• Tartalom

158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.12.19.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A környezetvédelmi hatóság az (1) és (4) bekezdésekben előírt adatszolgáltatások adatai alapján levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartást (a továbbiakban: LAL nyilvántartás), illetve a (2) bekezdésben előírt adatszolgáltatások alapján légszennyezés mértéke nyilvántartást (a továbbiakban: LM nyilvántartás) vezet.”

(2) Az Lvr. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tüzelőberendezések LAL nyilvántartásban szereplő adatainak, valamint az LM nyilvántartásban szereplő összes telephely levegőterhelési adatainak interneten keresztül történő elérhetőségét az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felülete biztosítja.”

(3) Az Lvr. 43. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

i) a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2193 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

2. § (1) Az Lvr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Lvr. 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az Lvr.

b) 8. melléklet l) pontjában a „továbbá”

szövegrész.

4. § E rendelet a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2193 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § Ez a rendelet 2017. december 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. Az Lvr. 1. melléklet 12. pontja a következő 12.13. alponttal egészül ki:
(A levegőminőségi terv tartalmi követelményei)
„12.13. a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet.”
2. Az Lvr. 8. melléklete a következő n) ponttal egészül ki:
n) a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2193 európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (11)–(12) bekezdés, 11. cikk (1)–(2) bekezdés.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére