• Tartalom

15/2017. (VI. 22.) BM rendelet

15/2017. (VI. 22.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.07.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, valamint a 2–4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont b) és d) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. és 10. §, valamint az 5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet [a továbbiakban: 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet] 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fizikai alkalmassági vizsgálaton az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mozgásformákat a vizsgálaton részt vevő személynek végre kell hajtani. A kötelező mozgásformák „Megfelelő” értékelése esetén a vizsgálaton részt vevő személy az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mozgásformák közül 2-2 választott mozgásformát hajt végre. A III. és IV. kategóriához kötött beosztást betöltők az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott mozgásformák közül 4 tetszőlegesen választott mozgásformát hajtanak végre.”

a) 16. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A kötelezően” szövegrész helyébe az „Az I–III. korcsoportban a kötelezően” szöveg,

b) 16. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „függetlenül a végrehajtott felülések mennyiségétől,” szövegrész helyébe az „és a teljesített felülések száma legalább 30,” szöveg,

c) 16. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nem folyamatos,” szövegrész helyébe a „nem folyamatos, vagy a teljesített felülések száma nem éri el a 30-at,” szöveg

lép.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

5. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 60. § (5) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(A hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése során különösen azt kell mérlegelni, hogy a munkavégzés)

j) során végzendő tevékenyég olyan szolgáltatás nyújtására, vagy az abban való közreműködésre irányul-e, amely szolgáltatás vonatkozásában a rendvédelmi szerv hatósági vagy szakhatósági jogkört gyakorol,
k) során végzendő tevékenység olyan hatósági döntést megalapozó, vagy olyan hatósági döntés alapján az ügyfél által benyújtandó dokumentummal kapcsolatos-e, amely vonatkozásában a rendvédelmi szerv hatósági vagy szakhatósági jogkört gyakorol.”

9. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 79/A. §-sal egészül ki:

79/A. § A Hszt. 146. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rekreációs célú pótszabadságra jogosító, a terrorelhárítási feladatok ellátására rendszeresített szolgálati beosztások körének meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.”

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

    1.    Az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 5a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

 

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

5a.

főosztályvezető 1

főtanácsadó

III., IV.

III., IV.

    2.    Az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 10. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

 

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

10.

osztályvezető 1

tanácsadó

III., IV.

III., IV.

2. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

    1.    A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 1. Központi szervnél című táblázata a következő 7. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

 

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

 

alapfeladat

nem alapfeladat]

7.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

100

 

    2.    A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 1. Központi szervnél című táblázata a következő 12. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

 

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

 

alapfeladat

nem alapfeladat]

12.

beosztott vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

100

 

3. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

    1.    A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklet I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások 1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 2a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

 

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

 

alapfeladat

nem alapfeladat]

2a.

középvezető

szakirányító 1

sajtófőnök

150

150

    2.    A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklet I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások 1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 8. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

 

vezetői kategória

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

 

alapfeladat

nem alapfeladat]

8.

beosztott vezető

osztályvezető 1

sajtószóvivő

150

150

4. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet I. alcím 2. pontja a következő l) ponttal egészül ki:
(Készenléti jellegű szolgálati beosztások)
l) a TEK Felderítési Igazgatóság internetes monitoringtevékenység végzésére rendszeresített kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó szolgálati beosztásai.”

5. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelethez

A rekreációs célú pótszabadságra jogosító, terrorelhárítási feladatok ellátására rendszeresített szolgálati beosztások
A) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságon az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó állományból:
1. műveleti feladatokat irányító főtanácsadó
2. műveleti tiszt 1
3. műveleti tiszthelyettes 1
B) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Műveleti Főosztályán:
1. főosztályvezető
2. főosztályvezető-helyettes
3. osztályvezető
4. osztályvezető-helyettes
5. műveleti tiszt 1
6. műveleti tiszt 2
7. műveleti tiszt 3
8. műveleti tiszthelyettes 1
9. műveleti tiszthelyettes 2
10. műveleti tiszthelyettes 3
C) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Paksi Műveleti Főosztályán:
1. főosztályvezető
2. főosztályvezető-helyettes
3. osztályvezető
4. osztályvezető-helyettes
5. műveleti tiszt 1
6. műveleti tiszt 2
7. műveleti tiszthelyettes 1
8. műveleti tiszthelyettes 2
D) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Képzési Főosztályán, feltéve, hogy a B) és C) pontban meghatározott főosztályok szakmai, műveleti feladatainak ellátásában is részt vesz:
1. a Lőkiképzési Osztályon
1.1. lőkiképzési feladatokat ellátó osztályvezető
1.2. lőkiképzési feladatokat ellátó osztályvezető-helyettes
1.3. lőkiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszt 2
1.4. lőkiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszthelyettes 2
2. a Taktikai és Közelharc Kiképző Osztályon
2.1. taktikai és közelharc kiképzési feladatokat ellátó osztályvezető
2.2. taktikai és közelharc kiképzési feladatokat ellátó osztályvezető-helyettes
2.3. taktikai és közelharc kiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszt 1
2.4. taktikai és közelharc kiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszthelyettes 1
3. a Vízi, Légi Katonai Kiképző Osztályon
3.1. hároméltű kiképzési feladatokat ellátó osztályvezető
3.2. hároméltű kiképzési feladatokat ellátó műveleti tiszt 1
E) A Hszt. 146. § (1) bekezdésében meghatározott rekreációs célú pótszabadságra akkor is csak 14 napban jogosult a hivatásos állomány e mellékletben felsorolt szolgálati beosztást betöltő tagja, ha a Hszt. 146. § (1) bekezdésében meghatározott más jogcímen is jogosult lenne a pótszabadságra.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére