• Tartalom

2017. évi CXXXIX. törvény

2017. évi CXXXIX. törvény

a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.01.01.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

2. §3

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

3. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Közszolgálati Döntőbizottsághoz intézett közszolgálati panaszt legkésőbb a határidő utolsó napján megküldték. Ha a fél a közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt elmulasztja, igazolással élhet. Az igény hat hónap elteltével nem érvényesíthető.
(8) A (2) bekezdés a), e) és f) pontjában foglalt esetben a sérelmezett intézkedés, továbbá a hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó fegyelmi határozat kivételével a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van a Közszolgálati Döntőbizottság határozatának hatályosulására.”

4. §4

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

5. §5

5. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

6. § A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a) 4. § (8) bekezdése, 95. § címe, (1) bekezdése, (2) bekezdés nyitó szövegrésze, valamint a) és b) pontja, (3) bekezdése, 130. § (2) és (3) bekezdése a „Kormánytisztviselői” szövegrész helyett a „Közszolgálati” szöveggel,

b) 131. § (6) bekezdése a „Kormánytisztviselői” szövegrészek helyett a „Közszolgálati” szöveggel

lép hatályba.

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

7. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 391. § (4) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2018. január 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 11. A törvény a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére