• Tartalom

163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról1

2017.07.28.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában

a 2. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában, valamint 15a. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. §3

3. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

5–8. §4

9. §5

a)–c)6

d)7

4. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

10–11. §8

12. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tizenöt napon belül köteles beszámolót benyújtani a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A mérföldkőben vállalt eredmények alátámasztását szolgáló dokumentumokat a beszámolóhoz kell csatolni. Az irányító hatóság felhívásonként dönt arról, hogy az egyes mérföldkövekhez tartozó beszámolók benyújtásával egyidejűleg szükséges-e kifizetési igénylést is benyújtani.”

(2)9

„(5) Az irányító hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti, elutasítása esetén felfüggesztheti a támogatás folyósítását a beszámoló szakmai jóváhagyásáig.”

13. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek egyszer, a kapcsolódó költség elszámolásra való benyújtásakor kell a kifizetési igényléshez benyújtani. Ha többször is felmerül a kapcsolódó költség, úgy elegendő az alátámasztó dokumentumokat egyszer, a felmerülő költséggel való elszámolást tartalmazó első kifizetési igénylésben benyújtani, a későbbiekben pedig csak akkor, ha az adott dokumentumban változás történt, vagy új dokumentumot állítottak ki.”

14. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a kifizetési igénylés vagy a szakmai beszámoló hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított harminc – szállítói finanszírozás esetén tizenöt – napon belül, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével az adott igénylésben vagy beszámolóban szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra, illetve a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet, a 37. §-ban foglaltak figyelembevételével. A hiánypótlással érintett elszámoló bizonylat kifizetése ezzel egyidejűleg felfüggesztésre kerül. Ha a záró kifizetési igényléshez kapcsolódó záró szakmai beszámoló szorul hiánypótlásra, valamennyi elszámoló bizonylat kifizetése felfüggesztésre kerül.
(2) Időközi kifizetési igénylésnél vagy szakmai beszámolónál legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor hiánypótlásra.
(3) Ha a kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylés, szakmai beszámoló vagy annak egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, az irányító hatóság a hiánypótlást követően egy alkalommal az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb három napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában, a 37. §-ban foglaltak figyelembevételével.
(4) Az időközi kifizetési igényléshez kapcsolódó tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő a jogszabályban előírt kifizetési határidőt felfüggeszti a tisztázó kérdéssel érintett elszámoló bizonylat tekintetében.”

15. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a § a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatási előlegigénylést, valamint a mérföldkő elérését követően benyújtandó beszámolót a konzorciumvezető nyújthatja be azzal, hogy a konzorciumi tag részére igényelt támogatási előleggel, beszámolóval kapcsolatos információkat a konzorciumi tag is rögzítheti a monitoring és információs rendszerben.
(3a) Időközi kifizetési igénylést konzorciumi tag is benyújthat.
(3b) A záró kifizetési igénylést a konzorciumvezető nyújthatja be azzal, hogy a konzorciumi tag nevére kiállított elszámoló bizonylatokkal kapcsolatos információkat a konzorciumi tag is rögzítheti a monitoring és információs rendszerben.”

16. §10

a)11

c)12

szerint módosul.

a) 3. § (1) bekezdés 17. pontjában a „mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a” szövegrész helyébe a „záró kifizetési igénylés esetén az utolsó mérföldkőhöz kapcsolódó” szöveg,

b)–e)13

f)–h)14

i) 120. § (3) bekezdésében a „Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású” szövegrész helyébe az „Utófinanszírozású” szöveg,

j)–k)15

lép.

a)16

b)17

c) 67.3. pontjában az „Egy mérföldkő határidejének elérésekor a kedvezményezettnek a 120. § szerint, utolsó” szövegrész helyébe az „A kedvezményezettnek az utolsó” szöveg,

d)–h)18

lép.

(3)–(4)19

19. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a)20

c) 120. § (2a) bekezdésében az „ , ekkor a szakmai beszámoló nem képezi a kifizetési igénylés részét” szövegrész,

d) 120. § (3) bekezdésében a „mérföldkő elérését megelőzően” szövegrész,

a)21

b) 67.4. pontja,

c) 137.2. pontjában az „– ideértve a mérföldkőhöz benyújtott igénylés esetén az annak részét képező szakmai beszámolót is –” szövegrész,

d) 140.3. pontja,

e) 140.5. pontjában a „Jó tételezés kizárólag akkor lehetséges, ha a szakmai beszámoló elfogadásra kerül.” szövegrész és

f) 143.1. pont d) alpontja.

5. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) A 9. § d) pontja 2017. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez22

2. melléklet a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 109.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„109.2. Rendeltetésszerű a felhasználás, ha a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés az ellenőrzési szempontoknak megfelel, és a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze jóváhagyásra kerül. Az irányító hatóság döntése alapján a benyújtott kifizetési igénylés elutasítása önmagában nem jelenti a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását.”

3. melléklet a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez23

4. melléklet a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez24

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet II. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Időközi kifizetési igénylés esetén az igényelt támogatási összeg eléri a 120. § (3) bekezdésében vagy a támogatási szerződésben rögzített minimumot.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 29. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 17. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 17. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 18. § (1) bekezdés b)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. § (1) bekezdés f)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § (1) bekezdés j)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § (2) bekezdés d)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 4. melléklet a 20. § (3) bekezdése alapján 2017. július 28-án lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére