• Tartalom

14/2017. (X. 31.) IM rendelet

14/2017. (X. 31.) IM rendelet

a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról1

2017.11.01.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 81. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bíróság elnöke a pályázatokat és azok mellékleteit – amennyiben nincs helye a pályázat elutasításának – a pályázati határidő lejártát követően haladéktalanul továbbítja a pályázati rangsor felállítására jogosult bírói tanácsnak (a továbbiakban: bírói tanács), továbbá magasabb bírói álláshely esetében a véleményezésre jogosult kollégiumnak.”

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Ha a pályázó bíró, a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként a legutolsó bírói minősítése vehető figyelembe. Ha a minősítés a 2011. március 1. előtt hatályos szabályok szerint történt, a „kiválóan alkalmas” minősítést az 1. melléklet 1.1.2.3. pontja szerint kell értékelni.
(2) Ha a bíró bírói értékeléssel még nem rendelkezik, és közvetlenül a bírói kinevezése előtt
a) bírósági titkár volt, abban az esetben az (5)–(7) bekezdésben foglaltak,
b) közszolgálati tisztviselői jogviszonyban állt, abban az esetben a (8)–(9) bekezdésben foglaltak,
c) egyéb jogviszonyokban állt, abban az esetben a (10) bekezdésben foglaltak
szerint kell értékelni.
(3) Ha a pályázó olyan bíró, aki a bíróságok központi igazgatásához kapcsolódó átfogó ismeretek megszerzése érdekében az Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH) legalább egy éves joggyakorlatot töltött, és a legutolsó bírói minősítése óta legalább egy év eltelt, akkor e joggyakorlati idő OBH elnöke általi értékelését az 1. melléklet 1.1.2. pontja szerint kell figyelembe venni. Amennyiben az értékelés minősítése
a) jó, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.1. pontja,
b) átlag feletti, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.2. pontja,
c) kiváló, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.3. pontja
szerinti pontszámot kell adni a pályázónak.
(4) Ha a pályázó olyan bíró, aki a jogszabályok előkészítésére vonatkozó átfogó ismeretek megszerzése érdekében az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: Minisztérium) legalább egy éves joggyakorlatot töltött, és a legutolsó bírói minősítése óta legalább egy év eltelt, az 1. melléklet 1.1.2. pontja szerint kell figyelembe venni az igazságügyért felelős miniszter általi legutolsó értékelésének eredményét. Amennyiben az értékelés
a) legalább 75% és legfeljebb 89,99%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.1. pontja,
b) legalább 90% és legfeljebb 94,99%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.2. pontja,
c) legalább 95%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.3. pontja
szerinti pontszámot kell adni a pályázónak.
(5) Ha a pályázó bírósági titkár, a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként a legutolsó fogalmazói és legutolsó titkári minősítését kell értékelni.
(6) Ha a pályázó olyan bírósági titkár, aki a bíróságok központi igazgatásához kapcsolódó átfogó ismeretek megszerzése érdekében az OBH-ban vagy az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) tagja mellett legalább egy éves joggyakorlatot töltött, és nem rendelkezik titkári minősítéssel vagy a legutolsó titkári minősítése óta legalább egy év eltelt, akkor e joggyakorlati idő OBH elnöke, illetve OBT tagja általi értékelését az 1. melléklet 1.1.1. pontja szerint kell figyelembe venni. Amennyiben az értékelés minősítése
a) jó, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.2. pontja,
b) átlag feletti, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.3. pontja,
c) kiváló, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.4. pontja
szerinti pontszámot kell adni a pályázónak.
(7) Ha a pályázó olyan bírósági titkár, aki a jogszabályok előkészítésére vonatkozó átfogó ismeretek megszerzése érdekében a Minisztériumban legalább egy éves joggyakorlatot töltött, és nem rendelkezik titkári minősítéssel vagy a legutolsó titkári minősítése óta legalább egy év eltelt, az 1. melléklet 1.1.1. pontja szerint kell figyelembe venni az igazságügyért felelős miniszter általi legutolsó értékelésének eredményét. Amennyiben az értékelés
a) legalább 75% és legfeljebb 89,99%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.2. pontja,
b) legalább 90% és legfeljebb 94,99%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.3. pontja,
c) legalább 95%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.4. pontja
szerinti pontszámot kell adni a pályázónak.
(8) Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, a közigazgatási és munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken közigazgatási ügyszakba meghirdetett álláshely esetén a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként a közigazgatási jogi szakterületen eltöltött joggyakorlati idő alatti legutolsó minősítését az 1. melléklet 1.1.3. pontja szerint kell figyelembe venni.
(9) Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti közigazgatási vezetői (a továbbiakban: közigazgatási vezető) munkakört lát el, a közigazgatási és munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken közigazgatási ügyszakba meghirdetett álláshely esetén a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként a közigazgatási vezetőként igazolt gyakorlati idő alatti legutolsó minősítését az 1. melléklet 1.1.4. pontja szerint kell figyelembe venni.
(10) Joggyakorlati idő alatt lefolytatott értékelés eredményeként, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor egyéb jogviszonyban áll vagy nem áll jogviszonyban, a pályázat benyújtását megelőzően egyéb jogviszonyokban eltöltött joggyakorlati idő alatti, a pályázathoz becsatolt valamennyi minősítését annak tartalma alapján együttesen értékeli a bírói tanács az 1. melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott pontszám erejéig.
(11) Bíró pályázó esetén amennyiben a munkáltató mulasztása miatt nem rendelkezik bírói értékeléssel, részére az 1. melléklet 1.1.2.2. pontja szerinti pontszámot kell adni.”

3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A joggyakorlat idejének pontozása a jogi szakvizsgát követően jogi munkaterületen eltöltött gyakorlati idő figyelembevételével történik. A fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély és a táppénz időtartamát legfeljebb összesen három hónap erejéig lehet beszámítani a gyakorlati időbe. A pontozásnál az értékelés időpontjában fennálló joggyakorlati idő vehető figyelembe.
(2) A bírói joggyakorlati időt a joggyakorlati időre az (1) bekezdés szerint adott pontokon felül kell értékelni.
(3) A közigazgatási és munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken közigazgatási ügyszakba meghirdetett álláshely esetén a pályázat benyújtását megelőző 5 évben közigazgatási jogi szakterületen eltöltött joggyakorlati időt az 1. melléklet 1.2.3. pontja szerint, a közigazgatási vezetőként igazolt gyakorlati időt pedig az 1. melléklet 1.2.4. pontja szerint, a joggyakorlati időre az (1) és (2) bekezdés szerint adott pontokon felül kell értékelni azzal, hogy a joggyakorlati időre adható, az 1. melléklet 1.2. pontjában meghatározott maximális pontszámok összege együttesen nem haladhatja meg a 32 pontot.
(4) Közigazgatási jogi szakterületen szerzett joggyakorlati időnek minősül a jogi szakvizsga megszerzését követően
a) a bíróként, igazságügyi alkalmazottként közigazgatási, munkaügyi ügyszakban kifejtett tevékenység,
b) az alkotmánybíróként, ügyészként, ügyészségi alkalmazottként, ügyvédként, jogtanácsosként közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
c) az Alkotmánybíróság Hivatalánál, valamint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál a hatósági jogalkalmazói tevékenység külső kontrolljához, vagy közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
d) a nemzetközi igazságszolgáltatási szervezetben, közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett igazságszolgáltatási tevékenység,
e) a közszolgálati jogviszonyban végzett hatósági jogalkalmazói tevékenység, valamint annak irányítása,
f) a pályázó munkaköre alapján a közigazgatási eljárásjogi vagy közigazgatási perjogi jogszabály-előkészítésben, illetve véleményezésben való részvétel
időtartama.”

4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria kollégiumának véleményére vonatkozó pontszámításnál meg kell állapítani a leadott összes szavazat és a támogató szavazatok arányát. A pályázónak ennek az arányszámnak megfelelő, az 1. melléklet 2. pontja szerinti pontszámot kell adni.”

5. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tudományos fokozatként a „Doctor of Philosophy” (PhD) fokozatot, továbbá a doktori fokozat, a habilitált doktor, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet kell figyelembe venni.”

6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) Jogi tárgyú publikációként az 1. melléklet 8.1–8.4. pontjának megfelelő helyen közzétett, legalább 1 szerzői ív terjedelmű publikációt kell figyelembe venni.
(2) A pályázó által benyújtott, az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő publikációk terjedelmét meg kell állapítani, és szerzői ívenként az 1. melléklet 8.1–8.4. pontja szerinti pontszámot kell adni azzal, hogy azok összege a 8. pontban meghatározott maximális pontszámot nem haladhatja meg.”

7. § A Rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) A jogszabály által előírt szakági szaktudást, továbbá a bírói kompetenciákat fejlesztő, illetve a Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett képzéseken elért eredményre adható pontszámot a pályázó által benyújtott igazolások tartalma alapján kell meghatározni.
(2) A bírói tisztség betöltésénél az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett fakultatív képzéseken való részvételt az 1. melléklet 9.2. pontja szerint kell értékelni.”

8. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A bírói tisztség betöltésénél értékelhető egyéb szakmai többlettevékenységet az 1. melléklet 10. pontja szerint – a 10.5–10.7. pontok kivételével – a munkakörtől függetlenül kell értékelni, tekintettel arra, hogy azok a szakági szaktudást, illetve bírói kompetenciát fejlesztő tevékenységek.
(2) A bírói tisztség betöltésénél értékelhető egyéb szakmai többlettevékenység keretében szakirányú tudományos oktatásként, vizsgáztatásként a pályázat szerinti álláshely ügyszakának megfelelő jogi területen végzett oktatási, vizsgáztatási tevékenységet kell figyelembe venni.
(3) Egyéb tudományos oktatásként, vizsgáztatásként az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli, jogi területen végzett tudományos oktatási, vizsgáztatási tevékenységet kell figyelembe venni.
(4) Mind a szakirányú oktatást, vizsgáztatást, mind az egyéb oktatást, vizsgáztatást akkor kell értékelni a bírói tisztség betöltésénél értékelhető egyéb szakmai többlettevékenység keretében, ha azt oktatási intézményben vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezetben végzik. E körben kell értékelni továbbá a bírósági fogalmazók, a bírósági titkárok és a bírák képzésében – ide nem értve a bírósági fogalmazói joggyakorlatot vezető bírói (instruktori), valamint a pályakezdő bírói instruktori és mentori tevékenységet – való részvételt, továbbá a jogi szakvizsgáztatásban cenzorként, valamint az egyéb, jogszabály által felállított vizsgabizottságok tagjaként történő vizsgáztatást.
(5) A bírói tisztség betöltésénél az egyéb szakmai többlettevékenység keretében kell értékelni
a) a jogszabálytervezetek véleményezésében, előkészítésében való részvételt,
b) a bírói kinevezéssel még nem rendelkező pályázónak az egy évet meghaladó bírósági közvetítői tevékenységét,
c) a bírósági fogalmazói joggyakorlatot vezető bírói (instruktori), valamint a pályakezdő bírói instruktori és mentori tevékenységet,
d) a munkakörhöz kapcsolódóan ellátott perképviseleti tevékenységet.
(6) A bíróságok központi igazgatásáról szóló átfogó ismeretek megszerzése érdekében az OBH-ban eltöltött bírói, bírósági titkári joggyakorlatot, a központi igazgatási feladatokban történő közreműködést, továbbá a jogszabályok előkészítésére vonatkozó átfogó ismeretek megszerzése érdekében a Minisztériumban eltöltött bírói, bírósági titkári joggyakorlatot, valamint az OBT tagja mellett eltöltött bírósági titkári joggyakorlatot az 1. melléklet 10.8. pontja szerint kell értékelni.
(7) A közigazgatási szakvizsga eredményét a közigazgatási és munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken közigazgatási ügyszakba meghirdetett álláshely esetén kötelező figyelembe venni.
(8) A bírói tisztség betöltésénél értékelni kell az egyéb szakmai többlettevékenység keretében az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett országos programban való részvételt.
(9) Az 1. melléklet 10. pontjában meghatározott tevékenységekre az ott meghatározott maximális pontszámot kell adni azzal, hogy azok összege a 10. pontban meghatározott maximális pontszámot nem haladhatja meg.”

9. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) A személyes meghallgatás során a bírói tanács meggyőződik a pályázónak a bírói hivatás gyakorlásához szükséges felkészültségéről, elhivatottságáról, továbbá értékeli a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét. A bírói tanács bármely tagja kérdést intézhet a pályázóhoz.
(2) Az adott pályázó meghallgatása előtt a bírói tanács a meghallgatás eredményeként adható pontszám kivételével az egyéb pontszámokat meghatározza, melyet a pályázó meghallgatását megelőzően a jelentkezési segédlap felhasználásával a pályázóval írásban közöl, melyre a pályázó a meghallgatását követően helyben észrevételt tehet. Az észrevételt, valamint a bírói tanács erre kialakított álláspontját jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. Megalapozott észrevétel esetén a bírói tanács a pontszámot módosítja.
(3) A személyes meghallgatásra vonatkozó pontszámításnál meg kell állapítani a leadott összes szavazat és a támogató szavazatok arányát; a pályázónak az 1. melléklet 11. pontja szerinti, ennek az aránynak megfelelő pontszámot kell adni.”

10. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § A magasabb bírói álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása során a pályázóknak az 1. melléklet 1.1. pontjában meghatározottak szerinti értékelése során adott pontokat 1,20-as szorzószámmal kell számításba venni a szakmai értékelés végeredményének kialakítása során. Ebben az esetben az 1. melléklet 1.1. pontjában megállapított maximális pontszám nem vehető figyelembe.”

11. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § A Rendelet

a) 1. §-ában a „járásbírósági álláshelyre” szövegrész helyébe a „járásbírósági álláshelyre, a közigazgatási és munkaügyi bírósági álláshelyre” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „1997. évi LXVII.” szövegrész helyébe a „2011. évi CLXII.” szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében a „kitűnő és jeles minősítési kategória pontozható” szövegrész helyébe a „kitűnő, jeles és jó minősítési kategóriát kell pontozni” szöveg,

d) 9. § (2) és (3) bekezdésében a „fokozat értékelhető” szövegrész helyébe a „fokozatot kell értékelni” szöveg,

e) 10. § (1) bekezdésében a „végzettségként és” szövegrész helyébe a „végzettségként, illetve LL.M. végzettségként” szöveg,

f) 10. § (1) bekezdésében a „végzettség és másoddiploma értékelhető” szövegrész helyébe a „végzettséget és másoddiplomát kell értékelni” szöveg,

g) 10. § (2) bekezdésében a „szakjogászi, illetve” szövegrész helyébe a „szakjogászi, az LL.M., illetve” szöveg,

h) 11. §-ában a „tanulmányút értékelhető” szövegrész helyébe a „tanulmányutat kell értékelni” szöveg,

i) 12. §-ában a „csak a legmagasabb pontértékű nyelvvizsga vehető figyelembe” szövegrész helyébe az „akkor a legmagasabb pontértékű nyelvvizsgát kell figyelembe venni” szöveg

lép.

13. § A Rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról szóló 14/2017. (X. 31.) IM rendelettel (a továbbiakban: IM rendelet) megállapított rendelkezéseit az IM rendelet hatálybalépését követően kiírt bírói álláspályázatok betöltésénél kell alkalmazni.”

14. § Hatályát veszti a Rendelet

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2017. (X. 31.) IM rendelethez

A bírói álláspályázatok elbírálása során felállításra kerülő pályázati rangsor kialakításakor adható pontok
1.    A joggyakorlat
1.1.    Szakmai értékelés – maximális pontszám: 20 pont

 

értékelési szempont

pontszám

1.1.1.

Bírósági fogalmazói és bírósági titkári joggyakorlati idő értékelésének eredménye

1.1.1.1.

kiválóan alkalmas fogalmazói értékelés

2

1.1.1.2.

jó titkári értékelés

4

1.1.1.3.

átlag feletti titkári minősítés

10

1.1.1.4.

kiválóan alkalmas titkári minősítés

13

1.1.2.

Bírói szolgálati idő alatti értékelésének eredményeként

1.1.2.1.

alkalmas minősítés

16

1.1.2.2.

kiválóan alkalmas minősítés

18

1.1.2.3.

kiváló, magasabb beosztásra alkalmas minősítés

20

1.1.3.

Közigazgatási joggyakorlati idő alatti értékelésének eredményeként

1.1.3.1.

megfelelő teljesítmény

10

1.1.3.2.

jó teljesítmény

12

1.1.3.3.

kiváló teljesítmény

15

1.1.4.

Közigazgatási jogalkalmazói területen végzett közigazgatási vezetői értékelésének eredményeként

1.1.4.1.

jó teljesítmény

17

1.1.4.2.

kiváló teljesítmény

20

1.1.5.

Egyéb joggyakorlati idő alatti értékelés, annak tartalma alapján

1–20

1.2.    Joggyakorlat ideje – maximális pontszám: 32 pont

értékelési szempont

pontszám

1.2.1.

Joggyakorlat ideje

1.2.1.1.

0–3 évig

4

1.2.1.2.

3–6 évig

5

1.2.1.3.

6–10 évig

6

1.2.1.4.

10–15 évig

7

1.2.1.5.

15–20 évig

8

1.2.1.6.

20–25 évig

9

1.2.1.7.

25 év és a felett

10

1.2.2.

Bírói gyakorlati idő

1.2.2.1.

0–3 évig

4

1.2.2.2.

3–6 évig

6

1.2.2.3.

6–10 évig

8

1.2.2.4.

10–15 évig

10

1.2.2.5.

15–20 évig

12

1.2.2.6.

20–25 évig

14

1.2.2.7.

25 év és a felett

16

1.2.3.

A közigazgatási szakterületen eltöltött joggyakorlati idő, a pályázat benyújtását megelőző 5 évben

1.2.3.1.

0–2 évig

2

1.2.3.2.

2–4 évig

4

1.2.3.3.

4–5 évig

6

1.2.4.

Közigazgatási vezetőként igazolt gyakorlati idő

1.2.4.1.

0–3 évig

4

1.2.4.2.

3–6 évig

6

1.2.4.3.

6–10 évig

8

1.2.4.4.

10–15 évig

10

1.2.4.5.

15–20 évig

12

1.2.4.6.

20–25 évig

14

1.2.4.7.

25 év és a felett

16

2.    A törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria kollégiumának véleménye – maximális pontszám: 20 pont

 

értékelési szempont

pontszám

2.1.

0,1–9,9% közötti támogatottság

2

2.2.

10–19,9% közötti támogatottság

4

2.3.

20–29,9% közötti támogatottság

6

2.4.

30–39,9% közötti támogatottság

8

2.5.

40–49,9% közötti támogatottság

10

2.6.

50–59,9% közötti támogatottság

12

2.7.

60–69,9% közötti támogatottság

14

2.8.

70–79,9% közötti támogatottság

16

2.9.

80–89,9% közötti támogatottság

18

2.10.

90–100% közötti támogatottság

20

3.    A jogi szakvizsga eredménye

értékelési szempont

pontszám

3.1.

kitűnő

10

3.2.

jeles

6

3.3.

4

4.    Tudományos fokozat – maximális pontszám: 20 pont

értékelési szempont

pontszám

4.1.

habilitáció, akadémiai doktori cím

20

4.2.

szakirányú tudományos fokozat

15

4.3.

egyéb tudományos fokozat

10

5.    Szakjogászi, illetve egyéb (a munkakörhöz kapcsolódó) másoddiploma – maximális pontszám: 15 pont

értékelési szempont

pontszám

5.1.

szakirányú szakjogászi, illetve LL.M. végzettség

10

5.2.

a munkakörhöz kapcsolódó másoddiploma

8

5.3.

egyéb szakjogászi, illetve LL.M. végzettség

5

6.    A jogi diploma megszerzését követően a szakterületen végzett külföldi tanulmányút – adható maximális pontszám: 5 pont
7.    Nyelvismeret – maximális pontszám: 10 pont

értékelési szempont

pontszám

7.1.

élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú jogi szaknyelvi vizsga

6

7.2.

élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga

5

7.3.

élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú jogi szaknyelvi vizsga

4

7.4.

élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga

3

8.    Jogi tárgyú publikáció – adható maximális pontszám: 5 pont

értékelési szempont

pontszám

8.1.

Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóiratlistája szerinti hazai A vagy B kategóriás folyóiratban tanulmány

3

8.2.

Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóiratlistája szerinti hazai C vagy D kategóriás folyóiratban tanulmány

2

8.3.

külföldi publikáció

3

8.4.

egyéb publikáció

1

9.    A jogszabály által előírt szakági szaktudást, továbbá a bírói kompetenciákat fejlesztő, illetve a Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett képzéseken elért eredmény, valamint az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett fakultatív képzéseken való részvétel – adható maximális pontszám: 5 pont

 

értékelési szempont

pontszám

9.1.

A jogszabály által előírt szakági szaktudást, továbbá a bírói kompetenciákat fejlesztő, illetve a Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett képzéseken elért eredmény

3

9.2.

Az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett fakultatív képzéseken való részvétel

2

10.    A bírói tisztség betöltésénél értékelhető egyéb szakmai többlettevékenység – adható maximális pontszám: 20 pont

értékelési szempont

pontszám

10.1.

Szakirányú tudományos oktatás, vizsgáztatás

5

10.2.

Egyéb tudományos oktatás, vizsgáztatás

2

10.3.

Részvétel jogszabálytervezetek véleményezésében, előkészítésében

5

10.4.

Egy évet meghaladó bírósági közvetítői tevékenység

1

10.5.

Pályakezdő bírói instruktori és mentori tevékenység

3

10.6.

Bírósági fogalmazói joggyakorlatot vezető bírói (instruktori) tevékenység

1

10.7.

Munkakörhöz kapcsolódó perképviseleti tevékenység

5

10.8.

Az OBH-ba beosztott bíró, bírósági titkár, központi igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíró, bírósági titkár vagy OBT tag melletti bírósági titkári, illetve az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró, bírósági titkár tevékenysége

10.8.1.

Az OBH-ba, a Minisztériumba beosztott bírói tevékenység

4

10.8.2.

Az OBH-ba, a Minisztériumba beosztott bírósági titkári tevékenység

2

10.8.3.

Az OBH elnöke által központi igazgatási feladatokkal megbízott bírói tevékenység

2

10.8.4.

Az OBH elnöke által központi igazgatási feladatokkal megbízott bírósági titkári tevékenység

1

10.8.5.

Az OBT tagja melletti bírósági titkári tevékenység

1

10.9.

Közigazgatási szakvizsga

10.9.1.

Kiválóan megfelelt

5

10.9.2.

Jól megfelelt

3

10.10.

Az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett országos programokban való részvétel

2

11.    A meghallgatás eredménye – adható maximális pontszám: 10 pont

 

értékelési szempont

pontszám

11.1.

0,1–19,9% közötti támogatottság

2

11.2.

20–39,9% közötti támogatottság

4

11.3.

40–59,9% közötti támogatottság

6

11.4.

60–79,9% közötti támogatottság

8

11.5.

80–100% közötti támogatottság

10

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére