• Tartalom

16/2017. (XII. 7.) IM rendelet

16/2017. (XII. 7.) IM rendelet

az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2020.02.01.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 81. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A területi ügyvédi kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban együtt: ügyvédi kamara) kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárásáért (a továbbiakban: kamarai hatósági eljárás) az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a díj – az eljárás résztvevőjének jogellenes magatartásával okozott költségek, valamint a szakhatósági eljárásért fizetendő díj kivételével – magában foglal minden eljárási költséget.

2. A díj mértéke

2. § Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az első fokú kamarai hatósági eljárás díja 3000 Ft.

3. § (1) Az ügyvédi tagfelvétel iránti, valamint az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 200 000 Ft.

(2) Az alkalmazott ügyvédi és a kamarai jogtanácsosi tagfelvétel iránti, valamint az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díjának összege az (1) bekezdésben meghatározott díj 80%-a.

(3) Az ügyvédjelölt és a jogi előadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díjának összege az (1) bekezdésben meghatározott díj 50%-a.

(4) Az ügyvédasszisztens ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 10 000 Ft.

4. § Ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett kérelmező esetén

a) a kamarai tagságot, valamint az európai közösségi jogászi, alkalmazott európai közösségi jogászi és külföldi jogi tanácsadói nyilvántartásba vételt eredményező kamarai formaváltási eljárás díjának összege a 3. § (1) bekezdésében meghatározott díj 75%-a,

b) az a) pont alá nem tartozó, kamarai tagságot nem eredményező kamarai formaváltási eljárás díja 10 000 Ft.

5. §1 Az ügyvéd, az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó ügyvédi tevékenység szüneteltetésének engedélyezése iránti eljárás díjának összege 15 000 Ft.

6. § (1) Az ügyvédi iroda és az európai közösségi jogászi iroda (a továbbiakban együtt: ügyvédi iroda) nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 30 000 Ft.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján közzétett szerződésminta alkalmazásával készült alapító okirat benyújtása esetén az (1) bekezdés szerinti eljárás díja 15 000 Ft.

(3) Az ügyvédi iroda nyilvántartásból való törlése iránti eljárás díja 30 000 Ft.

(4) Az ügyvédi iroda átalakulása, egyesülése, szétválása nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 30 000 Ft, amely magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változások nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat is.

(5) Az ügyvédi iroda székhelyváltoztatása, valamint az aliroda vagy fiókiroda nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 15 000 Ft.

7. § (1) Az ügyvéd, az európai közösségi jogász, a külföldi jogi tanácsadó és az ügyvédi iroda átjegyzése iránti eljárás díja 30 000 Ft.

(2) A kamarai jogtanácsos, az alkalmazott ügyvéd, az alkalmazott európai közösségi jogász, az ügyvédjelölt és a jogi előadó átjegyzése iránti eljárás díja 15 000 Ft.

8. § (1)2 A 3. § (1) bekezdésében meghatározott díj magában foglalja a tagfelvételi vagy nyilvántartásba vételi kérelemmel, a 4. § a) pontjában meghatározott díj a nem kamarai tag kamarai formaváltási kérelmével együttesen ügyvédi iroda által előterjesztett kérelem elbírálásának díját is.

(2) A 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott díj magában foglalja az ügyvédi iroda nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel együttesen előterjesztett aliroda vagy irattár nyilvántartásba vétele iránti kérelem elbírálásának díját is.

(3) A 6. § (3) bekezdésében meghatározott díj magában foglalja az ügyvédi iroda törlése iránti kérelemmel együttesen az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személy kamarai tagságról való lemondása vagy az ügyvédi kamarai nyilvántartásból való törlése, valamint az ügyvédasszisztens törlése iránt előterjesztett kérelem elbírálásának díját is.

9. § A fiókiroda törvényben, illetve kamarai szabályzatban meghatározott feltételeknek való megfelelése szakkérdésében lefolytatandó szakhatósági eljárás díja 15 000 Ft.

10. § A kérelemre lefolytatott kamarai hatósági ellenőrzés díja 100 000 Ft.

11. § (1) Ha az eljárásban az elektronikus kapcsolattartás nem kizárt és az ügyfél a kérelmét elektronikus úton terjeszti elő, a díj összege az e rendeletben meghatározott díj 90%-a.

(2) Ha az ügyfél az eljárás során nem elektronikus kapcsolattartási módra tér át, a díjat az (1) bekezdés alkalmazása nélküli összegre egészíti ki.

(3)3 Elektronikus kapcsolattartás esetén

a) az ügyvédi kamarai nyilvántartás adatáról hatósági bizonyítvány kiadása,

b)4 az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személy nevében bekövezett változás kivételével, a más személyi adatában bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele, valamint

c)5

iránti kamarai hatósági eljárás díja 1000 Ft.

3. A díj megfizetése, visszatérítése és nyilvántartása

12. § (1) A díjat a kérelem nem elektronikus előterjesztését, valamint a nem elektronikus kapcsolattartási módra való áttérést megelőzően

a) átutalással vagy

b) ha az eljáró ügyvédi kamara ezt lehetővé teszi, házipénztárba készpénzzel vagy bankkártyával

kell megfizetni.

(2) A területi kamara a kérelem elektronikus előterjesztését követően haladéktalanul értesíti a kérelmezőt az ügy azonosító számáról (a továbbiakban: ügyazonosító szám). A kérelem elektronikus előterjesztése esetén a díjat legkésőbb az ügyazonosító számról való értesítés kézbesítését követő munkanapon átutalással kell megfizetni.

(3) A területi kamara több kérelem együttes előterjesztéséhez, előzetesen elektronikus úton előterjesztett kérelemre összevont ügyazonosító számot ad ki. A díjat az összevont ügyazonosító számmal érintett kérelmek után az összevont ügyazonosító számról való értesítés kézbesítését követő nyolc munkanapon belül, de legkésőbb a kérelmek előterjesztését megelőzően átutalással kell megfizetni.

(4) A díjat átutalás esetén az ügyvédi kamara honlapján közzétett számlaszámára kell megfizetni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén az ügyfél kamarai azonosító számát, ennek hiányában nevét és születési idejét,

b) a (2) és (3) bekezdés esetén az ügyazonosító számot vagy az összevont ügyazonosító számot.

13. § (1) A díj az ügyben eljáró ügyvédi kamara saját bevételét képezi.

(2) A díjak kezelésére, elszámolására a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

14. § Az e rendeletben meghatározott díjak esetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdését,

b) a fellebbezési eljárás díjára az Itv. 29. § (2) és (4) bekezdését,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-át,

d) a jogorvoslati eljárási díj visszafizetésére az Itv. 32. § (1) bekezdését,

e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontját

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(2) A 3. § (4) bekezdése és a 17. § a) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

16. §6

17. § Hatályát veszti

a)7

b)8

1

Az 5. § a 10/2018. (VI. 11.) IM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 8. § (1) bekezdése a 10/2018. (VI. 11.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 11. § (3) bekezdését a 10/2018. (VI. 11.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 11. § (3) bekezdés b) pontja a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 11. § (3) bekezdés c) pontját a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 16. §-t a 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 17. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére