• Tartalom
Oldalmenü

15/2017. (X. 31.) KKM rendelet

a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról

2017.11.01.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 108/B. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultak számára – személyi adataik és jogállásuk igazolására, az erre vonatkozó írásbeli kérelemre – a Harmtv. 108/B. §-ában meghatározott nyilvántartás adatai alapján, a Harmtv. 108/E. §-a értelmében a külpolitikáért felelős miniszter legfeljebb az akkreditáció idejére érvényes

a) diplomata-,

b) KKM- vagy

c) tiszteletbeli konzuli

igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány) állít ki.

(2) A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az (1) bekezdés szerinti írásbeli kérelem formanyomtatványát a minisztérium honlapján közzéteszi.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti írásbeli kérelemhez mellékelni kell

a) a minisztérium honlapján közzétett bejelentőlapot,

b) a jogosult igazolványképét,

c) a jogosult útlevelének egyszerű másolatát.

3. § (1) Az igazolvány tartalmazza a jogosult

b) Harmtv. 108/B. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatai közül a szolgálati célú tartózkodása kezdetének időpontját,

c) aláírását,

d) választása szerint a Harmtv. 108/B. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatot vagy a Harmtv. 108/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külképviselet címét.

(2) Az igazolvány tartalmazza az (1) bekezdésen túli más, a minisztérium nyilvántartásában szereplő, a jogosult jogállását tanúsító adatot vagy azonosító kódot.

(3) Az igazolvány az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokon túl tartalmazza

a) az előoldalon:

aa) a típusát,

ab) az érvényességi idejét,

ac) a sorszámát,

ad) a kibocsátó megnevezését, valamint

ae) a kibocsátás helyét és idejét;

b) a hátoldalon:

ba) a mentességre vonatkozó tájékoztatót, valamint

bb) a kétdimenziós vonalkódot.

(4) Az igazolvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 3 év, de legfeljebb az igazolvány jogosultjának tervezett szolgálati ideje vagy útlevelének érvényességi ideje.

(5) Az igazolvány műszaki paramétereit az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott KKM-igazolványok érvényességét.

1. melléklet a 15/2017. (X. 31.) KKM rendelethez

1. Az igazolványok az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű műanyag kártyák. Az igazolványok egyedileg, erre a célra tervezett, hamisítást megnehezítő, vékony vonalakból felépített grafikájú, nyomdatechnikai úton előállított, szabad szemmel és műszeresen ellenőrizhető okmányvédelmi elemeket tartalmazó kártyák.

2. A diplomataigazolvány kék-sárga-kék, a KKM-igazolvány zöld-sárga-zöld, a tiszteletbeli konzul igazolványa barna-sárga-barna színvilágú.