• Tartalom

17/2017. (IV. 10.) FM rendelet

17/2017. (IV. 10.) FM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.04.11.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 2. és 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,

a 10. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:25. mezőjében a „250 Ft/alkalom/vakcina” szövegrész helyébe a „300 Ft/alkalom/vakcina” szöveg lép.

2. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

2. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

3. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]

kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2017. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében, vagy a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2017. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke]

ba) az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámla hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,
bb) az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeretnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,”

4. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

e) nem rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel, vagy ha rendelkezik, akkor vállalja, hogy az újonnan igényelt Agrár Széchenyi Kártya hitelkeretből a korábbi – ugyanazon banknál fennálló – Széchenyi Kártya hitelszerződéséből fennálló tartozását maradéktalanul megfizeti.”

5. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kincstár a kamattámogatásról, a kezelési költségtámogatásról és a kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződés, továbbá az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] meghatározott település valamelyikén, mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése esetén a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatásról, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást a Kincstár a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásról, a bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett hitelszerződés esetén, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásról, a bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról
a) a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 65/2016. (IX. 21.) FM rendelettel [a továbbiakban: 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet] meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett, illetve
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 3. mellékletében a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel meghatározott településen mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett
hitelszerződése esetén a Kincstár a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a támogatástartalom-igazolást a mezőgazdasági vállalkozás részére, és a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén a Kincstár a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.”

6. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-éig. Az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződés, valamint a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett, illetve a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 3. mellékletében a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel meghatározott településen mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett hitelszerződése esetén a hitelintézet által nem megelőlegezett és a 7. § (1) bekezdése szerinti támogatáslehívási időpontokban a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat hiányában le nem hívott, a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2017. június 30-áig.”

a) 2. § (8a) bekezdés b) pontjában a „2017. március” szövegrészek helyébe a „2017. május” szöveg,

b) 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „2017. március” szövegrész helyébe a „2017. május” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „2017. február 28-án” szövegrész helyébe a „2017. május 31-én” szöveg

lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

8. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 3. § (4a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2017. május 31-éig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított,
ba) az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű,
bb) a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépéstől kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű
hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjai tekintetében 100%, továbbá a hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

a) 1. § 6. pont b) és c) alpontjában és 3. § (4a) bekezdés a) pontjában a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a „2016. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. június 30-ig” szöveg

lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

10. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott – Juh ENAR rendelet szerinti – tartós jelölésnek legkésőbb a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-ei 639/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 53. cikk (4) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig, azaz a birtokon tartási időszak első napjáig kell eleget tenni.”

11. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a következő 31/E. §-sal egészül ki:

31/E. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] megállapított 20. § (1a) bekezdését a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

12. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 10. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az anyajuhtartás támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely:)

d) a b) pontban meghatározott – Juh ENAR rendelet szerinti – tartós jelölésnek legkésőbb a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-ei 639/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 53. cikk (4) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig, azaz a birtokon tartási időszak első napjáig eleget tesz.”

13. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 22/G. §-sal egészül ki:

22/G. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] megállapított 10. § (1) bekezdés d) pontját a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

14. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdés d) pontjának záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

15. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 5a. pontja b) és c) pontjában, 1. § 5b. pont b) alpont bb) alpontjában, 2. § (2) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, 3. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg lép.

8. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

16. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdés d) pontjának záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„termelői szerveződés esetében a támogatás mértéke az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

17. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 2a. pont b) pont bb) alpontjában, 1. § 4a. pont b) és c) alpontjában, 2. § (2) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, 4. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában, 4. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg lép.

9. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

18. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. § 6. pont b) és c) alpontjában, valamint 2. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg lép.

10. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

20. § (1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (5) bekezdése, valamint a (6) bekezdése szerinti eset kivételével, az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus felületen.”
„(6) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedésekkel érintett, a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] szerinti támogatási programban részt vevő termelő az adott tárgynegyedévre vonatkozóan legkésőbb a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdésében foglalt határidőig, az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmével egyidejűleg tehet vis maior bejelentést.
(7) Az esemény bekövetkezése adott állatállományra és a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti feltételre csak egy tárgynegyedév vonatkozásában ismerhető el vis maiorként.”

11. Záró rendelkezés

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelethez

„7.1. A MePAR-ban rögzített védett tájképi elemek megőrzése kötelező. Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. Fa- és bokorcsoportra vonatkozó fahasználat, illetve a kis kiterjedésű tavak megőrzése érdekében a teljes naptári évben biztosítani kell, hogy a fa- és bokorcsoport megfeleljen a 2. § c) pontjában, a kis kiterjedésű tavak esetében a 2. § e) pontjában foglaltaknak. A magányosan álló fát kivágni nem lehet, egyéb fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti – költési és fiókanevelési időszakban – nem lehet kivágni.”

2. melléklet a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelethez

A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 3. mellékletében a Győr-Moson-Sopron megye (52) című településlista helyébe a következő rendelkezés lép:
„Győr-Moson-Sopron megye (53)
Abda
Ágfalva
Bakonygyirót
Bezenye
Csikvánd
Csorna
Écs
Egyházasfalu
Felpéc
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Győr
Győrság
Győrszemere
Győrújbarát
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Jánossomorja
Kajárpéc
Kisfalud
Kópháza
Koroncó
Lövő
Mihályi
Mórichida
Mosonmagyaróvár
Nagycenk
Nyúl
Osli
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Pereszteg
Pusztacsalád
Rábacsécsény
Ravazd
Románd
Sarród
Sopron
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Szárföld
Tényő
Várbalog
Veszprémvarsány
Völcsej
Zsira”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére