• Tartalom

15/2017. (X. 20.) HM rendelet

15/2017. (X. 20.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

2017.10.29.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet),

b) a honvédelmi létesítményekre,

c) a honvédelmi létesítmények területén tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekre,

d) a honvédelmi szervezetek vagyonkezelésében lévő technikai eszközökre és

e) a honvédelmi létesítmények területén tartózkodó természetes személyekre

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) fokozott tűzveszéllyel járó tevékenység: azon tevékenységek összessége, amelyek végzése a környezetre közvetlen tűzveszélyt nem jelent, azonban végzésük során több egyedi körülmény kedvezőtlen egyidejű fennállása esetén a tűz keletkezésének közvetlen veszélye kialakulhat,

b) honvédelmi létesítmény: a honvédelmi célból állandó vagy ideiglenes jelleggel üzemeltetett építmények, önálló rendeltetési egységek, helyiségek és szabadterek,

c) honvédségi létesítményi tűzoltóság: egyes honvédelmi szervezetek által állandó vagy ideiglenes jelleggel fenntartott létesítményi tűzoltóság,

d) katonai rendeltetésű építmény: olyan, katonai feladatok ellátására létesült építmény, amelyre katonai jellege miatt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelettől (a továbbiakban: OTSZ) eltérő tűzvédelmi előírások vonatkozhatnak,

e) katonai védett létesítmény: az a honvédelmi létesítmény, amelynél a tűzoltási feladat eltérő a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) foglaltaktól, és a honvédelmi létesítmény, valamint az információk védelmének megőrzése elsőbbséget élvez a tűzoltói beavatkozással szemben,

f) központi gyakorlóteret üzemeltető szervezet: az alaprendeltetés szerint más honvédelmi szervezetek lövészetei, gyakorlatai és kiképzési rendezvényei végrehajtásának támogatására, a szükséges gyakorlóterek üzemeltetésére létrehozott honvédelmi szervezet,

g) tűzeseti adatgyűjtő lap: a tűzoltási feladatok végrehajtása során gyűjtött, a tűzvizsgálati eljárás szempontjából jelentőséggel bíró adatok rögzítésére szolgáló dokumentum,

h) tűzoltóság: a Ttv. 4. § n)–q) pontja szerinti szervezet,

i) tűzvédelmi hatóság: a HM tűzvédelmi hatósági és szakirányítói döntés-előkészítési tevékenységet végző szervezete,

j) tűzvédelmi szakállomány: a tűzvédelmi hatósági feladatok ellátására vagy a tűzvédelmi feladatok tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére feljogosított és kötelezett személyek, akik e feladatokat azok ellátására rendszeresített beosztásban vagy munkakörben (a továbbiakban együtt: beosztás), megbízási szerződés vagy kijelölés alapján látják el,

k) vezető ügyeleti szolgálat: a honvédelmi létesítmény vagy a honvédelmi szervezet azon állandó jelleggel működő ügyeleti rendszerű szolgálata, amely intézkedési jogkörrel rendelkezik a honvédelmi létesítményben vagy a honvédelmi szervezetnél működő többi ügyeleti és készenléti rendszerű szolgálat felett.

2. A honvédelmi létesítmények tűzvédelme

3. § (1) A honvédelmi létesítmények tűzvédelméhez kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásáért, megszervezéséért, felügyeletéért, a veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása feltételeinek biztosítottságáért a laktanya- vagy objektumparancsnok felelős.

(2) A laktanya- vagy objektumparancsnok az (1) bekezdés szerinti feladatait

a) a HM és

b) az MH középszintű vezető szerve

honvédségi létesítményei esetében az üzemeltető MH katonai szervezet útján látja el.

3. A katonai rendeletetésű építmények létesítésére vonatkozó különös szabályok

4. § (1) A katonai rendeltetésű építményeket a vonatkozó építésügyi és tűzvédelmi előírások, az e rendeletben meghatározott honvédségi tűzvédelmi előírások, a belső szabályozókban, valamint NATO-előírásokban foglalt szabályok figyelembevételével kell létesíteni.

(2) A katonai rendeltetésű építmények, építményrészek kockázati osztályát a 1. mellékletben foglaltak alapján kell meghatározni.

(3) A vonatkozó honvédségi tűzvédelmi előírások és NATO-előírások figyelembevételével kell létesíteni

a) a katonai robbanó-, robbantó-, lőszer- és pirotechnikaianyag-tároló építményeket, bázisokat,

b) a lőszerszerelő, -javító és -bevizsgáló építményeket,

c) a katonai lő- és gyakorlótereket,

d) a katonai repülőtereket és helikopterbázisokat,

e) a katonai védett létesítményeket,

f) a katonai üzemanyag-telephelyeket és -bázisokat,

g) az a), b) és f) pont hatálya alá nem tartozó harcanyagraktárakat és tárolólétesítményeket, valamint

h) az állandó vagy ideiglenes katonai táborokat.

4. A használatra vonatkozó különös szabályok

5. § (1) A honvédelmi kiképzési feladatok végrehajtása során a lőszerekkel, a katonai robbanó-, robbantó-, valamint a pirotechnikai és imitációs anyagok felhasználásával végzett tevékenység fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységnek minősül.

(2) Az MH lő- és gyakorlótereinek a jóváhagyott lőtérhasználati utasításban kijelölt területei, továbbá a honvédelmi szervezetek parancsnokai által a honvédelmi létesítményen belül katonai robbanó-, robbantó-, pirotechnikai és imitációs anyagok felhasználására meghatározott területei az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzésére kijelölt területek.

(3) A katonai robbanó- és robbantóanyagok központi tárolását, készletezését végzők ez irányú feladataikat a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga birtokában végezhetik.

5. Tűzjelzés, a tűzeset jelentése

6. § (1) Aki honvédelmi létesítményben vagy annak közvetlen közelében tüzet vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a honvédelmi létesítmény védelmére szervezett honvédségi létesítményi tűzoltóságnak, a Ttv. 5. § (1) bekezdése szerinti jelzésfogadónak, valamint az érintett honvédelmi létesítmény vezető ügyeleti szolgálatának vagy az azzal azonos feladatkörű őrszolgálatnak, ügyeleti vagy rendészeti szolgálatnak.

(2) Tűz esetén az (1) bekezdés szerinti vezető ügyeleti szolgálat vagy az azzal azonos feladatkörű őrszolgálat, ügyeleti vagy rendészeti szolgálat

a) meggyőződik a honvédségi létesítményi tűzoltóság vagy a tűzoltóság riasztásának megtörténtéről, és szükség esetén végrehajtja a riasztást,

b) intézkedik a tűzoltóságnak és a kárelhárításban közreműködő szervezeteknek a honvédelmi létesítménybe történő beléptetésére és a kárhelyszínre történő irányítására, és

c) a 2. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon, az elöljáró ügyeleti szolgálat útján, ennek hiányában közvetlenül az MH Központi Ügyeleten keresztül, haladéktalanul tájékoztatja a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati feladatokat ellátó készenléti rendszerű szolgálatát.

6. Tűzoltás, műszaki mentés

7. § (1) Műszaki mentési tevékenységet az MH speciálisan felkészített alegysége is elláthat.

(2) A műszaki mentési tevékenység ellátására igénybe vehető honvédségi műszaki mentési szervezeteket, azok riasztásának módját a laktanya- vagy objektumparancsnok által jóváhagyott, a vezető ügyeleti szolgálatnál elhelyezett Objektumszintű Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Tűzvédelmi Szabályzat) mellékletében kell rögzíteni.

(3) A káresemények felszámolásába bevonható honvédségi műszaki mentési szervezetek személyi állományát el kell látni a feladat-végrehajtáshoz szükséges védőfelszerelésekkel.

(4) Tűzoltásvezető, műszakimentés-vezető, kárhelyszínparancsnok az MH állományából az ügyeletes tűzoltó szolgálat váltásparancsnoka, az (1) bekezdés szerinti alegység parancsnoka, a honvédségi létesítményi tűzoltóság parancsnoka, a hivatásos tűzoltóság állományából pedig tűzoltásvezetői jogkörrel rendelkező tűzoltó lehet.

(5) Káresemény felszámolása során a műszaki mentési szervezet közvetlenül a (4) bekezdés szerinti tűzoltásvezetőnek, műszakimentés-vezetőnek vagy kárhelyszínparancsnoknak van alárendelve.

(6) A honvédelmi létesítmények területén bekövetkezett káresemények felszámolásában a hivatásos tűzoltóság tűzoltásvezetője a kiérkezést követően jogosult átvenni a tűzoltás irányítását a (4) bekezdés szerinti tűzoltásvezetőtől, műszakimentés-vezetőtől vagy kárhelyszínparancsnoktól.

(7) Vészhelyzeti Információs Kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv) kell készíteni az állami légijárművek tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos ismereteiről. A kézikönyvben megjelenítendő repülőeszközök típuslistájának, valamint a kézikönyv tartalmi követelményeinek meghatározása, a kézikönyv összeállítása, kiadása és annak folyamatos aktualizálása az MH középszintű vezető szervének feladata. Az MH középszintű vezető szerve a kézikönyv kiadását, valamint a kézikönyv módosításának kiadását megelőzően azok tervezetét véleményezés céljából megküldi a tűzvédelmi hatóság részére.

(8) Az állami repülések céljára szolgáló repülőterek készenléti tűzoltó szolgálata köteles vonulni a repülőtér nyolc kilométeres körzetében bekövetkező légijármű-baleset esetén.

(9) A tűzoltás és a műszaki mentés során biztosítani kell a katonai adatok és információk védelmét.

7. Tűzvizsgálat

8. § (1) Azon tűzeseteknél, ahol a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírások alapján hivatalból tűzvizsgálati eljárás indul, a tűzoltás vezetője a tűzoltás befejezését követően tűzeseti adatgyűjtő lapon rögzíti az eseménnyel kapcsolatos elsődleges információkat. A tűzeseti adatgyűjtő lap kötelező tartalmi elemeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A tűzoltás vezetője a tűzeseti adatgyűjtő lapot megküldi a tűzvédelmi hatóság részére.

(3) A tűzoltás befejezését követően a tűzvizsgálat végrehajtására vonatkozó hatósági intézkedés meghozataláig a laktanya- vagy objektumparancsnok köteles gondoskodni a tűzeset helyszínének változatlan formában történő megőrzéséről és a tűzvizsgálat lefolytatásához szükséges hatósági cselekmények lehetővé tételéről.

8. Tűzvédelmi szakállomány

9. § A tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében tűzvédelmi szakállományként

a) a tűzvédelmi hatóságnál legalább nyolc fő,

b) az MH középszintű vezető szervénél legalább kettő fő,

c) a létesítési eljárások során, továbbá a honvédelmi és katonai célú építmények üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos feladatok végzésére a HM védelemgazdasági feladatokat ellátó szervénél legalább egy fő, valamint

d) az MH központi logisztikai szervezeténél legalább kettő fő,

felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni.

10. § (1) A honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos tűzvédelmi szakfeladatok ellátása érdekében legalább egy fő, felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban

a) a robbanásveszélyes, illetve az OTSZ szerint tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok raktározását tárintézetként végző honvédelmi szervezetnél,

b) az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken,

c) az MH légi irányítási feladatot ellátó védett honvédelmi létesítményében, valamint

d) a nemzetközi gyakorlatok és lövészetek végrehajtására alkalmas lőteret üzemeltető honvédelmi szervezetnél.

(2) A honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében, az (1) bekezdésben meghatározottakon felül, legalább egy fő, középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban a honvédelmi létesítményben laktanya- vagy objektumparancsnoki feladatokat ellátó honvédelmi szervezetnél.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon felül további egy fő, legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban az egynél több honvédelmi létesítményben laktanya- vagy objektumparancsnoki feladatokat vagy az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat a 3. § (2) bekezdése alapján ellátó honvédelmi szervezetnél.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározottakon felül további egy fő, legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban az ötnél több honvédelmi létesítményben laktanya- vagy objektumparancsnoki feladatokat vagy az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat a 3. § (2) bekezdése alapján ellátó honvédelmi szervezetnél.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti tűzvédelmi szakállomány-szükséglet meghatározásába nem számítanak bele a honvédelmi szervezetek 11. § (1) és (2) bekezdése szerinti honvédelmi létesítményei.

11. § (1) A robbanásveszélyes, illetve az OTSZ szerint tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok raktározását tárintézetként végző honvédelmi szervezet különálló honvédelmi létesítményében a honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározottakon felül legalább egy fő, legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban, aki egyben a honvédségi létesítményi tűzoltóság parancsnoka is lehet.

(2) A központi gyakorlóteret üzemeltető szervezet kiképzőbázisain a honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározottakon felül legalább egy-egy fő, legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban, aki egyben a honvédségi létesítményi tűzoltóság parancsnoka is lehet.

12. § (1) Az intézményi tűzvédelmi feladatok ellátása megbízási szerződéssel is biztosítható az átmenetileg megüresedett beosztás betöltéséig, de legfeljebb egy év időtartamig.

(2) A 9–11. § hatálya alá nem tartozó, önálló honvédelmi létesítménnyel nem rendelkező honvédelmi szervezetnél a honvédelmi szervezetet érintő tűzvédelmi feladatok végzése érdekében legalább egy fő, tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező személyt kell kijelölni.

(3) A legalább zászlóaljszintű gyakorlatok, ideiglenes táborok, honvédelmi létesítményen kívüli tevékenységek tűzvédelmének megszervezésére legalább egy fő, középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell kijelölni a feladattal érintett honvédelmi szervezet állományából.

9. Tűzvédelmi szabályzat

13. § (1) Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteni

a) a honvédelmi létesítményekre és

b) a száz főt meghaladó létszámú, öt napnál hosszabb ideig működő katonai táborokra.

(2) A Tűzvédelmi Szabályzatot az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a laktanya- vagy objektumparancsnok, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a táborparancsnoki feladatokat ellátó honvédelmi szervezet parancsnoka vagy vezetője adja ki.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a honvédelmi létesítményben elhelyezett honvédelmi szervezetek és gazdálkodó szervezetek a honvédelmi létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatának készítője részére saját tevékenységük vonatkozásában adatot szolgáltatnak.

(4) A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló miniszteri rendelet rendelkezésein felül, Tűzriadó Tervet kell készíteni

a) a felszín alatti honvédelmi létesítményekre,

b) a gép- és harcjárműtelephelyekre,

c) a zárt körletekre,

d) az ügyviteli helyiségekre,

e) a katonai légijárműhangárokra, valamint

f) a katonai táborokra.

(5) A katonai védett létesítményekben tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző honvédségi személyi állomány, illetve hivatásos tűzoltósági személyi állomány részére a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Beavatkozási Tervet kell készíteni. A Beavatkozási Tervben szerepeltetni kell az elzárt területtel kapcsolatos alapinformációkat, továbbá a katonai védett létesítmény sajátosságaiból adódó eltérő beavatkozási módokat, különösen

a) a belépési jogosultságot és a beléptetés rendjét káresemény esetén,

b) a megfelelő jogosultság nélkül belépési tilalom alatt álló területeket,

c) a veszélyes anyagok jelenlétét,

d) a tűzoltási tilalommal érintett területeket,

e) a tűzvédelmi eszközök helymegjelölését, valamint

f) az ajánlott tűzoltási módokat.

(6) A Beavatkozási Tervet mindig hozzáférhető helyen kell tartani, valamint a tűzoltóságok és az MH tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott helyismereti foglalkozások során a beavatkozó állománnyal meg kell ismertetni, tűz esetén a tűzoltásra érkezett erők parancsnokának a beavatkozás megkezdése előtt a rendelkezésére kell bocsátani.

10. Az MH tűzoltó szervezeteire vonatkozó szabályok

14. § (1) Főfoglalkozású honvédségi létesítményi tűzoltóságot kell szervezni

a) az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken, a vonatkozó NATO-előírásoknak megfelelő eszközökkel és erőkkel,

b) az MH légi irányítási feladatot ellátó védett létesítményében,

c) a központi gyakorlóteret üzemeltető szervezet kiképzőbázisain, valamint

d) a lőszer, robbanóanyag és üzemanyag központi raktározását tárintézetként 5000 kg vagy 5000 liter összesített mennyiséget meghaladó mértékben végző MH létesítményekben.

(2) Alkalomszerűen igénybe vehető honvédségi létesítményi tűzoltóságot kell szervezni

a) a külföldön települt magyar táborokban vagy a többnemzetiségű táborban a magyar kontingens állományából, ha a magyar fél vállalta a tűzoltási szervezet létrehozását,

b) az MH azon, az (1) bekezdés c) pont hatálya alá nem tartozó lőterein, amelyek alkalmasak harcjárműfedélzeti, páncéltörő vagy tüzérségi fegyverekkel végrehajtott éleslövészetekre, a feladat végrehajtásához szükséges felszereléssel, a lőteret üzemeltető honvédelmi szervezet állományából, valamint

c) ahol azt a tűzvédelmi hatóság előírja, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott erőkkel és eszközökkel.

11. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

16. § E rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül a hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet vezetője felülvizsgálja a honvédelmi szervezet állománytábláját vagy munkaköri jegyzékét, és ha a tűzvédelmi szakállomány létszáma nem felel meg a 8. alcímben meghatározott rendelkezéseknek, kezdeményezi az állománytábla vagy a munkaköri jegyzék módosítását.

17. §1

1. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez

Katonai rendeltetésű építmények, építményrészek kockázati osztályai

 

A

B

C

1.

A kockázati egység megnevezése

A rendeltetés jellemzői

A kockázati egység kockázati osztálya

2.

Robbanóanyag-, pirotechnikaianyag-raktár

Robbanóanyagok, oxidálószert anyagukban tartalmazó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása 300 kg maximális befogadóképesség felett

Magas Kockázat
(a továbbiakban: MK)

3.

Robbanóanyag-, pirotechnikaianyag-raktár

Robbanóanyagok, oxidálószert anyagukban tartalmazó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása 300 kg maximális befogadóképességig

Közepes Kockázat
(a továbbiakban: KK)

4.

Imitációsanyag-raktár

Oxidálószert anyagukban tartalmazó, tűzveszélyes anyagok tárolása 300 kg maximális befogadóképesség felett

KK

5.

Imitációsanyag-raktár

Oxidálószert anyagukban tartalmazó, tűzveszélyes anyagok tárolása 300 kg maximális befogadóképességig

Alacsony Kockázat
(a továbbiakban: AK)

6.

Tüzérségi- és rakétalőszer-
raktár*

Tüzérségi és rakétalőszerek raktározása 300 kg maximális befogadóképesség felett

MK

7.

Tüzérségi- és rakétalőszer-
raktár*

Tüzérségi és rakétalőszerek raktározása 300 kg maximális befogadóképességig

KK

8.

Gyalogságilőszer-raktár
(40 mm-ig)*

Lőszerek raktározása 300 kg maximális befogadóképesség felett

KK

9.

Gyalogságilőszer-raktár
(40 mm-ig)*

Lőszerek raktározása 300 kg maximális befogadóképességig

AK

10.

Fegyverszoba

Fegyverek és lőszerek tárolása, a lőszerek tárolása páncélszekrényben történik, és a tárolt lőszerek maximális mennyisége nem haladja meg a 100 kg-ot

AK

11.

Vegyivédelmi anyagraktár

Vegyi mentesítő anyagok tárolása 300 kg befogadóképesség felett

KK

12.

Vegyivédelmi anyagraktár

Vegyi mentesítő anyagok tárolása 300 kg befogadóképességig

AK

13.

Lőszerbevizsgáló,
-megsemmisítő üzem

Lőszerek szétszerelése, vizsgálata, megsemmisítése

MK

14.

Rakéta-, lőszer-előkészítő állomás

Rakétafegyverzet és más osztottan tárolt lőszerek előkészítése, összeszerelése

MK

15.

Oxigéntöltő állomás

Oxigénüzemű berendezések, készülékek feltöltése

AK

16.

Kémiai laboratórium

Kémiai anyagok vizsgálata

KK

17.

Üzemanyag-laboratórium

Üzemanyagok vizsgálata

AK

18.

Légijármű-javító hangár

Katonai légijárművek technikai vizsgálata, javítása, ellenőrzése

KK

19.

Állandó jellegű harcálláspont

Felszín feletti

AK

20.

Állandó jellegű harcálláspont

Felszín alatti

KK

21.

Katonai védett létesítmény

Minősített adatok feldolgozása és tárolása, honvédelmi érdekekből a tűzoltóság beavatkozása nem lehetséges

KK

22.

Szimulátorterem

Kiképzési, oktatási tevékenység végzése elektronikus eszközök által szimulált körülmények között

Nagyon Alacsony Kockázat

* Tényleges robbanó- és éghetőanyag-tartalom

2. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez

A tűzesetről szóló jelentés adattartalma

1. a kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése, állomáshelye

2. a tűz keletkezésének helye

3. a tűzeset észlelésének – jelzésének – időpontja

4. a tűzriadó elrendelésének időpontja

5. a tűzoltóság értesítésének időpontja

6. a tűz eloltásának időpontja

7. a beavatkozó tűzoltóság elérhetősége (a tűzoltásvezető neve, rendfokozata)

8. a tűzeset legmagasabb minősített fokozata a tűzoltásvezető nyilatkozata alapján

9. a tűzeset rövid leírása

10. a tűzeset következményei (személyi sérülés, haláleset)

11. bűncselekményre utaló körülmény a tűzesettel kapcsolatban, a rendőrség, katonai ügyész értesítésének időpontja

12. kárérték

13. a tűzeset során tett egyéb intézkedések megnevezése

14. a jelentést adó megnevezése, rendfokozata, beosztása és elérhetősége

15. a jelentést vevő megnevezése, rendfokozata, beosztása és elérhetősége

3. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez

A tűzeseti adatgyűjtő lap kötelező tartalmi elemei

1. a tűzjelzés ideje

2. a tűzeset pontos helye

3. a tűzre utaló tények, adatok

4. a tűzeset jellege, kiterjedése

5. a tűzeset minősített riasztási fokozata

6. az eseménnyel kapcsolatos személyi sérülések mértéke, haláleset

7. az elhunyt, illetve sérült személyek adatai

8. a lehetséges tanúk adatai

9. bűncselekményre utaló jelek

10. átnézeti helyszínrajz a tűz által érintett területről, valamint annak környezetéről

11. a tűzoltásvezető elérhetősége

12. minden egyéb olyan információ, amely a tűz keletkezési helyének, idejének, okának megállapítása szempontjából jelentőséggel bír

1

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére