• Tartalom

2017. évi CLV. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról1

2017.11.24.

1. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. §-a a következő 33a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„33a. termék-diverzifikációt eredményező induló beruházás: olyan induló beruházás, amely létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményezi, de nem minősül új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak;”

(2) A Tao. törvény 4. §-a a következő 35a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„35a. új eljárási innovációt eredményező induló beruházás: a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló 2013/C 209/01 számú európai bizottsági iránymutatás 15. pontja szerinti olyan induló beruházás, amelynek célja a meglévő létesítmények új eljárási innovációkkal történő diverzifikációja, de nem minősül új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak;”

2. § (1) A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(Az adózó adókedvezményt vehet igénybe)

k) jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás,
l) jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás”

(üzembe helyezése és a kormányrendeletben foglaltak szerinti üzemeltetése esetén.)

(2) A Tao. törvény 22/B. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Az (1) bekezdés k) és l) pontja esetén az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a beruházás olyan termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásnak vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősüljön, amelyet a Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein nagyvállalkozás valósít meg.”

(3) A Tao. törvény 22/B. § (2a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adókedvezmény igénybevételének feltétele a Kormány – Európai Bizottság engedélyén alapuló – határozata, ha)

c) az adózó az (1) bekezdés k) vagy l) pontja szerinti beruházást valósít meg.”

3. § A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (61) bekezdéssel egészül ki:

„(61) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLV. törvénnyel megállapított 4. § 33a. pontját, 4. § 35a. pontját, 22/B. § (1) bekezdés k) és l) pontját, (1b) bekezdését, (2a) bekezdés c) pontját és (9) bekezdését első alkalommal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLV. törvény hatálybalépését követően megkezdett beruházások tekintetében lehet alkalmazni.”

4. § A Tao. törvény

a) 22/B. § (1a) bekezdésében az „adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az (1) bekezdés szerinti beruházás” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a)–j) pontja esetén az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a beruházás” szöveg,

lép.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére