• Tartalom

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

2023.12.13.

A Kormány

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termékek és szolgáltatások körét az 1. melléklet I–IV., VIII. és XXVI. fejezete tartalmazza.

(3) A Httv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti haditechnikai termékek és szolgáltatások körét az 1. melléklet V–VII., és IX–XXV. fejezete tartalmazza.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. behozatal: kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Unió vámterületén kívüli területről (a továbbiakban: harmadik ország)

a)1 az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Uniós Vámkódex) 5. cikk 24. pontjában meghatározott, „nem uniós áru” fogalomkörébe tartozó árunak az Uniós Vámkódex 201. cikke szerint szabad forgalomba bocsátása, ideértve az Uniós Vámkódex 254. cikke szerinti, meghatározott célra történő szabad forgalomba bocsátást,

b) nem uniós áruknak az Uniós Vámkódex 240. cikkében foglalt vámraktározás, a 256. cikkében foglalt aktív feldolgozás és a 250. cikkében meghatározott ideiglenes behozatal alá vonása, a 259. cikkében foglalt passzív feldolgozás keretében történt ideiglenes kivitelt követő újrabehozatala és szabad forgalomba bocsátása vagy vámszabadterületre szállítása, valamint a 203. cikkében meghatározott tértiáru szabad forgalomba bocsátása, és

c)2 szoftver vagy technológia Európai Unión kívüli országból történő átvételére írásos formában vagy más adathordozón, valamint telefax vagy telefon útján Magyarország területén kerül sor;

2.3 behozatali vámhivatal: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott vámhivatal, ahol harmadik országból az Európai Unió vámterületére beszállított áruk tekintetében az 1. pont a) és b) alpontja szerinti vámeljárásokat végzik;

3.4 belépési vámhivatal: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott vámhivatal, ahová a harmadik országból az Európai Unió vámterületére belépő árukat vám elé állítják;

4. Belső Megfelelési Program: a vállalkozás megbízhatóságát alátámasztó tájékoztató dokumentum, amely tartalmazza a vállalkozás tevékenységére vonatkozó információkat, a tevékenysége során keletkezett dokumentumok kezelésének és a nyilvántartás leírását; meghatározza az e rendelet hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét, tartalmazza a vállalkozáson belüli kockázatkezelés leírását, valamint e rendelet előírásainak vállalkozáson belüli végrehajtását, továbbá vállalkozáson belül rendelkezik az esetleges nemmegfelelőségek felszámolásának módjáról;

5. brókertevékenység: a bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két harmadik ország vállalkozásai vagy szervei között haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást, feltéve, ha az eszközök nem kerülnek Magyarország területére;

6. devizamentes ügylet: elszámolási kötelezettség nélküli ügylet;

7. Európai Unió vámterülete: az Uniós Vámkódex 4. cikkében meghatározott vámterület;

8. exportőr: az a vállalkozás,

a) amelynek érdekében az Uniós Vámkódex 259. cikkében foglalt passzív feldolgozás keretében történő ideiglenes kivitel vagy 269. cikke szerinti kiviteli eljárás elvégzéséhez szükséges kiviteli árunyilatkozatot vagy Uniós Vámkódex 270. cikke szerinti újkivitel elvégzéséhez szükséges újrakiviteli árunyilatkozatot teszik,

b) amely az árunyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és meghatározhatja a termék harmadik országba történő kiszállítását azzal, hogy ha nem kötöttek kivitelre vonatkozó szerződést, vagy pedig a szerződés birtokosa nem saját érdekében tevékenykedik, akkor a terméknek harmadik országba történő kiküldésére szóló jogosultság a meghatározó;

9. felelős vezető: a Httv. 1. § a) pontja szerinti személy;

10.5 haditechnikai eszköz: az 1. mellékletben meghatározott termék;

11. haditechnikai külkereskedelem: haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával összefüggő kereskedelmi tevékenység, ideértve az ilyen tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatását is, továbbá a haditechnikai termékkel kapcsolatban végzett brókertevékenység;

12. haditechnikai tevékenység: haditechnikai eszköz gyártása, haditechnikai szolgáltatás nyújtása és haditechnikai külkereskedelem;

13. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § e) pontjában ekként meghatározott fogalom;

14. importőr: az a vállalkozás,

a) amelynek érdekében az Uniós Vámkódex 5. cikk 16. pont a) és b) alpontja, valamint a 201., 203., 240., 250., 256. és 259. cikkei szerint megvalósuló behozatali irányú eljárások elvégzéséhez szükséges vámáru-nyilatkozatokat teszik,

b) amely az árunyilatkozat elfogadásakor harmadik országbeli fél szerződő partnere, és végrehajtja a termék harmadik országból Magyarország területére történő beszállítását azzal, hogy ha nem kötöttek behozatali szerződést vagy a szerződő fél nem saját érdekében tevékenykedik, akkor a terméknek harmadik országból Magyarország területére történő beszállítására szóló jogosultság a meghatározó;

15. kilépési vámhivatal: az a vámhivatal, ahol az Európai Unió vámterületét elhagyó árukkal kapcsolatos alakiságokat elvégzik, beleértve a megfelelő kockázatalapú ellenőrzéseket is;

16. kivitel:

a)6 az Uniós Vámkódex 269. cikkében foglalt kiviteli eljárás,

b) áruknak az Uniós Vámkódex 259. cikkében foglalt passzív feldolgozás keretében történt ideiglenes kivitele;

c)7 szoftver vagy technológia átadása elektronikus eszközök, így különösen fax, telefon, elektronikus levél vagy bármely más elektronikus eszköz útján az Európai Unión kívüli rendeltetési helyre; ez magában foglalja a szoftver vagy technológia hozzáférhetővé tételét is az Európai Unión kívüli természetes vagy jogi személyek számára, vagy

d)8 technológia szóbeli átadása Európai Unión kívüli természetes vagy jogi személyek számára;

17. kiviteli vámhivatal: az a vámhivatal, ahol az Európai Unióból harmadik országba kiszállított áruk tekintetében az Uniós Vámkódex 259., 269. és 270. cikke szerinti vámeljárásokat végzik, beleértve a megfelelő kockázatalapú ellenőrzéseket is;

18. Nemzetközi Import Igazolás: az exportőr ország kérésére az importőr ország Nemzetközi Import Igazolást állít ki, amely az importőr ország illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy az importált eszközök vagy technológiák a megadott értékben kerülnek beszállításra a megjelölt végfelhasználási célból, és azok nem kerülnek továbbértékesítésre az importőr ország illetékes hatóságának tudta nélkül;

19. Szállítási Tanúsítvány: a végfelhasználó ország illetékes hatóságának igazolása arról, hogy a harmadik országba kivitt vagy más tagállamba kiszállított, valamint a harmadik országból behozott vagy más tagállamból beérkezett eszköz a végfelhasználó ország vámterületére érkezett;

20. tanúsított vállalat: vállalkozás, amely rendelkezik a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hatóság) által kiadott tanúsítással, továbbá az Európai Unió más tagállamában letelepedett, a tagállam hatósága által tanúsított gyártó;

21. transzfer: uniós árunak minősülő haditechnikai eszköz átadása vagy szállítása egy Európai Unió tagállamában lévő szállító és egy valamely másik tagállamban található címzett között, amely lehet:

a)9 kiszállítás: kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás Magyarország területéről az Európai Unió valamely tagállamába kerül, beleértve az ideiglenes árumozgást, valamint szoftver vagy technológia Európai Unió tagállamába szóban, írásos formában, elektronikus úton, faxon vagy telefonon történő továbbítását, illetve hozzáférhetővé tételét,

b)10 beérkezés: kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az Európai Unió valamely tagállamából érkezik Magyarország területére, beleértve az ideiglenes árumozgást, valamint szoftver vagy technológia Európai Unió tagállamából történő átvételét szóban, írásos formában, elektronikus úton, faxon vagy telefonon;

22. transzfert végrehajtó: az a vállalkozás,

a) amelynek nevében a 21. pont szerinti kiszállításról vagy beérkezésről szóló nyilatkozatot teszik,

b) amely a nyilatkozat elfogadásakor az Európai Unió egyik tagállamában bejegyzett címzett szerződő partnere, és meghatározhatja a termék Európai Unió vámterületén belül történő szállítását azzal, hogy ha nem kötöttek szerződést, vagy pedig a szerződés birtokosa nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek az Európai Unió vámterületén belül történő szállítására szóló jogosultság a meghatározó, vagy

c) amely szoftver vagy technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, faxon vagy telefonon való továbbításáról rendelkezik az Európai Unió vámterületén belül;

23.11 tranzit: olyan szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt Magyarország területén keresztül úgy szállítanak át, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik, továbbá tranzitnak minősül az olyan átrakodásos tranzitügylet is, amely szállítási folyamat során a haditechnikai eszköz nem ugyanazon szállítóeszközön hagyja el Magyarország területét, amelyen Magyarország területére érkezett;

24. újrakivitel: az Uniós Vámkódex 270. cikkében foglalt eljárás;

25.12 vállalkozás: jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, a költségvetési szerv, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény, valamint határon átnyúló szolgáltatás esetében az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett vállalkozás;

26.13 végfelhasználó: a kivitt áruknak a kiviteli engedélykérelem benyújtásakor ismert végső címzettje és tulajdonosa, az ügylet szerződéses feltételeinek megfelelően a 2021. január 15-i (KKBP) 2021/38 tanácsi határozat 3. cikk 1. pontjával összhangban;

27.14 Végfelhasználói Nyilatkozat: az exportőr ország kérésére a végfelhasználó vagy a végfelhasználó országának a 13. mellékletben meghatározott adattartalommal benyújtott nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt eszközök a végfelhasználó országában a megjelölt céllal kerülnek felhasználásra, továbbá az áru nukleáris, biológiai, illetve vegyi fegyverek fejlesztésére, gyártására és használatára vagy ilyen fegyverek célba juttatására szolgáló eszköz részeként nem kerül felhasználásra; tartalmazhat újrakivitelt korlátozó záradékot, illetve nyilatkozatot arról, hogy nem kerül továbbértékesítésre az eredeti exportőr ország hozzájárulása nélkül.

2. Általános engedélyezési szabályok

3. § (1) Magyarország területén haditechnikai tevékenység a Hatóság által kiadott engedélyek alapján folytatható.

(2) Engedélyt az alábbi vállalkozás kaphat:

a) a cégbíróság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, valamint a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, ha az nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett egyéni vállalkozó,

c)15 a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett költségvetési szerv,

d)16 határon átnyúló szolgáltatás esetében az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban (a továbbiakban: EGT-állam) bejegyzett vállalkozás, továbbá

e)17 a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény.

(3)18

(4)19 Az e rendelet szerinti eljárásokban a tényállás tisztázása érdekében a Hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-án túl ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.

(5) Az e rendelet szerinti engedélyezési eljárásokban az ügyfél nem pótolhatja a nyilatkozatával a hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha annak beszerzése nem lehetséges.

(6) Az e rendelet szerinti engedélyezési eljárásokban az ügyfél az iratot nem nyújthatja be másolatban, kivéve, ha ahhoz a Hatóság hozzájárul.

(7) E rendelet 10. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott tevékenységi engedély annak a kérelmezőnek adható, amelynek nyilvántartásba vett tevékenységi körei között a haditechnikai termék gyártása vagy a termékhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása szerepel.

(8) A Httv. 2/A. § szerinti esetben a Hatóság annak ad engedélyt, aki

a) az engedélyezési eljárásban hitelt érdemlően igazolja, hogy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban gazdasági társaságként bejegyezték, és ott a jogszabályoknak megfelelően működik;

b) a bejegyzés helye szerinti országban hadiipari tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezik, vagy ilyen tevékenységet a bejegyzés helye szerinti országban és külföldön jogszerűen végezhet;

c) a kérelemben megjelölt tevékenység irányítására kijelölt felelős vezetője a külön jogszabályban megjelölt szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;

d) megfelel a Httv. és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.

4. §20

5. § (1) Nem kell külön engedélyt beszerezniük a Httv. 2. §-a szerinti tevékenységhez

a)21 a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a rendvédelmi szervek kutatással és fejlesztéssel, javítással és karbantartással, műszaki támogató tevékenységgel foglalkozó, haditechnikai eszköz üzembe helyezését és üzemben tartását, kezelésük és alkalmazásuk elméleti és gyakorlati oktatását, kiképzést felölelő haditechnikai szolgáltatást nyújtó, valamint hatástalanítást, megsemmisítést, múzeumi tevékenységet végző, továbbá a Magyar Honvédség közbeszerzési, beszerzési eljárásokban ajánlatkérőként eljáró szervezeti egységeinek, valamint a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések tekintetében kijelölt központi beszerző szervnek, továbbá

b) az állam nevében eladóként eljáró, hon- és rendvédelmi szempontból feleslegesnek nyilvánított haditechnikai termékek elidegenítését végző szerveknek és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, azonban az elidegenített haditechnikai termékek köréről, illetve a vásárlók személyéről kötelesek a szerződéskötést követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatni a Hatóságot.

(2) Nem kell engedély az e rendelet 2. § 11. pontjában meghatározott tevékenységhez, ha

a) haditechnikai eszközt az Országgyűlés vagy a Kormány által jóváhagyott csapatmozgás, továbbá hatályos nemzetközi szerződésben kifejezetten engedélyezett kötelezettségek keretében szállítanak át Magyarország határán,

b)22 a szállítást – kötelezettségei teljesítéséhez – az Európai Unió, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség végzi vagy végezteti,

c) a szállítás a katasztrófa esetén nyújtott humanitárius segítségnyújtáshoz vagy adományhoz kapcsolódik, vagy

d) haditechnikai eszközt állami fegyveres szervek közös gyakorlat, bemutató céljából szállítanak át Magyarország határán.

(3)23 A (2) bekezdés szerinti esetekben a 2. § 11. pontja szerinti tevékenység során az érintetteknek alkalmazni kell a 2. melléklet szerinti magatartási kritériumokat.

6. §24 Az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet által nem szabályozott kérdések esetében e rendelet előírásai alkalmazandók, kivéve annak a IV. mellékletében meghatározott termékekkel kapcsolatos, nem e kormányrendelet hatálya alá tartozó hatósági eljárásokat.

7. § (1) Az e rendelet szerinti engedélyezési eljárások és a tanúsítás során alkalmazandó engedély iránti kérelmek és engedélyokmányok mintáját a Hatóság a honlapján közzéteszi.

(2) Az e rendelet szerinti engedélyek és a tanúsítás iránti kérelmek kormányablaknál nem terjeszthetők elő.

(3) A Hatóság nyilvántartja és kezeli az engedélyezési eljárás során birtokába kerülő és keletkező – személyes adatnak nem minősülő, kormányrendeletben meghatározott – adatokat.

(4)25

8. § (1) A Hatóság az engedélyeket az általa elnökölt és havi rendszerességgel összehívott Haditechnikai Véleményező Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) véleményének kikérésével adja ki.

(2)26 A Munkacsoport tagjai a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt egy-egy személy, továbbá az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ képviselője.

(3) A Hatóság az általa kiadott és visszavont engedélyekről, továbbá az elutasított engedély kérelmekről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül tájékoztatja a (2) bekezdésben felsorolt szerveket.

3. Korlátozások

9. § (1) A kérelmet el kell utasítani, ha

a)27 a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekeivel vagy nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,

b) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország ellátásbiztonsági érdekeivel,

c) a kérelmezett tevékenység, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy a Terrorelhárítási Központ írásos véleménye alapján terrorveszélyt jelent,

d) a kérelmezett tevékenység akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,

e) a kérelmezőnek a Hatósággal szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása van,

f) a kérelmezett tevékenység ellentétes a 2. mellékletben meghatározott kritériumokkal,

g) a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, vezető tisztségviselője, valamint a tervezett haditechnikai tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja nem felel meg a Httv. 5. § és 5/A. § szerinti személyi követelményeknek,

h) a kérelmező, tulajdonosa vagy valamely felelős vezetője nem rendelkezik a termék gyártásához, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges e rendelet 4. melléklete szerinti szakirányú végzettséggel és gyakorlattal,

i) a haditechnikai eszköz gyártását vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtását végző kérelmező nem rendelkezik olyan székhellyel (telephellyel) és eszközökkel, melyek műszakilag alkalmassá teszik a kérelmezett tevékenység végzésére, azok biztonságtechnikailag nem alkalmasak a haditechnikai termék biztonságos mozgatására, szállítására, tárolására és őrzésére.

j)28 az 1. melléklet I–IV. fejezetébe tartozó haditechnikai eszköz végleges kivitele esetén a végfelhasználó igazolás hitelességét illetően kétség merül fel.

(2) Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a kiadásának bármely feltétele megszűnt, vagy

b) az engedély kiadását követően olyan változás áll be, amely alapján a kérelem elutasításának lenne helye.

(3) A Hatóság a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha a vállalkozás e rendeletben foglalt előírásokat, az engedélyben meghatározott feltételeket vagy a kereskedelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti.

(4)29 A Hatóság az engedélykérelmek elbírálása, valamint a kiadott engedélyekkel kapcsolatban felmerült új tény, adat, körülmény vizsgálata során a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtására kiadott felhasználói útmutatóban foglaltakat is figyelembe véve jár el.

(5) A Hatóság az (1) bekezdés f) pontja alapján elutasított kérelemben foglalt adatokról, az elutasítás indokolásával együtt értesíti az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságait.

(6)30

(7)31

(8) Ha a kérelmezett tevékenység akadályozza a rendvédelmi szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását, a Hatóság az engedélyben műszaki vagy forgalmi korlátozó feltételeket szabhat meg.

II. Fejezet

ENGEDÉLYTÍPUSOK

4. Tevékenységi engedély

10. § (1) A vállalkozás tevékenységi engedély birtokában jogosult

a) haditechnikai eszköz gyártására,

b) haditechnikai szolgáltatás nyújtására vagy

c) haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) végzésére.

(2) A tevékenységi engedély típusai:

a) általános tevékenységi engedély, amely haditechnikai eszköz gyártására, haditechnikai szolgáltatás nyújtására vagy haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység végzésére jogosít;

b) eseti tevékenységi engedély, amelynek hatálya kizárólag egy haditechnikai külkereskedelmi ügyletre terjed ki.

(3) A tevékenységi engedély iránti kérelmet a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(4) A haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását szakterületenként közvetlenül irányító felelős vezető szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének engedélyhez szükséges követelményeit a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tevékenységi engedély 2 évig hatályos. A tevékenységi engedély hatályának lejárta előtt legalább 45 nappal benyújtott kérelemre indult eljárásban 5 évig hatályos új tevékenységi engedély adható ki.

(6) A tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód e rendelet szerinti tevékenységet csak új tevékenységi engedély birtokában folytathat.

(7) A tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdasági társaság a szavazatok huszonöt százalékát elérő vagy meghaladó mértékű befolyás szerzése esetén haditechnikai tevékenységet új engedély birtokában folytathat.

(8) Ha a tevékenységi engedély iránti kérelem magában foglalja bármely az 1. melléklet VIII. fejezetében található termék gyártását, gyártási tevékenység során történő felhasználását, illetve tárolását, a Hatóság az engedélyezési eljárás során a 8. § (1) bekezdése szerinti Munkacsoporton túl kikérheti a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró, a tevékenység végzésének helye szerint illetékes Kormányhivatal véleményét is, aki 15 napon belül válaszol a megkeresésre.

11. § Az engedélyes az engedélyezési eljárás során benyújtott kérelmében meghatározott adatok változását 8 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. A Hatóság a megváltozott adatoknak megfelelő új engedélyt ad ki az engedélyesnek.

12. § (1) Az engedélyes haladéktalanul köteles jelenteni a Hatóságnak az ellene irányuló csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás megkezdését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárások során az eljárást lefolytató köteles a Hatóság felé igazolni, hogy az engedélyezett tevékenység során felhasznált veszélyes anyagokkal tételesen elszámolt.

13. §32

14. §33 Öt évig nem kaphat engedélyt a kérelmező, ha a kérelmező, vagy a kérelmező tulajdonosa vagy felelős vezetője olyan engedélyesnél volt előzőleg tag, vezető tisztségviselő vagy felelős vezető, akitől (amelytől) az engedélyt a Hatóság korábban véglegesen visszavonta, kivéve, ha az engedély visszavonására a tagsági jogviszonyától vagy felelősségétől független tény miatt került sor.

15. § (1) A tevékenységi engedélyben kötelezni kell az engedélyest a haditechnikai terméket külön jogszabály szerint jelölő, valamint a gyártót egyértelműen azonosító jelzés és adatnyilvántartás alkalmazására.

(2) A haditechnikai terméket a haditechnikai tevékenység végzésére engedéllyel nem rendelkező személyektől elzárva kell tárolni. A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni, és a tároló helyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni.

5. Tárgyalási engedély

16. § (1)34 Haditechnikai eszköz kivitelére, újrakivitelére, valamint harmadik ország részére történő szolgáltatás nyújtására – kivéve az EGT-államokban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, Svájcban és Új-Zélandon letelepedett végfelhasználók részére történő kivitelt, újrakivitelt és szolgáltatásnyújtást – szerződés kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthető, az abban meghatározott partnerrel és végfelhasználóra vonatkozóan, az abban engedélyezett haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra.

(2) Tárgyalási engedély hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe.

(3) A tárgyalási engedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

(4) A tárgyalási engedély iránti kérelmet az 5. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(5) A Hatóság a tárgyalási engedélyben a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó egyedi feltételeket határozhat meg a szállítás, a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(6)35 Nem szükséges tárgyalási engedély javításra, karbantartásra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó, devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetében.

6. Forgalmi engedély

17. § Haditechnikai eszköz kivitelére, újrakivitelére, behozatalára, transzferére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető. Forgalmi engedély hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. A forgalmi engedély típusai:

a) általános forgalmi engedély,

b) globális forgalmi engedély,

c) egyedi forgalmi engedély vagy

d) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszerek kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 258/2012/EU rendelet) szerinti kiviteli engedély.

18. § (1)36 A Hatóság az ellátás biztonsága, valamint tartós ipari és kormányközi együttműködések előmozdítása érdekében meghatározott haditechnikai eszközök esetében az EGT-államokban letelepedett szerződő felek, végfelhasználók vonatkozásában általános forgalmi engedélyt tesz közzé honlapján

a) a hon- és rendvédelmi szervek, továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve tanúsított vállalatok részére történő kiszállítás, kivitel, újrakivitel, szolgáltatásnyújtás, beérkezés, behozatal, illetve az általuk történő szolgáltatás-igénybevétel,

b) a haditechnikai eszközök eredeti szállítója – mint címzett – részére karbantartásra és javításra, garanciális cserére, valamint kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra irányuló devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállítás, kivitel, újrakivitel, beérkezés, behozatal

esetében.

(2) Az általános forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában használható fel.

(3)37 Az általános forgalmi engedély közvetlenül hatalmazza fel a hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozást az abban meghatározott haditechnikai eszköz transzferjének végrehajtására vagy más EGT tagállamba történő kivitelére és onnan történő behozatalára.

(4) Az általános forgalmi engedély számát a vállalkozás köteles feltüntetni a haditechnikai eszközöket kísérő okmányokon.

(5) A Hatóság az általános forgalmi engedélyben a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó egyedi feltételeket határozhat meg a szállítás, a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(6) A Hatóság az általános forgalmi engedélyt honlapján magyar és angol nyelven teszi közzé.

(7)38 Az általános forgalmi engedély terhére teljesített transzferekről, kivitelről és behozatalról a vállalkozás a Hatóság részére a 28. § szerint utólagosan szolgáltat adatot.

19. § (1)39 A Hatóság kérelemre az EGT-államokban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, Svájcban vagy Új-Zélandon letelepedett szerződő felek, végfelhasználók esetében több haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra, tartós termelési, valamint értékesítési kapcsolatra vonatkozó globális forgalmi engedélyt adhat ki.

(2) Haditechnikai eszköz kivitelére, újrakivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelmet az 6. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(3) Haditechnikai eszköz behozatalára vagy beérkezésére és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelmet a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(4) Ha az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság a (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatokon túl egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet.

(5) A globális forgalmi engedély 3 évre adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

(6) A vevő, a végfelhasználó, továbbá a bróker megbízhatóságáról a Hatóság felé a vállalkozás nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a vevőt, a végfelhasználót, továbbá a brókert a saját államában vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

(7) A vállalkozás tájékoztatja a Hatóságot arról, ha az újrakivitelre vagy újra kiszállításra szánt haditechnikai eszközök az eladó ország hatóságának engedélye alapján kiviteli korlátozás alá esnek.

(8) A Hatóság a globális forgalmi engedélyben a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből, vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó egyedi feltételeket határozhat meg a szállítás, a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(9) Ha a Hatóság a globális forgalmi engedély kiadását Szállítási Tanúsítvány utólagos benyújtásához köti, a vállalkozás a Szállítási Tanúsítványt az áru végfelhasználó ország vámterületére történő érkezésétől számított egy hónapon belül köteles megküldeni a Hatóság részére.

20. § (1) A 18–19. § hatálya alá nem tartozó ügyletek esetében a Hatóság kérelemre egyedi forgalmi engedélyt adhat ki.

(2) Kivitelre, valamint újrakivitelre vonatkozó egyedi forgalmi engedély kizárólag hatályos tárgyalási engedély birtokában kérelmezhető.

(3) Haditechnikai eszköz kivitelére, újrakivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelmet a 8. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(4) Haditechnikai eszköz behozatalára vagy beérkezésére és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelmet a 9. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(5) Ha az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság a (3)–(4) bekezdésben meghatározott adatokon túl egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet.

(6) Az egyedi forgalmi engedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

(7) A vevő, a végfelhasználó, továbbá a bróker megbízhatóságáról a Hatóság felé a vállalkozás nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a vevőt, a végfelhasználót, továbbá a brókert a saját államában vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

(8) A vállalkozás tájékoztatja a Hatóságot arról, ha az újrakivitelre vagy újra kiszállításra szánt haditechnikai eszközök az eladó ország hatóságának engedélye alapján kiviteli korlátozás alá esnek.

(9) A Hatóság az egyedi forgalmi engedélyben a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó egyedi feltételeket határozhat meg a szállítás, a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(10) Ha a Hatóság az egyedi forgalmi engedély kiadását Szállítási Tanúsítvány utólagos benyújtásához köti, a vállalkozás a Szállítási Tanúsítványt az áru végfelhasználó ország vámterületére történő érkezésétől számított egy hónapon belül köteles megküldeni a Hatóság részére.

(11) Az eseti tevékenységi engedélyhez tartozó egyedi forgalmi engedély az eseti tevékenységi engedély lejáratáig hatályos.

21. § (1) A Hatóság az 1. melléklet I. fejezet a)–c) pontjában vagy III. fejezetében és a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében is felsorolt haditechnikai eszközök kivitele esetén kérelemre a 258/2012/EU rendelet II. melléklete szerinti kiviteli engedélyt ad ki.

(2)40 A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély kizárólag hatályos tárgyalási engedély birtokában kérelmezhető, kivéve a 16. § (1) bekezdésében meghatározott államokba történő kivitelt.

(3) A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély iránti kérelmet a 12. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(4) A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy az engedély érvényessége nem haladhatja meg a 12. mellékletben felsorolt, csatolt okiratok hatályosságának idejét.

(5) A vevő, a végfelhasználó, továbbá a bróker megbízhatóságáról a Hatóság felé a vállalkozás nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a vevőt, a végfelhasználót, továbbá a brókert a saját államában vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

(6) A vállalkozás tájékoztatja a Hatóságot arról, ha az újra kivitelre vagy újra kiszállításra szánt haditechnikai eszközök az eladó ország hatóságának engedélye alapján kiviteli korlátozás alá esnek.

(7) A Hatóság a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedélyben a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó egyedi feltételeket határozhat meg a szállítás, a végfelhasználás, a továbbértékesítés és a továbbadás vonatkozásában.

(8) Ha a Hatóság a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély kiadását Szállítási Tanúsítvány utólagos benyújtásához köti, a vállalkozás a Szállítási Tanúsítványt az áru végfelhasználó ország vámterületére történő érkezésétől számított egy hónapon belül köteles megküldeni a Hatóság részére.

22. § (1) A Nemzetközi Import Igazolás és Végfelhasználói Nyilatkozat iránti kérelemhez csatolni kell a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a behozott haditechnikai eszközt és igénybe vett szolgáltatást kizárólag a 2. § 26. pontjában megjelölt feltételekkel és módon fogják felhasználni.

(2) A Nemzetközi Import Igazolás kizárólag az abban megnevezett vállalkozás nevében használható fel a származási, illetve szerződő ország hatóságai előtti eljárás során. A Nemzetközi Import Igazolás kibocsátását követően 6 hónapig hatályos.

(3) A behozatali vámhivatal a Szállítási Tanúsítványon igazolja az Európai Unión kívüli országból történő behozatal megtörténtét.

(4) A Nemzetközi Import Igazolásban, a Végfelhasználói Nyilatkozatban, valamint a Szállítási Tanúsítványban foglalt adatokkal kapcsolatban beálló változásról a vállalkozás haladéktalanul értesíti a Hatóságot.

22/A. §41 A honvédelemért felelős miniszter a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély, tárgyalási engedély vagy forgalmi engedély megszerzésére irányuló kérelem tárgyát képező védelmi ipari termék vagy szolgáltatás hazai és nemzetközi piacra jutásának stratégiai jelentőségére tekintettel gyorsított eljárás lefolytatását kezdeményezheti a Hatóságnál. Ebben az esetben a Httv. 3. § (7) bekezdésétől eltérően a Hatóság ügyintézési határideje 21 nap.

7. Brókerengedély

23. § (1)42 Brókertevékenység a Hatóság által egy ügyletre kiadott brókerengedély alapján végezhető. A brókerengedély iránti kérelmet a 10. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(2) A brókerengedély hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe.

(3) A brókerengedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

(4) A Hatóság a brókerengedélyben a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó egyedi feltételeket határozhat meg a szállítás, a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(5) A vevő és a végfelhasználó megbízhatóságáról a Hatóság felé a vállalkozás nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a vevőt, a végfelhasználót a saját államában vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

(6) Ha az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet.

8. Tranzitengedély

24. § (1) A feladási országtól és a rendeltetési országtól függetlenül tranzitengedély szükséges az 1. melléklet I. fejezet a)–c) pontjában, II. fejezet a)–b) pontjában, III. és IV. fejezetében, VII. fejezet a)–f), h), valamint i) pontjában, továbbá VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközök tranzitjához.

(2)43 Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi haditechnikai eszköz tranzitja engedélyköteles, ha a küldő és a célország is harmadik ország, ide nem értve az EGT-államokat, az Amerikai Egyesült Államokat, Ausztráliát, Japánt, Kanadát, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát, Svájcot és Új-Zélandot.

(3) A tranzitengedély típusai:

a) egyedi tranzitengedély,

b) keret tranzitengedély.

(4) Az egyedi tranzitengedély hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe.

(5) Az egyedi tranzitengedélyre vonatkozó kérelmet a 11. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére. Az egyedi tranzitengedély iránti kérelemről a Hatóság 15 napon belül dönt.

(6) Az egyedi tranzitengedély a 11. melléklet II. részének 3–4. pontjában meghatározott okiratok hatályossági idejének lejártáig, de legfeljebb 3 hónapig hatályos, és a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 3 hónappal meghosszabbítható.

(7) A Hatóság az 1. melléklet I. fejezet a)–c) pontjában, II. fejezet a)–b) pontjában, III., IV., VII. és VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközökre vonatkozó tranzitengedélyben a közrend és a közbiztonság érvényesülése érdekében az összes körülmény figyelembevételével a szállítmány fegyveres kíséretének biztosításáról rendelkezhet.

(8) Ha az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság az (5) bekezdésben meghatározott adatokon túl egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet.

(9)44 Tranzit során a haditechnikai eszközök – az ügylet teljesítéséhez szükséges – tárolásának a 15. § (2) bekezdése szerinti biztonsági feltételeknek megfelelően kell történnie, erre feljogosító tevékenységi engedély alapján.

25. § (1) A Hatóság kérelemre azonos eladó, címzett és végfelhasználó esetén, ismétlődő szállításokra vonatkozóan keret tranzitengedélyt adhat ki.

(2) A keret tranzitengedély 12 hónapig hatályos azzal, hogy a 11. melléklet II. részének 3–4. pontjában meghatározott mindenkor hatályos okiratokat meg kell küldeni a Hatóságnak. A keret tranzitengedély lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

(3) A keret tranzitengedélyre egyebekben az egyedi tranzitengedélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

III. Fejezet

TANÚSÍTÁS

26. § (1) A tanúsítási eljárás során a Hatóság megvizsgálja a vállalkozás megbízhatóságát. A vállalkozás megbízható, ha:

a) legalább 2 éve rendelkezik hatályos külkereskedelemre és gyártási tevékenységre vonatkozó tevékenységi engedéllyel,

b) haditechnikai külkereskedelmi tevékenysége során betartotta a haditechnikai tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásait és a Belső Megfelelési Programban foglaltakat,

c) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést bármely szállított részegység vagy haditechnikai eszköz végfelhasználására vonatkozó különleges feltétel betartásához és végrehajtásához,

d) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy kérdések és vizsgálatok esetében az illetékes hatóságokat részletesen tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy egy másik tagállam transzferengedélye alapján kapott haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásáról, és

e) Belső Megfelelési Programjában kijelölt felelős vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy az átvett haditechnikai eszközöket saját gyártásukhoz vagy tevékenységükhöz használják fel.

(2) A Hatóság által tanúsított vállalatok jogosultak a tanúsításban meghatározott haditechnikai eszközök átvételére az általános forgalmi engedély terhére.

(3) A tanúsítás olyan haditechnikai eszközökre és szolgáltatások igénybevételére szól, amelyek a vállalat gyártási tevékenységéhez szükségesek.

(4) A hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági szervek gyakorolhatják a tanúsított vállalkozásokat megillető jogokat.

(5) A Hatóság a tanúsítás kiadását megelőzően, továbbá a vállalkozás első alkalommal történt tanúsítását követően 1 éven belül a vállalkozást ellenőrzi. A Hatóság a tanúsított vállalatokat szükségszerűen, de legalább 3 évente ellenőrzi.

(6) A Hatóság a tanúsítást kérelemre magyar és angol nyelven adja ki a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke értelmében a védelmi ipari vállalkozások tanúsításáról szóló, 2011. január 11-i 2011/24/EU bizottsági ajánlás feltételei szerint.

(7) A tanúsítás legfeljebb 5 évre adható.

(8) A Hatóság az általa tanúsított vállalatok jegyzékét honlapján magyar és angol nyelven közzéteszi, és gondoskodik azoknak, valamint a tanúsítás felfüggesztésének és visszavonásának az Európai Unió által e célra létrehozott elektronikus adatbázisba történő feltöltéséről.

(9) A Hatóság a tanúsítást a 11. § szerinti változás bejelentés esetében újraértékeli.

27. § Ha a vállalkozás nem felel meg a tanúsítás feltételeinek, a Hatóság az eset összes körülményének és az arányosság követelményének figyelembevételével a tanúsítást felfüggeszti. A Hatóság a vállalkozást a tanúsítás felfüggesztésével egyidejűleg korrekciós intézkedésre kötelezi. A Hatóság ellenőrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását. Ha a vállalkozás az előírt korrekciós intézkedéseket nem teszi meg a felfüggesztéstől számított 3 hónapon belül, a Hatóság a tanúsítást visszavonja.

IV. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁS

28. § (1) A vállalkozás köteles negyedévente

a) az általános forgalmi engedély terhére lebonyolított forgalomról,

b) a globális és egyedi forgalmi engedély, valamint a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély alapján lebonyolított forgalomról és

c) a bróker engedély alapján teljesült forgalomról

szóló adatokat göngyölítve, a honlapon közzétett formanyomtatványon a Hatóságnak megküldeni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség határnapja a tárgyév április 30., július 31., október 31. és a tárgyévet követő év január 31. napja.

(3) A vállalkozás köteles naprakész nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal:

a) a haditechnikai eszköz típusa, és egyedi azonosítója,

b) a haditechnikai eszközmennyisége és értéke,

c) a szállítás dátumai,

d) címzett és végfelhasználó neve és címe, székhelye,

e) ha ismert, a haditechnikai eszköz végfelhasználása, és

f) annak igazolása, hogy a haditechnikai eszközök címzettjét tájékoztatták a forgalmi engedélyben foglalt kiviteli korlátozásról.

(4)45 A vállalkozás a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásában rögzített adatokat és kapcsolódó dokumentációt köteles az 1. melléklet I–IV. fejezete szerinti termékek esetén 30 évig, egyéb termékek esetén 10 évig megőrizni.

29. § (1) A belépési, illetve a kilépési vámhivatal a nem hatályos, illetve az általa végzett eljárás során hatályát vesztett, 24. § szerinti tranzitengedély okmány eredeti példányát köteles bevonni és haladéktalanul visszaküldeni a Hatóság részére.

(2) A behozatali vámhivatal a 2. § 1. pontja szerinti eljárások során a 7. melléklet II. rész 2. pontja és a 9. melléklet II. rész 2. pontja szerinti Szállítási Tanúsítvány másodpéldányát haladéktalanul köteles megküldeni a Hatóság részére.

(3) A vállalkozás a fel nem használt, papíralapú tranzitengedély okmányokat a Hatóság részére köteles a lejáratot követő 15 napon belül visszaküldeni.

(4)46 Tranzit esetében az áru Európai Unió belső határán történő kilépését a tranzitengedéllyel rendelkező vállalkozás köteles a szállítmány kilépését követő 5 napon belül a Hatóság részére írásos formában bejelenteni, és ezt követően az engedély eredeti példányát 15 napon belül megküldeni a Hatóság részére.

(5) A vállalkozás a felhasznált vagy a nem hatályos papíralapú globális és egyedi forgalmi engedély, valamint a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély okmányok másolati példányát köteles megküldeni a Hatóság részére.

(6) A vállalkozások a kiszállításra és beérkezésre vonatkozó általános, globális és egyedi forgalmi engedélyeik alapján történő szállítás esetén a szállítás megkezdésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal kötelesek azt a tervezett útvonallal – közúti szállítás esetén a szállító jármű forgalmi rendszámával – együtt, a vonatkozó engedély számára hivatkozással írásos formában bejelenteni az eljárás tekintetében az illetékes behozatali, illetve a kiviteli vámhivatal részére. Az így bejelentett adatokban bekövetkező változásokat a vállalkozások soron kívül kötelesek jelezni az eljárás tekintetében területileg illetékes behozatali, illetve a kiviteli vámhivatal részére.

(7)47 A tranzitengedéllyel rendelkező vállalkozás köteles a szállítmánynak Magyarország határára történő megérkezését megelőzően tájékoztatni a Hatóságot, valamint az Országos Rendőr-főkapitányságot a tranzitengedély számának, az érkező áruk megnevezésének és mennyiségének, a Magyarországra történő be- és a Magyarországról történő kilépés helyének és várható időpontjának, a szállítójárművek forgalmi rendszámának, illetve a magyarországi útvonalnak a megadásával.

30. §48 A védelmi fejlesztésekért felelős miniszter a haditechnikai külkereskedelmi engedélyezési tevékenységről évenként egy alkalommal jelentést tesz a honvédelmi ügyekkel foglalkozó, a rendészeti ügyekkel foglalkozó, a külpolitikai ügyekkel foglalkozó, továbbá a nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó országgyűlési bizottságoknak.

30/A. §49 A Hatóság minden év június 30-ig tájékoztatást ad az Európai Külügyi Szolgálatnak az előző naptári évre vonatkozó katonai technológia- és felszereléskivitelről, valamint a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtásáról.

V. Fejezet

ELLENŐRZÉS, BÍRSÁGOLÁS

31. § (1) Az e rendeletben szabályozott tevékenység, valamint az engedélyben meghatározott feltételek betartásának ellenőrzésére a Hatóság jogosult.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek forgalmának uniós jogi aktusokban és nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerinti ellenőrzésére, továbbá a kapcsolódó engedélyek kezelésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult.

(3) A belépési vámhivatal elvégzi a tranzit ellenőrzését, továbbá a globális és egyedi forgalmi engedélyek esetében a harmadik országból történő belépés igazolását.

(4) A kilépési vámhivatal elvégzi a globális és az egyedi forgalmi engedélyek, a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély, illetve a tranzit engedély ellenőrzését, valamint tranzit engedély esetén a harmadik országba történő kilépés igazolását.

(5) A kiviteli vámhivatal a globális és egyedi forgalmi engedélyek, valamint a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély esetében elvégzi a kivitel és az újrakivitel ellenőrzését, a kapcsolódó engedélyek kezelését. A behozatali vámhivatal a globális és egyedi forgalmi engedélyek, valamint a Szállítási Tanúsítványok esetében elvégzi a behozatal ellenőrzését, a kapcsolódó engedélyek és Szállítási Tanúsítványok kezelését.

(6) A vállalkozás a Hatóság vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívására tájékoztatást ad a kivitt, behozott, Magyarországon átszállított vagy transzferált haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásról, valamint az elvégzett eljárások befejezéséről.

(7) A haditechnikai eszközök behozatalára, kivitelére, újrakivitelére és tranzitjára irányuló vámhatósági eljárások kizárólag az engedélyes, annak megbízottja vagy képviselője kezdeményezésére indulhatnak.

32. § (1)50 A Hatóság által az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. §-a, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke

a)51 a 11. §, a 28. §, a 29. § (3)–(5) bekezdése, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén ötezertől ötvenezer forintig,

b)52 a 22. § (4) bekezdése, a 29. § (6) és (7) bekezdése szerinti kötelezettség, a Httv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén százezertől egymillió forintig,

c) a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség megsértése, a 16. § (1) bekezdésében és a 24. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése, továbbá a Httv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelölési és nyilvántartási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés e)–g) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén ötszázezertől ötmillió forintig,

d) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megsértése, valamint a 17. §-ban és a 23. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése esetén ötszázezertől tízmillió forintig,

e) a 19. § (6) és (7) bekezdése, a 20. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettség megszegése, a Hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adat közlése, valamint az egyes engedélyekben előírt egyedi feltételek megszegése esetén ötszázezertől tízmillió forintig

terjedhet.

(2)53 Az (1) bekezdés szerinti véglegessé vált határozatban megállapított bírságot a határozatban megjelölt számlaszámra, a megjegyzés rovatban a határozat számára hivatkozva való utalással kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bírság megfizetése készpénzátutalási megbízással vagy átutalással történhet.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

33. § A Belső Megfelelési Program összeállításához a Hatóság honlapján útmutatót tesz közzé.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. június 22-én lép hatályba.

(2) A 3. § (4)–(6) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 34. § (3) bekezdése és a 38. § (4) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3)54

35. § (1) Ez a rendelet a hatálybalépése előtt kiadott engedélyek hatályosságát nem érinti.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

36. § (1)55 Ez a rendelet

a)56 az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet,

c) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító, a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztéséről szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,

d) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet,

e) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet,

f) az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. július 26-i 667/2010/EU tanácsi rendelet,

g) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelet,

h) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-ei 258/2012/EU rendelet, továbbá

i) a 2014. évi V. törvénnyel kihirdetett Fegyverkereskedelmi Szerződés

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet

a) a fegyverkereskedelem ellenőrzéséről szóló, 2003. június 23-i 2003/468/KKBP tanácsi együttes fellépésnek,

b) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontnak,

c) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke értelmében a védelmi ipari vállalkozások tanúsításáról szóló, 2011. január 11-i 2011/24/EU bizottsági ajánlásnak,

e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

f) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. május 27-i 2016/970/EU és 2017. március 7-i 2017/433/EU bizottsági irányelveknek

g)57 a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 8-i (EU) 2017/2054 bizottsági irányelvnek

h)58 a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/514 számú bizottsági irányelvnek

i)59 a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2019. szeptember 16-i (KKBP) 2019/1560 tanácsi határozatnak

j)60 a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek kivitelével összefüggésben a végfelhasználói igazolások elemeire vonatkozó közös megközelítés meghatározásáról szóló, 2021. január 15-i (KKBP) 2021/38 tanácsi határozatnak,

k)61 a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az annak mellékletében foglalt, védelmi vonatkozású termékeket tartalmazó jegyzéknek az Európai Unió 2020. február 17-i naprakésszé tett közös katonai listájával összhangban való naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. március 5-i (EU) 2021/1047 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

l)62 a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékeket tartalmazó jegyzéknek az Európai Unió 2022. február 21-i naprakésszé tett közös katonai listájával összhangban való naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. október 5-i (EU) 2023/277 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(3) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

37. §63

38. § (1)64

(2)65

(3)66

(4)67

1. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez68

2. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

A haditechnikai külkereskedelmi engedély iránti kérelmek elbírálásakor alkalmazandó egységes magatartási kritériumok

1.69 Első kritérium: a tagországok nemzetközi kötelezettségeinek és kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartása.

A kiviteli engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha az engedély megadása összeegyeztethetetlen Magyarországnak

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által hozott fegyverembargók, elfogadott szankciók, az elterjedés elleni és más területeken kötött megállapodások végrehajtására vonatkozó nemzetközi kötelezettségeivel és kötelezettségvállalásaival;

b) az Atomsorompó-szerződésben (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT), a Biológiai és Toxinfegyver-tilalmi Egyezményben (Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC), valamint a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményben (Chemical Weapons Convention, CWC) vállalt nemzetközi kötelezettségeivel;

c) a tagállamoknak az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény és az ahhoz csatolt releváns jegyzőkönyvek szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;

d) a tagállamoknak a Fegyverkereskedelmi Szerződés szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;

e) a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (Ottawai Egyezmény) szerinti nemzetközi kötelezettségvállalásával;

f) a tagállamok által a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és megszüntetéséről szóló cselekvési program keretében tett kötelezettségvállalásokkal;

g) az Ausztrália Csoport (Australia Group, AG), a Rakéta Technológiai Ellenőrzési Rendszer (Missile Technology Control Regime, MTCR), a Zangger-bizottság, a Nukleáris Szállítók Csoportja (Nuclear Suppliers Group, NSG), a Wassenaar Megállapodás (Wassenaar Arrangement, WA) és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai magatartási kódex keretén belül vállalt kötelezettségeivel.

2. Második kritérium: az emberi jogok tiszteletben tartása a fogadó (rendeltetési) országban és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása a fogadó ország által.

A kiviteli engedély iránti kérelmet el kell utasítani – a fogadó országnak a nemzetközi emberi jogi okmányokban megállapított vonatkozó alapelvekhez, valamint a nemzetközi humanitárius jogi alapelvekhez való viszonyának mérlegelését követően –, ha nyilvánvaló kockázata van annak, hogy az exportálandó katonai technológiát vagy felszerelést

a) belső elnyomásra használhatják fel;

b) a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekre használhatják fel.

A hatóság a katonai technológia vagy felszerelés jellegét is figyelembe véve, különös óvatossággal és éberséggel jár el az olyan országokba irányuló engedély iránti kérelmek elbírálásakor, amelyek esetében az Egyesült Nemzetek Szervezetének illetékes szervei, az Európai Unió vagy az Európa Tanács az emberi jogok súlyos megsértését állapította meg.

E kritérium alkalmazása során belső elnyomásra használható technológiának vagy felszerelésnek kell tekinteni különösen azt a technológiát vagy felszerelést, amelyet, vagy amelyhez hasonlót a megjelölt végfelhasználó bizonyítottan belső elnyomásra használ, vagy amely esetében okkal feltételezhető, hogy a technológiát vagy felszerelést nem a meghatározott célra, vagy nem a feltüntetett végfelhasználó által, hanem belső elnyomás eszközeként használják fel. A felszerelés jellegét, különösen a belbiztonsági alkalmazásra szánt eszközök esetében gondosan tanulmányozni kell. A belső elnyomás körébe tartozik, többek között, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés, a gyorsított eljárásban foganatosított vagy önkényes kivégzések, az eltűnések, az önkényes őrizetbe vétel és más, a vonatkozó nemzetközi emberi jogi okmányokban, ideértve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában meghatározott, emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat súlyosan sértő cselekmények.

3. Harmadik kritérium: a fennálló feszültségekből vagy fegyveres konfliktusokból eredő belső helyzet a rendeltetési országban.

Az olyan katonai technológia vagy felszerelésre irányuló kiviteli engedély iránti kérelmet el kell utasítani, amely a fogadó országban fegyveres konfliktus kitörését, vagy annak elhúzódását eredményezné, illetve a jelenlévő feszültségek vagy konfliktusok súlyosbodásához vezetne.

4. Negyedik kritérium: a regionális béke, biztonság és stabilitás megőrzése.

A kiviteli engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha nyilvánvaló a kockázata annak, hogy a címzett az exportálandó katonai technológiát vagy felszerelést egy másik ország elleni agresszióra használná fel, vagy arra, hogy erőszakkal szerezzen érvényt területi követelésének.

E kockázatok mérlegelésekor különösen a következő körülményeket kell mérlegelni:

a) a fogadó ország és egy másik ország közötti fegyveres konfliktus fennállása, illetve annak valószínűsége;

b) a fogadó ország valamely szomszédjával szemben fennálló területi követelése, amelynek a múltban megpróbált erőszakkal, vagy erőszakkal való fenyegetéssel érvényt szerezni;

c) annak valószínűsége, hogy katonai technológiát vagy felszerelést a fogadó ország nem jogos nemzeti biztonsági és védelmi célokra használja fel;

d) annak figyelembevétele, hogy a kivitel a regionális stabilitást ne befolyásolja jelentős mértékben.

5. Ötödik kritérium: a tagállamok és azon területek, melyeknek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, valamint a baráti és a szövetséges országok nemzetbiztonsága.

A kiviteli engedély iránti kérelem elbírálásakor a hatóság köteles mérlegelni a következő körülményeket:

a) az exportálandó katonai technológia vagy felszerelés lehetséges hatása saját, a más tagállamok, valamint a baráti és szövetséges államok védelmi és biztonsági érdekeire, egyúttal elismerve azt, hogy ez a tényező nem befolyásolhatja az emberi jogok, a regionális béke, a biztonság és a stabilitás tiszteletére vonatkozó kritériumok mérlegelését;

b) az érintett katonai technológiának vagy felszerelésnek a saját, a más tagállamok, valamint a baráti és a szövetséges államok erői elleni felhasználásának kockázatát.

6. Hatodik kritérium: a vásárló országnak a nemzetközi közösséggel szemben tanúsított magatartása, különös tekintettel a terrorizmushoz való viszonyára, szövetségesi rendszerének jellegére és a nemzetközi jog tiszteletben tartására.

A kiviteli engedély iránti kérelem elbírálásakor a hatóság köteles mérlegelni a vásárló ország korábbi magatartását az alábbi területeken:

a) a terrorizmus és a nemzetközi szervezett bűnözés támogatása vagy ösztönzése;

b) nemzetközi kötelezettségvállalásainak végrehajtása, különös tekintettel az erőszak alkalmazásáról való lemondásra, és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására;

c) a tömegpusztító fegyverek és ballisztikus rakétafegyverzet elterjedése elleni, valamint a fegyverzet-ellenőrzés és a leszerelés más területeivel kapcsolatos kötelezettségvállalásaira, különös tekintettel az első kritérium b) pontjában említett fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési megállapodások aláírására, megerősítésére és végrehajtására.

7. Hetedik kritérium: annak kockázata, hogy a katonai technológia vagy felszerelés a fogadó országon belül más végfelhasználóhoz jut, vagy nem kívánatos feltételek mellett újra kivitelre kerül.

Annak értékelésekor, hogy az exportálandó katonai technológia vagy felszerelés milyen hatást gyakorol a fogadó országra, valamint hogy mekkora a kockázata annak, hogy az ilyen technológia vagy felszerelés nemkívánatos végfelhasználóhoz kerülhet, vagy nemkívánatos célra használják, a következőket kell mérlegelni:

a) a fogadó ország jogos védelmi és belbiztonsági érdekei, beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezetében, vagy más békefenntartó tevékenységben való bármilyen részvételt;

b) a fogadó ország műszaki felkészültsége ilyen jellegű technológia vagy felszerelés használatára;

c) a fogadó ország képessége hatékony exportellenőrzés alkalmazására;

d) annak a kockázata, hogy az ilyen technológia vagy felszerelés nemkívánatos rendeltetési helyre újra kivitelre kerül, valamint a fogadó ország korábbi magatartása bármely, az exportáló tagállam által előírni célszerűnek ítélt újra kiviteli rendelkezés vagy újra kivitel előtti jóváhagyás tiszteletben tartására vonatkozóan;

e) annak a kockázata, hogy az ilyen technológia vagy felszerelés terrorista szervezetekhez vagy személyekhez jut;

f) a műszaki visszafejtés vagy technológia nem szándékos átadásának a kockázata.

8. Nyolcadik kritérium: tekintettel az államoknak a jogos biztonsági és védelmi szükségleteire, valamint az emberi és gazdasági erőforrásokra, a katonai technológia vagy felszerelés kivitelének és a fogadó ország műszaki és gazdasági adottságainak összhangban kell lennie.

A kiviteli engedély iránti kérelem elbírálásakor a hatóság figyelembe veszi – a megfelelő forrásokból, úgymint az ENSZ Fejlesztési Programjától (UNDP), a Világbanktól (World Bank), a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) jelentéseiből származó információkra is figyelemmel – azt, hogy a tervezett export nem hátráltatná-e súlyosan a fenntartható fejlődést a fogadó országban. Ebben az összefüggésben mérlegeli a fogadó ország katonai és szociális kiadásainak relatív szintjét, figyelembe véve bármilyen európai uniós vagy kétoldalú támogatást is.

3. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

A tevékenységi engedély iránti kérelem tartalma
I.
A tevékenységi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, a tevékenység gyakorlásának pontos helye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmezett tevékenység(ek)a 10. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti megnevezése,
3. a kérelmezett tevékenységi engedély típusának 10. § (2) bekezdése szerinti megjelölése,
4. a kérelmező EORI / VPID száma,
5. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
6. gazdasági társaság esetében a cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó és költségvetési szerv esetében azok nyilvántartási száma,
7. a természetes személy tulajdonosok, vezető tisztségviselők, valamint a haditechnikai tevékenységhez kapcsolódó munkakörben tevékenykedő alkalmazottak neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme; gazdasági társaság tulajdonos esetén, a gazdasági társaság természetes személy tagjai, valamint vezető tisztségviselők neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme;gazdasági társaság (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) kérelmező, valamint tulajdonos (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) esetén a társaság legfőbb szervében az egyes tagok által gyakorolható szavazati jog mértéke
8. a tevékenység céljának meghatározása, a kérelem pontos indoklása, a tervezett tevékenység leírása, továbbá a gyártásra vagy szolgáltatásra vonatkozó TESZOR kód, TEÁOR szám feltüntetése,
9. a haditechnikai eszköz kereskedelmi megnevezése, gyártási tevékenység esetén annak típusjele, egyértelmű azonosításához szükséges jellemző műszaki paraméterei,
10. a haditechnikai eszköz 1. melléklet szerinti besorolása, továbbá

haditechnikai eszköz gyártása, haditechnikai szolgáltatás nyújtása iránti kérelem esetén még az alábbi adatok:

11. a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő elválasztásának módja,
12. a telephely használatának jogcíme és annak igazolása,
13. a képződő hulladék kezelésének bemutatása, a környezetvédelemre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának módja,
14. amennyiben a tevékenység folytatásához vagy a titokvédelem érvényesítéséhez külön jogszabályban meghatározottak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a lefolytatás időpontját, az ellenőrzést végző szerv megnevezése és az ellenőrzés eredménye.

II.
A tevékenységi engedély iránti érelemhez csatolandó okiratok
1. Bármilyen jellegű haditechnikai tevékenység iránti kérelem esetén csatolandó:
1.1.az összes számlavezető pénzintézet által 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozat (bankinformáció),
1.2.70 a vállalkozás vezetőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya. Ha a vállalkozás cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
1.3. amennyiben az ügyben nem a vállalkozás képviseletére jogosult jár el, az eljáró ügyintéző meghatalmazása,
1.4.71 ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kérelmező – az engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint köztartozásmentes adózónak minősül.
1.5. határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltató hitelt érdemlő igazolása, hogy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

2. Kizárólag külkereskedelmi tevékenységre irányuló kérelem esetén csatolandó továbbá, kivéve ha a kérelem eseti tevékenységi engedély, kizárólag tranzit vagy kizárólag bróker tevékenyég végzésére irányul:
2.1. a vállalkozás Belső Megfelelési Programja

3.Haditechnikai eszköz gyártása, haditechnikai szolgáltatás nyújtása iránti kérelem esetén csatolandó okiratok továbbá:

3.1. a kérelmező által működtetett minőségbiztosítási rendszer okiratának másolata, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem működtet független szervezet által auditált minőségbiztosítási rendszert,
3.2. a kérelmező NATO beszállítói alkalmasságát igazoló okirat másolata, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem rendelkezik a beszállítói alkalmasságát igazoló okirattal,
3.3. a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását szakterületenként közvetlenül irányító felelős vezető 4. melléklet szerinti szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének igazolása, szakmai tevékenységének bemutatása,
3.4. a tevékenység végzéséhez szükséges, a kijelölt telephelyen elhelyezkedő épületek építési engedélyének azonosító adatai és az épületek méretarányos tervrajzai vagy az illetékes önkormányzat által kiadott azokat helyettesítő okiratok azonosító adatait,
3.5. a telephelyen működő, engedélyhez kötött technológiai berendezések felsorolása, üzembe helyezésük adatai,
3.6. az épületek, helyiségek és a haditechnikai termékek tároló helyének biztonsági berendezéseire vonatkozó adatok, műszaki leírásuk,
3.7. A kérelmező nyilatkozata arról, hogya gyártáshoz vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi feltételekkel, valamint a biztonsági előírások betartásának feltételeivel rendelkezik.
3.8.72 Az 1. melléklet VII. fejezet b) pont 1. és 2. alpontjában, valamint c) pontjában szereplő termékek gyártására vonatkozó engedélykérelem esetén a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerinti engedély másolati példánya.

4. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez731. Szakterületenként előírt szakképzettség és szakmai gyakorlati idő

A

B

C

D

Szakterület megnevezése

Szakképzettség
(1. megjegyzés)

Gyakorlati idő
(2. megjegyzés) évben

Az 1. melléklet szerinti fejezetek száma
(ML)

1.

Fejlesztés, tervezés

Szakirányú felsőfokú végzettség (3. megjegyzés)

10

I., II., III., IV., V., VII. (5. megjegyzés), VIII., XI., XII. (6. megjegyzés), XIV. (6. megjegyzés), XV., XVII., XVIII., XIX. (6. megjegyzés),
XX. (6. megjegyzés), XXI., XXII., XXIV.,
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

2.

5

VI., IX., X. (6. megjegyzés), XIII., XVI., XXIII.

3.

Alapanyaggyártás

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

IV. (8. megjegyzés), VII., VIII., XIII.

4.

5

XVI., XXIII., XXV.

5.

Szerszámgyártás

Szakirányú felsőfokú végzettség

5

I., II., III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., XXV., XXVI.

6.

Szakirányú középfokú végzettség (4. megjegyzés)

10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., XXV., XXVI.

7.

Gyártás, alkatrészgyártás

Szakirányú felsőfokú végzettség

5

I., II., III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., IX., X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., XXIV., XXV., XXVI.

8.

Szakirányú középfokú végzettség

10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., IX., X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., XV., XVI.,XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., XXIV, XXV., XXVI.

9.

Szerelés

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

III., VIII., XII., XIX., XX.,
XXIV. (11. megjegyzés)

10.

5

I., II., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., XI., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII.,
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

11.

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

5

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés), XXIII., XXV. (13. megjegyzés)

12.

Minőségbiztosítás

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

I., II., III. (14. megjegyzés),
IV. (15. megjegyzés), V., VIII., XII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIV.

13.

5

VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., XI., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXIII., XXV., XXVI.

14.

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)

15.

Javítás

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

I., II., III., IV., V., VIII., IX., X., XII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIV.,
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

16.

5

VI., VII., XI., XIII., XXIII., XXV.
(13. megjegyzés)

17.

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)

18.

Hatástalanítás, megsemmisítés

Szakirányú felsőfokú végzettség

10

I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIV.,
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.

19.

5

VI., XI., XIII., XXII., XXIII.,
XXV. (13. megjegyzés)

20.

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

10

I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)

21.

Felkutatás

Szakirányú felsőfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

5

III., IV. (16. megjegyzés)

22.

Szakirányú középfokú végzettség és speciális szakmai végzettség

8


2. Megjegyzések az 1. pont szerinti táblázathoz

1. A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakirányú szakmai végzettsége.
2. A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakterületen megszerzett gyakorlati ideje.
3. Szakirányú felsőfokú végzettség: bőripari, gépész-, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textil-, vegyész- és villamos okleveles mérnök, mérnök. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint az egyetemi végzettséggel rendelkező személyek az „okleveles mérnök”, a főiskolai végzettségűek a „mérnök” címet viselhetik.
4. Szakirányú középfokú végzettség: bőripari, cipőipari, gépipari, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textilipari, vegyipari és villamosipari technikus.
5. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus, vegyész.
6. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: fizikus.
7. Bűnfelderítő eszközök esetén.
8. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: vegyész.
9. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus.
10. Egyéb speciális szakismeret: ballisztika.
11. Haditechnikai termék hatástalanítása, megsemmisítése és az azzal összefüggő tevékenységek esetén.
12. Elfogadott speciális szakmai végzettség: puskaműves, fegyvermester, fegyverműszerész.
13. Kényszerítő eszközök esetén.
14. Kiegészítő szakmai végzettség: lőszergyártó.
15. Kiegészítő szakmai végzettség: robbantómester, pirotechnikus.
16. Speciális szakmai képzettség: lőszerfeltáró tanfolyam 2. szint és a Magyar Honvédségnél vagy a BM tűzszerész szervezeténél szerzett tűzszerészvizsga és szakmai vezetői gyakorlat.

5. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

A haditechnikai külkereskedelmi tárgyalási engedély iránti kérelem tartalma
A haditechnikai külkereskedelmi tárgyalási engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,

2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

3. az ügylet jellegére történő utalás (kivitel, újra kivitel, szolgáltatás),

4. a haditechnikai eszköznek

4.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,

4.2. a vámtarifaszáma,

4.3. a megnevezése,

4.4. a mennyisége,

4.5. a mértékegysége,

4.6. az euróban meghatározott értéke,

5. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,

6. a végfelhasználó neve, címe, székhelye,

7. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye.

6. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

A haditechnikai termék kivitelére, újrakivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelem tartalma
I.
A haditechnikai termék kivitelére, újrakivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,
4. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
5. végfelhasználók neve, címe, székhelye,
6. a kiszállítani kívánt haditechnikai eszköz
6.1. 1. melléklet szerinti besorolása,
6.2. megnevezése,
6.3. vámtarifaszáma,
6.4. mennyisége,
6.5. mértékegysége,
6.6. euróban meghatározott értéke,
7. a végső felhasználás célja.

II.
Kérelemhez csatolandó okiratok
1. Végfelhasználói Nyilatkozatt vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentum,
2. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazása az áru értékesítésére.

7. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelem tartalma
I.
A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. a belföldi szerződő partner (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,
4. magyar végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye,
5. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
6. a beszállítani kívánt haditechnikai eszköznek
6.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
6.2. a megnevezése,
6.3. a vámtarifaszáma,
6.4. a mennyisége,
6.5. a mértékegysége,
6.6. az euróban meghatározott értéke,
7. a végső felhasználás célja,
8. szükség esetén nemzetközi import igazolás kiadására irányuló kérelem,
9. szükség esetén államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat iránti kérelem.

II.
Kérelemhez csatolandó okiratok
1. a belföldi címzett, valamint a végső felhasználó Végfelhasználói Nyilatkozata,
2. a Nemzetközi Import Igazolásra és a Végfelhasználói Nyilatkozatra, valamint a Szállítási Tanúsítványra vonatkozó kérelem, amennyiben azt a származási, illetve szerződő ország hatósága igényli.

8. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

A kivitelre, újrakivitelére vagy kiszállításra és szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem tartalma
I.
A kivitelre, újrakivitelére vagy kiszállításra és szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem kötelező tartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,
4. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
5. a végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a külföldi szerződő partnerrel) neve, címe, székhelye,
6. a kiszállítani kívánt haditechnikai eszköz
6.1. 1. melléklet szerinti besorolása,
6.2. megnevezése,
6.3. vámtarifaszáma,
6.4. mennyisége,
6.5. mértékegysége,
6.6. euróban meghatározott értéke,
7. a végső felhasználás célja,
8. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás.

II.
Kérelemhez csatolandó okiratok
1. Végfelhasználói Nyilatkozatt vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentum,
2. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazása az áru értékesítésére.

9. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem tartalma
I.
A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. a belföldi szerződő partner (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,
4. a magyar végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye,
5. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
6. a beszállítani kívánt haditechnikai eszköznek
6.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
6.2. a megnevezése,
6.3. a vámtarifaszáma,
6.4. a mennyisége,
6.5. a mértékegysége,
6.6. az euróban meghatározott értéke,
7. a végső felhasználás célja,
8. szükség esetén Nemzetközi Import Igazolás kiadására irányuló kérelem,
9. szükség esetén államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat iránti kérelem,
10. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás.

II.
Csatolandó okiratok
1. a belföldi címzett, valamint a végső felhasználó Végfelhasználói Nyilatkozata,
2. a Nemzetközi Import Igazolásra és a Végfelhasználói Nyilatkozatra, valamint a Szállítási Tanúsítványra vonatkozó kérelem, amennyiben azt a származási, illetve szerződő ország hatósága igényli.

10. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

Bróker engedély iránti kérelem tartalma
I.
Bróker engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. a haditechnikai eszköznek
3.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
3.2. a vámtarifaszáma,
3.3. a megnevezése,
3.4. a mennyisége,
3.5. a mértékegysége,
3.6. az euróban meghatározott értéke,
4. az eladó partner neve, címe, székhelye,
5. a vevő partner neve, címe, székhelye,
6. a végfelhasználó neve, címe, székhelye,
7. a végfelhasználás célja.

II.
Kérelemhez csatolandó okiratok
1. Államilag megerősített Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a fogadó állam illetékes hatósága által kiállított beviteli engedély másolata
2. Az ügyletet alátámasztó szerződés másolata

11. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

A tranzitengedély iránti kérelem tartalma
I.
A tranzitengedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az eladó neve, címe,
4. a címzett neve, címe,
5. a vevő (amennyiben nem egyezik a címzettel) neve, címe,
6. a szállítmányozó neve, címe,
7. a feladás helye, időpontja,
8. a célállomás ország, város szerinti megnevezése,
9. magyar tranzit határállomások
9.1. belépő,
9.2. kilépő,
10. az indító ország exportengedélyének száma, érvényessége,
11. a címzett ország importengedélyének vagy nemzetközi import igazolásának vagy végfelhasználói nyilatkozatának száma, érvényessége,
12. a kilépési irányban lévő ország által adott tranzitengedély száma, érvényessége,
13. a szállító eszköz azonosítója,
14. csomagolási adatok (bruttó-, nettó tömeg, Colli szám)
15. a termék
15.1. megnevezése,
15.2. mennyisége,
15.3. mértékegysége,
15.4. vámtarifaszáma,
15.5. veszélyességi besorolása (RID/ADR/DGR/UN).

II.
Kérelemhez csatolandó okiratok
1. a hivatalos csomagolási listát vagy az I. 14. pontban meghatározott csomagolási részleteket is tartalmazó kereskedelmi számla,
2. a szállítmányt indító ország kiviteli engedélye,
3. a rendeltetési ország Végfelhasználói Nyilatkozata, beviteli engedélye, vagy Nemzetközi Import Igazolása,
4. ha a rendeltetési hely nem szomszédos országban található, a tranzit kilépési irányba eső szomszédos ország tranzitengedélye.

12. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez


A 258/2012/EU rendelet szerinti kivitelre vonatkozó forgalmi engedély iránti kérelem tartalma

I. A 258/2012/EU rendelet szerinti kivitelre vonatkozó forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye, EORI száma
4. a végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a külföldi szerződő partnerrel) neve, címe, székhelye, EORI száma
5. az ügynök, képviselő (amennyiben nem egyezik meg a kérelmezővel) adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma)
6. kivitel szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja
7. behozatal szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja
8. tranzit harmadik országok, és azok két karakteres ISO betűkódja
9. a tervezett kiviteli vámeljárás alá vonást végző EU tagállamok, és azok két karakteres ISO betűkódja
10. a kiszállítani kívánt haditechnikai eszköznek
10.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
10.2. a megnevezése,
10.3. a vámtarifaszáma,
10.4. a mennyisége,
10.5. a mértékegysége,
10.6. az euróban meghatározott értéke,
10.7. a jelölése,
11. a végső felhasználás célja,
12. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás.

II.74 Csatolandó okiratok:
1. az importőr harmadik ország beviteli engedélye, valamint
2. Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentum,
3. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazása az áru értékesítésére,
4. tranzit harmadik országok illetékes hatósága által kiadott tranzitengedély vagy a harmadik ország illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy a tranzithoz hozzájárul, vagy a haditechnikai eszköz tranzitja nem engedélyköteles.

13. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez75

A Végfelhasználói Nyilatkozat tartalma

1. az exportőr adatai (név, cím, kereskedelmi név és – ha van – cégjegyzékszám)

2. a végfelhasználó adatai (név, cím, kereskedelmi név és – ha van – cégjegyzékszám)

3. a végső rendeltetési ország

4. árumegnevezés, beleértve – ha van – a szerződésszámot vagy a rendelésszámot

5. a kivitelre szánt áruk mennyisége vagy értéke

6. a végfelhasználói igazolás kiállítási dátuma

7. a végfelhasználói igazoláshoz tartozó egyedi azonosító szám vagy szerződésszám, ha van

8. az áruk rendeltetésszerű végfelhasználásának megjelölése

9. a végfelhasználó nyilatkozata, miszerint

9.1. az árukat kizárólag a bejelentett felhasználási célra fogják használni

9.2. az árukat nem reexportálják és nem adják át más ország végfelhasználójának Budapest Főváros Kormányhivatala előzetes beleegyezése nélkül

9.3. az árukat nem adják át olyan végfelhasználónak, akiről tudják, hogy nem a deklarált célra fogja az árukat használni

10. a végfelhasználó aláírása, neve és beosztása, valamint a végső rendeltetési ország illetékes kormányzati hatóságának a neve, ha a Hatóság igényli

11. bróker adatai, ha van (név, cím, kereskedelmi név és – ha van – cégjegyzékszám)

12. adott esetben a megfelelő kormányzati hatóságok általi igazolás

1

A 2. § 1. pont a) alpontja a 78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § 1. pont c) alpontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 2. pontja a 78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § 3. pontja a 78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § 10. pontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § 16. pont a) alpontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § 16. pont c) alpontját a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § 16. pont d) alpontját a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § 21. pont a) alpontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § 21. pont b) alpontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § 23. pontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § 25. pontja a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § 26. pontja a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § 27. pontját a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (2) bekezdés e) pontját a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 3. § (3) bekezdése a 38. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 3. § (4) bekezdése a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 32. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. § a 38. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (3) bekezdését a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

24

A 6. § a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 7. § (4) bekezdését a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 33. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 8. § (2) bekezdése a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 33. §-a, a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 33. § b) pontja szerint módosított szöveg. [A 8. § (2) bekezdésben ez utóbbi módosító rendelet 32. § b) pontja által elrendelt módosítás, amely szerint a „rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős miniszter” szöveg lép, nem vezethető át.]

27

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 9. § (1) bekezdés j) pontját a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be.

29

A 9. § (4) bekezdését újonnan a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

30

A 9. § (6) bekezdését a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 9. § (7) bekezdését a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 13. § a 38. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 14. § a 34. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

34

A 16. § (1) bekezdése a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 16. § (6) bekezdése a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

36

A 18. § (1) bekezdése a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 18. § (3) bekezdése a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 18. § (7) bekezdését a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

39

A 19. § (1) bekezdése a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 21. § (2) bekezdése a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

41

A 22/A. §-t az 551/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

42

A 23. § (1) bekezdése a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

43

A 24. § (2) bekezdése a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 11. § d) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 24. § (9) bekezdését a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

45

A 28. § (4) bekezdése a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

46

A 29. § (4) bekezdése a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 11. § e) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 29. § (7) bekezdését a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

48

A 30. § a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 32. § c) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 30/A. §-t a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

50

A 32. § (1) bekezdése a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

51

A 32. § (1) bekezdés a) pontja a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 32. § (1) bekezdés b) pontja a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 32. § (2) bekezdése a 34. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

54

A 34. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 36. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 11. § g) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 36. § (1) bekezdés a) pontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 36. § (2) bekezdés g) pontját a 78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

58

A 36. § (2) bekezdés h) pontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

59

A 36. § (2) bekezdés i) pontját a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

60

A 36. § (2) bekezdés j) pontját a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

61

A 36. § (2) bekezdés k) pontját a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

62

A 36. § (2) bekezdés l) pontját a 204/2023. (V. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

63

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 38. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 38. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 38. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 38. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 1. melléklet a 204/2023. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

69

A 2. melléklet 1. pontja a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 3. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpontja a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 73. §-a szerint módosított szöveg.

71

A 3. melléklet II. pont 1.4. alpontja a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 85. §-a szerint módosított szöveg.

72

A 3. melléklet II. rész 3. pont 3.8. alpontját a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

73

A 4. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 12. melléklet II. pontja a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére