• Tartalom

14/2017. (IV. 20.) MvM utasítás

14/2017. (IV. 20.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya közötti együttműködés eljárásrendjéről1

2017.04.21.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §-ában meghatározott hatáskörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. § (1) Az együttműködési eljárásrend (a továbbiakban: eljárásrend) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program KÖFOP 3. prioritáshoz (a továbbiakban: KÖFOP TS) kapcsolódó döntés-előkészítési, támogatási szerződéskötési (a továbbiakban: szerződéskötési), támogatási szerződésmódosítási (a továbbiakban: szerződésmódosítás) és finanszírozási folyamat valamennyi tevékenységére kiterjed.

(2) Az eljárásrend hatálya nem terjed ki a KÖFOP TS-hez kapcsolódó követeléskezelési folyamatra és a szakmai teljesítménymérési szempontok szerint lefolytatott ellenőrzés menetére.

(3) Az eljárásrend a KÖFOP TS lebonyolításához kötődő feladatok ellátásában részt vevő Uniós Fejezeti Főosztály (a továbbiakban: UFF) és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály (a továbbiakban: KPLF) munkatársaira terjed ki.

2. Az eljárásrend célja

2. § (1) Az UFF-nek a KÖFOP TS-hez kötődő pénzügyi ellenjegyzéssel, kifizetési igénylés-ellenőrzéssel, érvényesítéssel, utalványozással kapcsolatos feladatait az eljárásrend szabályozza.

(2) Az eljárásrend célja, hogy

a) szabályozza az UFF és a KPLF munkafolyamatait, feladat- és felelősségi köreit,

b) biztosítsa, hogy az UFF

ba) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] és

bb) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben

leírt feladatait maradéktalanul elvégezze,

c) meghatározza az UFF és a KPLF együttműködési rendjét a KÖFOP TS pénzügyi folyamatainak maradéktalan elvégzése érdekében, valamint

d) meghatározza a két szervezeti egység által ellátandó feladatokat és az azokhoz kapcsolódó határidőket, a tevékenységek elvégzése során alkalmazott módszertanok kivételével.

3. Az UFF és a KPLF közötti feladatmegosztás, valamint a feladatellátás általános szabályai

3. § (1) Az UFF feladatait az Európai Uniós Programok Rendszerében (a továbbiakban: EUPR) rögzített adatok, feltöltött dokumentumok alapján végzi el, de a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével, az utalványok érvényesítésével, utalványozásával és a kifizetéssel kapcsolatos feladatok kivételével az EUPR-ben nem rögzíti az elvégzett feladatok eredményét. Minden egyéb adatrögzítési feladatot a KPLF végez el az EUPR-ben.

(2) Az UFF és a KPLF a feladatok ellátása és a feladatmegosztás során az 1–3. mellékletben rögzített határidőkön belül és az 1–3. mellékletben meghatározott szempontok szerint jár el.

(3) A KPLF az eljárásrendben rögzített folyamatok során minden esetben az UFF észrevételeinek, javaslatainak, véleményének figyelembevételével jár el.

(4) Kizárólag a KPLF által végzett, de a finanszírozást befolyásoló feladatok (közbeszerzések, szakmai beszámolók ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés) eredményéről a KPLF haladéktalanul tájékoztatja az UFF-et.

(5) A határidőre történő feladatellátást akadályozó bármilyen körülmény beálltáról a KPLF és az UFF haladéktalanul tájékoztatja egymást.

(6) Az UFF és a KPLF a feladatok ellátásához szükséges információk megosztása érdekében havonta egyszer a KPLF koordinálásával vezetői értekezletet tart a feladatban érintett főosztályvezetők, osztályvezetők részvételével, ahol kölcsönös tájékoztatást adnak a feladat elvégzésével kapcsolatos változásokról, tapasztalatokról, az Irányító Hatóság vezetői, valamint a Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság értekezletén elhangzottakról, döntésekről, továbbá megbeszélésre kerülnek a fontosabb események, határidős feladatok.

(7) A KÖFOP TS kedvezményezettekkel (a továbbiakban: kedvezményezettek) való egyeztető megbeszélések kizárólag a KPLF és az UFF közös részvételével történhetnek.

(8) A kedvezményezettekkel való kapcsolattartás a (3)–(6) bekezdésekben meghatározott egyeztetéseknek és tájékoztatásoknak megfelelően a KPLF illetékes munkatársainak és azok vezetőjének a feladata.

4. § A KPLF és az UFF által készített összes dokumentum a Miniszterelnökség szerverein, a KPLF és az UFF részére fenntartott tárhelyen kerül tárolásra.

4. A feladatok megosztása a döntés-előkészítési folyamat során

5. § (1) A KPLF a döntés-előkészítési folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzésével,

b) a támogatási kérelmek tartalmi ellenőrzésével, véleményezésével,

c) a hiánypótlás összeállításával,

d) a hiánypótlások ellenőrzésével,

e) az ellenőrzési eredmények EUPR rendszerben történő rögzítésével,

f) a szakmai értékelés elkészítésével,

g) a tisztázó kérdések megfogalmazásával,

h) a tisztázó kérdésre érkezett válaszok elbírálásával,

i) a szakmai értékelés EUPR rendszerben történő rögzítésével,

j) az Összesített Értékelő Táblázat (a továbbiakban: ÖÉT) elkészítésével és aláírásra való felterjesztésével és

k) a döntés EUPR-ben történő rögzítésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

(2) Az UFF a döntés-előkészítési folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a támogatási kérelmek költségvetésének ellenőrzésével,

b) a költségvetés tekintetében a hiánypótlási javaslat megtételével,

c) a hiánypótlások ellenőrzésével,

d) a tisztázó kérdésekkel kapcsolatos javaslattétellel,

e) a tisztázó kérdésekre érkezett válaszok ellenőrzésével, véleményezésével és

f) az ÖÉT-nek – az Uniós Fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő – pénzügyi ellenjegyzésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

5. A feladatok megosztása a szerződéskötési és szerződésmódosítási folyamat során

6. § (1) A KPLF a szerződéskötési és szerződésmódosítási folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a szerződéstervezet formai ellenőrzésével, véleményezésével,

b) a szerződéstervezet tartalmi ellenőrzésével, véleményezésével,

c) a szerződéstervezet pénzügyi ellenőrzésével, véleményezésével,

d) a módosítási iránymutatások EUPR rendszerben történő megtételével,

e) a módosítási iránymutatásra adott válasz elbírálásával,

f) a szerződés kedvezményezetteknek történő megküldésével,

g) a szerződés EUPR rendszerben történő hatályba léptetésével,

h) a szerződésmódosítási kérelmek elbírálásával,

i) a szerződésmódosítási kategória megállapításával,

j) szükség esetén a kedvezményezettek szerződésmódosításra történő felszólításával és

k) a szerződésmódosítás EUPR-ben történő rögzítésével és hatályba léptetésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

(2) Az UFF a szerződéskötési és szerződésmódosítási folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a szerződéstervezet pénzügyi ellenőrzésével, véleményezésével,

b) a költségvetés tekintetében a módosítási iránymutatási javaslat megtételével,

c) a módosítási iránymutatásra adott válasz ellenőrzésével,

d) a szerződésmódosítási kérelmek pénzügyi szempontból történő vizsgálatával,

e) a költségvetés tekintetében a szerződésmódosítási kérelemre történő javaslat megtételével,

f) a hiánypótlás ellenőrzésével és

g) a támogatási szerződésnek és a szerződésmódosításnak – az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő – pénzügyi ellenjegyzésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

6. A feladatok megosztása a finanszírozási folyamat során

7. § (1) A KPLF a finanszírozási folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a kifizetési kérelmek, előlegigénylések formai ellenőrzésével, véleményezésével,

b) a kifizetési kérelmek, előlegigénylések pénzügyi ellenőrzésével, véleményezésével,

c) a hiánypótlás összeállításával,

d) a hiánypótlások ellenőrzésével,

e) a tisztázó kérdések megfogalmazásával,

f) a tisztázó kérdésre érkezett válaszok elbírálásával,

g) a helyszíni ellenőrzések lefolytatásával,

h) a kifizethető költségtömeg megállapításával,

i) a szakmai beszámolók ellenőrzésével, véleményezésével,

j) az ellenőrzési eredmények EUPR rendszerben történő rögzítésével,

k) a kifizethetőségről szóló döntés meghozatalával,

l) az utalvány elkészítésével és az EUPR-ben a szakmai teljesítésigazolást megelőző ellenőrzésével, véleményezésével,

m) a szakmai teljesítésigazolással,

n) a bankszámlaforgalom EUPR rendszerben történő rögzítésével és

o) a kedvezményezettek teljesítményének mérésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

(2) Az UFF a finanszírozási folyamat során a kedvezményezettek tekintetében

a) a kifizetési kérelmek, előlegigénylések formai ellenőrzésével, véleményezésével,

b) a kifizetési kérelmek, előlegigénylések pénzügyi ellenőrzésével, véleményezésével,

c) a hiánypótlási javaslat megtételével,

d) a hiánypótlások ellenőrzésével,

e) a tisztázó kérdésekkel kapcsolatos javaslattétellel,

f) a tisztázó kérdésekre érkezett válaszok ellenőrzésével, véleményezésével,

g) esetenként a helyszíni ellenőrzéseken való részvétellel,

h) a kifizethető költségtömeg megállapításában történő részvétellel,

i) az utalványnak az EUPR-ben – a szakmai teljesítés után – de még az érvényesítés előtti ellenőrzésével,

j) az utalványnak – az 549/2013 (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés d) pontja alapján történő – érvényesítésével,

k) az utalványnak – az 549/2013 (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés e) pontja alapján történő – utalványozásával és

l) a Miniszterelnökség XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak pénzkezelési szabályzata alapján történő kifizetés teljesítésével

kapcsolatos feladatokat látja el.

7. A döntés-előkészítési, szerződéskötési, szerződésmódosítási és a kifizetési kérelem ellenőrzésének folyamata

8. § (1) A KPLF a KÖFOP TS tekintetében

a) az 5–7. §-ban leírt folyamatokban elvégzett feladatoknak az EUPR-ben történő rögzítéséért,

b) az UFF és KPLF közötti esetleges véleménykülönbség esetén a korrelációs döntés meghozataláért,

c) a megküldött és ellenőrzött kifizetési kérelmeknek a támogatási szerződésnek megfelelő formátumban és pénzügyi tartalommal történő szakmai teljesítésigazolásáért,

d) a benyújtott Teljesítmény Kimutatásokban megállapított teljesítmény egységek és azok költségszintjének meghatározásáért (jóváhagyásáért vagy korrigálásáért) és

e) az eljárásrend 1–3. mellékletében foglalt határidők betartásáért

felel.

(2) Az UFF a KÖFOP TS tekintetében

a) az 5–7. §-ban leírt folyamatokban elvégzett feladatok alapján megtett észrevételeinek a KPLF felé – feljegyzésben vagy elektronikus úton – történő jelzéséért és

b) az eljárásrend 1–3. mellékletben foglalt határidők betartásáért

felel.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10. § Ezen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 14/2017. (IV. 20.) MvM utasításhoz

Döntés-előkészítési folyamat, valamint szerződéskötési folyamat részletes feladatmegosztása

Folyamat

Feladat

Részfeladat

Felelős

Forma

Határidő

Beérkezéstől számított napok kumuláltan

Támogatási döntés

Támogatási kérelemhez kapcsolódó feladatok kiosztása

A projektmenedzser kijelölése

KPLF

EUPR

Nevesítés és támogatási kérelem összeállítása

KPLF

EUPR

Jogosultsági ellenőrzés

A támogatási kérelem beérkezése
az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás
és Kommunikációs Rendszeren keresztül és papír alapon

Az UFF értesítése a támogatási kérelem beérkezéséről

KPLF

E-mail

Beérkezéstől számított 1 napon belül

1

A jogosultság ellenőrzése

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 4 napon belül

4

A jogosultság – a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 4 napon belül

4

Az UFF ellenőrzése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

Beérkezéstől számított 4 napon belül

4

Az UFF ellenőrzés eredményének megküldése KPLF részére

UFF

E-mail

Beérkezéstől számított 4 napon belül

4

A jogosultsági kritériumokról szóló hiánypótlás összeállítása

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 5 napon belül

5

A jogosultsági kritériumokról szóló hiánypótlás jóváhagyása
és az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 6 napon belül

6

Támogatási döntés

Jogosultsági ellenőrzés

Az UFF értesítése a hiánypótlás beérkezéséről

KPLF

E-mail

Beérkezéstől számított 1 napon belül

7

A jogosultsági kritériumok hiánypótlás utáni ellenőrzése

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 4 napon belül

10

A jogosultsági kritériumok hiánypótlás utáni – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 4 napon belül

10

A jogosultsági kritériumok hiánypótlás utáni az UFF által lefolytatott ellenőrzése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

Beérkezéstől számított 4 napon belül

10

Az UFF általi ellenőrzés eredményének megküldése a KPLF részére

UFF

E-mail

Beérkezéstől számított 4 napon belül

10

A jogosultsági döntés rögzítése

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 5 napon belül

11

A jogosultsági döntés jóváhagyása

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 5 napon belül

11

Szakmai értékelés

Az értékelők kiválasztása és az értékelési szempontok meghatározása

KPLF

EUPR

A jogosultsági döntést követő 1 napon belül

12

Értékelés véglegesítése

KPLF

EUPR

A jogosultsági döntést követő 2 napon belül

13

Tartalmi értékelés 1

KPLF

EUPR

Kijelölést követő 5 napon belül

18

Tartalmi értékelés 2

KPLF

EUPR

Kijelölést követő 5 napon belül

18

Az UFF értékelése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

Kijelölést követő 5 napon belül

18

Az UFF értékelés eredményének/tisztázó kérdésre vonatkozó javaslatának megküldése a KPLF részére

UFF

E-mail

Kijelölést követő 5 napon belül

18

A tisztázó kérdések elbírálása

KPLF

EUPR

Értékelést követő 1 napon belül

19

A tisztázó kérdések elbírálásának jóváhagyása

KPLF

EUPR

Értékelést követő 1 napon belül

19

Támogatási döntés

Szakmai értékelés

A tisztázó kérdések összeállítása

KPLF

EUPR

A tisztázó kérdés jóváhagyásának napján

19

A tisztázó kérdések jóváhagyása
és az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése

KPLF

EUPR

A tisztázó kérdés jóváhagyásának napján

19

Az UFF értesítése tisztázó kérdésre adott válasz beérkezéséről

KPLF

E-mail

A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 1 napon belül

20

A tisztázó kérdést követő értékelés lefolytatása

KPLF

EUPR

A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 1 napon belül

20

A tisztázó kérdést követő UFF értékelés

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 3 napon belül

22

Az UFF értékelés eredményének megküldése KPLF részére

UFF

E-mail

A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 3 napon belül

22

Az értékelés rögzítése

KPLF

EUPR

A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 4 napon belül

23

Az értékelés lezárása

KPLF

EUPR

A tisztázó kérdés beérkezéstől számított 5 napon belül

24

Döntés
a támogatási kérelemről

Az ÖÉT összeállítása, elkészítése

KPLF

papíron

Az értékelés lezárásától számított 1 napon belül

25

Az ÖÉT jóváhagyása

KPLF

papíron

Az értékelés lezárásától számított 1 napon belül

25

Az ÖÉT Irányító Hatóság vezetője általi aláírása

KPLF

papíron

Az ÖÉT jóváhagyását követő 1 napon belül

26

Az ÖÉT pénzügyi ellenjegyző általi aláírása

UFF

papíron

Az ÖÉT jóváhagyását követő 1 napon belül

26

Az ÖÉT miniszteri aláíratása

KPLF

papíron

Az ÖÉT jóváhagyását követő 4 napon belül

29

Az ÖÉT miniszteri aláírás után 1 aláírt példány megküldése UFF részére

KPLF

papíron

Az ÖÉT visszaérkezését követő 1 napon belül

A döntés rögzítése

KPLF

EUPR

Az ÖÉT miniszteri aláírását követő 1 napon belül

30

A döntés jóváhagyása

KPLF

EUPR

Az ÖÉT miniszteri aláírását követő 1 napon belül

30

Szerződéskötés

Szerződés tervezet elkészítése és kiküldése

A projektmenedzser kijelölése

KPLF

EUPR

A döntés jóváhagyását követő 1 napon belül

1

A Támogatási Szerződés tervezetének összeállítása

KPLF

EUPR

A döntés jóváhagyását követő 4 napon belül

4

A Támogatási Szerződés tervezet összeállításának jóváhagyása

KPLF

EUPR

A döntés jóváhagyását követő 5 napon belül

5

Az esetleges módosítási igények elbírálása

KPLF

EUPR

A beérkezést követő 3 napon belül

8

Az esetleges módosítási igények elbírálásának jóváhagyása

KPLF

EUPR

A beérkezést követő 4 napon belül

9

A Támogatási Szerződés tervezettel kapcsolatban esetlegesen felmerülő módosítási igényekkel összefüggő döntés adatainak rögzítése

KPLF

EUPR

A beérkezést követő 5 napon belül

10

A Támogatási Szerződés tervezet módosítási döntésének jóváhagyása

KPLF

EUPR

A beérkezést követő 6 napon belül

11

Támogatási Szerződés kötési dokumentumok ellenőrzése

Az UFF értesítése a Támogatási Szerződés kötési dokumentumok beérkezéséről

KPLF

E-mail

A beérkezést követő 1 napon belül

12

Támogatási Szerződés kötési dokumentumok ellenőrzése

KPLF

EUPR

A beérkezést követő 7 napon belül

18

Támogatási Szerződés kötési dokumentumoknak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő ellenőrzése

KPLF

EUPR

A beérkezést követő 7 napon belül

18

A Támogatási Szerződés kötési dokumentumok UFF általi ellenőrzése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

A beérkezést követő 7 napon belül

18

Szerződéskötés

Támogatási Szerződés kötési dokumentumok ellenőrzése

Az UFF értékelés eredményének megküldése a KPLF részére

UFF

E-mail

A beérkezést követő 7 napon belül

18

A hiánypótlás összeállítása

KPLF

EUPR

A beérkezést követő 9 napon belül

20

A hiánypótlás jóváhagyása és elküldése az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre

KPLF

EUPR

A beérkezést követő 10 napon belül

21

Az UFF értesítése a hiánypótlás beérkezéséről

KPLF

E-mail

A hiánypótlás beérkezést követő 1 napon belül

22

A Támogatási Szerződés kötési dokumentumok hiánypótlás utáni ellenőrzése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezést követő 3 napon belül

25

Támogatási Szerződés kötési dokumentumok hiánypótlás utáni,
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő ellenőrzése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezést követő 3 napon belül

25

A Támogatási Szerződés kötési dokumentumok hiánypótlást követő ellenőrzése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

A hiánypótlás beérkezést követő 3 napon belül

25

Az UFF ellenőrzés eredményének megküldése a KPLF részére

UFF

E-mail

A hiánypótlás beérkezést követő 3 napon belül

25

Támogatási Szerződés aláírása

A Támogatási Szerződés előnézetének jóváhagyása

KPLF

EUPR

A Támogatási Szerződés kötési dokumentumok megfelelőségének napján

25

A papír alapon aláírt és visszaküldött Támogatási Szerződés pénzügyi ellenjegyzése

UFF

papíron

A Támogatási Szerződés Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre történő kiküldését követő 4 napon belül

29

A Támogatási Szerződés Támogató általi aláírása

Az Irányító Hatóság vezetője

papíron

A Támogatási Szerződés Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre történő kiküldését követő 5 napon belül

30

Szerződéskötés

Támogatási Szerződés aláírása

A papír alapon mindkét fél által aláírt Támogatási Szerződés aláírása visszaküldése a Kedvezményezettnek

KPLF

papíron

A Támogatási Szerződés támogató általi aláírásának napján

30

A papír alapon aláírt és visszaküldött Támogatási Szerződés hatályba léptetése

KPLF

EUPR

A Támogatási Szerződés támogató általi aláírásának napján

30

2. melléklet a 14/2017. (IV. 20.) MvM utasításhoz

Szerződésmódosítási folyamat részletes feladatmegosztása

Feladat

Részfeladat

Felelős

Forma

Határidő

Beérkezéstől számított napok kumuláltan

Beérkezett módosítási igény vizsgálata

A módosítási igény beérkezése az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül

Az UFF értesítése a módosítási igény beérkezéséről

KPLF

E-mail

Beérkezéstől számított 1 napon belül

1

A beérkezett módosítási igény ellenőrzése

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 8 napon belül

8

A beérkezett módosítási igény UFF ellenőrzése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

Beérkezéstől számított 8 napon belül

8

Az ellenőrzés eredményének megküldése KPLF részére

UFF

E-mail

Beérkezéstől számított 8 napon belül

8

A módosítási igények elbírálása/döntés a módosítás kezeléséről (Támogatási Szerződés módosítás vagy változásbejelentés)

KPLF, KPIF

EUPR

Beérkezéstől számított 10 napon belül

10

A módosítási igény visszaadása szerkesztésre

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 10 napon belül

10

Módosítási igény hiánypótoltatása

A módosítási igények elbírálásának jóváhagyása

KPLF

EUPR

Beérkezéstől számított 10 napon belül

10

Hiánypótlás beérkezése Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül

 

Az UFF értesítése hiánypótlás beérkezéséről

KPLF

E-mail

A hiánypótlás beérkezésétől számított 1 napon belül

11

A módosítási igény hiánypótlás utáni ellenőrzése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 8 napon belül

18

A módosítási igény hiánypótlás utáni ellenőrzése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

A hiánypótlás beérkezésétől számított 8 napon belül

18

Az UFF ellenőrzés eredményének megküldése KPLF részére

UFF

E-mail

A hiánypótlás beérkezésétől számított 8 napon belül

18

Döntés a módosítási igényről

Döntés a módosítási igényről

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 15 napon belül

25

Döntés jóváhagyása

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 20 napon belül

30

Támogatási Szerződés módosítás aláírása, hatályba léptetése

A Támogatási Szerződés módosítás előnézetének megtekintése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 20 napon belül

30

A papír alapon aláírt és visszaküldött Támogatási Szerződés pénzügyi ellenjegyzése

UFF

papíron

Támogatási Szerződés Támogató általi aláírása

Irányító Hatóság vezetője

papíron

A papír alapon mindkét fél által aláírt Támogatási Szerződés aláírása visszaküldése a Kedvezményezettnek

KPLF

papíron

A papír alapon aláírt és visszaküldött Támogatási Szerződés módosítás hatályba léptetése

KPLF

EUPR

Az utolsó aláírástól számított 1 napon belül

Módosítási igény visszavonása

A módosítási igény visszavonásának tudomásulvétele

KPLF

EUPR

A visszavonási igény beérkezésétől számított 3 nap

A döntés jóváhagyása

KPLF

EUPR

A visszavonási igény beérkezésétől számított 4 nap

3. melléklet a 14/2017. (IV. 20.) MvM utasításhoz

Kifizetési kérelmek ellenőrzésének részletes feladatmegosztása

Folyamat

Feladat

Részfeladat

Felelős

Forma

Határidő

Beérkezéstől számított napok kumuláltan

szállítói elszámolás

utófinanszí-
rozás

Elszámolás

Kifizetési kérelem ellenőrzése

Az elszámolás szerkesztése, véglegesítése

KPLF

EUPR

Az elszámolás beérkezésétől számított 1 nap

1

1

Az UFF értesítése a Kifizetési Kérelem érkezéséről

KPLF

E-mail

Az elszámolás beérkezésétől számított 1 nap

1

1

Az elszámolás ellenőrzése

KPLF

EUPR

Szállítói elszámolás esetén: 10 nap, utófinanszírozás esetén: 25 nap

10

25

Az elszámolás – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése

KPLF

EUPR

Szállítói elszámolás esetén: 10 nap, utófinanszírozás esetén: 25 nap

10

25

Az UFF általi ellenőrzés

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

Szállítói elszámolás esetén: 10 nap, utófinanszírozás esetén: 25 nap

10

25

Az UFF ellenőrzés eredményének megküldése

UFF

E-mail és feljegyzés

Szállítói elszámolás esetén: 10 nap, utófinanszírozás esetén: 25 nap

10

25

Kifizetési kérelem hiánypótoltatása

A KPLF és az UFF ellenőrzési eredmények egyeztetése, hiánypótlás-felhívás szövegének véglegesítése

KPLF/UFF

E-mail

Az UFF állásfoglalás beérkezését követő 3 nap

13

28

Az elszámolás hiánypótoltatásának összeállítása

KPLF

EUPR

A hiánypótlás-felhívás szövegének véglegesítését követő 1 nap

14

29

Az elszámolás hiánypótoltatásának jóváhagyása
és az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás
és Kommunikációs Rendszerre küldése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás-felhívás szövegének véglegesítését követő 2 nap

15

30

Elszámolás

Kifizetési kérelem hiánypótoltatása

A hiánypótlás beérkezése az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül

Az UFF értesítése a hiánypótlás beérkezéséről

KPLF

E-mail

Az hiánypótlás beérkezésétől számított 1 nap

16

31

Az elszámolás hiánypótlás utáni ellenőrzése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 6 nap

21

36

Elszámolás hiánypótlás utáni, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő ellenőrzése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 6 nap

21

36

Az elszámolás hiánypótlás utáni UFF ellenőrzése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

A hiánypótlás beérkezésétől számított 6 nap

21

36

Az UFF hiánypótlás-ellenőrzés eredményének megküldése a KPLF részére

UFF

E-mail és feljegyzés

A hiánypótlás beérkezésétől számított szállítói 6. nap vége

21

36

Hiánypótlás után fennmaradt kérdések tisztázása

Tisztázó kérdés szükségessége esetén a kiküldendő tisztázó kérdések véglegesítése

KPLF/UFF

E-mail

Az UFF állásfoglalás beérkezését követő 1 nap

22

37

A tisztázó kérdés összeállítása

KPLF

EUPR

A tisztázó kérdés véglegesítését követő 1 nap

23

38

A tisztázó kérdés jóváhagyása és az Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése

KPLF

EUPR

A tisztázó kérdés véglegesítését követő 1 nap

24

39

A tisztázó kérdésre adott válasz beérkezése Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszeren keresztül

Elszámolás

Hiánypótlás után fennmaradt kérdések tisztázása

Az UFF értesítése tisztázó kérdésre adott válasz beérkezéséről

KPLF

E-mail

A tisztázó kérdésre adott válasz beérkezésének napján

24

39

A tisztázó kérdés ellenőrzése

KPLF

EUPR

A tisztázó kérdésre adott válasz beérkezésétől számított 1 nap

25

40

Tisztázó kérdés – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése

UFF

Az EUPR-en kívül, EUPR dokumentumok alapján

A tisztázó kérdés beérkezésétől számított 1 nap

25

40

Döntés a kifizetési kérelemről

Az UFF és a KPLF között felmerülő véleménykülönbség kezelése, kollerációs döntés meghozatala

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 11 nap

26

41

Az elszámolás döntés adatainak rögzítése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 12 nap

27

42

Az elszámolás döntés jóváhagyása

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 13 nap

28

43

Kifizetési kérelem elfogadott összegének utalása

Az utalvány szerkesztése, összeállítása, véglegesítése

KPLF

EUPR

Az elszámolás döntés jóváhagyásának napján

28

43

Az utalvány ellenőrzése szakmai teljesítésigazolás előtt

KPLF

EUPR

Az elszámolás döntés jóváhagyásától számított
1. nap vége

29

44

Az utalvány – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése szakmai teljesítésigazolás előtt

KPLF

EUPR

Az elszámolás döntés jóváhagyásától számított
1. nap vége

29

44

Elszámolás

Kifizetési kérelem elfogadott összegének utalása

Az utalvány és tartalma rendben, Szakmai teljesítés igazolható (jóváhagyás, véglegesítés)

KPLF

EUPR

Az elszámolás döntés jóváhagyásától számított
1. nap vége

29

44

Szakmai teljesítésigazolás e-aláírás FairSign-ban

KPLF

EUPR

Az elszámolás döntés jóváhagyásától számított
1. nap vége

29

44

Az utalvány ellenőrzése érvényesítés előtt

UFF

EUPR

A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap

30

45

Az utalvány – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése érvényesítés előtt

UFF

EUPR

A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap

30

45

Az utalvány és tartalma rendben, érvényesíthető (jóváhagyás, véglegesítés)

UFF

EUPR

A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap

30

45

Érvényesítés, e-aláírás FairSign-ban

UFF

EUPR

A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap

30

45

Az utalvány és tartalma rendben, utalványozható (jóváhagyás, véglegesítés)

UFF

EUPR

A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap

30

45

Az utalványozás e-aláírás FairSign-ban

UFF

EUPR

A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap

30

45

Az utalvány és tartalma rendben, GIRO küldésre kerülhet

UFF

EUPR

A szakmai teljesítésigazolástól számított 1 nap

30

45

Szakmai beszámoló

Beszámoló ellenőrzése

A beszámoló ellenőrzése

KPLF

EUPR

8 nap

A Beszámoló – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése

KPLF

EUPR

8 nap

Beszámoló hiánypótoltatása

A beszámoló hiánypótlás összeállítása

KPLF

EUPR

10 nap

A beszámoló hiánypótlás jóváhagyása, Elektronikus Pályázó Tájékoztatás és Kommunikációs Rendszerre küldése

KPLF

EUPR

10 nap

A beszámoló hiánypótlás utáni ellenőrzése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 5 nap

A beszámoló hiánypótlás utáni – 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti négy szem elvének megfelelő – ellenőrzése

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 5 nap

Döntés
a beszámolóról

A beszámoló döntés adatainak rögzítése, lezárás

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 8. nap vége

A döntés jóváhagyása

KPLF

EUPR

A hiánypótlás beérkezésétől számított 10. nap vége

1

Az utasítást a 2/2020. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére