• Tartalom

2017. évi CXLVII. törvény

2017. évi CXLVII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról1

2017.11.30.

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló 2015. évi CLXXIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2016. évi költségvetése végrehajtását 33 372,1 M Ft, azaz harminchárommilliárd-háromszázhetvenkettőmillió-egyszázezer forint költségvetési bevétellel és 29 300,5 M Ft, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázmillió-ötszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2016. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési támogatása 2 369,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhatvankilencmillió-egyszázezer forint.

(2) A Hatóság államháztartáson belülről történő felhalmozási célú támogatása 50,0 M Ft, azaz ötvenmillió forint.

(3) A közhatalmi bevételek összege 24 754,1 M Ft, azaz huszonnégymilliárd-hétszázötvennégymillió-egyszázezer forint.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 509,6 M Ft, azaz ötszázkilencmillió-hatszázezer forint.

(5) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 19 313,4 M Ft, azaz tizenkilencmilliárd-háromszáztizenhárommillió-négyszázezer forint.

(6) Az azonosítók használati díja 2 485,2 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáznyolcvanötmillió-kettőszázezer forint.

(7) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 954,5 M Ft, azaz egymilliárd-kilencszázötvennégymillió-ötszázezer forint.

(8) A bírságból befolyt bevétel összege 490,5 M Ft, azaz négyszázkilencvenmillió-ötszázezer forint.

(9) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 0,9 M Ft, azaz kilencszázezer forint.

(10) A működési bevételek összege 6 171,3 M Ft, azaz hatmilliárd-egyszázhetvenegymillió-háromszázezer forint.

(11) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 10,5 M Ft, azaz tízmillió-ötszázezer forint.

(12) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 17,1 M Ft, azaz tizenhétmillió-egyszázezer forint.

(13) A finanszírozási bevételek összege 38 967,1 M Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-egyszázezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság személyi juttatások kiadási előirányzatának összege 5 980,0 M Ft, azaz ötmilliárd-kilencszáznyolcvanmillió forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 736,3 M Ft, azaz egymilliárd-hétszázharminchatmillió-háromszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 10 873,9 M Ft, azaz tízmilliárd-nyolcszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 7 205,6 M Ft, azaz hétmilliárd-kettőszázötmillió-hatszázezer forint.

(5) A beruházások összege 3 495,8 M Ft, azaz hárommilliárd-négyszázkilencvenötmillió-nyolcszázezer forint.

(6) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 8,9 M Ft, azaz nyolcmillió-kilencszázezer forint.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 43 038,7 M Ft, azaz negyvenhárommilliárd-harmincnyolcmillió-hétszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 37 142,6 M Ft, azaz harminchétmilliárd-egyszáznegyvenkettőmillió-hatszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2016. évi költségvetésének pénzmaradványát 5 896,1 M Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-egyszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 876,1 M Ft, azaz nyolcszázhetvenhatmillió-egyszázezer forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből

a) 1 681,6 M Ft, azaz egymilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázezer forint a 2016. évi kötelezettségek 2017. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,

b) 3 591,8 M Ft, azaz hárommilliárd-ötszázkilencvenegymillió-nyolcszázezer forint a mérőkamra és szerverközpont beruházásra,

c) a 2016. évi bírság 490,5 M Ft, azaz négyszázkilencvenmillió-ötszázezer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére,

d) 50,0 M Ft, azaz ötvenmillió forint az Országos Légi Riasztási Rendszer harmadik ütemének kialakítására,

e) 82,2 M Ft, azaz nyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológia váltás közfeladatának fedezetére

használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2016. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2016. évi költségvetése végrehajtását 496,2 M Ft, azaz négyszázkilencvenhatmillió-kettőszázezer forint költségvetési bevétellel és 509,7 M Ft, azaz ötszázkilencmillió-hétszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Médiatanács kezelésében lévő, 2016. évi bevételi előirányzat összege 1 245,0 M Ft, azaz egymilliárd-kettőszáznegyvenötmillió forint, a kiadási előirányzat összege 1 266,3 M Ft, azaz egymilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-háromszázezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés a Médiatanács 2016. évi maradványát 68,7 M Ft, azaz hatvannyolcmillió-hétszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 14,8 M Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázezer forint többletbevételként keletkezett. A pénzmaradvány teljes összege a Hatóság részére történő átutalással, tartalékképzésre használható fel.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2016. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi CXLVII. törvényhez


A Hatóság 2016. évi költségvetésének bevételi oldala
adatok M Ft-ban

Sor-
szám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

2 224,4

2 369,1

2 369,1

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,0

50,0

50,0

3.

Közhatalmi bevételek

23 889,2

24 754,1

24 754,1

 

3.1

Igazgatási szolgáltatási díj

384,4

509,6

509,6

3.2

Frekvenciadíjak

18 947,8

19 313,4

19 313,4

3.3

Azonosítók díja

2 450,0

2 485,2

2 485,2

3.4

Felügyeleti díj

1 897,0

1 954,5

1 954,5

3.5

Bírság

200,0

490,5

490,5

3.6

Késedelmi pótlék

10,0

0,9

0,9

4.

Működési bevételek

6 159,2

6 171,3

6 171,3

5.

Felhalmozási bevételek

8,8

10,5

10,5

6.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszköz

16,0

17,1

17,1

Költségvetési bevételek összesen

32 297,6

33 372,1

33 372,1

7.

Finanszírozási bevételek

0,0

38 967,1

38 967,1

Bevételek összesen

32 297,6

72 339,2

72 339,2

2. melléklet a 2017. évi CXLVII. törvényhez


A Hatóság 2016. évi költségvetésének kiadási oldala
adatok M Ft-ban

Sor-
szám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

1.

Személyi juttatások

6 725,4

6 078,7

5 980,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 135,5

1 736,3

1 736,3

3.

Dologi kiadások

10 000,0

11 781,8

10 873,9

4.

Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül

330,0

7 216,3

7 205,6

5.

Tartalékok

9 098,7

41 032,3

0,0

6.

Beruházások

3 900,0

4 484,9

3 495,8

7.

Felújítások

100,0

0,0

0,0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,0

8,9

8,9

Költségvetési kiadások összesen

32 297,6

72 339,2

29 300,5

9.

Maradvány

0,0

0,0

43 038,7

Kiadások összesen

32 297,6

72 339,2

72 339,2

3. melléklet a 2017. évi CXLVII. törvényhez

1. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Sor-
szám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

173,9

173,9

173,9

2.

Közhatalmi bevételek

0,0

6,0

6,0

3.

Működési bevételek

307,5

316,3

316,3

Költségvetési bevételek összesen

481,4

496,2

496,2

4.

Finanszírozási bevételek

0,0

129,9

129,9

Bevételek összesen

481,4

626,1

626,1

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi bevételi előirányzat

adatok M Ft-ban

Sor-
szám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 091,0

1 135,9

1 133,2

2.

Frekvenciapályázati díj

3,0

–5,9

–7,3

3.

Támogatási pályázati díj

54,0

43,2

45,4

4.

Kötbér és bírság

21,0

32,6

28,3

5.

Késedelmi kamat

2,0

1,1

1,1

6.

Bankköltség térítése

2,0

0,0

0,0

7.

Óvadék

0,0

59,1

44,3

8.

Jogtanácsosi díj

0,0

0,3

0,0

Bevételek összesen

1 173,0

1 266,3

1 245,0

4. melléklet a 2017. évi CXLVII. törvényhez

1. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Sor-
szám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

1.

Személyi juttatások

82,1

82,1

65,7

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,1

22,1

18,6

3.

Dologi kiadások

353,2

368,0

320,3

4.

Egyéb működési célú kiadások

24,0

153,9

105,1

Költségvetési kiadások összesen

481,4

626,1

509,7

5.

Maradvány

0,0

0,0

116,4

 

5.1

Előző évek maradványa

0,0

0,0

47,7

 

5.2

Tárgyévi maradvány

0,0

0,0

68,7

Kiadások összesen

481,4

626,1

626,1

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi kiadási előirányzat

adatok M Ft-ban

Sor-
szám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 091,0

1 135,9

1 135,9

2.

Frekvenciapályázati díj

3,0

–5,9

–5,9

3.

Támogatási pályázati díj

54,0

43,2

43,2

4.

Kötbér és bírság

21,0

32,6

32,6

5.

Késedelmi kamat

2,0

1,1

1,1

6.

Bankköltség kifizetése

2,0

0,0

0,0

7.

Óvadék

0,0

59,1

59,1

8.

Jogtanácsosi díj

0,0

0,3

0,3

Kiadások összesen

1 173,0

1 266,3

1 266,3

5. melléklet a 2017. évi CXLVII. törvényhez

1. Az MTVA 2016. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

1.

Közszolgálati hozzájárulás

69 861,0

69 861,0

69 861,0

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 091,0

1 155,5

1 155,5

 

2.1

MTM-SBS Televízió Zrt.

66,0

88,4

88,4

2.2

Magyar RTL Televízió Zrt.

89,1

65,6

65,6

2.3

1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Zrt.)

461,9

405,8

405,8

2.4

Nem országos médiaszolgáltatási
jogosultságok

474,0

595,7

595,7

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

54,0

44,9

44,9

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési
kötbér, bírság, késedelmi kamat

23,0

33,8

33,8

5.

Önkéntes befizetések

0,0

0,0

0,0

6.

Forrás az Mttv. 134. § (5) bekezdése alapján

0,0

7 000,0

7 000,0

7.

Egyéb céltámogatások

0,0

70,7

70,7

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

0,0

47,1

47,1

9.

Visszakövetelt támogatások

0,0

16,4

16,4

Költségvetési bevételek összesen

71 029,0

78 229,4

78 229,4

10.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

6 666,9

9 320,8

9 320,8

Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen

77 695,9

87 550,2

87 550,2

11.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából

0,0

0,0

0,0

Bevételek összesen

77 695,9

87 550,2

87 550,2

2. Az MTVA 2016. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

1.

Továbbutalandó közszolgálati
hozzájárulás

2 630,7

2 685,1

2 685,1

 

1.1

Médiatanács

173,9

173,9

173,9

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

2 224,4

2 278,8

2 278,8

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

232,4

232,4

2.

Média Mecenatúra támogatás

3 145,0

4 814,8

2 933,8

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

1 797,1

1 797,1

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének
kiadásai

68 381,7

72 052,5

72 052,5

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

871,4

1 071,3

1 071,3

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

302,2

302,2

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

133,0

204,5

204,5

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

38,6

73,7

73,7

9.

Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

2,0

2,0

0,0

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

283,7

283,7

266,1

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

0,0

70,7

70,7

12.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti forrás felhasználása

0,0

7 000,0

7 000,0

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

211,7

211,7

13,1

14.

Átadott pénzeszközök, támogatások

0,0

31,1

31,1

Költségvetési kiadások összesen

77 695,9

90 600,4

88 501,2

Költségvetésen kívüli tételek

0,0

–3 050,2

–951,0

Kiadások összesen

77 695,9

87 550,2

87 550,2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 22.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére