• Tartalom

157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról1

2017.09.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 4. és az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1)3

(2) A VET Vhr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

3–8. §4

9. § A Vksztv. Vhr. 55/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel és az általa megbízott vízszerelővel együttműködni.”

10. § A Vksztv. Vhr. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott építési kivitelezés jogosultsággal rendelkező vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját a megrendelő köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól. A víziközmű-szolgáltató köteles a megrendelővel és az általa megbízott vízszerelővel együttműködni.”

4. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

11. §5

5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12–13. §6

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

14. §7

7. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 3–8. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdése, a 9. §, a 10. § és a 3. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez8

3. melléklet a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. A VET Vhr. 2. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. Közcélú hálózathoz történő csatlakozási igény esetében a hálózati engedélyes – amennyiben az igénybejelentő a hálózati csatlakozási szerződést megkötötte, és a csatlakozási díjat megfizette – a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint köteles az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási pontra a hálózati csatlakozást kiépíteni. A hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja a külön jogszabály szerinti villanyszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozás megbízása útján. Az így létesült közcélú hálózati elem értéken, térítés nélkül kerül a hálózati engedélyes tulajdonába. A hálózati engedélyes köteles az igénybejelentővel és az általa megbízott kivitelezővel együttműködni.”

4. melléklet a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére