• Tartalom

2017. évi CXXXVII. törvény

2017. évi CXXXVII. törvény

a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról1

2018.02.01.

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §2

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4–7. §5

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

8. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 89. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elkészült gázszerelést a gázfogyasztó készülékcsere kivételével a földgázelosztó vagy a megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni. Az elkészült gázszerelést készülékcsere esetén a tervező az üzembe helyezés előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.
(3a) Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervező mérnök végezheti, aki rendelkezik a kormány rendeletében meghatározott felelősségbiztosítással.”

(2)–(3)6

9. §7

10. § A Get. 132. §-a a következő 55. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„55. készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését végző tervező mérnök felelősségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket.”

11. §8

12. § A Get.

a) 89. § (1) bekezdésében a „kiviteli tervét” szövegrész helyébe a „kiviteli tervét a gázfogyasztó készülékcsere kivételével” szöveg,

b)9

lép.

13. §10

4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

14–16. §11

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § 2017. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § (2) és (3) bekezdése, a 12. § b) pontja, a 13. § és a 18. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 8. § (1) bekezdése, a 10. § és a 12. § a) pontja 2018. február 1-jén lép hatályba.

18. §12

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 10. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére