• Tartalom

144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról1

2017.06.28.

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. és 17. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R1.

a) 1/B. § a) pontjában és 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „3. és 4. pontjában” szövegrész helyébe a „3., 4. és 4a. pontjában” szöveg,

b) 1/B. § b) pontjában és 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „4a.” szövegrész helyébe a „4b.” szöveg,

c) 2. § (8) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szövegrész helyébe az „10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szöveg

lép.

2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)
Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alapbírság mértéke)

h) az Étv. szerinti egyszerű bejelentés nélkül vagy a bejelentéstől eltérően vagy az anyagi jogi jogszabályt sértő módon vagy a természetes személy építtető esetében 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület nem saját lakhatásának biztosítására vonatkozóan, vagy nem természetes személy által 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület esetében bejelentéssel végzett építési tevékenység esetén: 100 000 forint.”

(2) Az R2. 3. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A bírság meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell figyelembe venni:]

i) az Étv. szerinti egyszerű bejelentés esetén
ia) a természetes személy építtető esetében, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület, amennyiben az nem saját lakhatásának biztosítására szolgál, vagy
ib) a nem természetes személy építtető esetében, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület bejelentéssel végzett építési tevékenysége esetén
100%.”

4. § Az R2. 6. § (1) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szövegrész helyébe az „10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szöveg lép.

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5–7. §2

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

8–17. §3

5. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

18–19. §4

6. Záró rendelkezés

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1. melléklet a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

1.     Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 4a. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 4b. sorral egészül ki:

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekmények

A bírság összegének meghatározása (az 1/A. § szerinti számított építményérték a 3. és a 4. pontban 50 millió forintot, a 4a. és 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4a–13. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

2

Építtető

Tervező

Tervezői művezető

Építési műszaki ellenőr

Fővállalkozó kivitelező

Megrendelő
vállalkozó kivitelező

Alvállalkozó kivitelező

Felelős műszaki vezető]

4a.

Az építtető az Étv. 33/A. § (2)–(3) bekezdései szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
– az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatásában foglaltak ellenére – a bejelentéstől számított 16. napon megkezdi

500 000 Ft
+ 0,015×SZÉ
legfeljebb
5 000 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

4b.

Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentáció alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértésével végzik

200 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
500 000 Ft

2.     Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1–I:1 mezőjében a „3. és a 4. pontban 50 millió forintot, a 4a. és 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4a–13. pontban” szövegrész helyébe a „3., a 4. és a 4a. pontban 50 millió forintot, a 4b. és az 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4b–13. pontban” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 29. napjával.

2

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére