• Tartalom

15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a nemzetközi kapcsolattartás rendjéről

2024.04.26.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv nemzetközi kapcsolattartási rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.

2. Az utasítás
a) 39–45. pontjának hatálya nem terjed ki a Rendőrség kormánytisztviselőire;
b) 39–53., 62., 64–67. és 70. pontjának hatálya nem terjed ki a Rendőrség hivatásos állományú tagjaira.

2. Értelmező rendelkezések

3. Az utasítás alkalmazásában:
a) kiküldetés: a Rendőrség állománya tagjának meghatározott szolgálati feladat teljesítése céljából Magyarország területén kívül történő ideiglenes (három hónapot meg nem haladó) szolgálatteljesítése, ide nem értve a külföldre vezénylés, valamint az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban történő szakértői részvétel eseteit, továbbá ha az állomány tagja a szolgálati kötelezettség teljesítésének természetéből eredően szolgálati feladatait szokásosan Magyarország területén kívül teljesíti, illetve ha számára külföldi szolgálatteljesítési helyet határoztak meg a külföldön teljesített szolgálat időtartama;
b)1 területi szerv: a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK), a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK), a Nemzetközi Oktatási Központ (a továbbiakban: NOK), valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok;
c) vendégfogadás: külföldi személy(ek) magyar rendőri szerv által belföldön, szolgálati célból szervezett programon történő, költségvonzattal járó részvétele, ide nem értve a nemzetközi megállapodás, együttműködési megállapodás, illetve jogszabály alapján alaptevékenységként végzett, nemzetközi oktatási együttműködés keretében megvalósított programokat.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A nemzetközi kapcsolattartás alapvető szabályai

4. A Rendőrség utasításban szabályozott nemzetközi kapcsolattartásával összefüggő feladatok végrehajtásának szakmai irányítását az Országos Rendőr-főkapitányság Titkársági Főosztály Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (a továbbiakban: ORFK NKO) végzi.

5. A nemzetközi kapcsolattartásból adódó ügyintézést az a szervezeti egység vagy szervezeti elem végzi, amely abban közvetlenül érintett, illetve amelyet erre az érintett rendőri szerv vezetője kijelölt, ennek keretében:
a) elkészíti és engedélyezésre, jóváhagyásra felterjeszti az előterjesztést, a költségelszámolást és az úti jelentést;
b) egyeztet a külföldi partnerrel;
c) az engedélyezést, jóváhagyást követően megteszi a szükséges előkészítő intézkedéseket a részvételi regisztráció, a szállásfoglalás, valamint a szolgálati gépjármű igénylése érdekében;
d) beszerzi az országhatár-átlépési engedélyt;
e) a szükséges dokumentumokat gazdasági ügyintézésre továbbítja;
f) ellátja a vendégfogadáshoz kapcsolódó szervezési feladatokat, beleértve a szállás és az étkezés megrendelését, a szállítás, valamint a tolmácsolás biztosítását is;
g) elkészíti és engedélyezésre felterjeszti a vendégfogadásról szóló emlékeztetőt, valamint a teljesítésigazolást és a költségelszámolást;
h) beszerzi az átadandó protokoll ajándékokat.

6. A gazdasági vonatkozású ügyintézést a kiküldetéssel érintett rendőri szerv gazdasági ellátásáért felelős szerve (a továbbiakban: gazdasági szakszolgálat), illetve a szerv vezetője által kijelölt egyéb szervezeti elem végzi, ennek keretében az előterjesztés jóváhagyását követően:
a) megrendeli és beszerzi a menetjegyet;
b) végzi a szállásfoglalást;
c) megköti a külföldön érvényes baleset- és poggyászbiztosítást;
d) végzi a valutafelvétellel és -elszámolással, továbbá a készpénzfizetési előleg felvételével és elszámolásával kapcsolatos ügyintézési feladatokat.

7. A nemzetközi oktatási együttműködés keretében megvalósuló programokhoz kapcsolódó ügyintézés keretében a NOK ellátja az 5. pont b)–c) és e)–f) alpontjában, valamint a 6. pont c)–d) alpontjában meghatározott feladatokat.

8. A nemzetközi kapcsolattartással összefüggésben felmerülő – ideértve a határmenti együttműködésből adódó – költségeket
a) az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), illetve a területi szerv saját költségvetéséből fedezi;
b) a szervek részvételük arányában viselik, amennyiben az adott nemzetközi vonatkozású program több szervet is érint, kivéve ha valamely szerv a finanszírozást teljes egészében magára vállalja;
c) az ORFK saját költségvetése terhére biztosítja, ha az adott nemzetközi vonatkozású program megrendezése vagy az abban való részvétel az országos rendőrfőkapitány vagy helyettesének utasítására történik.

9. A kiküldetések és vendégfogadások előterjesztését elkészítő, valamint az előterjesztést engedélyező, illetve jóváhagyó személy felelős annak okszerűségéért, szükségességéért, szakmai indokoltságáért.

4. A nemzetközi programok tervezésének szabályai

10. Kiutazási és fogadási terv készítésére kötelezett:
a) az ORFK NKO az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, valamint az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt álló szervezeti elemek vonatkozásában;
b) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság;
c) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság;
d) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság;
e) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság [a b)–e) alpontok a továbbiakban együtt: ORFK főigazgatóságok];
f) a területi szervek.

11. A kiutazási és fogadási terv az alábbiak szerint tagolódik:
a) kötelező – így nemzetközi szerződésből, európai uniós tagságból eredő, továbbá jogszabályon, valamint a rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), illetve az országos rendőrfőkapitány vagy a területi szerv vezetője által vállalt kötelezettségen alapuló – programok;
b) a szakmai szempontok figyelembevételével javasolt egyéb programok.

12. A kiutazási és fogadási terv a kiküldetések vonatkozásában tartalmazza (1. melléklet):
a) a delegáció vezetőjének beosztását;
b) a delegáció létszámát;
c) az érintett szervezeti elem megnevezését;
d) a kiküldetés szakmai indokát;
e) a kiküldetés célját;
f) a kiküldetés – utazási idővel együtt megadott – időtartamát;
g) az utazás módját;
h) a célországot és a települést;
i) a fogadó külföldi szerv megnevezését;
j) az előre tervezhető, részletezett költségeket, így különösen
ja) a napidíjat,
jb) a tartalékvaluta összegét,
jc) az utazási költséget,
jd) a részvételi díjat,
je) a szállásköltséget,
jf) az ajándék költségét,
jg) a biztosítás díját;
k) a költségek viselését vállaló szerv megnevezését; valamint
l) a várható visszatérítés összegét.

13. A kiutazási és fogadási terv a vendégfogadások vonatkozásában tartalmazza (2. melléklet):
a) a fogadó szerv megnevezését;
b) a delegáció létszámát;
c) a fogadó szerv vezetőjének beosztását;
d) a küldő ország és társszerv megnevezését;
e) a fogadás célját;
f) a vendégfogadás időtartamát;
g) az előre tervezhető, részletezett költségeket, így különösen
ga) a szállásköltséget,
gb) az ellátásköltséget,
gc) az ajándék- és a kulturális költséget,
gd) a tolmácsolási díjat,
ge) a szállítási költséget;
h) a költségek viselését vállaló szerv megnevezését;
i) a megelőlegezett költségek összegét;
j) konferenciák esetében az a)–i) alponton túl a szervezésben érintett szervezeti elemek megnevezését.

14. A kiutazási és fogadási tervben a 12. és 13. pontban meghatározottakon felül az adott évre biztosított, nemzetközi kapcsolattartásra fordítható keretösszeg legalább 10%-át elérő tartalékkeretet kell szerepeltetni az előre nem tervezhető kiküldetések és vendégfogadások megvalósíthatósága érdekében. A kiadatások, átadások, ideiglenes átadások és büntetés-végrehajtási átszállítások végrehajtására fordítható költségek nem képezik a kiutazási és fogadási terv részét.

15. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság állítja össze az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB) kiutazási és fogadási tervét, melyet pénzügyi ellenjegyzést követően az országos rendőrfőkapitány hagy jóvá.

16. Az ORFK esetében központi tartalékkeret kerül meghatározásra, melyet az ORFK Gazdasági Főigazgatóság kezel.

17. A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a tárgyévet megelőző év november 15-ig meghatározza az ORFK főigazgatóságok és az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt álló szervezeti elemek részére – a tárgyévben – a nemzetközi kapcsolattartásra fordítható keretösszeget.

18. A 10. pont b)–e) alpontjában megjelölt szervezeti egységek a kiutazási és fogadási terveiket a tárgyévet megelőző év december 15-ig kötelesek elkészíteni és – pénzügyi ellenjegyzést követően – az ORFK NKO részére megküldeni.

19. A 18. pont alapján megküldött, valamint az országos rendőrfőkapitány-helyettesek és az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt álló szervezeti elemek vonatkozásában elkészített kiutazási és fogadási terveket az ORFK NKO egységes szerkezetbe foglalja, és minden év január 5-ig jóváhagyásra felterjeszti az országos rendőrfőkapitány részére.

20. A területi szervek a kiutazási és fogadási terveket legkésőbb a tárgyévi költségvetésük elfogadását követő 10 munkanapon belül kötelesek összeállítani és – pénzügyi ellenjegyzést követően – az ORFK NKO-n keresztül az országos rendőrfőkapitány részére jóváhagyásra felterjeszteni.

5. A kiküldetések engedélyezésének általános rendje

21. Az 5. pontban meghatározott szervezeti elem köteles elkészíteni és a szolgálati út betartásával – a rendkívüli, illetve különösen indokolt esetek kivételével – a kiküldetést legalább 8 munkanappal megelőzően felterjeszteni a 3. melléklet szerinti előterjesztést az engedélyezésre jogosult vezetőnek. Amennyiben a kiküldetés előkészítéshez szükséges adatai e határidőn belül nem válnak ismertté, a határidőn túli előterjesztésben utalni kell erre a körülményre. A költségkihatással nem járó kiküldetéseket pénzügyi ellenjegyzéssel nem kell ellátni.

22. Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei kiküldetésére vonatkozó előterjesztést az ORFK NKO készíti el.

23. Az előterjesztés a 12. pontban felsoroltakon túl tartalmazza:
a) a kiutazási és fogadási terv megfelelő pontjának hivatkozását, amennyiben abban a kiküldetés szerepel;
b) amennyiben rendelkezésre áll, mellékletként a meghívólevél magyar nyelvű fordítását;
c) az esetleges előzmény leírását;
d) amennyiben rendelkezésre áll, a programtervezetet;
e) a kiküldetés szükségességének részletes szakmai indokolását;
f) amennyiben a meghívó külföldi fél foglalja a szállást, az erre történő utalást;
g) a kiküldetés várható szakmai hasznosságát;
h) a tárgyalási szempontokat, a képviselendő rendőrségi álláspontot;
i) a kiküldetés és az engedélyezés, illetve ellenjegyzés szempontjából jelentőséggel bíró egyéb adatokat.

24. Az előterjesztéshez – költségvonzattal járó, illetve államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló kiküldetés esetén – mellékelni kell a „Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” tárgyú KR Költségvetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR KIG) által elkészített nyomtatványt.

25. A jóváhagyott kiutazási és fogadási tervekben szereplő kiküldetés engedélyezésére
a) az országos rendőrfőkapitány-helyettesek, az ORFK főigazgatóságok középvezetőjének, a területi szerv vezetőjének, valamint az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt álló szervezeti elem állományának kiküldetése esetén, pénzügyi ellenjegyzést követően az országos rendőrfőkapitány;
b) az ORFK főigazgatóságok állományának – a középvezető kivételével – kiküldetése esetén, pénzügyi ellenjegyzést követően a főigazgatóságot irányító országos rendőrfőkapitány-helyettes;
c) a területi szerv állománya, valamint a rendőrkapitányság és a határrendészeti kirendeltség állománya kiküldetése esetén, pénzügyi ellenjegyzést követően az érintett területi szerv vezetője
jogosult.

26. A kiutazási és fogadási terv jóváhagyását követően felmerülő, szakmailag megalapozott kiküldetési igény teljesítése kizárólag a kiutazási és fogadási tervben szereplő valamely kiküldetés vagy az ott feltüntetett tartalékkeret terhére valósulhat meg. Az engedélyezés rendjére a 25. pontban foglaltak irányadóak.

27. A szervezeti egység vagy szervezeti elem által év közben elért költségmegtakarítás esetén a fennmaradó összeget elsősorban a megtakarítást elérő szervezeti egység vagy szervezeti elem használhatja fel.

28. A kiutazási és fogadási tervben előirányzott költségkeret kimerítése esetén kiküldetést – pénzügyi ellenjegyzést követően – kizárólag az országos rendőrfőkapitány engedélyezhet.

29. Amennyiben a gazdasági és az előterjesztő vezetők álláspontjai eltérőek, az érintett vezetők ismételt egyeztetése szükséges. Az ismételt egyeztetést követően fennálló ellentétes vélemény esetében a kiküldetésről az országos rendőrfőkapitány dönt.

30. A kiutazási és fogadási tervben nem szereplő anyagi kötelezettségvállalással járó kiküldetés előkészítése kizárólag az engedélyezésre, illetve az ellenjegyzésre jogosult vezetők előzetes egyetértése alapján kezdődhet el.

31. A kiküldetést teljesítő személy (a továbbiakban: kiküldött) külföldi utazásra, onnan való visszatérésre jogosító igazolványa érvényességének ellenőrzéséért a kiküldött közvetlen vezetője felelős.

6. A kiküldetések előkészítésének és engedélyezésének speciális esetei

32. A kiadatás, átadás, ideiglenes átadás és a büntetés-végrehajtási átszállítás végrehajtásával kapcsolatos kiküldetésekre vonatkozó előterjesztést a NEBEK készíti el, és pénzügyi ellenjegyzést követően a NEBEK igazgatója engedélyezi.

33. A külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés az RRI feladata.

34. A Frontex-szel folytatott együttműködés kapcsán megvalósuló kiküldetést – pénzügyi ellenjegyzést követően – a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes engedélyezi.

35. Az ORFK-OBB keretéből megvalósuló kiküldetést – pénzügyi ellenjegyzést követően – a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes engedélyezi.

36. A minisztérium sportnaptárában nevesített versenyen való részvétel miatti kiküldetés esetén az 5. pontban meghatározott ügyintézés a ROKK feladata.

37. A miniszteri, valamint az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró előterjesztést – az ORFK NKO-n keresztül – az országos rendőrfőkapitánynak jóváhagyásra fel kell terjeszteni.

7. A kiküldetés módja

38. Az előterjesztőnek az utazás módját és útvonalát, a szállás helyszínét a szakmai és költségvetési szempontok egyidejű figyelembevételével kell megválasztania.

8. A kiküldöttek költségtérítésének rendje

39. A kiküldöttet külföldi tartózkodása során elszámolásos költségtérítés illeti meg, amely magába foglalja:
a) a napidíjat;
b) a szállásköltséget;
c) az utazási költséget;
d) a kiküldetéshez kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat.

40. A kiküldött napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

41. A kiküldetés kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának átlépése, légi és vízi út esetén pedig az indulás és érkezés szerinti időpont. E pont alkalmazása során
a) nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során a kiküldött négy óránál rövidebb időt tölt külföldön;
b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során a kiküldött négy óránál hosszabb, de nyolc óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül.

42. Ha a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.

43. A napidíjat a kiküldetés megkezdése előtt – az érintett választása szerint – készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

44. A külföldi napidíj összegét terhelő személyi jövedelemadót a gazdasági szakszolgálat a kiküldött illetményéből levonja a kiküldött írásbeli nyilatkozata alapján.

45. A kiküldött a kiküldetés befejező időpontját követő 3 munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés időtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve vacsorában, továbbá – ha részére a napidíj teljes összegét előre kifizették – a kiküldetés befejező időpontját követő 5 munkanapon belül visszafizeti a 42. pontban meghatározott összeget.

46. A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére jogosult, amennyiben feladatát a külföldre érkezés napján nem tudja befejezni, vagy azon a napon hazautazni nem tud. A számlát mindenkor a kiküldő szerv nevére, címére kell kiállíttatni, és az utazó nevét fel kell tüntetni rajta.

47. A kiküldetés előtt a kiküldő szerv legfeljebb a 4. melléklet szerinti összegben valutaellátmányt biztosít a szállásköltségre. A szállásköltség elszámolásának alapja az eredeti szállodai számla.

48. A szállodai számlán külön tételként megjelenő minden, a szálláshoz kapcsolódó, kötelezően fizetendő étkezés árán felüli egyéb fogyasztás és szolgáltatás költsége – kivéve a hivatalos célú telefon- és internethasználat költségét – teljes egészében a kiküldöttet terheli. A kiküldöttet díjtalan elszállásolás esetén szállásköltség nem illeti meg.

49. Utazási költségként különösen az alábbiakat kell – számla vagy nyugta alapján – megtéríteni, illetve az alábbiak megtérítése céljából adható útielőleg:
a) utazási jegy, repülőtéri illeték, indokolt túlsúlyköltség, biztosítási díj, vízumdíj;
b) a kiküldetési helyre érkezéskor, visszainduláskor, valamint átszálláskor a repülőtéri transzfer – autóbusz, vonat, helyi érdekeltségű vasút, annak hiányában vagy egyéb indokolt esetben taxi – használatának díja, amelynek igénybevételét számlával kell igazolni;
c) az üzemanyag-vásárlás költsége, továbbá a szolgálati gépjárművel történt kiutazás során a felmerült, biztosító által meg nem téríthető költségek, a parkolási, autópálya- és az alagútdíj, valamint úthasználathoz kötődő egyéb illetékek, díjak;
d) célországon belül helyközi járat és városi tömegközlekedési eszköz használatával felmerülő költség, indokolt esetben taxiköltség.

50. Szolgálati gépkocsi külföldi kiküldetésre történő igénybevételét a költségtérítés elszámolása során útnyilvántartással kell igazolni.

51. A helyi közlekedés során felmerülő költségeket a leadott menetjegyek ellenértéke alapján kell megtéríteni, feltéve hogy a menetjegyen feltüntették az árát.

52. Az előre nem tervezhető, indokolt dologi kiadások fedezetére tartalékvaluta biztosítható a kiküldött részére. Nyugta vagy számla alapján elszámolható dologi kiadások különösen:
a) hivatali célból felmerült telefon-, telefaxköltség, internethasználat díja;
b) sürgősségi orvosi ellátáshoz kapcsolódó költségek;
c) a 7 napot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás esetén a mosatási és vasalási költség.

53. A valutaellátmányból a dologi kiadások terhére nem számolható el térkép-, szoftver-, könyvvásárlás, eszközbeszerzés, a kiküldött felróható magatartásából származó anyagi kár ellenértéke, közlekedésrendészeti és más hatósági bírság, hatósági intézkedés költségei és egyéb, a kiküldetés céljával össze nem egyeztethető költségek.
54.2

55. A 12. pont j) alpontjában meghatározott költségek útielőlegként akkor számfejthetőek, ha azok a küldő szerv költségvetését terhelik, ideértve a költségek megelőlegezését is.

56. Az útielőleget a kiküldött vagy az általa írásban meghatalmazott személy legkorábban 5 munkanappal a kiküldetés kezdőnapja előtt veheti fel, kivéve ha az illetékes gazdasági szakszolgálat vezetője – különösen indokolt esetben – ennél korábbi valutafelvételt engedélyez.

57. Az európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása során a kiküldöttek esetében az adott projektre vonatkozó költségtérítéseket kell alkalmazni.

9. Az úti jelentés elkészítésének és felterjesztésének rendje

58. A kiküldetés befejezését követő 3 munkanapon belül a kiküldött – delegáció kiküldetése esetén annak vezetője – a 6. melléklet szerint úti jelentést köteles készíteni, és azt az eredeti költségelszámolási nyomtatvánnyal együtt a szolgálati út betartásával a kiküldetést engedélyező vezető részére felterjeszti.

59. Az úti jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a kiküldetés tapasztalatainak rövid, tömör, lényeget kiemelő összegzését (vezetői összefoglaló), mely magában foglalja a kiküldetés eredményeit, az esetleges megállapodásokat, a rendőri munkára gyakorolt várható hatásokat és az azonosított jó gyakorlatokat;
b) az előzmény rövid összefoglalását;
c) a kiküldetés szakmai tapasztalatainak részletes beszámolóját;
d) a kiküldött által megszerzett, szakmai szempontból releváns információkat;
e) a szakmai program során megismert, szakmai szempontból jelentős személyek nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét, beosztását;
f) a tárgyalás, a megbeszélés alkalmával feltett és kapott kérdések, továbbá az azokra adott válaszok összegzését;
g) a Rendőrséget érintő pozitív és negatív észrevételeket;
h) esetlegesen tett kötelezettségvállalást, meghívást a meghívó személy vagy szervezet kifejezett megjelölésével;
i) a kiküldetést követően a kiküldöttre, a küldő vagy felsőbb szintű szervezetre, vezetőre háruló feladat-végrehajtási, intézkedési kötelezettséget;
j) az együttműködés folytatására irányuló felkérést vagy tett javaslatot;
k) az úti jelentéshez esetlegesen tartozó szakmai anyag címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a kiküldetésben érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét;
l) a szakmai programok kapcsán esetlegesen beszerzett előadások anyagát, címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a kiküldetésben érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét;
m) a megszerzett ismeretek hasznosítására és a tájékoztatandók körére vonatkozó javaslatot;
n) a szakmai program során esetlegesen átadásra került ajándékokat;
o) a tartalékvalutából történő kifizetéseket;
p) az engedélyezett útielőleg vagy valamelyik költségrész túllépése esetén annak tényét és okát;
q) a kiküldött nyilatkozatát a harmadik fél részéről biztosított díjtalan ebédről és vacsoráról, továbbá – a felvett útielőleg valutanemében meghatározva – a harmadik fél részéről nyújtott térítésről, díjazásról;
r) a bekövetkezett rendkívüli eseményt;
s) javaslatot a kiküldetést engedélyező vezető részére történő személyes referálásra, amennyiben a kiküldött birtokába olyan információ kerül, amely az utat engedélyező vezető további tájékoztatását, döntését vagy intézkedését teszi szükségessé.

60. A kiadatások, átadások, ideiglenes átadások és büntetés-végrehajtási átszállítások, védett személy személyvédelmével összefüggő kiküldetés kapcsán készített úti jelentés szövegének – az 59. ponttól eltérően – tartalmaznia kell:
a) a szolgálati tevékenység végrehajtásának összegzését;
b) a tartalékvalutából történő kifizetéseket;
c) az engedélyezett útielőleg vagy valamelyik költségrész túllépése esetén annak tényét és okát;
d) a kiküldött nyilatkozatát, ha harmadik fél részéről díjtalan ebédben, vacsorában részesült, továbbá – a felvett útielőleg valutanemében meghatározva – a harmadik fél részéről nyújtott térítésről, díjazásról;
e) a bekövetkezett rendkívüli eseményt.

61. Az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá a 37. pontban meghatározottak alapján jóváhagyott kiküldetésről készített, továbbá – az engedélyezésre jogosult vezető döntése alapján – a miniszteri, valamint az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró, valamint a rendkívüli eseményt vagy olyan információt tartalmazó úti jelentést, amelynek a szakmai hasznosításáról vagy a továbbadásáról történő intézkedés, döntés az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik.

10. A kiküldetéssel kapcsolatos költségelszámolás rendje

62. A kiküldött a kiküldetés befejezését követően a részére biztosított valuta felhasználásával elszámolni köteles.

63. Az elszámolást az úti jelentés és a költségelszámolási nyomtatvány aláírását követően haladéktalanul meg kell tenni.

64. Az elszámoláshoz csatolni kell a felszámított költségek jogosságának elbírálásához szükséges eredeti bizonylatokat, így különösen a repülőjegyet, beszállókártyát, szállodaszámlát, dologi kiadások számláit. A költségek elszámolása kerekítéssel történik a kerekítés szabálya szerint.

65. Az elszámolást a kiküldött elsősorban a részére biztosított valuta nemében teheti meg, valuta átváltása esetén a váltási bizonylatot csatolni kell az elszámoláshoz.

66. A kiküldetési ellátmány elszámolásakor a kiküldött a felvett ellátmány és a számlával, nyugtával igazolt költségek különbözetét fizeti vissza. A kiküldöttet utólagosan megillető napidíj összege vagy a nem tervezett, de elszámolható dologi kiadás kifizetése – amennyiben a kiküldetést elrendelő engedélyezi – az előlegben kiadott valutanemben történik.

67. Amennyiben a kiküldött az út befejezésétől számított 30 napon belül a felvett előleggel nem számol el, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 72. §-ában foglalt kamatkedvezményből származó jövedelem után adófizetésre kötelezett.

68. A kiadatások, átadások végrehajtását követően a KR KIG a kísérés tényleges költségeit (biztosítás, napidíj, egyéb költség, repülőjegy, szállásköltség) tartalmazó elszámolást megküldi a kiküldetési előterjesztésben feltüntetett költségviselő szerv részére.

11. Meghiúsult kiküldetés esetén követendő eljárás

69. A kiküldetés meghiúsulásáról a kiküldetési előterjesztés felterjesztését elrendelő vezető az ok tudomására jutását követően a kiküldetés engedélyezőjének haladéktalanul írásos jelentést tesz. A jelentés felterjesztését megelőzően a kiküldött köteles értesíteni a gazdasági szakszolgálatot az út meghiúsulásáról a lemondáshoz és törléshez kapcsolódó költségek, valamint a kiküldetés meghiúsulásához kapcsolódó anyagi kár minimalizálásához szükséges intézkedések megtétele érdekében.

70. A kiküldetés elmaradása esetén a felvett előleget 3 munkanapon belül vissza kell fizetni.

12. A vendégfogadások engedélyezésének általános rendje

71. Az 5. pontban meghatározott szervezeti egység vagy szervezeti elem köteles a 7. melléklet szerinti előterjesztést elkészíteni és a szolgálati út betartásával a vendégfogadást megelőzően – a rendkívüli és különösen indokolt esetek kivételével – legalább 8 munkanappal felterjeszteni az engedélyezésre jogosult vezető részére. A költségkihatással nem járó vendégfogadásokat pénzügyi ellenjegyzésre nem kell felterjeszteni.

72. Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei vendégfogadásaira vonatkozó előterjesztéseket az ORFK NKO készíti el. Az országos rendőrfőkapitány és helyetteseinek vendégfogadásban való érintettsége esetén az ORFK NKO-t soron kívül tájékoztatni kell.

73. Az előterjesztés a 13. pontban felsoroltakon túl tartalmazza:
a) a kiutazási és fogadási terv érintett pontjára hivatkozást, ha a vendégfogadás abban szerepelt;
b) az esetleges előzmény leírását;
c) a részletes szakmai programot, így különösen a programok résztvevőit és helyszíneit, a szálláshely, a szállítási és tolmácsolási igény, az átadásra kerülő ajándékok megjelölését;
d) a szakmai program felelősének megnevezését;
e) a vendégfogadás szükségességének részletes szakmai indokolását;
f) a költségviselő szerv megnevezését;
g) a várható szakmai hasznot;
h) amennyiben ismert, úgy a tárgyalási szempontokat, a tárgyalásokon képviselendő rendőrségi álláspontot;
i) a vendéglátás és az engedélyezés, jóváhagyás, illetve ellenjegyzés szempontjából jelentőséggel bíró egyéb adatokat.

74. A jóváhagyott kiutazási és fogadási tervben szereplő vendégfogadások engedélyezésére
a) az országos rendőrfőkapitány-helyettesek, az ORFK főigazgatóságok középvezetőjének, a területi szerv vezetőjének, valamint az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt álló szervezeti elem vezetőjének vendégfogadása esetén, pénzügyi ellenjegyzést követően az országos rendőrfőkapitány;
b) az ORFK főigazgatóságok középvezetőinek kivételével, az ORFK főigazgatóságok beosztott vezetőjének vendégfogadása esetén, pénzügyi ellenjegyzést követően a főigazgatóságot irányító országos rendőrfőkapitány-helyettes;
c) a területi szerv vezetői állományának, valamint a rendőrkapitányság és a határrendészeti kirendeltség vezetőjenek vendégfogadása esetén, pénzügyi ellenjegyzést követően az érintett területi szerv vezetője
jogosult.

75. A kiutazási és fogadási terv jóváhagyását követően felmerülő és szakmailag megalapozott vendégfogadási igény teljesítése kizárólag a kiutazási és fogadási tervben szereplő valamely vendégfogadás vagy az ott feltüntetett tartalékkeret terhére valósítható meg.

76. A jóváhagyott kiutazási és fogadási tervben előirányzott költségkeret kimerítése esetén vendégfogadást – pénzügyi ellenjegyzést követően – kizárólag az országos rendőrfőkapitány engedélyezhet.

77. Amennyiben a gazdasági és az előterjesztő vezetők álláspontjai eltérőek, az érintett vezetők ismételt egyeztetése szükséges. Az ismételt egyeztetést követően fennálló ellentétes vélemény esetében a vendégfogadásról az országos rendőrfőkapitány dönt.

78. A kiutazási és fogadási tervben nem szereplő vendégfogadás anyagi kötelezettségvállalással járó előkészítése kizárólag az engedélyezésre, illetve az ellenjegyzésre jogosult vezetők előzetes egyetértése alapján kezdődhet el.

13. A vendégfogadások engedélyezésének speciális esetei

79. A nemzetközi közjog alanyai és ezek szervei, valamint a magyar költségvetési szerven kívül más szervezet, jogi személy, valamint természetes személy költségére megvalósuló, továbbá a miniszteri és országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró előterjesztéseket – az engedélyezésre jogosult vezető javaslata alapján – az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá.

80. Az ORFK-OBB keretéből megvalósuló vendégfogadások előterjesztését jóváhagyásra pénzügyi ellenjegyzést követően a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére kell felterjeszteni.

14. A vendégfogadások költségtérítésének rendje

81. A vendégfogadás kategóriák szerinti besorolását a 8. melléklet tartalmazza. A kategóriákba sorolásnál a vendégfogadásban érintett legmagasabb vezetői szint az irányadó azzal, hogy amennyiben a fogadott delegáció alacsonyabb szintje egyébként nem indokolja a magasabb kategória szerinti ellátást, úgy az emelt szintű vezetői programon túl a besorolás – a takarékossági szempontokra figyelemmel – történhet alacsonyabb kategóriába is.

82. A költségkeret felhasználása, valamint a vendégfogadások szervezése során a gazdaságosság fokozott figyelembevételével kell eljárni.

83. A készpénzfizetési előleg felvételével kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátásáról az előterjesztés engedélyezését, jóváhagyását követően kell gondoskodni.

84. Az előleg felvételét az illetékes gazdasági szakszolgálat engedélyezi.

85. Az előleget legkorábban a vendégfogadás kezdő napja előtti 5. munkanapon lehet felvenni, kivéve ha az illetékes gazdasági szakszolgálat vezetője – különösen indokolt esetben – ennél korábbi pénzfelvételt engedélyez.

15. Az emlékeztető elkészítésének rendje, a vendégfogadással kapcsolatos elszámolás rendje

86. Az 5. pontban meghatározott szervezeti elem vezetője intézkedik, hogy a vendégfogadást követő 5 munkanapon belül a 9. melléklet alapján emlékeztető, valamint – a felmerült költségeket tételes, az általános forgalmi adót is tartalmazó számlával alátámasztott – költségelszámolás készüljön, amelyeket a szolgálati út betartásával a vendégfogadást engedélyező vezető részére felterjeszt, aki az átvételt követően 5 munkanapon belül dönt az emlékeztető és a költségelszámolás jóváhagyásáról.

87. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell:
a) a vendégfogadás tapasztalatainak rövid, tömör, lényeget kiemelő összegzését (vezetői összefoglaló) külön kitérve a kiküldetés eredményeire, az esetleges megállapodásokra, a rendőri munkára gyakorolt várható hatásokra és az azonosított jó gyakorlatokra;
b) az előzmény rövid összefoglalását;
c) a vendégfogadás szakmai tapasztalatairól szóló részletes beszámolót;
d) a szakmai szempontból releváns információkat;
e) a tárgyalás, megbeszélés alkalmával feltett és kapott kérdések, valamint az azokra adott válaszok összegzését;
f) a Rendőrséget érintő pozitív és negatív észrevételeket;
g) az esetlegesen tett kötelezettségvállalást, a kapott meghívást a meghívó személy és szervezet kifejezett megjelölésével;
h) a vendégfogadást követően a fogadó vagy felsőbb szintű szervezetre, vezetőre háruló intézkedési kötelezettséget;
i) az együttműködés folytatására irányuló felkérést vagy tett javaslatot;
j) a szakmai programok kapcsán esetlegesen beszerzett előadások anyagát, címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a vendégfogadásban érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét;
k) a megszerzett ismeretek hasznosítására és a tájékoztatandók körére vonatkozó javaslatot;
l) a szakmai program során esetlegesen átadásra került ajándék megnevezését;
m) az engedélyezett összköltség vagy valamelyik költségrész túllépése esetén annak tényét és okát;
n) a bekövetkezett rendkívüli eseményt;
o) javaslatot a vendéglátást engedélyező vezető részére történő személyes referálásra, amennyiben a vendégfogadás során a fogadó fél birtokába olyan információ kerül, amely a fogadást engedélyező vezető további tájékoztatását, döntését vagy intézkedését teszi szükségessé.

88. Az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá a nemzetközi közjog alanyai és ezek szervei, valamint a magyar költségvetési szerven kívül más szervezet, jogi személy, valamint természetes személy költségére megvalósuló, továbbá – az engedélyezésre jogosult vezető döntése alapján – a miniszteri és az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró, valamint a rendkívüli eseményt és olyan információt tartalmazó vendégfogadásra vonatkozó emlékeztetőt, amelynek a szakmai hasznosításáról vagy a továbbadásáról történő intézkedés, döntés az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik.

89. Az 5. pontban meghatározott szervezeti elem vezetője intézkedik, hogy az emlékeztető és a költségelszámolás jóváhagyását követő 3 munkanapon belül az elszámolás megtörténjen.

90. Az engedélyezett összköltség vagy valamelyik részösszeg túllépését a pénzügyi ellenjegyzést követően a vendégfogadást engedélyező vezető hagyja jóvá. Amennyiben a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult nem tartja indokoltnak a túllépést, kezdeményezi annak megtéríttetését.

16. Ajándékozás

91. A kiküldetésekhez és vendégfogadásokhoz kapcsolódó ajándékozás keretösszegeit a 10. melléklet tartalmazza. Az ajándék értéke – a gazdaságosság és takarékosság elvére is figyelemmel – a kiküldetésben és a vendégfogadásban részt vevő legmagasabb beosztási szinthez igazodik, ugyanakkor figyelembe kell venni az ajándékozásban részesülők beosztását is.

17. Jelentéstételi és értesítési kötelezettségek, elektronikus adatbázis

92. Az 5. pontban meghatározott szervezeti elem vezetője intézkedik – a 60. pont szerint készített úti jelentések kivételével – a jóváhagyott úti jelentések, illetve emlékeztetők ORFK NKO részére – Word formátumban történő – továbbítására a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül a dokumentumok intranetes adatbázisba történő feltöltése érdekében.

93. A Rendőrség nemzetközi bűnügyi együttműködési csatornáit érintő úti jelentéseket és emlékeztetőket azok készítője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül a NEBEK részére – tájékoztatásul – megküldi.

94. A kiküldetésben és a vendégfogadásban érintett ORFK főigazgatóságok, valamint az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt álló szervezeti elemek és a területi szervek vezetői minden hónap 5. napjáig – az ORFK intranetes oldaláról letölthető formanyomtatvány kitöltésével – az ORFK NKO-nak tájékoztatást küldenek arról, hogy a tárgyhónapot megelőző hónapban
a) kik, hová, milyen szakmai céllal és indokok alapján utaztak;
b) milyen témában került sor vendégfogadásra; valamint
c) összegzik az egyes kiküldetések és vendégfogadások szakmai tapasztalatait.

95. Amennyiben a tárgyhónapban kiküldetés és vendégfogadás nem valósult meg, arról az ORFK NKO-t írásban 94. pont szerinti határidőig tájékoztatni kell.

96. Az ORFK NKO az utasítás 94–95. pontja alapján megküldött tájékoztatókból minden hónap 20. napjáig összefoglaló jelentést készít, melyet felterjeszt az országos rendőrfőkapitánynak.

97. A KR KIG minden hónap 15. napjáig tájékoztatást ad az ORFK NKO-nak az ORFK vonatkozásában megvalósuló
a) kiküldetések, vendégfogadások költségelszámolásairól;
b) tervezett költségek túllépésének mértékéről;
c) tartozásokról és visszautalásokról; valamint
d) tárgyévben fennmaradó, a nemzetközi kapcsolattartásra fordítható összegről.

98. A kiutazási és fogadási terv készítésére kötelezettek december 10-ig megküldik a tárgyévi nemzetközi kapcsolattartásukról szóló összefoglaló jelentést az ORFK NKO-nak.

99. A területi szervek kötelesek az ORFK NKO-t tájékoztatni valamennyi olyan információról, amely a Rendőrség nemzetközi kapcsolatainak szempontjából országos jelentőséggel bír.

100. A Rendőrség személyi állományának tagja diplomáciai testület vezetőjével vagy tagjával, illetve külföldön szolgálatot teljesítő magyar diplomatával folytatott – a szervezeti egységénél folyamatban lévő egyedi ügyön túlmutató információkat tartalmazó – szakmai tartalmú megbeszéléséről, találkozójáról az ORFK NKO-nak 5 munkanapon belül írásos tájékoztatást küld.

18. Határtalálkozók és egyéb, költségvonzattal nem bíró nemzetközi programok
101.3 A nemzetközi szakmai együttműködésből adódó, 4 órát meg nem haladó, költségkihatással nem járó feladatok végrehajtása céljából az államhatár közelében történő találkozók megtartását az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a NEBEK igazgatója, valamint a KR és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok feladat- és hatáskör szerint érintett vezetői szóban is engedélyezhetik.

102. A találkozót követő 5 munkanapon belül az utasítás 58. és 86. pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával az engedélyező vezetőt írásbeli jelentésben tájékoztatni kell.

19. A nemzetközi szakmai együttműködési megállapodások engedélyezési rendje

103. A területi szerv által kidolgozott, pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott nemzetközi szakmai együttműködést rendező megállapodás tervezetét az aláírás tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal az érintett szerv köteles véleményezésre az ORFK NKO részére megküldeni. Az ORFK NKO gondoskodik a tervezet szakmai szempontú véleményezéséről, majd a szükség szerint átdolgozott és a kezdeményező szervvel egyeztetett tervezetet soron kívül továbbítja az ORFK Hivatal Jogi Főosztályra, amely a tervezetnek a jogszabályokkal és közjogi szervezetszabályozó eszközökkel, valamint belső normákkal való összhangját vizsgálja. A véleményezést követően az ORFK NKO javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány részére a megállapodás aláírásának engedélyezésére, illetve annak megtagadására.

104. Az ORFK szervezeti egysége vagy szervezeti eleme által előkészített együttműködési megállapodás tervezetét az ORFK NKO részére – az aláírás tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal – meg kell küldeni. Az országos rendőrfőkapitány – megállapodás tárgya szerint érintett – helyettesének szakmai egyetértése esetén az ORFK NKO a tervezetet soron kívül megküldi az ORFK Hivatal Jogi Főosztály részére a jogszabályokkal és közjogi szervezetszabályozó eszközökkel, valamint belső normákkal való összhang vizsgálata céljából. A jogi szempontból felülvizsgált tervezetet – az érintett szervvel szükség szerint lefolytatott egyeztetést követően – az ORFK NKO ellenjegyzés céljából az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részére is megküldi, majd javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány részére a megállapodás aláírására vagy aláírásának engedélyezésére, illetve annak megtagadására.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

105. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

106.4

1. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz

KIUTAZÁSI ÉS FOGADÁSI TERV – KIKÜLDETÉSEK
(az érintett szervezeti egység vagy szervezeti elem megnevezése)

Sor-
szám

Az utazás

Dátum

Napok száma

Részt-
vevők
lét-
száma

A delegáció-
vezető
beosztása

Cél-
ország

Fogadó szervezet

Az igénybe venni kívánt közlekedési eszközök és költségük

Részvé-
teli díj
(ameny-
nyiben fizetni kell,
Ft/fő)

Napidíj (Ft/fő)

Szállás (Ft/fő)

Biztosítás (Ft/ fő)

Ajándék költsége

Napidíj
összesen
+ 27% munkáltatói járulék

Tartalék-valuta összege

Mind-
összesen

Visszatérülő összeg*

Költség-viselő szerv

célja

várható
eredménye

repülő

vonat

busz

szgk.

személyi
juttatások (napidíj)

dologi
kiadások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Összesen: Ft


* Amennyiben a tervezés során ismert.

2. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz

KIUTAZÁSI ÉS FOGADÁSI TERV – VENDÉGFOGADÁSOK
(az érintett szervezeti egység vagy szervezeti elem megnevezése)


7E01331_0

Sor-
szám

Esemény

megnevezése

Fogadó fél (vezető)

A szervezésben esetlegesen érintett további szervezeti elem(ek)

Partner/ küldő szerv

Várható

lét-
szám**
(fő)

A fogadás

Költségek részletezése

Költség-

viselő

Összesen

(Ft)

Vissza-

térülő

kiadások*
(Ft)

tárgyalásra ellátás

ebéd

vacsora

tolmács

szállás

egyéb

(ajándék,
kulturális
program stb.)

szállítás, közlekedés

dátuma

idő-
tartama (nap)

szintje

jellege

alkalom

költség (Ft)

alkalom

költség (Ft)

alkalom

költség (Ft)

napok száma

költség (Ft)

éjszakák száma

költség (Ft)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen: Ft


* Amennyiben a tervezés során ismert.
** Azon résztvevők létszáma, akikre nézve az adott program tekintetében a költségek megjelölésre kerülnek.

3. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz

(Rendőri szerv, szervezeti egység megnevezése)

Szám:

Jóváhagyom:
(Kelt, dátum) ……………………
……… (név, rendfokozat) ………
Feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai vezető


ELŐTERJESZTÉS
(kiküldetésre)

Kiküldetés célja:

Éves kiutazási és fogadási tervben szerepel-e:

Költségviselő szerv megnevezése:

A kiküldetés időpontja/időtartama:

Célország:

Település:

A delegáció jellege:

Küldő szerv:

Kiküldetés témájának/tárgyának megnevezése:


Kiküldött csoport vezetője:

Név: rendfokozat:

Szolgálati hely: beosztás:

(LÁBLÉC)


A kiküldött csoport tagjai:

1.

Név: rendfokozat:

Szolgálati hely: beosztás:

2.

Név: rendfokozat:

Szolgálati hely: beosztás:

Tolmács:

Név: rendfokozat:

Szolgálati hely: beosztás:

Fogadó szerv megnevezése:

Cím:

Telefonszám: telefaxszám:

Szálláshely megnevezése:

Cím:

Telefonszám: telefaxszám:

A kiküldetés módja:

Előirányzott összeg (forintban, az előterjesztés szövegében részletezve):

Pénz felvételéért és elszámolásért felelős személy neve:

Úti jelentés elkészítéséért felelős személy neve:

Elszámolás és úti jelentés leadásának határideje:

Az előterjesztés szövege:

............................, ...................... (kelt, dátum)

.....................................................................................

(előterjesztő neve, rendfokozata)

(beosztása)

................................................................

................................................................

(név, rendfokozat)

(név, rendfokozat)

elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint

(költségkihatással járó

kiküldetések esetén)

gazdasági vezető

4. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz


Szállásköltségnormák

Földrész neve

Valutanem

Összeg

Európa

EUR

150

Afrika

USD

150

Amerika

USD

150

Ausztrália és Óceánia

USD

160

Ázsia

USD

150

5. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz5

6. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz


(Rendőri szerv, szervezeti egység megnevezése)

Szám:

Jóváhagyom:
(Kelt, dátum) ……………………
……… (név, rendfokozat) ………
Feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai vezető


ÚTI JELENTÉS
(kiküldetésről)

Kiküldetés jellege:

Éves nemzetközi tervben szerepel-e:

Engedélyező: Engedély száma:

A delegáció jellege:

Kiküldött csoport vezetője:

Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

A kiküldött csoport tagjai:

1.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

2.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

(LÁBLÉC)Küldő szerv:

Kiküldetés témájának megnevezése:

Írásos megállapodás készült-e:

Szakanyag/fordítás tartozik-e anyaghoz:

Ország:

Település:

Nemzetközi szervezet:

A kiküldetés időpontja/időtartama:

Fogadó szerv pontos megnevezése:

Fogadó, illetve a fogadásban érintett személyek:

1.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely:

Megajándékozott személyek:

1.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely:

Kapott emléktárgy megnevezése:


Úti jelentés szövege:

1. Vezetői összefoglaló (külön kitérve a kiküldetés eredményeire, az esetleges megállapodásokra, a rendőri munkára gyakorolt várható hatásokra és az azonosított jó gyakorlatokra)

2. Részletes úti jelentés........, ...................... (kelt, dátum)

..........................................................................
(kiküldött delegáció vezetője, rendfokozat)További aláírások: elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint, valamint gazdasági vezető ellenjegyzése is szükséges költségtúllépés esetén.

7. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz

(Rendőri szerv, szervezeti egység megnevezése)

Szám:
Jóváhagyom:
(Kelt, dátum) ……………………
……… (név, rendfokozat) ………
Feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai vezető


ELŐTERJESZTÉS
(külföldi vendégek fogadására)

A látogatás célja:

Éves kiutazási és fogadási tervben szerepel-e:

A vendéglátás időpontja/intervalluma:

A küldő ország:

Település:

Delegáció jellege: Vendégek kategóriája:

Fogadó szerv:

A találkozás témájának/tárgyának megnevezése:

Fogadó csoport vezetője:

Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

A vendéglátásban részt vevők:

1.

Név: rendfokozat:

Szolgálati hely: beosztás:

Név: rendfokozat:

Szolgálati hely: beosztás:


(LÁBLÉC)

Szálláshely pontos megnevezése:

Számla kiegyenlítése átutalással történik:

Normatúllépés várható-e:

Pénz felvételéért és elszámolásáért felelős személy neve:

Emlékeztető elkészítéséért felelős személy neve:


Elszámolás és emlékeztető leadásának határnapja:

A szakmai programokért felelős:

Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

Az előterjesztés szövege:

........, ...................... (kelt, dátum)

...................................................................................
(előterjesztő neve, rendfokozata)
(beosztása)

...........................................................

..............................................................

(név, rendfokozat)

(név, rendfokozat)

elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint

(költségkihatással járó

vendégfogadások esetén)

gazdasági vezető

8. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz


A vendégfogadás kategóriák szerinti besorolása alapján elszámolható összegek


7E01339_0

 

Rendőrség által üzemeltetett helyeken

Élelmezési költségek megoszlása

Vendéglátóipar

Élelmezési költségek megoszlása

fő/nap

fő/nap

Kiemelt

kategória

18 500 Ft/fő/nap

reggeli:

2 500 Ft

31 000 Ft/fő/nap

reggeli:

4 000 Ft

ebéd:

8 000 Ft

ebéd:

13 500 Ft

vacsora:

8 000 Ft

vacsora:

13 500 Ft

I.

kategória

13 000 Ft/fő/nap

reggeli:

2 000 Ft

20 000 Ft/fő/nap

reggeli:

3 000 Ft

ebéd:

5 500 Ft

ebéd:

8 500 Ft

vacsora:

5 500 Ft

vacsora:

8 500 Ft

II.
kategória

10 000 Ft/fő/nap

reggeli:

2 000 Ft

15 500 Ft/fő/nap

reggeli:

2 500 Ft

ebéd:

4 000 Ft

ebéd:

6 500 Ft

vacsora:

4 000 Ft

vacsora:

6 500 Ft

III.
kategória

6 000 Ft/fő/nap

reggeli:

1 000 Ft

10 500 Ft/fő/nap

reggeli:

1 500 Ft

ebéd:

2 500 Ft

ebéd:

4 500 Ft

vacsora:

2 500 Ft

vacsora:

4 500 Ft

Tárgyalásra ellátás

Esetenként és személyenként

1 200 Ft

Kulturális költség

Esetenként és személyenként

4 000 Ft

Kiemelt kategória:

kiemelt vezetői beosztást betöltők

I. kategória:

középvezetői beosztást betöltők

II. kategória:

a kiemelt, az I. és a III. kategóriába nem tartozók

III. kategória:

azok, akik nem tagjai a delegációnak (pl. gépkocsivezetők)

9. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz


(Rendőri szerv, szervezeti egység megnevezése)

Szám:
Jóváhagyom:
(Kelt, dátum) ……………………
……… (név, rendfokozat) ………
Feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai vezető

EMLÉKEZTETŐ
(külföldi vendégek fogadásáról)

Fogadás jellege:

Éves kiutazási és fogadási tervben szerepel-e:Engedélyező:

Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

Az engedély száma:


A vendéglátás időpontja/időtartama:

A találkozás témájának/tárgyának megnevezése:A küldő ország:

Település:

Delegáció jellege: Vendégek kategóriája:

Fogadó szerv:


(LÁBLÉC)


Beutazó csoport vezetője:

Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

A beutazó csoport tagjai:

1.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

2.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

Fogadó csoport vezetője:

Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

A vendéglátásban részt vevők:

1.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

2.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:Írásos megállapodás készült-e:


Szakanyag/fordítás tartozik-e az anyaghoz:Megajándékozott személyek:

1.
Név: rendfokozat:
Szolgálati hely: beosztás:

Kapott emléktárgy megnevezése:

Az emlékeztető szövege:

1. Vezetői összefoglaló (külön kitérve a kiküldetés eredményeire, az esetleges megállapodásokra, a rendőri munkára gyakorolt várható hatásokra és az azonosított jó gyakorlatokra)

2. Részletes emlékeztető


........, ...................... (kelt, dátum)

.....................................................................................................
(a fogadó delegáció vezetője, rendfokozata)

További aláírások: elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint, valamint gazdasági vezető ellenjegyzése normatúllépés esetén

10. melléklet a 15/2017. (III. 24.) ORFK utasításhoz6

A kiküldetések és vendégfogadások alkalmával történő ajándékozás keretösszegei

Kiküldetések és vendégfogadások kategóriák szerinti besorolása

Besorolás

Ajándék besorolása

Kiemelt

kiemelt vezetői beosztást betöltők

nagy értékű ajándéktárgyak,
amelyek bruttó egyedi értéke több mint 30 000 Ft,
de nem haladja meg a minimálbér 25%-át

I.

vezetői beosztást betöltők

ajándéktárgyak,
amelyek bruttó egyedi értéke több mint 5000 Ft,
de nem haladja meg a 30 000 Ft-ot

II.

a programok nem vezető beosztású résztvevői

csekély értékű ajándéktárgyak,
rendőrségi arculatot megjelenítő szóróajándékok,
amelyek bruttó egyedi értéke nem haladja meg az 5000 Ft-ot

1

A 3. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 136. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 54. pontot a 13/2024. (IV. 25.) ORFK utasítás 5. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

3

A 101. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 136. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 106. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. mellékletet a 13/2024. (IV. 25.) ORFK utasítás 5. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

6

A 10. melléklet a 29/2023. (XI. 23.) ORFK utasítás 27. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére