• Tartalom
Oldalmenü

16/2017. (V. 25.) NFM rendelet

az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról

2017.06.24.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 38. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában útügyi műszaki előírás:

a) a közút és műtárgyai tervezésére, építésére,

b) a forgalom biztonságát és a forgalom rendjét meghatározó technikai eszközökre vagy

c) a közutak kezelésére

vonatkozó, jogszabályi szintű szabályozást nem igénylő szakmai követelményrendszer.

(2) Az útügyi műszaki előírás

a) az európai és nemzeti szabványokkal összhangban,

b) a tudomány és a technika adott állása szerint,

c) a nemzetgazdasági érdekeket is figyelembe véve,

d) tudományos bizonyítékokon, kutatási eredményeken alapulva,

e) az érintett szakterületek szakértőinek véleménye alapján és

f) a jogszabályban előírt követelmények alapján

kerül kidolgozásra.

2. § (1) Az útügyi műszaki előírások kidolgozása és felülvizsgálata az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Útügyi Bizottság) feladata.

(2) Az Útügyi Bizottság az útügyi műszaki előírások előkészítését a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) útján látja el.

3. § Az útügyi műszaki előírás megalkotása során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

a) a szakmai elkötelezettséget és szakmai pártatlanságot,

b) a felelősségtudatot és a szakszerűséget,

c) a tárgyszerűséget,

d) az egységességet és ellentmondás-mentességet,

e) a közérdek képviseletét,

f) az áttekinthetőséget és a nyilvánosságot,

g) az érdekeltek bevonása lehetőségének biztosítását és az együttműködést,

h) a közmegegyezést,

i) a társadalmi egyeztetést és véleményezést, valamint

j) az alkalmazkodást a tudomány, a műszaki gyakorlat és a tapasztalat általános eredményeihez, figyelembe véve a gazdasági és környezeti adottságokat.

2. Az útügyi műszaki előírások kidolgozása és felülvizsgálata

4. § (1) Az Útügyi Bizottság éves munkaterv szerint dolgozza ki és vizsgálja felül az útügyi műszaki előírásokat.

(2) Az útügyi műszaki előírások megalkotása és felülvizsgálata az Útügyi Bizottsághoz – a Koordináló szerv útján – eljuttatott témajavaslattal kezdeményezhető. A javaslat éves munkatervbe történő beépítéséről az Útügyi Bizottság dönt.

(3) Az Útügyi Bizottság a munkaterv végrehajtása érdekében az útügyi műszaki előírások tervezetének kidolgozásával megbízza a Koordináló szervet.

(4) Az éves munkatervet az Útügyi Bizottság az ügyrendjében meghatározottak szerint módosíthatja.

5. § (1) A Koordináló szerv előkészíti az útügyi műszaki előírás megalkotásával és felülvizsgálatával kapcsolatos tervezeteket.

(2) A Koordináló szerv az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége során közreműködőt vonhat be.

(3) Az útügyi műszaki előírás tervezetének elkészítése az 1. mellékletben foglalt eljárásrend szerint történik.

6. § (1) Az Útügyi Bizottság a munkája során gondoskodik arról, hogy a szakmai közvélemény az adott témával kapcsolatosan javaslatait kifejthesse. A Koordináló szerv az útügyi műszaki előírás tervezetét mindenki számára hozzáférhető módon, véleményezés céljából a hivatalos honlapján közzéteszi az 1. mellékletben foglaltak szerint.

(2) A Koordináló szerv az elkészült útügyi műszaki előírás tervezetét jóváhagyás céljából felterjeszti az Útügyi Bizottság részére.

7. § (1) Az Útügyi Bizottság dönt – a felterjesztést követő ülésén – a Koordináló szerv által előkészített útügyi műszaki előírás elfogadásáról.

(2) Az elfogadott útügyi műszaki előírást az Útügyi Bizottság megküldi a közlekedésért felelős miniszter részére közzététel céljából.

8. § (1) A közlekedésért felelős miniszter az Útügyi Bizottság által megküldött útügyi műszaki előírást a kormányzati honlapon 15 napon belül közzéteszi.

(2) Az útügyi műszaki előírások a kormányzati honlapon keresztül ingyenesen hozzáférhetők.

3. Szakmai állásfoglalás kiadása

9. § (1) Bármely az adott közút tervezésében, építésében vagy üzemeltetésében érintett természetes vagy jogi személy az útügyi műszaki szabályozásban foglaltaktól eltérő műszaki megoldásokról (a továbbiakban: eltérés), valamint a szabályozást érintő más kérdésekben egyedi állásfoglalást kérhet az Útügyi Bizottságtól. A megkeresést a Koordináló szervhez kell benyújtani.

(2) Ha az eltéréssel kapcsolatos megkeresést nem a közút kezelője nyújtja be, akkor a kérelem mellékleteként a közút kezelőjének véleményét is be kell nyújtani.

(3) Az Útügyi Bizottság állásfoglalását a Koordináló szerv készíti elő.

(4) Az Útügyi Bizottság állásfoglalásáról a Koordináló szerv tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás-kérőt.

(5) Az Útügyi Bizottság támogató állásfoglalása esetén az eltérésről kialakított szakmai állásfoglalást az Útügyi Bizottság megküldi a közlekedésért felelős miniszternek, aki azt a kormányzati honlapon 15 napon belül közzéteszi.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

11. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor meglévő útügyi műszaki előírásokat a közlekedésért felelős miniszter e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a kormányzati honlapon keresztül közzéteszi.

(2) A Koordináló szerv gondoskodik az e rendelet hatálybalépésekor létező útügyi műszaki előírások (1) bekezdés szerinti közzététele érdekében a felhasználással kapcsolatos szerzői és egyéb jogok rendezéséről.

(3) Az e rendelet hatálybalépését követően a 8. § szerint közzétett útügyi műszaki előírást a közzététel napjától kell alkalmazni, kivéve azokat az útügyi műszaki előírásokat, amelyek ettől eltérő alkalmazási időpontot tartalmaznak.

1. melléklet a 16/2017. (V. 25.) NFM rendelethez

Az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó eljárásrend
I. AZ ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK KIDOLGOZÁSÁNAK RENDJE
1. Az útügyi műszaki előírások kidolgozásának kezdeményezése
1.1. Az útügyi műszaki előírás megalkotását és felülvizsgálatát természetes vagy jogi személy egy indokolással ellátott témajavaslat benyújtásával kezdeményezheti (a továbbiakban: témajavaslat benyújtó).
1.2. A témajavaslatot írásban (papír alapon és elektronikus, szerkeszthető formában egyaránt) kell benyújtani a Koordináló szerv részére.
1.3. A témajavaslatot tartalmazó dokumentumon jól felismerhetően fel kell tüntetni az „Útügyi műszaki előírás – Témajavaslat” szöveget.
1.4. A papíralapú témajavaslatot 2 egyező, eredeti példányban kell benyújtani a következő tartalommal:
– témajavaslat (Koordináló szerv honlapján meghatározott formanyomtatvány szerint)
– indokolás
– nyilatkozat (Koordináló szerv honlapján meghatározott formanyomtatvány szerint)
– a kezdeményező szerint szükséges mellékletek (szükség szerint).
1.5. A beérkező témajavaslatot a Koordináló szerv a papíralapú témajavaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja.
1.6. Ha a témajavaslat nem felel meg az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó eljárásrend feltételeinek, akkor a Koordináló szerv az 1.5. alpont szerinti határidőn belül a témajavaslattal kapcsolatban felmerült hiányokról a témajavaslat benyújtót tájékoztatja.
1.7. A Koordináló szerv a hiánypótlásra legfeljebb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napos határidőt biztosít. A határidő indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb további 15 nappal meghosszabbítható. Ha a témajavaslat benyújtó a hiánypótlást az előírt határidőben nem teljesíti – vagy ismételten hiányosan teljesíti –, akkor a témajavaslatot újra be kell nyújtani.
1.8. Ha a témajavaslat megfelel az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó eljárásrend feltételeinek, akkor a Koordináló szerv az 1.5. alpont szerinti határidőn belül a témajavaslat egy eredeti példányát – valamennyi mellékletével együtt – megküldi az Útügyi Bizottságnak (felterjesztés), a témajavaslat másik eredeti példányát pedig – valamennyi mellékletével együtt – archiválja.
2. Az útügyi műszaki előírások kidolgozása kezdeményezésének felterjesztése
2.1. Az Útügyi Bizottság a kezdeményezés felterjesztését követő ülésén dönt a témajavaslat
a) tárgyévi munkatervbe történő illesztéséről,
b) a tárgyévet követő évi munkatervébe történő beillesztéséről,
c) elutasításáról.
2.2. Az Útügyi Bizottság kezdeményezéssel kapcsolatos döntéséről a Koordináló szerv az Útügyi Bizottság döntését követő 30 napon belül tájékoztatást ad a témajavaslat benyújtó részére.
3. Az útügyi műszaki előírások kidolgozása a munkaterv alapján
3.1. Az Útügyi Bizottság a munkaterv szerinti feladatok elvégzésével a Koordináló szervet bízza meg.
3.2. A Koordináló szerv önállóan vagy közreműködő bevonásával elkészíti a munkatervben szereplő útügyi műszaki előírások tervezetét a munkatervben meghatározott határidőn belül.
3.3. Az útügyi műszaki előírás kidolgozásának folyamatát – a Koordináló szerv egyéb vonatkozó belső szabályzatai rendelkezéseinek megfelelően – részletesen dokumentálni és archiválni kell úgy, hogy az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó eljárásrendben foglaltak betartása ellenőrizhető legyen.
4. Az útügyi műszaki előírások tervezetének felterjesztése elfogadásra
4.1. A Koordináló szerv a munkatervben foglalt, elkészült útügyi műszaki előírás tervezetét – annak valamennyi mellékletével – véleményezés céljából a hivatalos honlapján közzéteszi. A Koordináló szerv a véleményezésre a honlapon történő közzétételtől számított legalább 15 napot biztosít.
4.2. A véleményezési határidő egyszeri, további 15 nappal történő meghosszabbítását bárki kezdeményezheti, ha az érdemi véleményezés miatt szükséges előkészítő munka az eredeti határidőn belül nem végezhető el. A véleményezési határidő 15 nappal történő meghosszabbításáról a Koordináló szerv dönt. A Koordináló szerv a határidő-hosszabbítás lehetőségére a közzététel keretében felhívja a figyelmet.
4.3. A Koordináló szerv a beérkezett vélemények alapján 30 napon belül véglegesíti az útügyi műszaki előírás tervezetét.
4.4. A Koordináló szerv a véleményezőket írásban (elektronikusan) tájékoztatja a vélemények elfogadásáról vagy annak – indokokkal ellátott – elutasításáról.
II. AZ ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK JÓVÁHAGYÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE
1. Az útügyi műszaki előírások jóváhagyása
1.1. Az Útügyi Bizottság a felterjesztést követő ülésén dönt a Koordináló szerv által felterjesztett útügyi műszaki előírás elfogadásáról (jóváhagyásáról).
1.2. Ha az Útügyi Bizottság az útügyi műszaki előírást nem fogadja el, úgy a tervezetet – az elutasítás indokaival – visszaadja a Koordináló szerv részére átdolgozásra (javításra, kiegészítésre) új határidő kitűzésével, amellyel egyidejűleg az érintett ütemtervet is módosítja.
1.3. Ha az Útügyi Bizottság az útügyi műszaki előírást elfogadja, úgy a Koordináló szerv saját tárhelyén elhelyezi a jóváhagyott útügyi műszaki előírás – jóváhagyást tartalmazó – elektronikus változatát. Az Útügyi Bizottság által jóváhagyott útügyi műszaki előírást az Útügyi Bizottság – a Koordináló szerv útján – megküldi a közlekedésért felelős miniszternek közzététel céljából a tárhelyre mutató elektronikus hivatkozással együtt.
2. Az útügyi műszaki előírások közzététele
A miniszter az útügyi műszaki előírás nyilvántartási számát és címét – a Koordináló szerv tárhelyére mutató elektronikus hivatkozásával – közzéteszi a kormányzati honlapon.
III. AZ ÚTÜGYI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁS KÉRÉSE, KIADÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE
1. Az útügyi műszaki szabályozással kapcsolatos állásfoglalások megkérése
1.1. Az állásfoglalás-kérést írásban (papír alapon és elektronikus, szerkeszthető formában egyaránt) kell benyújtani a Koordináló szerv részére.
1.2. Az állásfoglalás-kérést tartalmazó dokumentumon jól felismerhetően fel kell tüntetni az „Útügyi műszaki előírás – Állásfoglalás kérése” szöveget.
1.3. A papíralapú állásfoglalás-kérést 2 egyező, eredeti példányban kell benyújtani a következő tartalommal:
– állásfoglalás-kérés (Koordináló szerv honlapján meghatározott formanyomtatvány szerint)
– indokolás
– nyilatkozat (Koordináló szerv honlapján meghatározott formanyomtatvány szerint)
– az állásfoglalást kérő szerint szükséges mellékletek (szükség szerint).
1.4. A beérkező állásfoglalás-kérést a Koordináló szerv a papíralapú állásfoglalás-kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja.
1.5. Ha az állásfoglalás-kérés nem felel meg az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó eljárásrend feltételeinek, akkor a Koordináló szerv az 1.4. alpont szerinti határidőn belül az állásfoglalás-kéréssel kapcsolatban felmerült hiányokról az állásfoglalás-kérőt tájékoztatja.
1.6. A Koordináló szerv a hiánypótlásra legfeljebb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napos határidőt biztosít. A határidő indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb további 15 nappal meghosszabbítható. Ha az állásfoglalás-kérő a hiánypótlást az előírt határidőben nem teljesíti – vagy ismételten hiányosan teljesíti –, akkor az állásfoglalás-kérést újra be kell nyújtani.
1.7. Ha az állásfoglalás-kérés megfelel az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó eljárásrend feltételeinek, akkor a Koordináló szerv az 1.4. alpont szerinti határidőn belül az állásfoglalás-kérés egy eredeti példányát – valamennyi mellékletével együtt – megküldi az Útügyi Bizottságnak (felterjesztés), az állásfoglalás-kérés másik eredeti példányát pedig – valamennyi mellékletével együtt – archiválja.
2. Az útügyi műszaki szabályozással kapcsolatos állásfoglalások kiadása
2.1. Az Útügyi Bizottság az állásfoglalás-kérés felterjesztését követő ülésén
– állásfoglalást fogalmaz meg,
– a Koordináló szerv útján részletesen megvizsgálja az állásfoglalás kérését.
2.2. Az Útügyi Bizottság állásfoglalás-kéréssel kapcsolatos véleményéről (támogatásáról vagy elutasításáról) a Koordináló szerv az Útügyi Bizottság döntését követő 30 napon belül tájékoztatást ad az állásfoglalás-kérő részére.
3. Az útügyi műszaki szabályozással kapcsolatos támogató állásfoglalások közzététele
Ha az állásfoglalás kérése egy adott útügyi műszaki előírásban szabályozott műszaki kérdésre (pl. eltérésre) irányul, és az Útügyi Bizottság támogató egyedi állásfoglalást ad ki, a közlekedésért felelős miniszter az Útügyi Bizottság állásfoglalását az egyedi tárgy, az útügyi műszaki előírás nyilvántartási számának és címének megjelölésével – a Koordináló szerv tárhelyére mutató elektronikus hivatkozásával – közzéteszi a kormányzati honlapon.
_