövegrész helyett a „közigazgatási szerződésben részes” szöveggel,
8. 26. § (2) bekezdése a „jogi előadó” szövegrész helyett az „ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó” szöveggel,
9. 35. § (2) bekezdése az „az érdekeltre a félre, a perbeállított félre a perbevont félre” szövegrész helyett az „az érdekeltre és a perbeállított félre a félre” szöveggel,
10. 49. § (1) bekezdése a „jogi hatályai fennmaradnak” szövegrész helyett a „joghatásai fennmaradnak” szöveggel,
11. 49. § (2) bekezdése a „jogi hatályai fennmaradnak” szövegrész helyett a „joghatásai fennmaradnak” szöveggel,
12. 58. § (4) bekezdése a „legalább nyolc nappal” szövegrész helyett a „legalább tizenöt nappal” szöveggel,
13. 81. § (3) bekezdése a „jogi hatályai fennmaradnak” szövegrész helyett a „joghatásai fennmaradnak” szöveggel,
14. 94. § (1) bekezdése az „érdekelt felek” szövegrész helyett az „érintettek” szöveggel,
15. 113. § (3) bekezdése a „kézhezvételétől” szövegrész helyett a „közlésétől” szöveggel,
16. 124. § (4) bekezdése az „elrendeli per” szövegrész helyett az „elrendeli a per” szöveggel,
17. 132. § (3) bekezdése az „a fél” szövegrész helyett az „az alperes” szöveggel,
18. 137. § (3) bekezdése a „törvényességi felügyeleti szerv” szövegrész helyett a „köztestület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv” szöveggel,
19. 138. § (5) bekezdése a „törvényességi ellenőrzést gyakorló” szövegrész helyett a „köztestület felett törvényességi felügyeletet gyakorló” szöveggel,
20. 146. § (2) bekezdése az „Az Kúria” szövegrész helyett az „A Kúria” szöveggel
lép hatályba.

141. § Nem lép hatályba a Kp. 3. § (4) bekezdése.

72. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása

142. § (1) A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi XLIII. törvény) 6. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A bejegyző bíróság a kérelemről annak bírósághoz történő érkezésétől számított tizenöt napon belül, polgári nemperes eljárásban dönt. Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény eltérően nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyilvántartásba vett adatok megváltozása esetén a nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

(2) A 2017. évi XLIII. törvény 7. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A bejegyző végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.”

(3) A 2017. évi XLIII. törvény 8. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben – ha az általános meghatalmazás még nincs a nyilvántartásba bejegyezve – a nyilvántartási eljárás hivatalból történő megszüntetésének van helye, azzal, hogy a megszüntetésről hozott végzést az elhunyt vagy megszűnt személynek nem kell kézbesíteni.”

(4) A 2017. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A bejegyző bíróság általános meghatalmazás törléséről rendelkező végzése elleni fellebbezésnek e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.”

143. § A 2017. évi XLIII. törvény 1. §-a és 14. § (1) bekezdése a „közigazgatási peres és egyéb közigazgatási bírósági” szövegrész helyett a „közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági” szöveggel lép hatályba.

73. Záró rendelkezések

144. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31. napján lép hatályba.

(2) Az 1–62. §, a 64–107. §, a 109–133. §, a 136. §, a 137. §, a 145. § és a 146. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 63. §, a 108. §, a 134. § és a 135. § 2018. január 2. napján lép hatályba.

145. § A 20. § (5) bekezdése és a 68. § (4) bekezdése a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

146. §139

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. október 27. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 53. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 58–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 68–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 68–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 68–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 68–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 91–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 91–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 97–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 97–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 99–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 99–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 99–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 99–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 99–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 105–106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 105–106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 107. § a 2017: CLXXIX. törvény 38. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

109

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 111–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 111–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 118–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 118–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 122–123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 122–123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 127–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 127–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 129–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 129–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 129–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 132–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 132–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 136–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 136–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére